Menu
Město Domažlice
Domažlice

95. schůze ze dne 15.08.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 95. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.08.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4269 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 4011 c) ze dne 09.05.2017

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4270 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově č.p. 253 v ul. 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4271 - a) bere na vědomí skutečnost, že došlo v souladu s ustanovením § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky uzavřené dne 22.08.2014, jejíž předmětem je užívání jednotky – bytu č. 2 v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích, a to do 22.08.2018

b) ukládá odboru správy majetku oznámit stávajícím nájemcům bytů v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice, Domažlice, že město Domažlice hodlá nesouhlasit s obnovením stávajících nájemních smluv (s jejich prodloužením) po jejich skončení v měsíci srpnu roku 2018

Termín splnění: ihned(OSM)

 

4272 - pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města Domažlice v exekučním řízení, které vede soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor pod sp.zn. 017 EX 406/08(OSM)

 

4273 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 1, v ul. 17. listopadu 246 v Domažlicích(OSM)

 

4274 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 503/5, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4275 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 503/12 , ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4276 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích p.č. 870, 871/4, 2290 a 4456/3, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.08.2017(OSM)

 

4277 - bere na vědomí informaci o návrhu zadání územního plánu Chrastavice(OSM)

 

4278 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 2382/1 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2382/30 za část pozemku ve vlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice, s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/13, vše v k. ú. Domažlice

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/14, vše v k. ú. Domažlice

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2355/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2355/15, vše v k. ú. Domažlice

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2382/17 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2382/28, vše v k. ú. Domažlice

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/6, vše v k. ú. Domažlice

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2376/2 a p. č. 4922/2 označené dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/15, vše v k. ú. Domažlice

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2382/17 označenou dle geometrického plánu č.4277-255/2017 novým parcelním číslem 2382/32, vše v k. ú. Domažlice

i) doporučuje zastupitelstvu města stanovit výši kupní ceny za prodej pozemků a pro finanční vypořádání při směně pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání k pozemkům ve Vrbově ulici v Domažlicích za cenu minimálně 630 Kč/m2

Termín splnění: 04.09.2017(OSM)

 

4279 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 5042/1, 5042/2, 5042/3, vše v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro RD na p. p. č. 171/1 v k.ú. Domažlice“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4280 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4827/8 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 247 29 035 v rámci stavby „Domažlice, Dukelská č. p. 22 – přeložka NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4281 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2689/56 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice parc. č. 2689/33 – vodovodní přípojka“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4282 - ruší usnesení č. 4049 ze dne 30.05.2017(OSM)

 

4283 - schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na služby kácení a přibližování dříví společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01 z důvodu likvidace havarijního stavu - přemnožení lýkožrouta smrkového (kůrovce) do výše 1 mil. Kč(OSM)

 

4284 - schvaluje se zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup čelního kolového nakladače“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o. a bere na vědomí jmenování komise k této veřejné zakázce(OSM)

 

4285 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se omezuje a rozšiřuje předmět pachtu, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4286 - schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o provozování sběrného dvora nebezpečného odpadu a zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 22.03.2016 mezi městem Domažlice a společností Adevi s. r. o. , se sídlem Meclov, Třebnice 69, IČ 28055110 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4287 - doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o změně návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bořice u Domažlic a souhlasit s touto změnou

Termín splnění: 23.08.2017(OSM)

 

4288 - bere na vědomí informaci o zapsání budovy č. p. 1 na pozemku p. č. st. 141, a tohoto pozemku, vše v k. ú. Domažlice (budova radnice na náměstí Míru) do ústředního seznamu kulturních památek České republiky(OSM)

 

4289 - souhlasí v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6. nájemní smlouvy uzavřené dne 04.10.2012 mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 49774034, s umístěním přístřešku na části pozemku p. č. 2404/6 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dle žádosti ze dne 19.06.2017(OSM)

 

4290 - schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby (kůlny), která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 54 v ulici Poděbradova, Domažlice - Týnské Předměstí, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

4291 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4292 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4293 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 12.06.2015 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4294 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice a společností Baldovská s. r. o., se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 01494872, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4295 - schvaluje uzavření dodatku č. XIV ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 06.10.1998 mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 345 01, IČ 00115649, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4296 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 18.12.2015 mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 345 01, IČ 00115649, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4297 - schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, PSČ 344 01, IČ 00115436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4298 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 21.11.2014 mezi městem Domažlice a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, PSČ 344 01, IČ 00115436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4299 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 12.11.2007 mezi městem Domažlice a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4300 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 02.07.2015 mezi městem Domažlice a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4301 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 15.04.2009 mezi městem Domažlice a Lenkou Hruškovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice 10, PSČ 344 01, IČ 73731561, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4302 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice a společností Meclovská zemědělská a. s., se sídlem Meclov 72, PSČ 346 01, IČ 64834646, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4303 - schvaluje uzavření dodatku č. VIII ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 25.09.2003 mezi městem Domažlice a společností MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, Milavče, PSČ 345 46, IČ 47719621, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4304 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.02.1999 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4305 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemku p. č. 5017/1, 5018/1 a 3348/4, vymezené situačním plánkem za části pozemků p. č. 3347/1 a 3348/6 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice dle žádosti

Termín splnění: 04.09.2017(OSM)

 

4306 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5017/1 v k. ú. Domažlice, vymezené skutečným zaměřením stavby, za účelem zřízení, strpění umístění, údržby a oprav odstavné plochy pro stání 3 vozidel, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

4307 - a) ruší usnesení č. 4179 a) ze dne 27.06.2017

b) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2017“ pro JSDHO Havlovice ve výši 38.700 Kč(OSM)

 

4308 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění aktualizace projektového záměru II. etapy rekonstrukce Pivovaru (části západního křídla) a nové registrace žádosti pro získání dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, ve výši 54.450 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 54.450 Kč (aktualizace žádosti o dotaci– cíl EÚS, Pivovar II. etapa, západní křídlo)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 9.450 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4309 - schvaluje uzavření Partnerské dohody o stanovení práv a povinností na přípravě a realizaci projektu „Prezentace společného dědictví ve městech Domažlice a Furth im Wald“ s partnerským městem Furth im Wald – Stadt Furt im Wald, BurgStrasse 1, 934 37 Furth im Wald dle předloženého návrhu(OSM)

 

4310 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel(OSM)

 

4311 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění vodní dekorace a dotvoření exteriéru budovy čp. 236 v ul. Chrastavická v Domažlicích, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši roční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4312 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 2242/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 2239/1 a st. 2245/1, oba v k. ú. Domažlice na nichž jsou umístěny stavby garáží ve vlastnictví soukromých osob(OSM)

 

4313 - ukládá odboru správy majetku zajistit nabídku na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu bytového domu na pozemku p. č. st. 671 v Husově ulici v Domažlicích

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4314 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem, družstvu Nájemní družstvo Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 25239724, za účelem umístění dřevěného altánu, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4315 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Mateřskou školou Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111, dne 31.03.2006, kterým se omezuje předmět nájmu a nájemné se stanoví ve výši 96.654 Kč/rok, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4316 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1308 včetně jeho součásti - budovy čp. 282, pozemku p. č. 2349/3, pozemku p. č. st. 2325 včetně jeho součásti - budovy čp. 224 a pozemku p. č. 2586/37, vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Základní školou a mateřskou školou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizací se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dne 31.03.2006, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 336.698 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

4317 - schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 2743 v k. ú. Újezd u Domažlic k zemědělským účelům, s minimální výší pachtovného 3.200 Kč/ha/rok, a to formou tzv. obálkové metody s termínem pro podání nabídek do 11.09.2017(OSM)

 

4318 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 781/6076 na pozemku p. č. st. 1955 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.957 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.802 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6526/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.135 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4319 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p. 595 - 596“ nabídku Jiřího Hafiče, fyzické osoby podnikající se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Kovařovicova 228, PSČ 344 01, IČ 12284815 za cenu 68.400 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy výkon inženýrské činnosti na stavbě „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p. 595 - 596“ s Jiřím Hafičem, fyzickou osobou podnikající se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Kovařovicova 228, PSČ 344 01, IČ 12284815 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4320 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 01.07.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov, IČ 25234277, kterým dochází ke změně podstatné náležitosti smlouvy, a to k prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. st. 88/2 a st. 410 včetně budov bez čp./če., jež jsou jejich součástmi, pozemků p. č. 6/1 a 12/1 a části pozemku p. č. 7/1, vše v k. ú. Babylon, do 31.12.2032, dle upraveného návrhu(OSM)

 

4321 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřenou dne 14.12.2015 mezi městem Domažlice, panem Trong Toan Nguyen, IČ 62458850, a paní Thi Than Nguyen, IČ 67963111, na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 223, jež je součástí pozemku p. č. st. 1948 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že nadále bude nájemcem pouze paní Thi Than Nguyen, IČ 67963111, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4322 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly" realizovanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti Společnost VZL-STC, hala Domažlice vytvořené na základě společenské smlouvy č. 01/2017 uzavřené podle § 2716 a násl. občanského zákoníku dne 21.07.2017 mezi společností STAVBY VZL s.r.o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 jako vedoucím společníkem a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 jako společníkem

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Domažlice, Fügnerova č.p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly" se společností Společnost VZL-STC, hala Domažlice vytvořené na základě společenské smlouvy č. 01/2017 uzavřené podle § 2716 a násl. občanského zákoníku dne 21.07.2017 mezi společností STAVBY VZL s.r.o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 jako vedoucím společníkem a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 jako společníkem dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 7.644.039 Kč (Zateplení sportovní haly)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 1.326.652 Kč (Odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.317.387 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 23.08.2017(OSM)

 

4323 - a) bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, v období od 01.06.2016 do 31.12.2016 v části areálu Městského stadionu Střelnice v Domažlicích v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 31.10.2016, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů

b) bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, v období od 01.01.2016 do 31.05.2016 v areálu Městského stadionu Střelnice v Domažlicích v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2011, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

4324 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1332 ze dne 19.04.2017

Termín splnění: 23.08.2017(OSM)

 

4325 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem

Domažlice a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

4326 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 2338/1, 138/6, 3487/1, 4781/3, 3348/8, 2685/22, 2586/1, 2586/29, 2423/5, 298/1, 2583/2, 4976/1, 2403/1, 2322/3, 2390/3, 4921/1, 2311/16, 2311/1, 2311/41, 2294/3, 2311/2, 4819/1, 2311/68, 4827/23, 5529 a 2423/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačními plánky, a část zdi v přízemí budovy čp. 1, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141 v k. ú. Domažlice, za účelem umístění poštovních odkládacích schránek(OSM)

 

4327 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice Msgre B. Staška 232 – Základní a mateřská škola, Zřízení učebny v pavilonu 1,2“ uzavřené dne 11.07.2017 mezi městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 - 40.402 Kč (zřízení učebny, ZŠ Msgre B. Staška, dodatek č.1)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 + 7.012 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 33.390 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4328 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obytná zóna v městské části Havlovice“ uzavřené dne 10.07.2017 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 97.832 Kč (realizace – OZ Havlovice, dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 97.832 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4329 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování 11 ks kanalizačních a vodovodních přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům v Obytné zóně v městské části Havlovice společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 6121 + 182.311 Kč (realizace přípojek, voda, splašková kanalizace – OZ Havlovice)

org. 0263 § 6399 pol. 5362 -  31.641 Kč (odpočet DPH)
org. 0263 § 6409 pol. 6901 - 150.670 Kč (Fond vodárenské infrastruktury - investiční rezerva)(OSM)

 

4330 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 260/27, 260/28, 260/29, 260/30, 260/31 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/48, 260/49, 260/50, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 1.100 Kč/ m2 včetně DPH

Termín splnění: 04.09.2017(OSM)

 

4331 - a) bere na vědomí zprávu Ing. arch. Petra Sladkého o průběhu projektových prací stavby SOU Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku k plánovací smlouvě uzavřené dne 18.05.2017 mezi městem Domažlice a organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2017(OSM)

 

4332 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby “Domažlice, chodník v Císlerově ulici” uzavřené dne 30.05.2017 mezi městem Domažlice a společností SWITELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice, PSČ 370 04, IČ 48035599 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 9.172 Kč (Císlerova ulice – dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.172 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4333 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, č.j.: MeDO-49795/2017-Ka ze dne 30.06.2017(OF)

 

4334 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +322.256 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +322.256 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

4335 - schvaluje uzavření Smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu č. 10459498-POS mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a ČSOB a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

4336 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0293 pol. 4122 + 20.000 Kč (dotace PK – volnočasové aktivity mládeže)

org. 0293 § 3429 pol. 5136 + 20.000 Kč ( Dům dětí a mládeže – dataprojektor)(OF)

 

4337 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 50.000 Kč (dotace PK – Barokní slavnost v krajině)

org. 0214 § 3319 pol. 5136 + 50.000 Kč ( MKS – Barokní slavnost v krajině)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 20.000 Kč (dotace PK – brožura Kulturní léto 2017)

org. 0214 § 3319 pol. 5136 + 20.000 Kč ( MKS – brožura Kulturní léto 2017)(OF)

 

4338 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 6123 + 143.500 Kč (městská policie – vybavení vozidla)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 143.500 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4339 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 427.151 Kč (příjem z věcných břemen)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 427.151 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4340 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Odpadové hospodářství Lazce za rok 2016

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2016

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2016

Termín splnění: 23.08.2017(OF)

 

4341 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30.06.2017

Termín splnění: 23. 8. 2017(OF)

 

4342 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 takto:

Účet 511 – opravy a udržování, domov pro seniory + 145.000 Kč

Účet 60x - výnosy, domov pro seniory + 145.000 Kč(OF)

 

4343 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 10a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“, s přijetím případné dotace na účet města a jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu města(OF)

 

4344 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4333 pol. 5221 - 50.000 Kč (dotace - Diecézní charita Plzeň)

org. 0094 § 3319 pol. 5329 + 50.000 Kč (DSO Domažlicko - členský příspěvek, Diecézní charita)(OF)

 

4345 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 10.000 Kč (městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 10.000 Kč (městská policie – platy)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 24.800 Kč (městská policie – cestovné)

org. 0222 § 6409 pol. 5901 - 24.800 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4346 - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Domažlice

Termín splnění: 01.01.2018(OKS)

 

4347 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO Havlovice

b) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO obce Domažlice(OKS)

4348 - a) schvaluje uzavření  Dohody o členství v  Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice – část Havlovice dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice – část Havlovice dle předloženého návrhu(OKS)

 

4349 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017 - 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh (v Kč)

MeDO-35045/2017-OKS

Gymnázium J. Š. Baara

Republikové finále AŠSK

1.500

1.500

MeDO-36228/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Mistrovství ČR-st.žáci

3.900

3.900

MeDO-36609/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Mistrovství ČR-ml.žáci

5.000

4.800

MeDO-36610/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Velká cena Prahy 2017

4.000

2.500

MeDO-36281/2017-OKS

Junák-český skaut

Intercamp 2017

15.000

15.000

Celkem

 

 

29.400

27.700

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 106/2017 ve výši 1.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 107/2017 ve výši 3.900 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 108/2017 ve výši 4.800 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 109/2017 ve výši 2.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 110/2017 ve výši 15.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Junák – český skaut, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571347

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

4350 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 310/2017 ve výši 93.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 311/2017 ve výši 153.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

4351 - schvaluje převzetí záštity města Domažlice nad kampaní „Evropský týden mobility 2017“(OKS)

 

4352 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- mrazák Skandelux, inv. č. 119/3, rok pořízení 1995, pořizovací cena 11.800 Kč

- počítač, inv. č. 137/1, rok pořízení 2005, pořizovací cena 13.904 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace(OKS)

 

4353 - bere na vědomí informaci o nutnosti implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)(OICT a GIS)

 

4354 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5167 + 9.040 Kč (OICT- služby školení a vzdělávání )

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 9.040 Kč (rozpočtová rezerva)(OICT a GIS)

 

4355 - a) schvaluje záměr projektu pro výzvu a přípravu podání žádosti pro výzvu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0541 § 6171 pol. 5166 + 60.000 Kč (Výzva č.28 - studie proveditelnosti)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 60.000 Kč (rozpočtová rezerva)

c) schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Integrovaného regionálního operačního programu mezi městem Domažlice a RNDr. Miroslavou Holanovou, se sídlem Zámecká 796, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 71944150(OICT a GIS)

 

4356 - schvaluje dodatek č. 5 Organizačního řádu dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4357 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

4358 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník(OSVZ)

 

4359 - a) bere na vědomí zápis z jednání z výběrové komise ze dne 01.08.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání z bytové komise ze dne 03.07.2017

 

4360 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2017(MP)

 

4361 - schvaluje návrh programu 32. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23.08.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 8. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)