Menu
Město Domažlice
Domažlice

89. schůze ze dne 30. 5. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 89. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30.05.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4034 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4035 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4036 - a) neschvaluje výjimku ze zásad pro přidělování bytů v majetku města Domažlice

b) neschvaluje zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku města Domažlice(OSM)

 

4037 - a) schvaluje výjimku ze zásad pro přidělování bytů v majetku města Domažlice

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytu č. 18 domu čp. 86, v Kozinově ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

4038 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 155/1, ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4039 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 12 nacházející se v budově č. p. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4040 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě pozemku p. č. 293/4 v k. ú. Domažlice za cenu 240 Kč/m2

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4041 - a) schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 2208/4, 2210/4, 2221/1, 2221/26, 2225/5 a 2225/8, vše v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům

b) schvaluje nájemné/pachtovné za užívání pozemků ve vlastnictví města Domažlice k zemědělskému hospodaření ve výši 3.200 Kč/ha/rok od 01.01.2018(OSM)

 

4042 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s Ing. arch. Ondřejem Bartůškem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Měřičkova 1448/52, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00, IČ 76035018 za cenu 294.000 Kč

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Ondřejem Bartůškem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Měřičkova 1448/52, Brno - Řečkovice, PSČ 621 00, IČ 76035018 na službu “Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

4043 - bere na vědomí, že dojde k obnovení nájmu částí pozemků p. č. 4942/1, 2170/2, 2185/4 a 2186, vše v k. ú. Domažlice, dle smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s ustanovením odst. 1 § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

4044 - bere na vědomí informaci o zahájeném řízení ve věci prohlášení budovy č. p. 1 na pozemku p. č. st. 141, a tohoto pozemku, vše v k. ú. Domažlice (budova radnice na náměstí Míru) za kulturní památku(OSM)

 

4045 - bere na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Domažlice - Dopravní řešení v areálu polikliniky zpracovanou Ing. Michalem Ptáčníkem, zak č. 21/2016(OSM)

 

4046 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2781 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 247 29 035 v rámci stavby „Domažlice, Hruškova, 2792/6 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4047 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. EL-20170427-679-2 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny) ze dne 27.04.2017 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4048 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání koncertu skupiny HOP TROP v rámci realizace projektu "DUDÁCI A VLČÍ HLAVY" ve dnech 23.–24. června 2017 Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

4049 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 02.07.2012 mezi městem Domažlice a společností Navijárna motorů HC & M, spol. s r. o., se sídlem Cihlářská 165, Domažlice, IČ 45356378, kterým se upřesňuje (rozšiřuje) předmět nájmu (část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice), dle předloženého návrhu(OSM)

 

4050 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6974/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.150 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2017(OSM)

 

4051 - schvaluje aktualizovanou vzorovou smlouvu na stavební práce s pozastávkou s milníkem, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou bez milníku a vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou s milníkem s platností od 30.05.2017 (nahrazující původní vzorové smlouvy schválené usnesením rady města č. 3559 ze dne 17.01.2017)(OSM)

 

4052 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování rozpočtů a výkazů výměr na „Opravu chodníků v Kunešově ulici v Domažlicích“ společnosti MACÁN PROJEKCE DS s. r. o., se sídlem Chudenice, Tyršova 273, IČ 28057198, provozovna K Letišti 441/II, Klatovy, PSČ 339 01, dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 14.520 Kč (oprava chodníků v Kunešově ulici v Domažlicích – výkaz výměr, rozpočet)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.520 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4053 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu do pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice v rámci stavby „Domažlice kat. č. 3503/6, vodovodní přípojka“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

4054 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění realizace řízení projektu Revitalizace bytových domů v Domažlicích a jeho administraci ve vazbě na systém MS 2014+ a přidělenou dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 229.900 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu, a to v rámci hospodářské činnosti města Domažlice(OSM)

 

4055 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích“ nabídku společnosti ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 124, PSČ 344 01, IČ 25236164 za cenu 1.239.073 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích“ se společností ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 124, PSČ 344 01, IČ 25236164 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 1.499.278 Kč (Oprava střechy tělocvičny ZŠ Msgre. B. Staška)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 260.205 Kč (Odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.239.073 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4056 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti „Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost“, Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091, na zpracování dokumentu „Vyhodnocení vývoje města v období 2013 – 2016, akční plán dokumentu Strategie“ ve výši 15.730 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0501 § 3636 pol. 5169 + 15.730 Kč (Strategie rozvoje města – vyhodnocení vývoje 2013-2016)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.730 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4057 - bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00 o sdělení ze dne 18.05.2017 a ukládá odboru správy majetku zaslat odpověď, že město Domažlice má v lokalitě, ve které se nachází pozemky p. č. 1076/2, 1081/1, 1083/1, 1083/3, 1084/4, 1084/5 a 1086/1, vše v k. ú. Domažlice, zájem vytvořit ochrannou a izolační zeleň podél vodoteče a nesouhlasí s realizací těchto pozemků ve výběrovém řízení

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4058 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 6.655 Kč (archeologický dozor – Obytná zóna Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.655 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4059 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny Sluníčko Domažlice obecně prospěšné společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeň, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, IČ 25245091, PSČ 301 11 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Dotace dětské skupiny Sluníčko“ s obecně prospěšnou společností Regionální rozvojová agentura Plzeň, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3539 pol. 5169 + 33.880 Kč (RRA PK – žádost o dotaci na provoz dětské skupiny Sluníčko)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 33.880 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4060 - a) souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby Přístupová chodník k bloku č. p. 515 – 517, Mánesova ulice v Domažlicích vypracovanou Projekční kanceláří Rojt, Domažlice, opatřenou datem III/2017 s tím, že souhlas a podmínky pro provedení stavby budou sjednány smlouvou o zřízení služebnosti

b) schvaluje zřízení bezúplatné služebnosti umístění chodníku ve prospěch Společenství vlastníků jednotek Domažlice, Mánesova 515, 516, 517, se sídlem Domažlice, Mánesova 517, IČ 72050179 k pozemku p. č. 2311/18, k. ú. Domažlice zakládající právo umístit, provozovat a udržovat přístupových chodník a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění chodníku dle předloženého návrhu a smlouvy o zřízení služebnosti umístění chodníku, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí(OSM)

 

4061 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4062 - schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 410/2017 – SML s organizací Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 70889953 v zastoupení závod Berounka, se sídlem Denisovo nábřeží 14, Plzeň, PSČ 301 00, v rámci stavby „Domažlice, Zubřina – stabilizace a zkapacitnění toku v Hruškově ulici“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

4063 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.05.2016 mezi městem Domažlice a Tomášem Kudrnáčem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kbelnice 11, Jičín, PSČ 506 01, IČ 88886620, jejímž předmětem je vybudování pumptrackové dráhy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4064 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Souhlas se zkrácením vázací doby u akce 3174202282, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce B. j. 2 Domažlice, Žižkova č. p. 222

Termín splnění: 21.06.2017(OSM)

 

4065 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 982 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce 2 b. j. Škroupova ul. č. p. 476 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

4066 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 421 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce 51 b. j. Michlova ulice č. p. 612 a č. p. 613 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

4067 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 984 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce 4 b. j. Mánesova ulice č. p. 204 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017(OSM)

 

4068 - a) souhlasí s provedením oprav v areálu letního kina v Domažlicích v rozsahu dle upraveného návrhu - oprava střechy, oprava stávajícího veřejného osvětlení a ve stávajícím počtu

b) ukládá odboru správy majetku zajistit provedení požadovaných oprav v areálu letního kina v Domažlicích dle upraveného návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3319 pol. 5171 +150.000 Kč (OSM – opravy letní kino)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 26.033 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 123.967 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4069 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Běhounek Jahnová/Jiří Pivoňka

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. arch. Martin Březina/Ing. arch. Václav Matějka(OSM)

 

4070 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Benešovy ulice v Domažlicích“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 dle předložené nabídky

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Benešovy ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 266.200 Kč (PD_Rekonstrukce Benešovy ulice v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 266.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4071 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4554, 2446/41 a 2446/75, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

4072 - a) bere na vědomí doporučení organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73733113 k provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Špillarova a v ulice Waldhegerova v Domažlicích

b) schvaluje zadání zakázky na zpracování rozpočtu včetně výkazu výměr na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Špillarova a v ulici Waldhegerova v Domažlicích Tomáši Váchalovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kout na Šumavě 322, Domažlice, IČ 73816442 v rozsahu dle předložené nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 5171 + 8.470 Kč (VO_Špillarova a Waldhegerova ulice v Domažlicích

rozpočet, výkaz výměr)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.470 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4073 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 01.07.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, Praha - Břevnov, IČ 25234277, kterým dojde ke změně podstatné náležitosti smlouvy, a to k prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. st. 88/2 a st. 410 včetně budov bez čp./če., jež jsou jejich součástmi, pozemků p. č. 6/1 a 12/1 a části pozemku p. č. 7/1, vše v k. ú. Babylon, do 31.12.2032(OSM)

 

4074 - bere na vědomí, že dojde k uzavření kupní smlouvy se společností MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29124255, jejíž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 2170/2, 2170/7, 2170/14, 2170/20, 2172 a 4941, nově označených dle geometrického plánu č. 4242-1260/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 jako pozemek p. č. 2170/22, druh pozemku: trvalý travní porost o výměře 5488 m2, vše v k. ú. Domažlice, a to v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou dne 08.12.2016 mezi městem Domažlice a touto společností(OSM)

 

4075 - a) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, Domažlice provést běžné udržovací práce v rozsahu:

1. u mostu M – 03 provést vyčištění krajnic komunikace, dosypání nájezdů na most (předpolí),

2. u mostu M – 07 provést vyplnění spár mezi dlažbou, opravu obrubníků, prodloužení výpustí – opatřit hrdlem,

4. u mostu M – 08 provést vyčistění koryta vodoteče od nečistot, naplavenin, odstranit vegetaci zasahující do konstrukce mostu, opravu chrániček a betonu poškozeného konzolami, opravu hydroizolace, sanaci nosné konstrukce, osazení nového zábradlí,

5. u mostu M - 09 opravu odřeného zábradlí, opravit poškozený obrubník,

6. u mostu M - 11 odstranit vegetaci z krajnic objektu, očištění říms a propustku od mechu,

7. u lávky L – 01 provést pouze opravy pro zajištění bezpečnosti pěšího provozu, ukotvení zábradlí, schůdnost nástupů (spodní stavba lávky je rozpadlá),

8. u lávky L - 03 provést do doby přestavby pouze opravy pro zajištění bezpečnosti pěšího provozu,

9. u lávky L - 04 provést výspravu povrchu mostovky, nátěr zábradlí, sanaci železobetonové mostovky na pohledu lávky, opravu povrchu navazujících chodníků,

10. u lávky L – 07 provést opravu spodní stavby, nátěr ocelových nosníků nosné konstrukce a chrániček, opravu pokleslého předpolí, nátěr zábradlí, úpravu chráničky cizího zařízení zasahují do průtočného profilu,

11. u lávky L – 11 vyčištění prostoru pod lávkou, opravu spodní stavby, nátěr ocelových nosníků a zábradlí lávky,

12. u lávky L – 12 provést vyčištění prostoru pod lávkou, opravu povrchu mostovky, opravu a nátěr zábradlí,

13. u lávky L – 13 provést vyčištění a zprůtočnění objektu, opravu a nátěr zábradlí, nový povrch mostovky,

14. u lávka L-14 provést uzavření otvorů, vyčištění povrchu mostovky a čela lávky.

Termín splnění: 30.11.2017

b) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby - rekonstrukce lávky L - 11 Domažlice - u Branky

Termín splnění: 30.08.2017

c) ukládá odboru správy majetku připravit veřejnou zakázku na provedení rekonstrukce mostu M - 05 Domažlice - ul. E. Krásnohorské

Termín splnění: 30.09.2017

d) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d) ze dne 18.04.2016 do 30.08.2017 (provedení rekonstrukce lávky L - 03 Domažlice - u plaveckého bazénu)

e) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 e) ze dne 18.04.2016 do 30.08.2017 (provedení demolice L 05 - JUDr. Žlábka (u čp.50)

f) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 f) ze dne 18.04.2016 do 30.08.2017 (rekonstrukce lávky L - 12 Domažlice - u Elektrárny)

g) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.07.2016 mezi městem Domažlice a fyzickou osobou podnikající Ing. Naděždou Hájkovou, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631, kterým bude prodloužen termín plnění předání projektové dokumentace stavby “Oprava mostu M-08 Domažlice“ dle předloženého návrhu

h) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.05.2016 mezi městem Domažlice a fyzickou osobou podnikající Ing. Naděždou Hájkovou, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631, kterým bude prodloužen termín plnění předání projektové dokumentace stavby “Rekonstrukce mostu a lávek v k.ú. Domažlice k. ú. Havlovice u Domažlic, lávka L-01 Havlovice, lávka L-13 Domažlice - U Všech svatých, lávka L-07 Domažlice – Na Ostrůvku" dle předloženého návrhu(OSM)

 

4076 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 50.490 Kč (městská policie – investice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.490 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4077 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 15.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 15.000 Kč (Městská policie – platy)(OF)

 

4078 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4079 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

4080 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 10.05.2017

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2016 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2016 ve výši 1.065.719 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 159.181,85 Kč, účet 426 – jiný výsledek hospodaření ve výši 560.857,11 Kč, nerozdělený zisk společnosti ve výši 345.680,04 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2016 takto:

do rozpočtu města převést daň z příjmů ve výši 3.150.770 Kč

Termín splnění: 31.07.2017(OF)

 

4081 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Domažlice za rok 2016 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Termín splnění: 30.06.2017(OF)

 

4082 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 29.750 Kč (dotace MZe - podpora výsadby dřevin)

org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 29.750 Kč (OŽP - výsadba zpevňujících dřevin)(OF)

 

4083 - schvaluje uzavření Smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a ČSOB a. s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

4084 - a) souhlasí s převodem částky 200.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 do fondu investic

b) souhlasí s čerpáním fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 ve výši 200.000 Kč na nákup notebooků pro učitele 1. stupně(OF, OKS)

 

4085 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6121 + 95.590 Kč (OSM – projektová dokumentace Chodský hrad)

org. 0540 § 6399 pol. 5362 - 16.590 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 79.000 Kč (investiční rezerva)

b) ruší usnesení č. 3989 ze dne 09.05.2017(OSM)

 

4086 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 100.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 100.000 Kč (příspěvek MKS,účet 518 – výroba spotu CHSL)(OKS)

 

4087 - nesouhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 180.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup a instalaci vjezdové závory(OKS)

 

4088 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o podporu z Dispozičního fondu – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 pro projekt Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2017(OKS)

 

4089 - bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. KHSPL 7719/23/2017, kterou provedla Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Škrétova 15, 301 00 Plzeň, v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, dne 29.03.2017(OKS)

 

4090 - souhlasí se zapojením školního sportovního klubu při Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvkové organizace, do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR(OKS)

 

4091 - souhlasí s přijetím daru – 2 ks bočnic v celkové hodnotě 3.000 Kč - od dárce: Mgr. Venuše Klimentové, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

4092 - a) schvaluje dle § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, starostovi Ing. Miroslavu Machovi proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku 2016 v rozsahu 9 pracovních dnů

b) schvaluje dle § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, místostarostovi Bc. Stanislavu Antošovi proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku 2016 v rozsahu 14 pracovních dnů

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6112 pol. 5023 + 55 880 Kč (náhrady - nevyčerpaná dovolená 2016)

org. 0229 § 6112 pol. 5031 + 13 970 Kč (pojistné na sociální zabezpečení)

org. 0229 § 6112 pol. 5032 + 5 030 Kč (pojistné na zdravotní pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 74 880 Kč (rozpočtová rezerva)(OKS)

 

4093 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 111 s účinností od 01. 09. 2017 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

4094 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.05.2017

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise konané dne 17.05.2017

 

4095 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na domov se zvláštním režimem Domažlicích uzavřené dne 05.06.2016 mezi městem Domažlice a společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 257.697 Kč (DZR realizace, Dodatek č. 2)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 33.613 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 224.084 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4096 - souhlasí s okamžitým pokácením borovice vejmutovky, ev. č. II, v areálu letního kina v Domažlicích, parc. č.: 274/1(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)