Menu
Město Domažlice
Domažlice

49. schůze ze dne 22. 3. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 49. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22. 3. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2259 - a) bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 15.02.2016

b) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky, jejíž předmětem je užívání jednotky č. 12 v budově č.p. 236 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

2260 - souhlasí se zastavením exekuce čj. 10 D 537/2015-20, ND 212/2015 k vymožení pohledávek města Domažlice vyplývajících z dohody o uznání dluhu, dohodu o způsobu úhrady závazků a dohodu o svolení k přímé vykonatelnosti uzavřené ve formě notářského zápisu dne 18. 8. 2010(OSM)

 

2261 - a) schvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávek města Domažlice vyplývajících z rozsudku pro zmeškání vydaného Okresním soudem Domažlice, čj. 12 C 232/2015 - 35

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení

c) souhlasí, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice(OSM)

 

2262 - neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2263 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 22 v ul. Michlova č. p. 613 v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2264 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 19 v ul. Michlova č. p. 613 v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2265 - a) bere na vědomí dopis společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. ze dne 16. 3. 2016, ve kterém informuje o rozdílech v nájemních smlouvách o nájmech bytů v objektech domů s pečovatelskou službou

b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. připravit návrhy dodatků k nájemním smlouvám na užívání bytů v domech s pečovatelskou službou - č. p. 638 v ul. Baldovská a č. p. 84 v ul. Břetislavova v Domažlicích, podle všech schválených pravidel a usnesení rady města

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2266 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek udělení výjimky na opravu střešní krytiny, tzn. celoplošné natavení modifikovaného asfaltového pásu u sedmi řadových domů B 1.11 - B 1.16 a B 1.18 v OZ Na Bábě v Domažlicích

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu střešní krytiny sedmi řadových domů B 1.11 - B 1.16 a B 1.18 v OZ Na Bábě v Domažlicích s panem Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, IČ 49171895 dle upraveného návrhu za předpokladu schválení čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM)

 

2267 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a s realizací projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638 zateplení objektu Domova pro seniory“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638 zateplení objektu Domova pro seniory“ v rámci rozpočtu města Domažlice

c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a s realizací projektu „Domažlice, Fügnerova 647, zateplení objektu sportovní haly“

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Fügnerova 647, zateplení objektu sportovní haly“ v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 30. 3. 2016(OSM)

 

2268 - a) doporučuje zastupitelstvu zřídit právo stavby k pozemkům p. č. 274/2, č. 274/3, č. 2651/10, č. 2651/1, č. 2651/3, č. 2651/6 a č. 2651/8, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123, za účelem výstavby východní tribuny a přilehlého parkoviště v rámci realizace akce „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“ a schválit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu vyhradit si právo rozhodnout o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to zřízení a provozování přípojky plynu, vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky elektřiny (nízkého napětí) v pozemcích p. č. 274/2, p. č. 2651/1, p. č. 2651/3, p. č. 2651/6, p. č. 2651/8 a p. č. 2651/10, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123

Termín splnění: 30. 3. 2016

c) doporučuje zastupitelstvu schválit bezplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to zřízení a provozování přípojky plynu, vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky elektřiny (nízkého napětí) v pozemcích p. č. 274/2, p. č. 2651/1, p. č. 2651/3, p. č. 2651/6, p. č. 2651/8 a p. č. 2651/10, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123, a to na dobu do 30. 6. 2027

Termín splnění: 30. 4. 2016

d) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí daru - přípojky plynu, vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky elektřiny (nízkého napětí) vybudovaných v rámci stavby „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“ od dárce Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123

Termín splnění: 30. 4. 2016

e) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spolkem Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2269 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie stavby, dokumentace po územní řízení, dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM)

 

2270 - nesouhlasí se záměrem podnájmu pozemku p. č. st. 845, jehož součástí je budova čp. 94, v k. ú. Domažlice, za účelem zřízení Dětské lesní školky(OSM)

 

2271 - bere na vědomí žádost o ukončení pronájmu části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, kterou považuje za podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 2. 2005, s tím, že výpovědní doba končí k 31. 5. 2016(OSM)

 

2272 - ukládá odboru správy majetku vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby Rekonstrukce školní kuchyně – odstranění havarijního stavu, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích

Termín splnění: 30. 3. 2016(OSM)

 

2273 - schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.16_SOBS02_4121171348 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2274 - souhlasí s provedením vodovodního a kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 5043/3 a p. č. 3500/1, oba v k. ú. Domažlice na náklady vlastníka za podmínky zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků(OSM)

 

2275 - a) schvaluje podání výpovědi nájmu části pozemku p. č. 4814/23, k. ú. Domažlice pronajaté za účelem umístění a provozování prodejního stánku panu Janu Černému, fyzické osobě podnikající, se sídlem, Lešovice 9, Nečtiny, PSČ 331 62, IČ 87498375 dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ním a městem Domažlice dne 03.06.2015, a to výpovědi bez výpovědní doby ve smyslu čl. III. odst. 5. této nájemní smlouvy

b) schvaluje podání žaloby proti panu Janu Černému, fyzické osobě podnikající, se sídlem, Lešovice 9, Nečtiny, PSČ 331 62, IČ 87498375, o zaplacení dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 03.06.2015 s městem Domažlice na pronájem části pozemku p. č. 4814/23, k. ú. Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

2276 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 4296/1, 4319/12 a 4322, vše v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům(OSM)

 

2277 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit pozemky p. č. 2167, 1063, 1064/3 a 1072/4, vše v k. ú. Domažlice za pozemky ve vlastnictví České provincie Řádu sv. Augustina

Termín splnění: 13. 4. 2016(OSM)

 

2278 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit dle článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 21. 9. 2015 (ve kterém si město Domažlice ve smyslu § 1252 občanského zákoníku vyhradilo souhlas k zatížení práva stavby) s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324 z titulu úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s. k právu stavby zřízenému k pozemku p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 3. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy, jejíž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2279 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na stavební práce „Malinová hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky“ realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadanou společností Domažlické městské lesy spol. s. r. o. a ukládá společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. vypsat výběrové řízení znovu

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

2280 - a) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 1074, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 2585/13, oba v k. ú. Domažlice

b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2675/1, vymezenou situačním plánkem, v k. ú. Domažlice

c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 20, vymezenou situačním plánkem, v k. ú. Domažlice

d) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 571/1, vymezenou situačním plánkem, v k. ú. Domažlice

e) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 773/2, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 3762/5, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

2281 - a) bere na vědomí, že v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 25. 1. 2016 je dán souhlas města Domažlice se změnami stavby popsanými v projektové dokumentaci „Domažlice, Na Bábě, parc. č. 2446/42, řadový rodinný dům 4,8 m, změna stavby“ vypracované AW projektovou kanceláří, zak. č. 09/2016 a odsouhlasenými autorem projektové dokumentace Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem dne 12. 3. 2016

b) souhlasí s vydáním rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno provedení změny stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ povolené stavebním povolením vydaným Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánováním dne 25. 1. 2010, pod č.j. OVÚP-11731/2009-4254/2010/Sz před dokončením, přičemž uvedená změna stavby před dokončením bude spočívat v provedení dispozičních změn stavby a změn v provedení komínu popsaných v projektové dokumentaci „Domažlice, Na Bábě, parc. č. 2446/42, řadový rodinný dům 4,8 m, změna stavby“ vypracované AW projektovou kanceláří, zak. č. 09/2016(OSM)

 

2282 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Erbenova a Nezvalova ulice – veřejné osvětlení“ nabídku společnosti GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Město, Školní 112, PSČ 344 01, IČ 45349576 za cenu 155.012 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Erbenova a Nezvalova ulice – veřejné osvětlení“ se společností GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Město, Školní 112, PSČ 344 01, IČ 45349576 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM)

 

2283 - souhlasí v souladu s ustanovením odst. 4 čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 s umístěním staveb informačních tabulí a map a prvků naučné stezky, a to mapy naučné stezky (informační tabule) na pozemku p. č. 2842/6, k. ú. Domažlice (odbočka Doubky), interaktivní tabule poznáváme dřeviny na pozemku p. č. 612/20, k. ú. Havlovice u Domažlice (Doubky, rybník), interaktivní tabule PEXESO stopy a zvířata na pozemku p. č. 612/15, k. ú. Havlovice u Domažlice (Pod zámkem), interaktivní tabule poznáváme houby na pozemku p. č. 612/15, k. ú. Havlovice u Domažlice (Dmout u přejezdu), mapy naučné stezky (informační tabule) na pozemku p. č. 935/1, k. ú. Pasečnice (U závory Zelenov), interaktivní tabule poznáváme ptáky na pozemku p. č. 566/5, k. ú. Havlovice u Domažlice (hráz rybníka Zelenov), interaktivní tabule poznáváme stopy zvěře na pozemku p. č. 611/46, k. ú. Havlovice u Domažlice (u krmelce Zelenov), interaktivní tabule vodní ptáci na pozemku p. č. 611/43, k. ú. Havlovice u Domažlice (Radošov), interaktivní tabule zvířata našich lesů na pozemku p. č. 790/3, k. ú. Pasečnice (hráz rybníka Strakov), interaktivní tabule ryby, obojživelníci, plazi na pozemku p. č. 781, k. ú. Pasečnice (břeh rybníka Strakov), interaktivní tabule květena na pozemku p. č. 611/54, k. ú. Havlovice u Domažlice Pod myslivnou) a interaktivní tabule vývoj lesa na pozemku p. č. 611/1, k. ú. Havlovice u Domažlice (Na Strážské cestě), a to v rámci naučné stezky V Zelenovské údolí dle předloženého návrhu a vydáním příslušných rozhodnutí, kterými bude umístění a provedení staveb povoleno(OSM)

 

2284 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 3297/2 a 3319/18, oba v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům(OSM)

 

2285 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 479 v k. ú. Pasečnice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby Pasečnice – Huť, DO, 478/2, Mičanová - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2286 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka 4 osobních automobilů pro město Domažlice“ nabídku společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, Podnikatelská 1101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ 47124652 s nabídkovou cenou 1.475.173 Kč bez DPH za 4 automobily celkem(OSM)

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Škoda Superb, pořizovaného v rámci veřejné zakázky „Dodávka 4 osobních automobilů pro město Domažlice“, se společností Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, Podnikatelská 1101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ 47124652 za cenu 496.797,50 Kč bez DPH dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM, OKS)

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Škoda Fabia, pořizovaného v rámci veřejné zakázky „Dodávka 4 osobních automobilů pro město Domažlice“, se společností Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, Podnikatelská 1101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ 47124652 za cenu 221.619,50 Kč bez DPH dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM, OKS)

d) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Škoda Yeti Outdoor, pořizovaného v rámci veřejné zakázky „Dodávka 4 osobních automobilů pro město Domažlice“, se společností Porsche Inter Auto CZ spol. s. r .o., odštěpný závod Porsche Plzeň, Podnikatelská 1101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ 47124652 za cenu 385.471 Kč bez DPH dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM, OKS)

e) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu Škoda Octavia Combi, pořizovaného v rámci veřejné zakázky „Dodávka 4 osobních automobilů pro město Domažlice“, mezi společností Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 a společností Porsche Inter Auto CZ spol. s. r. o., odštěpný závod Porsche Plzeň, Podnikatelská 1101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČ 47124652 za cenu 371.285 Kč bez DPH(OSM)

 

2287 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.211 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2016(OSM)

 

2288 - a) schvaluje podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené dne 30.04.2011 mezi Tělovýchovnou jednotou Start Domažlice, IČ 48342181 a městem Domažlice

b) ukládá odboru správy majetku zaslat Tělovýchovné jednotě Start Domažlice návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2011

Termín splnění: 31. 3. 2016

c) schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 3319/12 a č. 5017/2, oba v k. ú. Domažlice Tělovýchovné jednotě Start Domažlice, IČ 48342181(OSM)

 

2289 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti uložení, provozování a opravování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ 00562262 za jednorázovou úplatu ve výši 12.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu(OSM)

 

2290 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.04.2011 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, IČ 00524123, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2291 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.04.2012 mezi městem Domažlice a společností TOP TANK s. r. o., se sídlem Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - Březová, IČ 26403226, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2292 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 03.05.2012 mezi městem Domažlice a společností MIJAVA spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Kozinova 259, IČ 18230199, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2293 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20.08.2012 mezi městem Domažlice a společností Komerční banka a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, IČ 45317054, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2294 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.06.2013 mezi městem Domažlice a společností Komerční banka a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, IČ 45317054, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2295 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.08.2014 mezi městem Domažlice a společností Artes natur s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2296 - ruší usnesení č. 666 b) ze dne 26. 4. 2011(OSM)

 

2297 - souhlasí v souladu s ustanovením čl. I. odst. 3. nájemní smlouvy uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123 s uspořádáním koncertu skupiny Tublatanka dne 28.05.2016 na travnatém hřišti v areálu Městského stadionu Střelnice(OSM)

 

2298 - schvaluje konání sportovně-kulturní akce 13. ročník „Výstupu na domažlickou věž“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů Domažlice, IČ 48344923, se sídlem Břetislavova 243, Domažlice na náměstí Míru v Domažlicích v prostoru od věže ke kašně před kostelem Narození Panny Marie v sobotu 9. 4 .2016 od 7:00 do 16:00 hodin(OSM)

 

2299 - doporučuje zastupitelstvu schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2016 dle upraveného návrhu

Termín splnění: 30.3.2016(OSM)

 

2300 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu položky rozpočtu takto:

org. 0115 § 3319 pol. 5229 + 25.000 Kč (80. Pošumavský věneček)

Termín splnění: 30. 3. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Domažlice na rok 2016 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 328.855.960 Kč, výdaji ve výši 317.352.710 Kč, s výší investiční rezervy 103.048.700 Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

Termín splnění: průběžně

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 1.093.128 Kč

Termín splnění: 30. 12. 2016

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do fondu Sluníčko ve výši 900.000 Kč

Termín splnění: 30. 12. 2016(OF)

 

2301 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

Termín splnění: 30. 3. 2016(OF)

 

2302 - schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-20903-28 o pojištění živelním, o pojištění odcizení a o pojištění elektronických zařízení, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 dle předloženého návrhu(OF)

 

2303 - a) schvaluje spolupořádání XV. Českého zimního srazu turistů Klubem českých turistů, odbor Domažlice a městem Domažlice ve dnech 9. - 12. února 2017 v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání „Slavnostního zahájení XV. Českého zimního srazu turistů“ ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 18.00 do 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

2304 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v sobotu 30. 4. 2016 od 16.00 do 19.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 48 (prodejna Bočanová) za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ ve čtvrtek 5. 5. 2016 od 6.30 do 23.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

2305 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 28.500 Kč na akci „Sportovec roku 2015“ takto: jednotlivci mládež 500 Kč (3x), jednotlivci dospělí 1000 Kč (4x), kolektivy mládež 2000 Kč (4x) a kolektivy dospělí 3000 Kč (5x) za podmínky schválení rozpočtu města na rok 2016(OKS)

 

2306 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 301/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OKS)

 

2307 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 302/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OKS)

 

2308 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice ve Zlatých stránkách mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, IČ 00253316 a firmou MEDIATEL s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 14000 Praha 4, IČ 26757052(OKS)

 

2309 - schvaluje ukončení Smlouvy o provádění odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Ing. Josefem Rojtem, Domažlice, IČ 64350410 dohodou ke dni 31. 3. 2016(OKS)

2310 - schvaluje uzavření Smlouvy o provádění odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a Zdeňkem Květoněm, IČ 75212242  ke dni 1. 4. 2016(OKS)

 

2311 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

2312 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení platnosti Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku do roku 2017

Termín splnění: 30. 3. 2016(OSVZ)

 

2313 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci změny svéprávnosti

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice prováděním všech úkonů, ke kterým je Město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník(OSVZ)

 

2314 - schvaluje zařazení do programu zastupitelstva města volbu přísedícího okresního soudu Ing. Věstislava Křenka

 

2315 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 1. 3. 2016

 

2316 - schvaluje návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 30. 3. 2016 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2317 - schvaluje zadání zakázky společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 na zpracování podkladů pro získání dotace na II. etapu rekonstrukce Pivovaru v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, ve výši 94.380 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice 2016, v němž bude tato zakázka zahrnuta(OSM)

 

2318 - ukládá odboru správy majetku inzerovat nabídku prodeje koncových řadových domů č. p. 318 a 325 v ul. Višňová, Domažlice nacházejících se v lokalitě nové obytné zóny na Bábě v Domažlicích

Termín splnění: ihned(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)