Obsah

94. schůze ze dne 11. 2. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 94. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 2. 2014Rada města v Domažlicích:

5185 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 256/6 v budově č.p. 256, v ulici Kovařovicově v Domažlicích ve výši 37.600,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

5186 - souhlasí s podáním výzvy k opuštění bytu - bytové jednotky č. 613/12 v budově č.p. 613 v Michlově ul. v Domažlicích z důvodu skončení doby nájmu dle příslušné smlouvy o nájmu bytu, a to Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o. (OSM)

5187 - neschvaluje navyšování roční výše sazby nájemného za pronájem bytových jednotek ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 64,65Kč/m2/měsíčně(resp.40,42 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou) a v souladu s již schváleným postupem sbližování nájemného; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2014 u smluv o nájmu bytu, jež spravuje společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. (OSM)

5188 - schvaluje zastavení exekuce vedené Exekutorským úřadem Klatovy pod zn. 120 EX 8909/07 za podmínky, že povinná uzavře s městem dohodu, ve které uzná svůj dluh a zaváže se splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši alespoň 500,- Kč (OSM)

5189 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit prominutí veškerých dosud neuhrazených poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 5 v budově čp. 550 v ulici Švabinského v Domažlicích
Termín splnění: 26. 2. 2014 (OSM)

5190 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
b) ukládá odboru správy majetku připravit návrh smlouvy o zřízení služebnosti vlečky k pozemkům - pozemkovým parcelám č. 3900/83, 3900/128, 3900/130, 3800/6, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272
Termín splnění: 31. 3. 2014
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit pozemkovou parcelu č. 5072/7 v k.ú. Domažlice za část pozemkové parcely č. 4254/1, k.ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 s tím, že výměra směňovaných pozemků bude shodná
Termín splnění: 7. 3. 2014 (OSM)

5191 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Rekonstrukce místních komunikací“ („Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“, „Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“, „Rekonstrukce ulice Chodské v Domažlicích“, „Propojení křižovatky ulice 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“) do pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2014
Termín splnění: 26. 2. 2014 (OSM)

5192 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 50.000,- Kč bez DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v celkové hodnotě 50.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu, a to za předpokladu zařazení akce “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ do rozpočtového provizoria (OSM)

5193 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace na akci “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“ do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 50.000,- Kč bez DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v celkové hodnotě 50.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu, a to za předpokladu zařazení akce “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“ do rozpočtového provizoria (OSM)

5194 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 50.000,- Kč bez DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v celkové hodnotě 50.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu, a to za předpokladu zařazení akce “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ do rozpočtového provizoria (OSM)

5195 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace na akci “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 50.000,- Kč bez DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v celkové hodnotě 50.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu, a to za předpokladu zařazení akce “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do rozpočtového provizoria (OSM)

5196 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ a s realizací projektu “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích“ do výše nákladů 6,7 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“a s realizací projektu “Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce ulic Hradská a Branská v Domažlicích“ do výše nákladů 4,6 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
e) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ a s realizací projektu “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích“ do výše nákladů 5,324 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
g) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Regionální operační program NUTS II Jihozápad - prioritní osa 1, oblast podpory 1.5 na projekt “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ a s realizací projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích“ do výše nákladů 6,8 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 26. 2. 2014 (OSM)

5197 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu uzavřené mezi městem Domažlice a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 dne 28. 11. 2003 dle předloženého návrhu (OSM)

5198 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č.st. 527, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, pro zahrádkářské účely (OSM)

5199 - schvaluje podání žaloby o vyklizení částí pozemků p. č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k.ú Domažlice, z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2011 s městem Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení (OSM)

5200 - a) bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 2. 12. 2005 mezi městem Domažlice a Okresní hospodářskou komorou Domažlice, se sídlem náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice, IČ 00870480, na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem provozování kanceláře OHK Domažlice s tím, že nájemní vztah skončí dne 30. 4. 2014
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 304 - v nemovitosti č.p. 40 na náměstí míru v Domažlicích – Město umístěné na pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice(OSM)

5201 - nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor - kanceláře č. 208 - v budově č.p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích - Město, umístěné na pozemku p. č.st. 187/1, k. ú. Domažlice, insolvenčnímu správci JUDr. Danielovi Kaplanovi LL.M., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, IČ 71468382, za účelem sjednaným ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené se společností RK KLIKA s. r. o., IČ 29089140, dne 31. 1. 2014, a to bezplatně na dobu platnosti této smlouvy (OSM)

5202 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupit pozemky p. č. 72/1 a 72/2, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, za cenu 200,- Kč/m2, do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 10. 3. 2014 (OSM)

5203 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích na dobu od 14. 2. 2014 do 31. 12. 2014 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti, pro druh vozidla – Avia A80-N - nosič kontejnerů - DO 8858, Avia A75-L - valník - DOE 0933, z důvodu zásobování staveniště (OSM)

5204 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky paní Janě Wolfové, podnikajícím pod označením Jana Wolfová, Chodské nám. 178, Domažlice, IČ 68792522 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v čl. IX. odst. 5 smlouvy bude uveden čl. V. odst. 7 (OSM)

5205 - doporučuje zastupitelstvu města schválit sepis souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, AHNM č. 11/PLZ/2014 S Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

5206 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části nemovitostí pozemků p. č. 2592/2, 2596/2, 2596/1, 2596/3, 2548/3, 2548/14, 2548/11, 2548/13 ve vlastnictví města Domažlice, vymezené přiloženým situačním plánem, za nemovitosti - pozemky p. č. 2587/14, 2590/9, 2590/10, 2590/11, 2590/1 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 3. 2014 (OSM)

5207 - a) schvaluje projektový záměr tématický okruh “Chodský květ“ vybudování úseku U1
b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci tématický okruh „Chodský květ“ vybudování úseku U1 Plzeňskému kraji v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2014
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit financování akce tématický okruh „Chodský květ“ vybudování úseku U1 ve výši min. 3.450.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 26. 2. 2014 (OSM)

5208 - a) ruší usnesení č. 4783 ze dne 12. 11. 2013
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 004 v budově č.p. 40 umístěné na pozemku p. č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

5209 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 7 07/2, k. ú. Havlovice u Domažlic
Termín splnění: 10. 3. 2014
b) ukládá odboru správy majetku jednat o zřízení pozemkové služebnosti umístění a užívání stavby bývalého mlýna a chůze k jednotlivým částem pozemku p. č. 707/2, k. ú. Havlovice u Domažlic
Termín splnění: 10. 3. 2014 (OSM)

5210 - a) bere na vědomí informaci k záměru realizace chodníku včetně veřejného osvětlení na pozemku p. č. 401/1, k.ú. Domažlice.
b) ruší usnesení č. 5117 c) ze dne 21. 1. 2014
c) souhlasí se záměrem vybudování chodníku na pozemku p. č.4819/1, k. ú. Domažlice z ulice Prokopa Velikého – Císlerova na sídliště Šumava
d) ukládá odboru správy majetku zahrnout náklady na zpracování projektové dokumentace na stavbu chodníku z ulice Prokopa Velikého – Císlerova na sídliště Šumava do rozpočtu města Domažlice na rok 2014
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

5211 - souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby Hala výrobního a prodejního centra Artes natur s. r. o. v Domažlice vyhotovenou generálním projektantem společností SLADKÝ & PARTNERS, s. r. o., Ing. arch. Petr Sladký, Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, č. Zak. 8.205-2 (OSM)

5212 - schvaluje záměr pronajmout nemovitosti - budovu č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěnou na pozemku p. č. st. 3565, pozemek p. č. st. 3565 a část pozemku p. č. 5704, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že termín pro podání nabídek se stanoví do 30. 4. 2014 (OSM)

5213 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek č. 2446/52; pozemek č. st. 4487, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.12 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/51 a č. 2446/73; pozemek č. st. 4486, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.13 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/50 a č. 2446/72; pozemek č. st. 4485, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.14 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/49 a č. 2446/71; pozemek č. st. 4484, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.15 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/48 a č. 2446/70; pozemek č. st. 4483, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.16 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/47 a č. 2446/69; pozemek č. st. 4482, jehož součástí je rozestavěná budova (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek č. 2446/45, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovité věci - jednotky nacházející se bytovém domě tvořícím součást pozemku p. č. st. 4480, když k užívání společně s tímto pozemkem je určen také pozemek p. č. 2446/24, oba v katastrálním území Domažlice; jedná se o jednotky č. 310/1, 310/2, 310/3, 310/4 zahrnující byty jako prostorově oddělené části bytového domu, jejichž součástí jsou sklepy, příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, a o jednotky č. 310/6 -310/7 zahrnující nebytové prostory garáže jako prostorově oddělené části bytového domu, jejichž součástí jsou příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 11. 3. 2014 (OSM)

5214 - a) bere na vědomí nabídku společnosti REVENGE, a. s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4 Praha 5-Stodůlky, PSČ 155 00 o spolupráci
b) souhlasí se zajištěním svozu použitého textilu ve městě Domažlice na základě stávajícího smluvního vztahu (OSM)

5215 - souhlasí předběžně se zřízením prozatímního připojení objektu na pozemcích p. č. st. 1649/16, 1649/27, obě v k.ú. Domažlice izolovaným vzdušným vedením, jehož investorem je Antonín Úškrt, s místem podnikání Masarykova 385, Domažlice, IČ 74202952 dle předloženého situačního plánku (OSM)

5216 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 31. 8. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5217 - doporučuje zastupitelstvu souhlasit se zahájením příprav k realizaci trvalého pomníku na Baldově k výročí bitvy u Domažlic, a to dle již prezentovaného návrhu sochaře Václava Fialy, Klatovy
Termín splnění: ihned (OSM)

5218 - nesouhlasí v souladu s odstavcem 4 § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) s povolením výjimky ze zákazu dle § 20 tohoto zákona, a to ze zákazu uvedeného v odstavci 1 písm g) tohoto zákona za účelem zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem - pozemku p. č. st. 77 a budovy č.p. 70 nacházejících se v obci a katastrálním území Babylon po lesní cestě umístěné na lesních pozemcích p. č. 24/9 a 152, obě v k. ú. Babylon (přístupová cesta) (OSM)

5219 - schvaluje zadání zakázky na zvýšení komínových těles u stavby sedmi řadových domů v lokalitě Obytná zóna Na Bábě v Domažlicích společnosti STAVBY VZ s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 v rozsahu dle předloženého návrhu za cenu 41.303,- Kč vč. DPH (OSM)

5220 - neukládá odboru finančnímu zajistit doplnění pojištění majetku příspěvkové organizace DTS Domažlice dle žádosti ředitele příspěvkové organizace (OF)

5221 - jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 vykonávající působnost valné hromady této společnosti, jmenuje pana Mgr. Jiřího Brože, Domažlice jednatelem společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., a to s účinností od 01.05.2014 (OF)

5222 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda: Ing. Jitka Heřmanová
členové: Josef Kříž, Mgr. Bedřiška Žufanová, Mgr. Karel Denk, Mgr. Radmila Uzlíková, Ing. Pavel Honzík, Mgr. Eva Malá
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace (OKS)

5223 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Městské policie Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 26. 2. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit pověření pana Bohuslava Perlovského plněním úkolů, kterými byl pověřen jako velitel městské policie usnesením rady města ze dne 12. 11. 1991 č. 334
Termín splnění: 26. 2. 2014
c) doporučuje zastupitelstvu města pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie pana Radovana Plška, DiS. a to do 30. 6. 2014
Termín splnění: 26. 2. 2014 (místostarosta)

5224 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28. 1. 2014

5225 - schvaluje návrh programu 36. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26. 2. 2014 dle upraveného návrhu (tajemnice)

5226 - bere na vědomí dopis Nájemního družstva GOLEM, družstvo doručený městu dne 30. 1. 2014 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

5227 - neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9 v domě 258 v ul. Petrovické
v Domažlicích (OSM)

5228 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 oznámení Mgr. Rostislava Hlaváče o jeho odstoupení z funkce jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. ke dni 30. 4. 2014
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 na žádost pana Mgr. Rostislava Hlaváče jako datum zániku jeho funkce jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. den 30. 4. 2014
c) pověřuje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 starostu města, aby ve smyslu § 59 odst. 5 poslední věta zákona o obchodních korporacích ujednal s panem Mgr. Rostislavem Hlaváčem jako okamžik zániku jeho funkce jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. den 30. 4. 2014(OF)

5229 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2013 ve výši 515.339,77 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 s tím, že částka 515.339,77 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 17. 2. 2014
Poslední aktualizace: 17. 2. 2014 00:00
Autor: