Obsah

92. schůze ze dne 21. 1. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 92. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 1. 2014Rada města v Domažlicích:

5079 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5080 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
pana Petra Duffka, Česká Kubice 60 ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5081 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 21, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5082 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu " a Čl. V - Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 13, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky č. 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích zpět k dispozici městu Domažlice a doložení příjmu, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5083 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5084 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5085 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5086 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 8, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5087 - schvaluje v souladu s Čl. VII - Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích v DSP (OSM)

5088 - souhlasí s výměnou bytové jednotky Petrovická 258/31, Domažlice a bytové jednotky 28. října 325/4, Domažlice, a to v souladu s Čl. V – Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" (OSM)

5089 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 4, v budově č.p. 140, v ulici 28. října v Domažlicích (OSM)

5090 - schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování etážových rozvodů topení v bytové jednotce č. 6, v budově čp. 49, v ulici Tovární v Domažlicích do vlastnictví města, dle předloženého návrhu (OSM)

5091 - schvaluje uzavření darovací smlouv, jejímž předmětem je darování etážových rozvodů topení v bytové jednotce č. 3, v budově čp. 49, v ulici Tovární v Domažlicích do vlastnictví města, dle předloženého návrhu (OSM)

5092 - a) vyhodnotila 4. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu čp. 562, 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2931 a č. st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 563/11, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 562, 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 2931, st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 652.009,- Kč a bude uhrazena dle varianty A návrhu kupní smlouvy
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5093 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 160/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu čp. 159, 160 ve výši 5538/137979 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1637, 1638 ve výši 5538/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/9 spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 159, 160 ve výši 5538/137979 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1637, st. 1638 ve výši 5538/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 591.101,- Kč a bude uhrazena dle varianty A návrhu kupní smlouvy
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5094 - schvaluje pronájem bytové jednotku č. 1, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích a uzavření příslušné smlouvy o nájmu bytu, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5095 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemkových parcel č. 234/1, 708/1, 708/10 v k.ú. Havlovice u Domažlic vymezené situačním plánkem
Termín splnění: 10. 3. 2014 (OSM)

5096 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Fügnerova v Domažlicích" společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 522, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 za cenu 201.100,- Kč bez DPH
b) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zadání zakázky „Oprava chodníku v ulici Vrchlického v Domažlicích“
c) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Vrchlického v Domažlicích“ společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 522, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 za cenu 394.978,- Kč bez DPH
d) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Baldovská – I. etapa v Domažlicích" společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 522, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 za cenu 277.038,- Kč bez DPH
e) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zadání zakázky „Oprava chodníku v ulici Baldovská – II. etapa v Domažlicích“
f) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Baldovská – II. etapa v Domažlicích" společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 522, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 za cenu 345.543,- Kč bez DPH
g) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zadání zakázky „Oprava chodníku v ulici Rohova v Domažlicích“
h) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Rohova v Domažlicích" společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn , IČ 45359164 za cenu 1.765.261,- Kč bez DPH (OSM)

5097 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace do programu reprodukce majetku 113 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s realizací projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na Domov se zvláštním režimem“ do výše nákladů 28.997.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 14. 3. 2014 (OSM)

5098 - bere na vědomí dopis Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Odboru správy majetku, Plzeň ze dne 6. 1. 2014 týkající se nabídky jednání o převodu části pozemku č. st. 1651 a pozemkové parcely č. 5372/3, obě v k.ú. Domažlice a souhlasí se zahájením jednání o podmínkách převodu (OSM)

5099 - souhlasí s pokácením 11 ks přestárlých stromů nacházející se na pozemkových parcelách č. 2651/10 a 274/2, k. ú. Domažlice ve sportovním areálu na Střelnici v Domažlicích z bezpečnostních důvodů (OSM)

5100 - souhlasí s pokácením 1 kusu smrku nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2311/1, k. ú. Domažlice v Mánesově ul. Domažlice (OSM)

5101 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu břízy nacházejícího se na pozemkové parcele č. 950, k. ú. Domažlice v Rohově ul. Domažlice (OSM)

5102 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu modřínu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 5711, k. ú. Domažlice v ul. 28. října Domažlice (OSM)

5103 - souhlasí s pokácením 2 kusů jalovců nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2586/9, k. ú. Domažlice v Palackého ul. Domažlice (OSM)

5104 - souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ pro umístění reklamní cedule typu „A“ pro prodejnu na náměstí Míru v oblouku v prostoru spojovací uličky mezi náměstím Míru a ul. Vodní v Domažlicích u zdi (sloupu) měšťanského domu čp. 34 náměstí Míru, Domažlice, na stavební parcele č. st. 194, k. ú. Domažlice do 31.12.2014 (OSM)

5105 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích, sp.zn. 3 C 91/2013 ze dne 9. 1. 2014 v plném rozsahu (OSM)

5106 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v ul. Cihlářská od 17. 2. 2014 až 31. 3. 2014 za účelem pokládky zemního vedení kabelu NN a VN firmou Elektromontáže Touš s. r. o., Úherce 68, 330 23 Nýřany, IČ 29089247 dle předloženého návrhu (OSM)

5107 - a) trvá na doplnění podkladových materiálů rozhodných pro další rozhodnutí ve věci užívání půdních prostor v budově č.p. 86 v Kozinově ulici, Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku písemně vyzvat Nájemní družstvo GOLEM, družstvo k tomuto doplnění v rozsahu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2014
c) odkládá rozhodnutí ve věci žádosti pana Petra Krejčiříka, Kozinova 86, Domažlice o souhlas s užíváním půdních prostor ze dne 4. 12. 2013
d) ukládá odboru správy majetku písemně vyzvat žadatele pana Krejčiříka dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OSM)

5108 - a) bere na vědomí záměr a přípravu k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt: „Bezbariérový přístup do městského úřadu – rekonstrukce budovy radnice“
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt: „Bezbariérový přístup do městského úřadu – rekonstrukce budovy radnice“ společnosti BS CENTRAL, s. r. o., Děkanská vinice I 823/13, 140 00 Praha 4, IČ 24160938, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 22.990,- Kč (OSM)

5109 - neschvaluje Metodiku procesu při záboru veřejného prostranství dle předloženého návrhu (OSM)

5110 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice, přináležící k bytovému domu č.p. 155 ve Spálené ul., Domažlice - Město, a to přístřešku č. 1 za účelem využití jako garážového stání, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu (OSM)

5111 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 45/4, k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 10. 3. 2014 (OSM)

5112 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru, do ulice Msgre B. Staška, ulice Kostelní, ulice Školní a ulice Boženy Němcové v Domažlicích pro vozidlo Renault Midlum, SPZ: 2P6 1997 pro společnost Geis CZ s. r. o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, z důvodu zásobování místních prodejen, a to na dobu omezenou do 31. 12. 2014 (OSM)

5113 - bere na vědomí žádost o směnu pozemků nacházejících se v katastrálním území Domažlice a ukládá odboru správy majetku jednat s žadatelem o upřesnění možného předmětu směny a zrušení práva odpovídajícímu věcnému břemeni cesty váznoucího na pozemkové parcele č. 2590/11, k.ú. Domažlice v rozsahu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 4. 3. 2014 (OSM)

5114 - bere na vědomí nabídku společnosti Senior domy POHODA a.s., Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

5115 - mění a doplňuje usnesení č. 4994 ze dne 10. 12. 2013 takto:
"schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 208 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, společnosti RK KLIKA s.r.o., se sídlem Samaritská 204/14, 301 00 Plzeň - Doudlevce, IČ 29089140, za účelem zřízení a provozování pobočky advokátní a realitní kanceláře, na dobu neurčitou, za cenu 1000,- Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu" (OSM)

5116 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynárenského zařízení a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4841/9 a 657/5 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti EURO TEPLO s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 120, IČ 26333384 v rámci stavby „Plynovodní přípojka multifunkčního domu“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene(služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s tím, že jednorázová finanční náhrada se stanoví ve výši 500,- Kč bez DPH (OSM)

5117 - a) schvaluje záměr osazení zábradlí k chodníku na pozemkové parcele č. 401/1, k. ú. Domažlice dle předloženého situace
b) ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace zajistit výrobu a osazení zábradlí k chodníku na pozemkové parcele č. 401/1, k.ú. Domažlice dle předložené situace
Termín splnění: 21. 2. 2014
c) ukládá odboru správy majetku zajistit podkladové materiály k záměru realizace chodníku včetně veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 401/1 , k.ú. Domažlice
Termín splnění: 28. 2. 2014 (OSM)

5118 - a) souhlasí s provedením terénních úprav pozemků - pozemkových parcel č. 2186, 2170/2, 4942/1, vše v k. ú. Domažlice společností Artes natur s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282 dle předložených podmínek za předpokladu uzavření příslušné smlouvy
b) schvaluje uzavření smlouvy o provedení terénních úprav se společností Artes natur s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282 dle předloženého návrhu (OSM)

5119 - bere na vědomí záznam z jednání konaného dne 9. 12. 2013 za účelem vyhodnocení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o. dne 1. 7. 2012, jejíž předmětem je zajištění provozu a údržby nemovitostí a movitých věcí nacházejících se v k.ú. Babylon tvořících areál "koupaliště Babylon" (OSM)

5120 - ukládá odboru správy majetku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2014 provedení těchto oprav a investic:
- náklady na výměnu laviček v areálu "koupaliště Babylon"
- náklady na zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních úprav objektu veřejných WC nacházejících se na parkovišti u areálu "koupaliště Babylon", jejichž účelem bude snížení kapacity a zajištění úprav objektu pro přístup a užívání tělesně handicapovanými
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OSM)

5121 - souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na úpravu objektu veřejných záchodů v Chodské ulici v Domažlicích dle varianty č. 2 na náklady hospodářské činnosti města (OSM)

5122 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby „Oprava místní komunikace a chodníků na sídlišti Šumava v Domažlicích“, uzavřené mezi městem Domažlice a společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 dne 26. 9. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

5123 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemkových parcel č. 228/6 a 228/7 v k.ú. Havlovice u Domažlic, nově označené geometrickým plánem č. 352-396/2013 parcelním č.st. 183 o výměře 6 m2 a uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

5124 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemkové parcely č. 1477/4, k. ú. Domažlice ve vlastnictví Města Domažlice za pozemkovou parcelu č. 2575/3, k.ú. a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

5125 - bere na vědomí dopis Ing. Jiřího Bautze, Domažlice ze dne 28. 11. 2013 (OSM)

5126 - a) bere na vědomí návrh obce Česká Kubice na majetkoprávní vypořádání v souvislosti se záměrem stavby Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV a užíváním části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice a souhlasí s navrhovaným postupem dle varianty A
b) souhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby Vodovod, kanalizace a ČOV m .j. na pozemkových parcelách č. 369/1, 357/19, 143, 1457/21, vše v k.ú. Česká Kubice, jejíž součástí je stavba lesní cesty v k.ú. Česká Kubice a jejíž investorem je společnost Folmava Resort s. r. o., Lochotínská 1108/18, Plzeň zast. Chodské vodárny a kanalizace, a. s. za podmínky, že povolení provedení stavby a její následná realizace může být realizováno pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi městem jakožto vlastníkem předmětných pozemků, investorem a obcí Česká Kubice jakožto budoucím vlastníkem kanalizačního řadu (OSM)

5127 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o úhradě smluvní pokuty z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2005 na pronájem stavební parcely č.st. 671 k.ú Domažlice (OSM)

5128 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit peněžní fond Sluníčko
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut fondu Sluníčko dle předloženého návrhu
Termín splnění: 17. 3. 2014 (OF)

5129 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0467 § 6171 pol. 5011 ÚZ14013 N33 Z1 + 725,- Kč (výzva MV 57 – platy)
org. 0467 § 6171 pol. 5011 ÚZ14013 N33 Z5 + 4.105,- Kč (výzva MV 57 – platy)
org. 0467 § 6171 pol. 5021 ÚZ14013 N33 Z1 + 3.679,- Kč (výzva MV 57 – dohody)
org. 0467 § 6171 pol. 5021 ÚZ14013 N33 Z5 + 20.846,- Kč (výzva MV 57 – dohody)
org. 0467 § 6171 pol. 5031 ÚZ14013 N33 Z1 + 638,- Kč (výzva MV 57 – soc.zabezpečení)
org. 0467 § 6171 pol. 5031 ÚZ14013 N33 Z5 + 3.606,- Kč (výzva MV 57 – soc.zabezpečení)
org. 0467 § 6171 pol. 5032 ÚZ14013 N33 Z1 + 231,- Kč (výzva MV 57 – zdrav.pojištění)
org. 0467 § 6171 pol. 5032 ÚZ14013 N33 Z5 + 1.298,- Kč (výzva MV 57 – zdrav.pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 35.128,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5130 - a) bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole u organizační složky Městská policie Domažlice, náměstí Míru 1, č.j. MeDO-52528/2013-Kr ze dne 18. 12. 2013
b) ukládá veliteli Městské policie Domažlice, náměstí Míru 1 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o provedené kontrole č.j.: MeDO-52528/2013-Kr ze dne 18. 12. 2013
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OF)

5131 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0229 § 6112 pol. 5021 - 1.500,- Kč (odměny členům výborů a komisí)
Org. 0229 § 6112 pol. 5023 + 1.500,- Kč (odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům) (OF)

5132 - bere na vědomí nabídku společnosti TELFIN, a. s. se sídlem Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3 na odkoupení a správu pohledávek města Domažlice (OF)

5133 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2013 ve výši 165.809,22 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace MKS Domažlice s tím, že částka 165.809,22 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let (OF)

5134 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:
a) účet 502 - spotřeba energie + 225.000,- Kč
účet 511 - opravy - 14.000,- Kč
účet 512 - cestovné + 6.000,- Kč
účet 518 - ostatní služby - 142.000,- Kč
účet 521 - mzdové náklady - 55.120,- Kč
účet 524 - zák.soc.pojištění - 19.880,- Kč
b) nový domov pro seniory:
účet 501 - spotřeba materiálu + 220.000,- Kč
účet 502 - spotřeba energie - 215.000,- Kč
účet 511 - opravy + 35.000,- Kč
účet 512 - cestovné + 1.000,- Kč
účet 518 - ostatní služby + 140.000,- Kč
účet 521 - mzdové náklady + 330.000,- Kč
účet 524 - zák.soc.pojištění + 80.000,- Kč
účet 527 - zák. soc.náklady + 70.000,- Kč
účet 672 - výnosy + 661.000,- Kč (OF, OKS)

5135 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, takto:
účet 501 – Spotřeba materiálu - 110.000,- Kč
účet 502 – Spotřeba energie +110.000,- Kč (OF, OKS)

5136 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
účet 518 - Ostatní služby - 10.000,- Kč
účet 527 - Zákonné sociální náklady +10.000,- Kč (OF, OKS)

5137 - neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb inCity mezi společností Intelis s. r. o., třída Národní svobody 209/23, 397 01 Písek a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

5138 - schvaluje vyřazení univerzálního hnětače AR 10, pořízeného v roce 1996 v pořizovací ceně 86.669,- Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace (OKS)

5139 - schvaluje spolupořádání 1. ročníku soutěže „Zlaté zrcadlo“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 5. března 2014 v prostorách MKS Domažlice (OKS)

5140 - a) bere na vědomí rezignaci Mgr. Ivanky Váchalové na funkci pověření vedením školy a na funkci statutární zástupkyně ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, k 31. 7. 2014
b) schvaluje vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s termínem podávání přihlášek do 28. 2. 2014; náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (OKS)

5141 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 4.400,- Kč (JSDH Domažlice - opravy)
org. 0220 § 5512 pol. 5163 + 4.400,- Kč (JSDH Domažlice - plyn)
org. 0223 § 6171 pol. 5162 - 4.100,- Kč (Správa budov - telekomunikace)
org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 4.100,- Kč (Správa budov - knihy, učební pomůcky)
org. 0229 § 6171 pol. 5167 - 9.000,- Kč (Personální záležitosti - vzdělávání zaměstnanci)
org. 0229 § 6171 pol. 5173 - 14.000,- Kč (Personální záležitosti - cestovné zaměstnanci)
org. 0229 § 6112 pol. 5173 +23.000,- Kč (Personální záležitosti - cestovné funkcionáři)
org. 0258 § 6171 pol. 5499 - 16.500,- Kč (Sociální fond - penzijní připojištění, dary)
org. 0258 § 6171 pol. 5169 +16.500,- Kč (Sociální fond - příspěvek na stravování) (OKS)

5142 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 7. 1.2014
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 9. 1. 2014
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 01. 2014

5143 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2013 (MP)

5144 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/8, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb – předzahrádky (OSM)

5145 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, občanské sdružení, se sídlem sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123, jejíž předmětem je zajištění správy areálu sportovní haly v Domažlicích - Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5146 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku ohledně událostí kolem stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“
b) ukládá OSM uplatnit nárok na smluvní pokutu za nedodržení podmínek a její vyčíslení k 31. 12. 2013 vyplývající ze smlouvy o dílo stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ uzavřené se zhotovitelem díla společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Plzeň
Termín splnění: 10. 2. 2014 (OSM)

5147 - zmocňuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 k zastupování města ve věci odstranění sporných vztahů a vypořádání práv a povinností dle smlouvy o dílo stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ uzavřené se zhotovitelem díla společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Plzeň (OSM)

5148 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2013 ve výši 117.220,- Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 s tím, že bude následně převeden do investičního fondu (OF)

5149 - souhlasí s poskytnutím daru (květiny pro účinkující) ve výši do 4.000,- Kč od firmy Flower World s. r. o., Chodské náměstí 177, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS)

5150 - souhlasí s poskytnutím věcných darů:
- televizor včetně držáku v hodnotě 6.519,- Kč
- hračky a didaktické pomůcky v hodnotě 5.332,- Kč
- didaktické pomůcky v hodnotě 2.036,- Kč
pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace (OKS)

5151 - schvaluje Dodatek č. 1 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

5152 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby "Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“, uzavřené mezi městem omažlice a společností morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 dne 23.9. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 1. 2014
Poslední aktualizace: 27. 1. 2014 00:00
Autor: