Obsah

3. schůze ze dne 25. 11. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 3. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 11. 2014Rada města v Domažlicích:

70 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 445/7 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na společných částech budovy č. p. 444, 445 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na stavebních parcelách p. č. st. 1489, 1490, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/10 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/9 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
d) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/3 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
e) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/2 - byt nacházející se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 2. 3. 2015
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

71 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 8 nacházející se v budově č. p. 246 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

72 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 17318/11 uzavřenou dne 19. 10. 2011 mezi městem Domažlice a organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720 53 119, dle předloženého návrhu (OSM)

73 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupit pozemek p. č. 3705/4, k. ú. Domažlice, za cenu 45.000,00 Kč, do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

74 - nesouhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 2355/3 v k. ú. Domažlice, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu (OSM)

75 - nesouhlasí v souladu s článkem 6, odstavcem 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 4814/1 v k. ú. Domažlice, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu (OSM)

76 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. 4312/2 a 4316, oba v k. ú. Domažlice za celkovou cenu 296.040,00 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 2. 2015
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 296.040 Kč (výkupy pozemků)
org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 296.040 Kč (výkup pozemků a budovy čp. 224 - dražba) (OSM)


77 - ukládá odboru správy majetku zajistit cenové posouzení na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pozemku p. č. 69/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Třebnice u Domažlic a oslovit obec Meclov s nabídkou na převod pozemku p. č. 69/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Třebnice u Domažlic
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

78 - ruší usnesení č. 6141, 6143 a 6146 ze dne 2. 9. 2014 (OSM)

79 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 09.05.1995, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 2378/7, k. ú. Domažlice, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

80 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.06.1997, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

81 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.06.1997, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

82 - a) ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění jako zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Domažlice, ZŠ Komenského č.p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola - JV průčelí" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Domažlice, ZŠ Komenského č.p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola - JV průčelí" zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Domažlice, ZŠ Komenského č.p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola - JV průčelí" zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Jakub Mráz,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Michal Szmigiel, Bc. Jiří Pivoňka,
5. Marie Homolková, Ing. Pavlína Fišerová (OSM)

83 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 5307/7 a p. č. 5307/8, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

84 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 14179986 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na akci „Park na Dolejším předměstí SO 01 Rekonstrukce zeleně“ (CZ.1.02/6.5.00/13.21369), dle předloženého návrhu (OSM)

85 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 599/18 k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění reklamního zařízení paní Jaroslavě Pivoňkové (OSM)

86 - nedoporučuje zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 222/5 nacházející se v bytovém domě č. p. 221, 222 v ul. Vojtěchova v Domažlicích - Hořejší Předměstí postavené na pozemku p. č. st. 1942, st. 1943, vše v k. ú. Domažlice zřízeného ve prospěch města Domažlice na základě Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, uzavřené dne 14. 8. 2006, právní účinky vkladu vznikly dne 21. 8. 2006
Termín splnění: 17. 12. 2014 (OSM)

87 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupit pozemek p. č. 71, k. ú. Havlovice u Domažlic, do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

88 - a) bere na vědomížádost Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Kunešova č. p. 505, 506 o vybudování chodníku k zadním vchodům jejich bytovému domu
b) souhlasí se záměrem vybudování přístupového chodníku k zadním vchodům bytového domu Kunešova č. p. 505, 506, Domažlice na pozemku p. č. 2311/16, k. ú. Domažlice, s tím, že toto bude provedeno na náklady Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Kunešova č. p. 505, 506 (OSM)

89 - schvaluje vzorovou smlouvu na uzavírání nájemních smluv na byty v bytovém domě č. p. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

90 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 15.000 Kč (dotace PK – brožura Kulturní léto 2014)
org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 15.000 Kč (MKS - dotace PK brožura Kulturní léto 2014) (OF)


91 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5194 - 9.000 Kč (městská policie – věcné dary)
org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 9.000 Kč (městská policie – nákup služeb)
org. 0222 § 5311 pol. 5424 - 6.000 Kč (městská policie – náhrada mezd v době nemoci)
org. 0222 § 5311 pol. 5038 + 6.000 Kč ( městská policie – povinné úrazové pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 4.000 Kč (městská policie – telekomunikace)
org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 4.000 Kč (městská policie – nákup materiálu) (OF)


92 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z1 + 4.500 Kč (dotace od úřadu práce - státní rozpočet)
org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z5 + 25.500 Kč (dotace od úřadu práce - EU)
org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z5 + 19.029 Kč (dotace od úřadu práce - EU, platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z1 + 3.357 Kč (dotace od úřadu práce - SR, platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z5 + 4.758 Kč (dotace od úřadu práce - EU, odvody sociální pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z1 + 840 Kč (dotace od úřadu práce - SR,odvody sociální pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5032 ÚZ13234 N33 Z5 + 1.713 Kč (dotace od úřadu práce - EU, odvody zdravotní pojištění)
org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z1 + 303 Kč (dotace od úřadu práce - SR, odvody zdravotní pojištění) (OF)


93 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 137.800 Kč (dotace Mze-podpora výsadby dřevin)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 137.800 Kč ( výsadba zpevňujících dřevin)(OF)
94 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 329.278 Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 329.278 Kč (financování odborného lesního hospodáře) (OF)


95 - schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OF)

96 - schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2014 (OF)

97 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0122 § 2223 pol. 5169 - 5.500 Kč (OPP – nákup služeb, překlady)
org. 0122 § 2223 pol. 5166 + 5.500 Kč (OPP – znalecké posudky) (OF)

98 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení
Termín splnění: 17. 12. 2014 (OF)

99 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, takto:
účet 518 – Ostatní služby - 14.000 Kč
účet 558 – Náklady z drobného dl.majetku + 14.000 Kč (OF, OKS)

100 - a) bere na vědomížádost Diecézní charity Plzeň o dofinancování provozu sociálních služeb DCHP v roce 2014
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4333 pol. 5221 + 200.000 Kč (DCHP – sociální služby 2014)
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OKS)

101 - jmenuje Bc. Stanislava Antoše školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

102 - jmenuje Ing. Dagmar Murínovou členkou školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

103 - jmenuje Vlastimila Konrádyho členem školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

104 - jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

105 - jmenuje JUDr. Zdeňka Nováka členem školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

106 - jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2015 (OKS)

107 - schvaluje Dodatek č. 1 k volebnímu řádu školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu (OKS)

108 - schvaluje Dodatek č. 1 k volebnímu řádu školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu (OKS)

109 - schvaluje Dodatek č. 1 k volebnímu řádu školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu (OKS)

110 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

111 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

112 - schvaluje platový výměr paní Anně Bauerové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

113 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

114 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

115 - schvaluje platový výměr Ing. Mgr. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

116 - schvaluje platový výměr paní Šárce Strnadové, pověřené vedením Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

117 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

118 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

119 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2014 (OKS)

120 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání cyklu „Hudba u stromečku“ a za účelem konání představení "Vánoční noc - před tím a potom" takto:
čtvrtek 18. 12. 2014 14.00 - 18.00 hodin
pátek 19. 12. 2014 14.00 - 18.00 hodin
sobota 20. 12. 2014 13.00 - 18.00 hodin
neděle 21. 12. 2014 12.00 - 19.00 hodin
pondělí 22. 12. 2014 13.00 - 20.00 hodin
úterý 23. 12. 2014 13.00 - 18.00 hodin
středa 24. 12. 2014 15.00 - 18.00 hodin
s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2015 od 13.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

121 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 (OKS)

122 - a) bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Domažlice o příspěvek na opravu krovu a střechy kostela Narození Panny Marie v Domažlicích
b) doporučuje ZM schválit příspěvek Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru čp. 136, 344 01 Domažlice, na opravu krovu a střechy kostela Narození Panny Marie, nám. Míru, v Domažlicích, ve výši 300.000 Kč
Termín splnění: 31. 12. 2014
c) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0266 § 3322 pol. 5223 + 300.000 Kč (příspěvek na opravu krovu a střechy kostela Narození Panny Marie v Domažlicích)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 300.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 31. 12. 2014 (OKS)

123 - a) doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Jaroslavu Váchalovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Alenu Houškovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích
c) doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Jana Hodana, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
d) doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Rudolfa Vančuru, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
e) doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Lubomíra Minaříka, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
f) doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Alenu Salvovou, přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 17. 12. 2014 (místostarosta Novák)

124 - a) jmenuje předsedou komise výběrové Romana Kalouse
b) jmenuje členem komise výběrové Ing. Františka Ruterleho
c) jmenuje členem komise výběrové Ing. Petra Šámala
d) jmenuje členem komise výběrové Dalibora Kubů
e) jmenuje členem komise výběrové Ing. Petra Jankovce
f) jmenuje členem komise výběrové Jiřího Houšku
g) jmenuje členem komise výběrové Vladimíra Müllera (tajemnice)

125 - a) jmenuje předsedou komise pro životní prostředí Ing. Petra Šámala
b) jmenuje členem komise pro životní prostředí Petra Kazimoura
c) jmenuje členem komise pro životní prostředí Josefa Schneidera
d) jmenuje členem komise pro životní prostředí Ing. Jana Bendu
e) jmenuje členem komise pro životní prostředí Mgr. Davida Paulera
f) jmenuje členem komise pro životní prostředí Jana Bezděka
g) jmenuje členem komise pro životní prostředí Ing. Michala Ptáčníka (tajemnice)

126 - a) jmenuje předsedou komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Ing. Františka Kroce
b) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Zdeňka Procházku
c) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči BcA. Jana Šlechtu
d) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Ing. Vítězslava Brody
e) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči PhDr. Věru Závadskou
f) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči MgA. Marka Vorlíčka
g) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Luboše Johna (tajemnice)

127 - a) jmenuje předsedou bytové komise Mgr. Jana Anderleho
b) jmenuje členem bytové komise Ing. Miloslava Millera
c) jmenuje členem bytové komise Petra Sterzla
d) jmenuje členem bytové komise Mgr. Karla Štípka
e) jmenuje členem bytové komise Šárku Jansovou
f) jmenuje členem bytové komise Mgr. Janu Terelovou
g) jmenuje členem bytové komise Ing. Josefa Forsta (tajemnice)

128 - a) jmenuje předsedou komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Ing. Zbyňka Wolfa
b) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Ing. Michala Ptáčníka
c) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Ing. Viktora Krutinu
d) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Bc. Jaroslava Zavadila
e) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Aleše Haise
f) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Jana Bence
g) jmenuje členem komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost Ing. Arch. Ladislava Schejbala (tajemnice)

129 - ukládá organizacím zřízeným (organizační složky - JSDHDo, JSDHHa, MP a příspěvkové organizace) nebo založeným (společnosti s ručením omezeným) městem Domažlice předkládat materiály určené k projednání v radě města tak, aby byly projednány se starostou či příslušným místostarostou a poté předloženy příslušnému odboru, a to nejméně 10 dní před jednáním rady města Domažlice
Termín splnění: průběžně (tajemnice)

130 - bere na vědomí stanovisko společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. ke stížnosti na nájemce bytu č. 17 v bytovém domě č. p. 235 v Kozinově ulici, Domažlice s tím, že dne 26. 11. 2014 bude schůzka s nájemci tohoto bytového domu (OSM)

131 - schvaluje podání ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 13 Co 109/2014 – 100 ze dne 14. 10. 2014 a zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, k podání ústavní stížnosti a zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR (OSM)

132 - a) souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 073865, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu vypsaného Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje: Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015 pro projekt Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 1955 – 2015 (žádáno o 100.000 Kč)
b) souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 073865, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu vypsaného Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje: Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015 pro projekt Sochařské sympozium – Sochařská stezka na Baldov (žádáno o 100.000 Kč)
c) souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 073865, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu vypsaného Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje: Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - 2. VÝZVA pro projekt Sochařské sympozium – Sochařská stezka na Baldov (žádáno o 128.000 Kč) (OKS)

133 - vyhovuje podané námitce uchazeče SMP CZ, a. s. Praha 8, Karlín, Pobřežní 667/78, IČ 27195147 ze dne 24. 11. 2014 proti zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, spočívající v nahrazení slovního spojení "z těchto 5 staveb byly" v bodě 5.4. (v prvním odstavci, první odrážka, 7. řádek) zadávací dokumentace novým slovním spojením "a dále pak" (OSM)

134 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 4. 2014 mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164, jejíž předmětem je zhotovení díla Kompostárna Domažlice - stavební část dle předloženého návrhu (OSM)

135 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru, do ulice Msgre B. Staška a do Husovy ulice v Domažlicích, v termínu od 27. 11. 2014 do 31. 12. 2014, pro vozidlo – MERCEDES – sklápěcí vůz, RZ: 3P2 37 70 o celkové hmotnosti 11 000 kg, z důvodu prováděných stavebních prací při výstavbě výtahu v budově radnice na nám. Míru v Domažlicích (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Bc. Stanislav Antoš
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 12. 2014
Poslední aktualizace: 3. 12. 2014 00:00
Autor: