Obsah

114. schůze ze dne 30. 9. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 114. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 30. 9. 2014Rada města v Domažlicích:

6286 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k významné veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba"
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na významnou veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba" zadanou v nadlimitním řízení ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
Jiří Pivoňka, Jakub Mráz,
Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
Ing.arch.Pavel Lejsek, Šumavaplan spol.s r.o., Ing.Martin Liška, Šumavaplan spol.s r.o.
Ing. Pavlína Fišerová, Marie Homolková (OSM)

6287 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést v pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice vodovodní a kanalizační přípojky, provozovat je a udržovat, a to ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3504/2, k. ú. Domažlice, jehož součástí bude stavba rodinného domu, pro kterou jsou přípojky inženýrských sítí určeny, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí (OSM)

6288 - souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout (podnajmout) část nebytových prostor budovy Městského centra sociálně rehabilitačních služeb-domov pro seniory č. p. 689 v ul. Prokopa Velikého, Domažlice - Týnské Předměstí, jež je součástí pozemku p, č. st. 4419, k. ú. Domažlice, za účelem provozování rehabilitačních služeb a masáží na dobu 3 let (od 1. 1. 2015); jedná se o prostory rehabilitace nacházející se ve II. patře budovy o celkové výměře 119 m2 (OSM)

6289 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do Msgre B. Staška v Domažlicích v konkrétních termínech každé úterý 4. 11., 11. 11., 18.11. a pátek 21. 11. vše r. 2014, pro druh vozidla – Tatra autojeřáb, SPZ: DO 4120 o celkové hmotnosti 28 260 kg, z důvodu prováděných prací na rekonstrukci kostela Narození Panny Marie na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

6290 - bere na vědomí informaci o uzavření kupní smlouvy v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 31. 8. 2010, jejíž předmětem je koupě pozemku p. č. 599/18, k. ú. Domažlice (OSM)

6291 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené dne 26. 7. 2006 na pronájem části pozemku p. č. 599/18, k. ú. Domažlice, pro umístění informačního zařízení (práva a povinnosti z této nájemní smlouvy přešly na město Domažlice na základě kupní smlouvy uzavřené dne 27. 8. 2014) (OSM)

6292 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123, jejíž předmětem je nabytí pozemku č. st. 1541, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. - objekt občanské vybavenosti, do vlastnictví města Domažlice, dle předloženého upraveného návrhu dle varianty 1
Termín splnění: 31. 12. 2014
b) schvaluje záměr pronajmout, poté co se stane vlastníkem předmětné nemovitosti, budovu bez č. p./č. e. - objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku č. st. 1541, k. ú. Domažlice a tento pozemek Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123 (OSM)

6293 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1146/2014 - SML“ s podnikem Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, jejíž předmětem je zřízení služebnosti ohledně stavby „Zkapacitnění toku Zubřina, Lávka L-03-U Plaveckého bazénu Domažlice", dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

6294 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést běžné udržovací práce v rozsahu důkladného připevnění protipovodňového hlásiče, odstranění vegetace, vyčištění koryta pod mostem nebo lávkou, obnova nátěru zábradlí, nátěr sloupků svislého DZ, oprava povrchů (asfaltování, doplnění štěrku) mostovek, a to u mostů a lávek: M-03, M-07, M-08, M-11, L-01, L- 13
Termín splnění: 30. 11. 2014 (OSM)

6295 - schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 2587/14, č. 2590/1, č. 2590/9, č. 2590/10, č. 2590/11 a č. 2587/15, vše v k. ú. Domažlice (OSM)

6296 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16. 6. 1997, a to dohodou ke dni 30. 9. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

6297 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích společnosti Primagra, a. s., Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 0239 § 2321 pol. 5169 +143.990,00 Kč (deratizace kanalizace v Domažlicích)
org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 24.990,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 119.000,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6298 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace Máchovy ulice v Domažlicích“ uzavřené mezi městem Domažlice a společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 dne 11. 9. 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

6299 - a) ruší usnesení č. 5865 c) ze dne 17. 6. 2014
b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Park na Dolejším předměstí – SO 01 Rekonstrukce zeleně“ se společností PROJEKTPLAN CZ s. r. o., Kosmonautů 718/6, 360 05 Karlovy Vary, IČ 28049659, dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena příslušná smlouva o dílo se zhotovitelem této stavby
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0519 § 3745 pol. 6121 + 3.150,00 Kč („park na Dolejším Předměstí – SO 01“, TDI - DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.150,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6300 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce k vymožení pohledávek města vyplývajících z rozsudku pro uznání Okresního soudu v Domažlicích č. j. 12 C 61/2014-31 ze dne 7. 6. 2014,
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města v příslušném exekučním řízení,
c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice (OSM)

6301 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce k vymožení pohledávek města vyplývajících z rozsudku pro uznání Okresního soudu v Domažlicích č. j. 12 C 60/2014-42 ze dne 24. 7. 2014,
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města v příslušném exekučním řízení,
c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice (OSM)

6302 - ukládá odboru správy majetku jednat s Českými drahami, Regionální správou majetku, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň o podmínkách převodu pozemku p. č. 3705/4, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

6303 - schvaluje pronájem pozemku p. č. 5764/1, k. ú. Domažlice za účelem provádění údržby a umístění zařízení občanské vybavenosti za cenu 10,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6304 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Plynofikace rodinného domu vyhotovenou Ing. Pavlem Zimáken, zak. číslo 2014/04/07/587
b) nesouhlasí s umístěním plynovodní přípojky budované v rámci této stavby (OSM)

6305 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do Msgre B. Staška v Domažlicích v termínu od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015, pro vozidla – AVIA RZ: KT 7550 o celkové hmotnosti 6 300 kg a Liaz RZ: 1P1 3828 o celkové hmotnosti 7 000 kg, z důvodu prováděných stavebních prací při výstavbě výtahu v budově radnice na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

6306 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, č.j. MeDO-40190/2014-Kras ze dne 11. 8. 2014
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j.: MeDO-40190/2014-Kras
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OF)

6307 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

6308 - schvaluje převod peněžních prostředků z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 265, 344 01 Domažlice ve výši 280.000,00 Kč (OF)

6309 - a) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice ve výši 280.000,00 Kč na pořízení šatních skříněk
b) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice ve výši 118.675,28 Kč na pořízení lina(OF)

6310 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

6311 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 22. 9. 2014
b) schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřímu Houškovi dle předloženého návrhu (OF)

6312 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 500.000,00 Kč (příjem – věcná břemena)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 500.000,00 Kč (investiční rezerva) (OF)

6313 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 20.000,00 Kč (dotace PK – Chodské slavnosti 2014)
org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 20.000,00 Kč (MKS – Chodské slavnosti 2014) (OF)

6314 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:
60 – Tržby + 289.000,00 Kč
521 – Mzdové náklady + 228.000,00 Kč
524 – Zákonné sociální pojištění + 61.000,00 Kč (OF, OKS)

6315 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, takto:
518 – Ostatní služby - 15.000,00 Kč
558 – Náklady z drobného dl. majetku + 15.000,00 Kč (OF, OKS)

6316 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 8. září 2014
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 18. září 2014
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 23. září 2014 (OKS)

6317 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu (OKS)

6318 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 29. 11. 2014 od 14.00 hodin do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

6319 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na nové auto Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory zn. FORD TRANSIT CUSTOM SPZ 5P95232 zajišťující pečovatelskou službu (OKS)

6320 - a) schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na nákup zvukové aparatury pro Městské kulturní středisko v Domažlicích
b) souhlasí s nákupem zvukové aparatury – systému EAW JFL210 za cenu 1.322.605,96 Kč příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích od dodavatele PRODANCE s. r. o., Osadní 799/26,170 00 Praha 7, IČ 26464080
c) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 1.322.605,96 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup zvukové aparatury – systému EAW JFL210 od firmy PRODANCE s. r. o., Osadní 799/26,170 00 Praha 7, IČ 26464080 (OKS)

6321 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č 1‑17 se společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 DIČ CZ62587978 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

6322 - jmenuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v § 102 odst. 2 g) na návrh tajemníka městského úřadu paní Mgr. Martinu Petrovickou vedoucí odboru pro projednávání přestupků od 01.01. 2015 (tajemnice)

6323 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení a provozu interaktivní mapy se společností Galileo Corporation, s. r. o. se sídlem Hornická č.p. 4387, 430 03 Chomutov, IČ: 25448714 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na internetovou prezentaci se společností Galileo Corporation, s. r. o. se sídlem Hornická č.p. 4387, 430 03 Chomutov, IČ 25448714 dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření smlouvy o provozu internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb se společností Galileo Corporation, s. r. o. se sídlem Hornická č.p. 4387, 430 03 Chomutov, IČ 25448714 dle upraveného návrhu (tajemnice)

6324 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 4. 9. 2014

6325 - a) ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) schvaluje jednací řízení bez uveřejnění dle § 34 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku na stavební práce "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd"
c) schvaluje výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd"
d) schvaluje tyto zájemce, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky na zakázku "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ 00014915,
BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 40526151,
AVERS, spol. s r. o., se sídlem Michelská 240/49, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00, IČ 41190840,
KARPEM a. s., se sídlem náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 18230342,
STAFIKO stav s. r. o., se sídlem Petrovická 283, Domažlice - Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 26352516,
morez stavební s. r. o., se sídlem Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň - Skvrňany, PSČ 318 00, IČ 29115850,
EMV s. r. o., se sídlem Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 48038792,
Mavilla s. r. o., se sídlem Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00 IČ 28465644 (OSM)

6326 - schvaluje spolupráci se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Masarykova 388, Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 49788761 v rámci projektu výstavby proti povodňové ochrany areálu této společnosti a uzavření příslušné smlouvy o partnerství, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

6327 - a) ruší usnesení č. 6271 ze dne 16. 9. 2014
b) schvaluje přijetí finančního daru ve výši 33.361,00 Kč od společnosti CALLEVA sped. s. r. o., se sídlem Vrbova 1427/19, Praha 4 – Braník, IČ 28116615, na nákup defibrilátoru pro městskou policii
c) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností CALLEVA sped. s. r. o., se sídlem Vrbova 1427/19, Praha 4 – Braník, IČ 28116615, dle přeloženého návrhu
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 2321 + 33.361,00 Kč (městská policie – finanční dar na pořízení defibrilátoru)
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 33.361,00 Kč (městská policie – defibrilátor) (MP, OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 2. 10. 2014
Poslední aktualizace: 2. 10. 2014 00:00
Autor: