Obsah

111. schůze ze dne 2. 9. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 111. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 2. 9. 2014Rada města v Domažlicích:

6124 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 nacházející se v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

6125 - ruší usnesení č. 6029 d) ze dne 19. 8. 2014 (OSM)

6126 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do Msgre B. Staška v Domažlicích ve dnech (každé úterý) 16. 9., 23. 9., 30. 9., 14. 10., 21. 10. a 28. 10. 2014, pro druh vozidla – Tatra autojeřáb, SPZ DO 4120 o celkové hmotnosti 28.260 kg, z důvodu prováděných prací na rekonstrukci kostela Narození Panny Marie na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

6127 - a) souhlasí s proplacením faktury číslo 0135 za montáž topení a vodoinstalace provedené v rámci odstávky zimního stadionu ve prospěch společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. ve výši 65.540,00 Kč v souladu s nájemní smlouvou
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 65.540,00 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 65.540,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6128 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výsledku jednání s vlastníky pozemků přiléhajících k areálu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s. a ukládá odboru správy majetku oslovit tyto vlastníky s předloženým návrhem stanovení celkové kupní ceny (OSM)

6129 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výsledku jednání s vlastníkem pozemků přiléhajících k areálu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s. a ukládá odboru správy majetku oslovit vlastníka pozemků s předloženým návrhem stanovení výměry směňovaných pozemku a kupní ceny
Termín splnění: 20. 10. 2014 (OSM)

6130 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 3487/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, jehož součástí je veřejná studna (vedená v evidenci města Domažlice pod inv. č. 97006)
Termín splnění: 6. 10. 2014 (OSM)

6131 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Domažlice a JUDr. Stanislavem Keršnerem - správcem konkurzní podstaty Stavebního podniku Klatovy, a. s. dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města udělit Mgr. Tomáši Kaplanovi, advokátu advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, se sídlem Římská 104/14, Praha 2, PSČ 120 00, plnou moc k podpisu dohody o narovnání mezi městem Domažlice a JUDr. Stanislavem Keršnerem - správcem konkurzní podstaty Stavebního podniku Klatovy, a. s.
Termín splnění: 30. 11. 2014 (OSM)

6132 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 5166 + 300.000,00 Kč (právní služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 300.000,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6133 - schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu v příhraničí Plzeňského kraje s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu (OSM)

6134 - schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14_SOBS01_4121026252 se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu (OSM)

6135 - neuděluje výjimku z Pravidel pro povolování předzahrádek (ze dne 25. 10. 2011) bodu 2.10. a nesouhlasí s tím, že v podloubí domu č. p. 48 (který je součástí pozemku p. č. st. 174) na náměstí Míru, Domažlice - Město bude umístěno zařízení pro poskytování služeb Kavárny V Caffé (dvě lavičky) v rozsahu dle přílohy žádosti pana Jana Březiny, Horšovský Týn ze dne 12. 8. 2014 (OSM)

6136 - schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, příspěvková organizace, Palackého 230, Domažlice, IČ 71237666, dne 25. 1. 2011, a to dohodou ke dni 2. 9. 2014, a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

6137 - schvaluje pronájem části pozemků č. 4814/41 a 5152/1, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Komenského 68, Domažlice, za cenu 75,00 Kč/den za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6138 - zmocňuje v souladu s ustanovením § 154 a § 1205 občanského zákoníku pana Ing. Miloslava Millera, Domažlice, aby zastupoval město Domažlice, IČ 00253316, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, jakožto statutární orgán (předsedu společenství vlastníků) Společenství vlastníků v domě č. p. 310 v ulici U Jezera v Domažlicích(OSM)

6139 - ukládá odboru finančnímu předložit návrh na stanovení odměny za výkon činností zmocněnce města Domažlice jakožto předsedy společenství vlastníků
Termín splnění: příští jednání rady(OF)

6140 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru - vodovodního řadu v délce 113 m (57 m litina JS 100 mm, 56 m PE DN 90mm) (uloženého v pozemcích p. č. 4458/2, 4841/7, 4841/9, vše v k. ú. Domažlice) a uzavření darovací smlouvy se společností Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, dle předloženého návrhu
Termín splnění 31. 10. 2014
b) ukládá odboru správy majetku oslovit společnost Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, s žádostí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 4458/2, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6141 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 09.05.1995 dle předloženého návrhu (OSM)

6142 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.06.1997 dle předloženého návrhu (OSM)

6143 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.06.1997, dle předloženého návrhu (OSM)

6144 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.06.1999, dle předloženého návrhu (OSM)

6145 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.06.1997 dle předloženého návrhu (OSM)

6146 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.06.1997 dle předloženého návrhu (OSM)

6147 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 08.10.1999, dle předloženého návrhu (OSM)

6148 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 03.10.2000 dle předloženého návrhu (OSM)

6149 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.09.2001 dle předloženého návrhu (OSM)

6150 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.09.2001 dle předloženého návrhu (OSM)

6151 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2002 dle předloženého návrhu(OSM)

6152 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26.03.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

6153 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13.12.2007 dle předloženého návrhu (OSM)

6154 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2311/2, vymezené situačním plánkem, k. ú. Domažlice pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok, a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6155 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd"
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" zadanou v otevřeném podlimitním řízení ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka Jakub Mráz
3. Ing. Miroslav Mach Ing. Ivana Sladká

4. Ing. arch. Ivan Březina, MEPRO s.r.o., Praha Ing. arch. Václav Matějka, MEPRO s.r.o, Praha

5. Ing. Pavlína Fišerová Marie Homolková (OSM)

6156 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru v rámci stavby Kulturní centrum - Pivovar Domažlice organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň, IČ 00228745 v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 434 § 2143 pol. 6121 + 5.928,00 Kč (archeologický dozor – Pivovar)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 5.928,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6157 - a) bere na vědomížádost o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p. 140 v Máchově ulici v Domažlicích
b) schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,00 Kč k pokrytí části nákladů na rekonstrukci kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p. 140 v Máchově ulici
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 509 § 2321 pol. 6379 + 20.000,00 Kč (kanalizační přípojka v Máchově ulici)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 20.000,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6158 - a) bere na vědomí žádost o opravu horní části Pelnářovy ulice v Domažlicích (podél garáží umístěných na pozemcích p. č. st. 2910 - 2918)
b) neukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na opravu horní části Pelnářovy ulice kolem garáží (podél garáží umístěných na pozemcích p. č. st. 2910 - 2918) včetně návrhu vyřešení regulace dešťové vody v této lokalitě (OSM)

6159 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
členové komise: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach Ing. Dagmar Murínová
2. Ing. Alena Kučerová Bc. Miluše Rieszová
3. Jakub Mráz Šárka Ticháčková,
4. JUDr. Zdeněk Novák Dagmar Krásná,
5. Bc. Michal Hájek Lenka Králová (OSM)

6160 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

6161 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 50.000,00 Kč (dotace Plzeňský kraj – 60. Chodské slavnosti)
org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 50.000,00 Kč (MKS – dotace Plzeňský kraj - 60.Chodské slavnosti) (OF)

6162 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 15.000,00 Kč (dotace PK-Hudba pod hradem,Sklářské sympozium)
org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 15.000,00 Kč (MKS-dotace Hudba pod hradem,Sklářské sympozium) (OF)

6163 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0215 pol. 4116 ÚZ34053 + 33.000,00 Kč (dotace MK – Veřejné informační služby knihoven - neinvestice)
org. 0215 pol. 4216 ÚZ34544 + 96.000,00 Kč (dotace MK – Veřejné informační služby knihoven - investice)
org. 0215 § 3314 pol. 5336 ÚZ34053 + 33.000,00 Kč (MKBN – dotace Veřejné informační služby knihoven - neinvestice)
org. 0215 § 3314 pol. 6356 ÚZ34544 + 96.000,00 Kč (MKBN – dotace Veřejné informační služby knihoven - investice)
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 41.456 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118 na dofinancování projektu VISK 3 „Převod knihovního programu Clavius na formát MARC21 a pořízení SQL verze“ (OF)

6164 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 pol. 4111 + 240.000 Kč (dotace – volby do zastupitelstev obcí)
org. 0223 § 6115 pol. 5019 + 5.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - ostatní platy)
org. 0223 § 6115 pol. 5021 + 180.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - ostatní osobní výdaje)
org. 0223 § 6115 pol. 5039 + 10 000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - nákup materiálu)
org. 0223 § 6115 pol. 5161 + 6 000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - poštovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5164 + 24 000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - nájemné)
org. 0223 § 6115 pol. 5169 + 3.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - poštovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5175 + 12.000 Kč (volby do zastupitelstev obcí - pohoštění) (OF)

6165 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 122.500,10 Kč (pojistná plnění od pojišťovny)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 122.500,10 Kč (investiční rezerva) (OF)

6166 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6409 pol. 2229 + 137.043,48 Kč (příjem z finančního vypořádání)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 137.043,48 Kč (investiční rezerva) (OF)

6167 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 14. 8. 2014
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2014
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2014 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

6168 - souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou Domažlice, Komenského 17, se sídlem Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 a CMC Graduate School of Business o. p. s., Nám. 5. května 2, Čelákovice, IČ 25692101 v rámci projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ dle přeloženého návrhu (OKS)

6169 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu (OKS)

6170 - bere na vědomí návrhy řešení situace v ZŠ praktické (OKS)

6171 - souhlasí s přijetím daru – 4 setů na dětský baseball v ceně 2.076,00 Kč pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace (OKS)

6172 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 17. 12. 2014 (středa)
b) souhlasí u použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy apod.) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
c) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 5.600,00 Kč z org. 219 Záležitosti kultury na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
d) schvaluje uzavírku náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 ( budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 17. 12. 2014 od 13.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

6173 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory městem Domažlice
Termín splnění: 24. 9. 2014 (OKS)

6174 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 nacházející se v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

6175 - schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby Domažlice, parcela č. 5393, propojení Pivovarské a Thomayerovy ulice pro pěší se společností Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 25110161, dle předloženého návrhu (OSM)

6176 - schvaluje uzavření smlouvy o uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele s obchodní společností EURODRAŽBY.CZ a. s., Praha 8, Čimická 780/61, PSČ 181 00, IČ 25023217, dle předloženého návrhu (OSM)

6177 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, č. j. 279/2014-A, se společností Horizont ISPL v. o. s., Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28599373, jejímž předmětem je koupě nemovitostí - pozemku p. č. st. 3635, jehož součástí je budova č. p. 224, pozemku p. č. 599/24, pozemku p. č. 599/30 a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 4019, vše v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek licitace v rámci elektronické aukce předmětných nemovitostí
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6178 - a) schvaluje koupi mobilní ochranné klece pro hod diskem a kladivem, jako součást vybavení městského stadionu Střelnice, od sdružení Atletický klub Škoda Plzeň z. s., Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň - Skvrňany, IČ 45332533, za cenu 54.800,00 Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3412 pol. 6122 + 54.800,00 Kč (Střelnice - mobilní ochranná klec)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 9.511,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.289,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6179 - schvaluje spolupráci se společností WW FLORA, a. s., se sídlem Plzeň, Pod Kyjovem 347/14, PSČ 322 00, IČ 61499013 v rámci projektu výstavby protipovodňové ochrany areálu této společnosti a uzavření příslušné smlouvy o partnerství, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu dodatku č. 1 (OSM)

6180 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Domažlice, ZŠ Komenského č.p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola - JV průčelí" zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Domažlice, ZŠ Komenského č.p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola - JV průčelí" zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek Lenka Králová
2. Jiří Pivoňka Jakub Mráz
3. Ing. Miroslav Mach Ing. Ivana Sladká
4. Michal Szmigiel Bc. Jiří Pivoňka
5. Ing. Pavlína Fišerová Marie Homolková (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 9. 2014
Poslední aktualizace: 4. 9. 2014 00:00
Autor: