Obsah

104. schůze ze dne 3. 6. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 104. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 3. 6. 2014Rada města v Domažlicích:

5740 - a) ruší usnesení č. 804 b) ze dne 24. 5. 2011
b) ruší usnesení č. 5242 ze dne 4. 3. 2014
c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

5741 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 8 nacházející se v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5742 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4 nacházející se v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5743 - schvaluje změnu pravidel při rozhodování o pronájmu bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 dle předloženého návrhu (OSM)

5744 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 6 nacházející se v budově čp. 246, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 7 nacházející se v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
c) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 nacházející se v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
d) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 nacházející se v budově čp. 255, v ulici Kovařovicově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
e) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 6 nacházející se v budově čp. 256, v ulici Kovařovicově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5745 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 4, v budově č.p. 49, v ulici Tovární v Domažlicích ve výši 5.000,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

5746 - schvaluje slevu na nájemném za užívání bytové jednotky č. 1, v budově č.p. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích ve výši 10%, a to v období od 17. 1. 2014 do doby odstranění vad - výměny oken (OSM)

5747 - a) bere na vědomí žádost o vyjmutí sklepních prostor z evidenčního listu k bytové jednotce č. 115/6 v ul. Vojtěchova, Domažlice
b) nesouhlasí, aby předmětem nájmu dle nájemních smluv o nájmu bytových jednotek v budově č.p. 115 v ul. Vojtěchově, Domažlice nadále nebyly sklepní prostory nacházející se v této budově (OSM)

5748 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností Ptáčník – Dopravní stavby, s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Kostelní v Domažlicích“, dle předloženého návrhu (OSM)

5749 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Tomášem Váchalem, podnikajícím pod označením Tomáš Váchal s místem podnikání Kout na Šumavě 322, 345 02 Kout na Šumavě, IČ 73816442, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci „Veřejné osvětlení v ulici Chrastavická a Pelnářova v Domažlicích“, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 72.600,- Kč (Oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 72.600,- Kč (PD veřejné osvětlení Chrastavická a Pelnářova ul.) (OSM)

5750 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování samostatné projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně rozpočtu na stavbu Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa I. - Hvozd“ společnosti MEPRO s. r. o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 196.800,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MEPRO s. r. o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, jejíž předmětem je zpracování samostatné projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně rozpočtu na stavbu Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa I. - Hvozd“, za cenu 196.800,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0517 § 2143 pol. 6121 + 238.128,- Kč (PD „Kulturní centrum Pivovar – Domažlice – stavební etapa I – Hvozd“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 196.800,- Kč (investiční rezerva)
org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 41.328,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5751 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 101.385,- Kč (opravy mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0471 § 2419 pol. 6121 + 101.385,- Kč (metropolitní síť) (OSM)

5752 - schvaluje stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene umístění inženýrských sítí (nemajících charakter přípojek a určených pro podnikání, distribuci) v pozemcích ve vlastnictví města Domažlice pro případ, kdy jsou tyto pozemky dotčeny pouze ochranným pásmem inženýrské sítě ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že tyto náhrady se neuplatní v případech, kdy za uložení předmětné inženýrské sítě ve stejném úseku byla již stanovena náhrada dle usnesení rady města č. 6304 b) ze dne 13. 9. 2010; k jednorázové náhradě se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů (OSM)

5753 - schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby – kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytových domech č.p. 59 a č.p. 169 v ulici Dukelská, Domažlice - Týnské předměstí (OSM)

5754 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu územního plánu Pasečnice (OSM)

5755 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 2311/40, k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem umístění reklamního zařízení (OSM)

5756 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do ul. Spálená v Domažlicích od 1. 7. 2014 do 4. 7. 2014, pro druh vozidla – Tatra domíchávač, SPZ: 5P7 2795 a Iveco domíchávač, SPZ: 4P5 1654, z důvodu prováděné betonáže (OSM)

5757 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru, do ul. Boženy Němcové a ul. Msgre B. Staška v Domažlicích od 30. 8. 2014 do 31. 8. 2014, pro druh vozidla – autobus KAROSA, SPZ: PMA 4259 v rámci konání festivalu Domažlický Kulturovar - umístění Autobusu linka 2015, projekt Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury na zahradu Augustiánského kláštera v Domažlicích (OSM)

5758 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do ul. Msgre B. Staška v Domažlicích dne 12. 7. 2014, pro druh vozidla – Scania R 410, SPZ: 5P7 2478 a Scania R 500, SPZ: SAD RR 168, z důvodu konání svatby (OSM)

5759 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích" zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce Máchovy ulice v Domažlicích" zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Mgr. Karel Štípek,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Michal Szmigiel, Bc. Jiří Pivoňka,
5. Ing. Pavlína Fišerová, Marie Homolková (OSM)

5760 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o možnostech vyřešení majetkoprávních vztahů v rámci užívání části pozemku 707/2 v k. ú. Havlovice u Domažlice a souhlasí s navrhovaným postupem
b) ruší usnesení č. 5209 b) ze dne 11. 2. 2014 (OSM)

5761 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o čerpání investiční rezervy rozpočtu města Domažlice na rok 2014 dle předloženého přehledu (OSM)

5762 - doporučuje zastupitelstvu souhlasit se záměrem nabytí nově vybudované kanalizační stoky DN 250 v předpokládané délce 199,92 bm z vlastnictví společnosti KARPEM a. s., nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342 do vlastnictví města, a to bezplatně za podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s. jakožto provozovatele kanalizačního a vodovodního systému města (OSM)

5763 - schvaluje proplacení vložených investic do nebytových prostor budovy č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích Okresní hospodářské komoře Domažlice, Haltravská 437, Domažlice, IČ 00870480, ve výši 2.000,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

5764 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby na úpravu kanceláří ve II. NP a části bytu v I. NP na archiv a vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na úpravu kanceláří ve III. NP včetně obnovy světlíku v budově radnice, náměstí Míru 1, Domažlice, Ing. Zbyňku Wolfovi s místem podnikání Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 7337479, dle předložených nabídek
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 52.030,- Kč (Oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0287 § 6171 pol. 5171 + 52.030,- Kč (PD stavební úpravy kanceláří radnice) (OSM)

5765 - a) ukládá odboru správy majetku oslovit navrhované osoby s žádostí o odsouhlasení kandidatury do sboru zástupců, který bude volen na úvodním jednání v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Domažlice
Termín splnění: ihned
b) doporučuje zastupitelstvu města zmocnit Ing. Miroslava Macha, starostu k zastupování města Domažlice jakožto obce, v jejímž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, v řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Domažlice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění
Termín splnění: 25. 6. 2014 (OSM)

5766 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Hradská, ul. Chodská, ul. Branská a Vodní v Domažlicích od 16. 6. 2014 do 11. 7. 2014, pro druh vozidla:
Rypadlo KOMATSU WB 93R SPZ: P00 7719
Rypadlo KOMATSU PW 170 ES-6 SPZ: P00 7648
Rypadlo KOMATSU WB 97 S-2 bez SPZ
Nákladní vozidlo MAN TGA 26.390 SPZ: 2P9 8189
Nákladní vozidlo MAN LE 10.180 SPZ: 2P9 8052
Nákladní vozidlo TATRA SPZ: 4P7 5631, z důvodu prováděných prací v rámci akce „Rekonstrukce kanalizační stoky Hradské ulice“ v Domažlicích (OSM)

5767 - bere na vědomížádost předsedy SVJ Mánesova 531 - 533 v Domažlicích o znovuobnovení dětského pískoviště, nebo o vybudování jiného herního prvku za blokem bytových domů Mánesova 531 – 533 v Domažlicích (OSM)

5768 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 3421 pol. 5139 + 10.000,- Kč (dopravní hřiště - spotřeba materiálu) (OSM)

5769 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0252 § 3639 pol. 5361 + 20.000,- Kč (nákup kolků) (OSM)

5770 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jaroslavem Rojtem, podnikajícím pod označením Ing. Jaroslav Rojt, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby Obytná zóna - Vrbova ul. v Domažlicích v rozsahu pro územní řízení, stavení povolení a pro provedení stavby dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 361.790,- Kč (PD, Obytná zóna - Vrbova ul., DUR, DSP, DPS)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 361.790,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5771 - bere na vědomí informaci o zrušení veřejné zakázky na dodávku "Pořízení ozvučovacího systému pro Městské kulturní středisko v Domažlicích" realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

5772 - a ) souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup dvou kusů mobilních kontejnerových WC“
b) schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na zadání zakázky „Nákup dvou kusů mobilních kontejnerových WC “
c) schvaluje zadání zakázky na dodání dvou kusů mobilních kontejnerových WC za cenu 402.400,- Kč bez DPH společnosti CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H, AT-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, v rozsahu dle předloženého návrhu
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 6122 + 486.904,- Kč (nákup sanitárních kontejnerů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 402.400,- Kč (investiční rezerva)
org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 84.504,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5773 - a) ukládá odboru finančnímu vypovědět pojistnou smlouvu č. 5700000650 o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění elektroniky, uzavřenou se společností Triglav pojišťovna, a.s., se sídlem Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, IČ 25073958
Termín splnění: 30. 6. 2014
b) ukládá odboru finančnímu vypovědět pojistnou smlouvu č. 5700000660 o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu, uzavřenou se společností Triglav pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, IČ 25073958
Termín splnění: 30. 6. 2014
c) ukládá odboru finančnímu vypovědět pojistnou smlouvu č. 8889000180 o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o škodovém havarijním pojištění, uzavřenou se společností Triglav pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, IČ 25073958
Termín splnění: 30. 6. 2014
d) ukládá odboru finančnímu vypovědět Smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společností RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno, IČ 48391301
Termín splnění: 30. 6. 2014
e) ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem finančním připravit podklady pro vypsání veřejné zakázky na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o škodovém havarijním pojištění
Termín splnění: 19. 8. 2014 (OSM, OF)

5774 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2013 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5775 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 (dále též jen „Společnost“) změnu zakladatelské listiny Společnosti dle předloženého návrhu (OF)

5776 - pověřuje starostu města, aby jménem města Domažlice jakožto jediného společníka společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 (dále též jen „Společnost“) učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým se mění zakladatelská listina Společnosti ze dne 2. 11. 2000 s účinností k okamžiku zveřejnění zápisu o podřízení společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku, tak jak byla změna zakladatelské listiny schválena usnesením rady města Domažlice č. 5775 ze dne 3. 6. 2014 (OF)

5777 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 (dále též jen „Společnost“) změnu zakladatelské listiny Společnosti dle předloženého návrhu (OF)

5778 - pověřuje starostu města, aby jménem města Domažlice jakožto jediného společníka společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 (dále též jen „Společnost“) učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým se mění zakladatelská listina Společnosti ze dne 2. 11. 2000 s účinností k okamžiku zveřejnění zápisu o podřízení společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku, tak jak byla změna zakladatelské listiny schválena usnesením rady města Domažlice č. 5777 ze dne 3. 6. 2014 (OF)

5779 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958 (dále též jen „Společnost“) změnu zakladatelské listiny Společnosti dle předloženého návrhu (OF)

5780 - pověřuje starostu města, aby jménem města Domažlice jakožto jediného společníka společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958 (dále též jen „Společnost“) učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým se mění zakladatelská listina Společnosti ze dne 29. 11. 1999 s účinností k okamžiku zveřejnění zápisu o podřízení společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku, tak jak byla změna zakladatelské listiny schválena usnesením rady města Domažlice č. 5779 ze dne 3. 6. 2014 (OF)

5781 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2013 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5782 - schvaluje nákup 50 ks publikace Ing. Bohuslava Balcara „Domažlice – Osvobození 1945“ z edice „Z Normandie přes Ardeny až k nám“ vydané Nakladatelstvím Resonance, B. Němcové 74, 344 01 Domažlice z org. 0115 Cestovní ruch (OKS)

5783 - schvaluje spolupořádání okresní propagační výstavy králíků, holubů a drůbeže Okresní organizací Českého svazu chovatelů Domažlice a městem Domažlice ve dnech 9. - 10. srpna 2014 v lokalitě Steidlův park v Domažlicích (OKS)

5784 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů a cyklotras v ČR vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu 1 strany za cenu 13.000,- Kč (OKS)

5785 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Noc vědců“ od pátku 26. 9. 2014 od 15.00 hodin do soboty 27. 9. 2014 do 01.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

5786 - a) schvaluje realizaci těchto projektů v oblasti cestovního ruchu a rozšíření kulturní nabídky v Domažlicích v roce 2014 navržených MKS:
- cyklus varhanních koncertů
- cyklus „Domažlická zastavení“
- vytvoření sochy „Skleněná brána“ v rámci sklářského sympozia
- akce “Přivítejte prázdniny“
- 20 let Bavorské stezky
b) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3312 pol. 5336 + 30.000,- Kč (MKS - příspěvek na cyklus varhanních koncertů)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 35.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 35.000,- Kč (MKS - příspěvek na cyklus „Domažlická zastavení“)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 40.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 40.000,- Kč (MKS - příspěvek na sochu „Skleněná brána“)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3312 pol. 5336 + 20.000,- Kč (MKS - příspěvek na akci „Přivítejte prázdniny“)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 30.000,- Kč (MKS - příspěvek na akci „20 let Bavorské stezky“) (OKS)

5787 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 13. 5. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 27. 5. 2014

5788 - a) bere na vědomí informaci o průběhu záboru veřejného prostranství v rámci stavebních prací při rekonstrukci střechy kostela Narození Panny Marie na nám. Míru v Domažlicích
b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru, Kostelní ul. a do Msgre B. Staška v Domažlicích od 14. 6. do 31. 10. 2014, pro druh vozidla –
Tatra autojeřáb SPZ: 4P7 5595 o celkové hmotnosti 24 560 kg,
Tatra autojeřáb SPZ: DO 4120 o celkové hmotnosti 28 260 kg,
Mercedes domíchávač SPZ: 4P2 4789 o celkové hmotnosti 32 000 kg,
Tatra domíchávač SPZ: DO 5254 o celkové hmotnosti 25 000 kg,
DAF domíchávač SPZ: 3P1 5258 o celkové hmotnosti 32 000 kg,
Mercedes nosič kontejnerů SPZ: 5P4 0407 o celkové hmotnosti 10 500 kg,
MAN nosič kontejnerů SPZ: 3P1 4455 o celkové hmotnosti 8 600 kg, z důvodu prováděné rekonstrukce střechy kostela Narození Panny Marie na nám. Míru v Domažlicích, z čehož bude vozidlům typu autojeřáb povolen vjezd v délce 3 dny a vjezd vozidel typu domíchávač v délce 2 dny, tyto dny budou předem ohlášeny odboru správy majetku MěÚ Domažlice (OSM)

5789 - bere na vědomí sdělení týkající se termínu platby kupní ceny a uzavření kupní smlouvy dle usnesení zastupitelstva města č. 1289 ze dne 30. 4. 2014 (OSM)

5790 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o dopisech rozesílaných společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, IČ 45356815 zájemcům o koupi nemovitostí (řadových domů a jednotek) v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích (OSM)

5791 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově č.p. 595, v ulici Michlově v Domažlicích (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 6. 6. 2014
Poslední aktualizace: 6. 6. 2014 00:00
Autor: