Menu
Město Domažlice
Domažlice

103. schůze ze dne 20. 5. 2014

-

U S N E S E N Í

ze 103. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 5. 2014Rada města v Domažlicích:

5656 - bere na vědomí žádost o změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 2, v budově č. p. 86 v ulici Břetislavově, v Domažlicích a souhlasí se záměrem změny stávajícího nájemního vztahu k této bytové jednotce (Dohody o užívání bytu ze dne 30. 7. 1987) spočívající ve změně osoby nájemce a ukládá odboru správy majetku předložit příslušný návrh nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky a dohody o ukončení Dohody o užívání bytu ze dne 30. 7. 1987
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5657 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

5658 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

5659 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu" (OSM)

5660 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5661 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 240, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5662 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 13, v budově čp. 276 v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5663 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 8, v budově čp. 254 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5664 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 238, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5665 - mění a doplňuje usnesení č. 5344 b) ze dne 18. 3. 2014 takto:
schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 241, v ulici 17. listopadu v Domažlicích za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu A“ (OSM)

5666 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

5667 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 5. 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

5668 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu
Termín splnění: 9. 6. 2014 (OSM)

5669 - doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 968 ze dne 24. 4. 2013
Termín splnění 28. 5. 2014 (OSM)

5670 - doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí částí pozemků p. č. 2466/5 a 4948/31, nově označených dle geometrického plánu č. zak. 3950-1053/2014 parcelními čísly 2466/19 a 4948/47, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice za cenu 200,- Kč/m2
Termín splnění: 28. 6. 2014 (OSM)

5671 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 25.000,- Kč od Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese na akci: „Údržba lyžařských běžeckých tras Čerchov-Capartice“
b) schvaluje uzavření Smlouvy č. LT2/2014 na na akci: „Údržba lyžařských běžeckých tras Čerchov-Capartice“ mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0431 pol. 4122 + 25.000,- Kč (dotace Plzeňský kraj – údržba lyžařských tras Čerchov)
org. 0431 § 3412 pol. 5169 + 25.000,- Kč (údržba lyžařských běžeckých tras Čerchov-Capartice) (OSM)

5672 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na stavební práce "Oprava lesních cest Bystřice" realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti (OSM)

5673 - mění a doplňuje usnesení č. 5616 ze dne 6. 5. 2014 takto:
"schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky společnosti Risastor s. r. o., Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, IČ 29124948, a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu" (OSM)

5674 - bere na vědomí informaci společnosti POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, o připravovaných změnách v železniční dopravě pro rok 2015 (OSM)

5675 - a) schvaluje úhradu částky ročního pojistného za rok 2014 týkající se akce „Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny “ ve výši 12 896,- Kč Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0449 § 2333 pol. 5169 + 12.896,- Kč (roční pojistné za rok 2014, zkapacitnění Zubřiny)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 12.896,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

5676 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2832/4 o výměře 7 m2 v k. ú. Domažlice k zahrádkářským účelům za těchto podmínek:
- pachtovné se sjednává ve výši 10,- Kč/m2/rok s možností navýšení dle inflačního nárůstu
- doba pachtu se sjednává jako doba neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 měsíc
- bez ujednání o smluvní pokutě
- kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíční splátky pachtovného
a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5677 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p.č. 3800/127 a p.č. 3800/130, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 6. 2014 (OSM)

5678 - schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4779/8 k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2014 panu Václavu Kozinovi, bytem Máchova 186, Domažlice, podnikajícímu pod označením Václav Kozina, s místem podnikání Domažlice, E. Krásnohorské 39, IČ 45381224, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5679 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 260/9 k.ú. Havlovice u Domažlic (OSM)

5680 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby „Odborné stavební práce mostů a lávek v k. ú. Domažlice“, se společností Lesní stavby, s. r. o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042, dle předloženého návrhu (OSM)

5681 - souhlasí s umístěním staveb a zařízení - dřevěné chaty bez základů, pergoly, kotců, přístřešků a obytného přívěsu na kolech na části pozemku p.č. 2760/2 k.ú. Domažlice pronajaté v rozsahu dle situačního plánku (OSM)

5682 - souhlasí s umístěním přístřešku a suchého chemického WC na části pozemku p.č. 2760/2 k. ú. Domažlice pronajaté v rozsahu dle situačního plánku (OSM)

5683 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 12. 8. 1998 na pronájem části pozemku p.č. 2760/2 k. ú. Domažlice, která se nachází před pozemkem p.č. 2774/6 k. ú. Domažlice, pro zahrádkářské účely (OSM)

5684 - ukládá odboru správy majetku vypracovat návrhy dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je pronájem pozemků pro zahrádkářské účely, kterými bude řešena změna výše nájemného, v rozsahu dle předloženého návrhu
Termín splnění: 10. 6. 2014 (OSM)

5685 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p.č. 5633 k. ú. Domažlice spoluvlastníkům budovy č.p. 406 v ul. Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské předměstí umístěné na pozemku p. č. st. 1471/1, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 6. 2014 (OSM)

5686 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 512 § 2212 pol. 6121 + 11.955,- Kč (archeologický dozor – kanalizace Hradská ul.)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 11.955,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5687 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 435 § 3412 pol. 5171 + 25.343,- Kč (metropolitní síť – tribuna Střelnice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 20.945,- Kč (investiční rezerva)
org. 435 § 6399 pol. 5362 - 4.398,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5688 - bere na vědomí vyúčtování příkazní smlouvy za rok 2013 předložené Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28. 4. 2011 (OSM)

5689 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „"Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd"
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" zadanou v otevřeném podlimitním řízení ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Mgr. Karel Štípek,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Ing. arch. Ivan Březina, MEPRO s.r.o., Ing. arch. Václav Matějka, MEPRO s.r.o,
nám. Před bateriemi 912/6, Praha nám. Před bateriemi 912/6, Praha
5. Ing. Pavlína Fišerová, Marie Homolková (OSM)

5690 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je prodej jednotky č. 310/1 - bytu nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na jednotce č. 310/6 - garáži nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, když obě jednotky jsou vymezeny v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, za cenu 2.611.077,- Kč dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OSM)

5691 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek č. 2446/52; pozemek č. st. 4486, jehož součástí je budova č.p. 320 (řadový rodinný dům B 1.13 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/50 a č. 2446/72; pozemek č. st. 4485, jehož součástí je budova č. p. 321 (řadový rodinný dům B 1.14 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/49 a č. 2446/71; pozemek č. st. 4483, jehož součástí je budova č.p. 323 (řadový rodinný dům B 1.16 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/47 a č. 2446/69; pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek č. 2446/45, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 5. 2014 (OSM)

5692 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovité věci – jednotky nacházející se bytovém domě tvořícím součást pozemku p. č. st. 4480, když k užívání společně s tímto pozemkem je určen také pozemek p. č. 2446/24, oba v katastrálním území Domažlice; jedná se o jednotku č. 310/4 zahrnující byt jako prostorově oddělenou část bytového domu, jehož součástí jsou sklepy, příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, a o spoluvlastnický podíl ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 zahrnující nebytové prostory garáže jako prostorově oddělené části bytového domu, jehož součástí jsou příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 5. 2014 (OSM)

5693 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 230.000,- Kč (oprava chodníků v ulici Kovařovicova)
org. 246 § 2219 pol. 5171 - 230.000,- Kč (oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice) (OSM)

5694 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Regionální radou regionu soudržnosti jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice, IČ 75086999, v rámci „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. – Hvozd“ (CZ.1.14/3.1.00/29.02865), dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OSM)

5695 - a) schvaluje zadání zakázky na administraci projektu „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“ společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 190.000,- Kč bez DPH, za podmínky uzavření příslušné smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, jejíž předmětem je administrace projektu „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“, za cenu 190.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0517 § 2143 pol. 6121 + 229.900,- Kč (administrace – Pivovar)
org. 0517 § 6399 pol. 5362 - 39.900,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol.6901 - 190.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5696 - schvaluje licenční smlouvu mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, uzavírající se za účelem poskytnutí digitální vektorové vrstvy mapování biotopů, včetně jejich aktualizací (OVÚP)

5697 - schvaluje Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti v obalech uzavřené dne 23. 10. 2010, mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 dle předloženého návrhu (OF)

5698 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na pořízení sekačky ramenové RSR 30/Z ve výši 176.220,- Kč (OF)

5699 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu (OF)

5700 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši 108.000,- Kč dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5701 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2014 – 2016 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2014 (OF)

5702 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Miroslava Macha, Domažlice, zástupcem města Domažlice na 21. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s., která se uskuteční dne 26. 6. 2014. Náhradník p. Ing. Vítězslav Brody, Havlovice
Termín splnění: 25. 6. 2014 (OF)

5703 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice na pořízení parního vysavače ve výši 99.500,- Kč (OF)

5704 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: převod zisku ve výši 20.000,- Kč do rezervního fondu (OF)

5705 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto: převod zisku ve výši 46.225,50 Kč do rezervního fondu (OF)

5706 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní školy praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto: převod zisku ve výši 19.505,76 Kč do rezervního fondu (OF)

5707 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 56.170,79 Kč příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto:
převod zisku ve výši 16.850,- Kč do fondu odměn
převod zisku ve výši 39.320,79 Kč do rezervního fondu (OF)

5708 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: použití zisku ve výši 495.220,67 Kč na úhradu ztráty minulých let (OF)

5709 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 takto: použití zisku ve výši 20.000,00 Kč na úhradu ztráty minulých let (OF)

5710 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 185.809,22 Kč příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto: použití zisku ve výši 165.809,22 Kč na úhradu ztráty minulých let, převod zisku ve výši 20.000,- Kč do rezervního fondu (OF)

5711 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 139.201,68 Kč příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 139.201,68 Kč do rezervního fondu
c) schvaluje převedení částky 117.200,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 do investičního fondu příspěvkové organizace (OF)

5712 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 20.000,00 Kč do rezervního fondu (OF)

5713 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 880.884,08 Kč příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: použití zisku ve výši 515.339,77 Kč na úhradu ztráty minulých let, převod zisku ve výši 365.544,31 Kč do rezervního fondu (OF)

5714 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178
b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000,00 Kč do rezervního fondu (OF)

5715 - ukládá odboru finančnímu zajistit předložení cenové nabídky AK Kocián, Šolc, Balaštík, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na zpracování možností postupu města ve věci bytových družstev a posouzení stanov nájemních družstev
Termín splnění: 3. 6. 2014 (OF)

5716 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole inventarizace za rok 2013 u všech příspěvkových organizací (OF)

5717 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu s tím, že splatnost kupní smlouvy se stanoví do 31. října 2014
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5718 - bere na vědomí analýzu poskytování služby v obecném hospodářském zájmu společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, Domažlice (OF)

5719 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služby v obecném hospodářském zájmu, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. se sídlem U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu (OF)

5720 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice ve stolním kalendáři na rok 2015 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o reklamě (inzerci) v regionálním kalendáři Domažlicka – 2015 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS)

5721 - schvaluje nákup 100 ks kalendářů MAS Český les 2015 (OKS)

5722 - souhlasí s využitím průvodcovských textů z roku 2004 (zvukový průvodce DVG IKONA „Domažlice“) při výrobě bezplatné mobilní aplikace „Audio guide Domažlice a okolí“ společností DARUMA spol. s r. o., Zelinářská 10, 306 64 Plzeň, IČ 16736842 (OKS)

5723 - schvaluje prezentaci města Domažlice na webovém portálu iDNES.cz za cenu 6.000,- Kč bez DPH(OKS)

5724 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 29. června 2014, 27. července 2014 a 31. srpna 2014, vždy od 13.00 hodin do 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) z důvodu konání akce „Bohemia JazzFest“ od čtvrtka 17. 7. 2014 od 17.00 hodin do pátku 18. 7. 2014 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
c) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) z důvodu konání akce „20 let Bavorské cesty“ dne 27. 9. 2014 od 7.00 od 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

5725 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na pořízení automobilu zn. Ford Tranzit pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice
b) souhlasí s prodejem vozidla Ford Tranzit, rok výroby 2006, SPZ 3P04044, příspěvkovou organizací města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory společnosti AUTO KŘÍŽ, s. r. o., Prokopa Velikého 646, 344 01 Domažlice, IČ 26375478, za cenu 155.000,- Kč s tím, že příjem z prodeje bude odveden do rozpočtu města
c) souhlasí s použitím finančních prostředků do výši 620.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup automobilu zn. Ford Tranzit (OKS)

5726 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 0500487018 na úrazové pojištění členů výjezdové jednotky SDH Domažlice mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

5727 - a) bere na vědomí škodné události způsobené při plnění úkolů členů JSDHO Domažlice
b) schvaluje úhradu plateb za spoluúčast a náhradu škod z rozpočtu JSDHO Domažlice
Termín splnění: 17. 6. 2014 (OKS)

5728 - souhlasí s umístěním peněžního bankomatu na budově Náměstí Míru 1, Domažlice v místě stávající smuteční výkladní skříně na plášti budovy (OKS)

5729 - ukládá odboru správy majetku připravit návrh nájemní smlouvy k umístění a provozování peněžního bankomatu Komerční banky a. s. v budově Náměstí Míru 1, Domažlice
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OSM)

5730 - souhlasí s provedením stavebních úprav souvisejících s výměnou peněžního bankomatu Komerční banky a. s. na budově U Nemocnice 579 v Domažlicích dle předloženého návrhu (OKS)

5731 - bere na vědomí informaci o ceně realizace pomníku na Baldově předložené panem Václavem Fialou (OKS)

5732 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 222 § 5311 pol. 5011 + 72.000,- Kč (městská policie - platy)
org. 222 § 5311 pol. 5031 + 18.000,- Kč (sociální pojištění)
org. 222 § 5311 pol. 5032 + 6.500,- Kč (zdravotní pojištění)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 96.500,- Kč (rozpočtová rezerva) (místostarosta Štípek)

5733 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 222 § 5311 pol. 5019 + 131.943,- Kč (městská policie – ostatní platy)
org. 222 § 5311 pol. 5031 + 32.986,- Kč (městská policie – sociální zabezpečení)
org. 222 § 5311 pol. 5032 + 11.875,- Kč (městská policie - zdravotní pojištění)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 176.804,- Kč (rozpočtová rezerva) (místostarosta Štípek)

5734 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 4. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 5. 5. 2014

5735 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen a duben 2014 (MP)

5736 - schvaluje návrh programu 39. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 28. 5. 2014 dle upraveného návrhu (tajemnice)

5737 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích dne 23. 5. 2014, pro druh vozidla – Mercedes Benz ACTORS, SPZ: 5P0 4326, z důvodu dovozu materiálu na opravu krovu (OSM)

5738 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 15. 4. 2014
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2013 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2013 ve výši 899.159,23 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 164.066,- Kč (2,5% z vyplacených mezd roku 2013), nerozdělený zisk společnosti ve výši 735.093,23 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázová odměny za 2. pololetí roku 2013 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

5739 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 6.642.877,52 Kč za rok 2013 takto:
do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 6.642.877,52 Kč a daň z příjmů ve výši 1.558.380,- Kč
Termín splnění: 31. 7. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 2.138.610,- Kč (převod z hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.138.610,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Ing. Jitka Heřmanová
radní města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)