Menu
Město Domažlice
Domažlice

82. schůze ze dne 15. 10. 2013

-

U S N E S E N Í

z 82. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 15. 10. 2013Rada města v Domažlicích:

4640 - souhlasí se zasláním výpovědi z nájmu bytu č. 8, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích, a to dle § 711 odst. 2 písm. c) a d) Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

4641 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu u bytové jednotky č. 236/23 v ul. Kozinově v Domažlicích dle § 706 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění (OSM)

4642 - schvaluje zařazení do Seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

4643 - schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice a schvaluje zařazení do Seznamu nejpotřebnějších žadatelů (OSM)

4644 - a) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
h) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
i) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
j) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
k) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
l) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
m) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
n) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
o) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
p) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů
q) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů
r) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatel (OSM)

4645 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 240, v ulici Masarykově v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky městu Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4646 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 14, v budově čp. 169, v ulici Školní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4647 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4648 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 169, v ulici Dukelské v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4649 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 222, v ulici Žižkově v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky městu Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4650 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 10, v budově čp. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4651 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 29, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4652 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 504, v ulici Kunešově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4653 - schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4423 ze dne 20. 8. 2013 do 30. 11. 2013 (OSM)

4654 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava podkrovních podhledů Vojtěchova 115, Domažlice“ nabídku společnosti STAFIKO stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 za cenu 200.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava podkrovních podhledů Vojtěchova 115, Domažlice“ se společností STAFIKO stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 dle předloženého návrhu (OSM)

4655 - a) mění a doplňuje usnesení 4386 c) ze dne 20. 8. 2013 takto :
ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostů a lávek, a to M-09, L-03
Termín splnění : 30. 11. 2013“

b) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky L-11 Ing. Jaroslavu Rojtovi, projekční kancelář, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ 12285447 dle předložené cenové nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 49.610,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 49.610,- Kč (PD Lávka L-11, Branská ulice) (OSM)

4656 - mění a doplňuje usnesení č. 4465 c) ze dne 3. 9. 2013 takto:
ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. ubourat nadzemní část opěrné stěny a provést provizorní oplocení v ulici Dukelská, Domažlice dle předloženého stavebně technického posudku vypracovaného AW projektovou kanceláří, Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice
Termín splnění: 31. 10. 2013“
(OSM)

4657 - a) schvaluje zadání zakázky na přípravu projektu – projektové dokumentace a příloh k žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérová úprava tras města Domažlice (na SFDI)“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, Projekční kancelář Rojt, Vodní 37, 344 01 Domažlice, IČ 12285447 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 23.232,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 23.232,- Kč (příprava podkladů žádosti – bezbariérové Město)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 23.232,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4658 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu obce Mrákov (OSM)

4659 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka Havlovice, p.č. 389/2“ na pozemkových parcelách č. 634/1 a 634/5, obě v k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu (OSM)

4660 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu chodníků v Mánesově ulici (úsek od křižovatky s Kunešovo ul. ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého) v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 za cenu 59.586,- Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 72.099,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 72.099,- Kč (Oprava chodníků v Mánesově ulici) (OSM)

4661 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodloužení platnosti Strategie rozvoje města Domažlice a strategické cíle do 31. 3. 2014 (OSM)

4662 - a) schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 12. 2011 s městem Domažlice na pronájem stavební parcely č. st. 4130, k.ú Domažlice a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení
b) neschvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 12. 12. 2011 na pronájem stavební parcely č. st. 4130, k. ú Domažlice (OSM)

4663 - souhlasí s podnájmem částí plochy venkovní zdi za účelem umístění 2 ks reklamních panelů s logem GAMBRINUS o rozměrech 1x1 m a části nebytových prostor za účelem umístění reklamního stánku s logem GAMBRINUS o rozměrem 3x3 m v budově bez č.p./č.e., objekt občanské vybavenosti (tribuna se šatnami ve sportovním areálu Střelnice), umístěné na stavebních parcelách č. st. 3281/1 a 3281/2, vše v k.ú. Domažlice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, na dobu určitou do 31. 8. 2018, za cenu 300.000,- Kč bez DPH/dobu podnájmu (OSM)

4664 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 980/5, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánem za cenu 800,- Kč/m2 a uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny kupní smlouvou ve znění tohoto dodatku
Termín splnění: 31. 1. 2014 (OSM)

4665 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3408 ze dne 18. 12. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabýt část pozemkové parcely č. 435/2 k.ú. Domažlice o předpokládané výměře 13 m2, vymezenou situačním plánem, za cenu 700,- Kč/m2 do vlastnictví města Domažlice
Termín splnění: 23. 10. 2013 (OSM)

4666 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Kovařovicova ul. - rekonstrukce NN“ na pozemkových parcelách č. 2438/23, 2438/22, 2438/7, 2438/20, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003447/2 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4667 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 45/4, k.ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 4. 11. 2013 (OSM)

4668 - souhlasí s pokácením 1 ks jasanu ztepilého a 1 ks jeřábu nacházejících se na pozemkové parcele č. 2660/4, k. ú. Domažlice (v zahradě IV. MŠ) z bezpečnostních důvodů (OSM)

4669 - nesouhlasí s pokácením 4 ks bříz bělokorých nacházejících se na pozemkové parcele č. 2382/1, k.ú. Domažlice (OSM)

4670 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o úpravě keřového porostu u domů čp. 175 a 176 v ul. Kosmonautů v Domažlicích (OSM)

4671 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zdravotním stavu jasanů rostoucích za domem č.p. 463 a 464 v ul. Dvořákova v Domažlicích(OSM)

4672 - schvaluje zadání zakázky na zpracování aktualizace plánu odpadového hospodářství obce Ing. Jiřímu Kvítkovi, Na Ostrůvku 90, 344 01, IČ 43 350917 Domažlice dle předloženého návrhu za cenu 30.000,- Kč včetně DPH(OSM)

4673 - a) mění a doplňuje usnesení č. 4586 b) ze dne 1. 10. 2013 takto:
schvaluje pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704 (vymezené situačním plánem), vše v k.ú. Domažlice Jiřímu Lodrovi, fyzické osobě podnikající pod označením Jiří Lodr, s místem podnikání Osvračín 37, PSČ 345 61, IČ 88634248 za účelem provozování velkoobchodu a maloobchodu s ekostavebninami s tím, že nájemné se stanoví ve výši 30.000,- Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení“
b) bere na vědomí splnění usnesení č. 4586 c) ze dne 1. 10. 2013
c) souhlasí se zasláním konceptu nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704, vše v k. ú. Domažlice Jiřímu Lodrovi, fyzické osobě podnikající pod označením Jiří Lodr, s místem podnikání Osvračín 37, PSČ 345 61, IČ 88634248 dle předloženého návrhu (OSM)

4674 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel č. 2874 a 2875, obě v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30,- Kč/m2
Termín splnění: 28. 2. 2014 (OSM)

4675 - a) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s organizací Státní pozemkový úřad, Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP4; KP91 a VP91, které jsou umístěny na pozemkových parcelách č. 396/2, 260/32,obě v k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP84; VP84, KP100; VP100, které jsou umístěny na pozemkových parcelách č. 3/7, 3/9, obě v k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP89; VP89, KP94; VP94, KP95; VP95, KP97; VP97, které jsou umístěny na pozemkových parcelách č. 631/3, 343/47, obě v k.ú. Havlovice u Domažlic
d) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP11; VP11, KP81; VP81, KP99; VP99, které jsou umístěny na pozemkových parcelách č. 3/4, č. 709/12, č. 22/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
e) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP102; VP102, které jsou umístěny na pozemkové parcele č. 705/1, k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
f) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je realizace stavby Havlovice – kanalizační a vodovodní přípojky, a to veřejných částí přípojek KP10; VP10, KP54; VP 54, které jsou umístěné na pozemkové parcele č. 765/4, k.ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu (OSM)

4676 - bere na vědomí vyjádření výboru pro kulturu a cestovní ruch k posouzení možnosti budoucího využití objektu Branky č.p. 1 v Branské ul. Domažlice dle návrhu Ing. Josefa Košťálka (OSM)

4677 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkové parcely č. 2543/18, k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240,- Kč/m2
Termín splnění: 28. 2. 2014 (OSM)

4678 - schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2011 s městem Domažlice na pronájem částí pozemkových parcel č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k.ú Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení (OSM)

4679 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 30. 12. 2011 na pronájem částí pozemkových parcel č. 525/1, 525/8 a 657/2, vše v k.ú Domažlice, a to dle čl. VII. odst. 1. smlouvy (OSM)

4680 - a) zplnomocňuje odbor správy majetku k podání výzvy k umožnění prohlídky prostor krovu přístupných z bytové jednotky č. 5A nacházejících se v budově č.p. 86 v Kozinově ul., Domažlice, a to v souladu s příslušnými ustanoveními čl. IV. nájemní smlouvy o nájmu bytu ze dne 29. 9. 2005
b) zplnomocňuje odbor správy majetku k provedení prohlídky prostor krovu přístupných z bytové jednotky č. 5A nacházejících se v budově č.p. 86 v Kozinově ul., Domažlice s termínem konání prohlídky do 30. 11. 2013 (OSM)

4681 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 004 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

4682 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o připravované směně pozemků s obcí Česká Kubice v souvislosti se záměrem stavby Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV a návrhem majetkoprávního vypořádání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice
b) souhlasí s konceptem směny pozemků s obcí Česká Kubice v souvislosti se záměrem stavby Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV a návrhem majetkoprávního vypořádání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice dle předloženého návrhu s tím, že pro směnu pozemků ve vlastnictví obce Česká Kubice bude stanovena výměra 11019 m2
c) ukládá odboru správy majetku zaslat obci Česká Kubice schválený koncept směny pozemků připravovaný v souvislosti se záměrem stavby Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV a návrhem majetkoprávního vypořádání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OSM)

4683 - mění a doplňuje usnesení č. 4560 b) ze dne 17. 9. 2013 takto:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je kontinuální měření čidel výšky vodní hladiny, upgrade ovládací aplikace varovného systému a možnosti distribuce naměřených dat na internet, se společností SUPTel a. s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČ 25229397 dle nově předloženého návrhu“ (OSM)

4684 - bere na vědomí žádost J.Š. ze dne 2. 10. 2013 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OKS)

4685 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Domažlice – MŠ Michlova č.p. 565, MŠ Zahradní č.p. 471, zateplení objektů“ uzavřené mezi městem Domažlice a společností morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 dle přiloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 498 § 3111 pol. 6121 - 17.733,- Kč (Domažlice – MŠ Michlova č.p. 565, zateplení objektu)
org. 497 § 3111 pol. 6121 -148.427,- Kč (Domažlice – MŠ Zahradní č.p. 471, zateplení objektu)
org. 264 § 6409 pol. 6901 +166.160,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4686 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby "Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“, uzavřené mezi městem Domažlice a společností morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 dne 23. 9. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4687 - a) bere na vědomížádost Stavebního bytového družstva Domažlice, Masarykova 486, Domažlice ze dne 24. 9. 2013 o provedení opravy venkovních schodišť u bytových domů č. p. 181-184 v ul. Kosmonautů v Domažlicích
b) souhlasí s provedením opravy přístupových schodišť ke vchodům bytových domů č. p. 181-184 v ulici Kosmonautů v Domažlicích s tím, že tato oprava bude provedena na náklady vlastníků těchto bytových domů (OSM)

4688 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OF)

4689 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. vyřazení automobilů Suzuki Vitara 1,6 ETD, rok výrok 1995,Suzuki Samurai 1.3 OSJ, rok výroby 1998 dle předloženého návrhu, cena stanovena dle znaleckého posudku (OF)

4690 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, č.j. MeDO-38843/2013-Kr ze dne 19. 9. 2013
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-38843/2013-Kr
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OF)

4691 - schvaluje vyřazení klimatizace MATUSCHIMA KFR 65 z evidence majetku v hodnotě 47.950,- Kč, vedenou pod inv. č. 10210 (OF)

4692 - schvaluje vyřazení monitoru VGA color, inv. č. 10142, pořizovací cena 49.999,- Kč a PC Celeron 450, inv. č. 10188, pořizovací cena 52.150,- Kč, dle předloženého návrhu (OF)

4693 - a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 z částky 2.000.000,- Kč o částku 1.500.000,- Kč na částku 3.500.000,- Kč, přičemž výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice se v důsledku zvýšení výše základního kapitálu zvýší z 2.000.000,- Kč na 3.500.000,- Kč
b) pověřuje starostu města, aby jménem rady města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 z částky 2.000.000,- Kč o částku 1.500.000,- Kč na částku 3.500.000,- Kč, přičemž výše vkladu jediného společníka společnosti – města Domažlice se v důsledku zvýšení výše základního kapitálu zvýší z 2.000.000,- Kč na 3.500.000,- Kč (OF)

4694 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401, IČ 25241958, a to v jejím čl. IV. - Předmět podnikání tak , že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje novým zněním: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Termín splnění: 31. 12. 2013
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města, aby jménem zastupitelstva města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401, IČ 25241958, a to v jejím čl. IV. - Předmět podnikání tak, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje novým zněním: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OF)

4695 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. se sídlem Tyršova 611, Domažlice převedení nerozděleného zisku minulých let ve výši 5.000.000,- Kč společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. do rozpočtu města
Termín splnění: 20. 12. 2013
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 1039 pol. 2142 + 5.000.000,- Kč (DML s. r. o. - nerozdělený zisk minulých let)
org. 0240 § 3612 pol. 3119 - 5.000.000,- Kč (příjmy z prodeje majetku)
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OF)

4696 - a) bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, pí Anny Bauerové k usnesení RM č. 4626
b) bere na vědomí vyjádření ředitelky Jeselského zařízení Domažlice, Michlova 565, pí Ivany Sauerové
c) ruší usnesení č. 4626 ze dne 1. 10. 2013
d) doporučuje ZM zrušit organizační složku Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, k 31. 12. 2013
Termín splnění: 23. 10. 2013
e) ukládá ředitelce Jeselského zařízení Domažlice, Michlova 565, podat v případě, že zastupitelstvo města schválí zrušení organizační složky Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, výpovědi zaměstnancům Jeselského zařízení Domažlice, Michlova 565, s tím, že výpovědi musí být doručeny zaměstnancům do vlastních rukou nejpozději do 31. 10. 2013
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OKS)

4697 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5154 -150.000,- Kč (elektrická energie)
org. 0223 § 6171 pol. 5152 + 50.000,- Kč (teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5153 +131.808,- Kč (plyn)
org. 0223 § 6171 pol. 2111 + 31.808,- Kč (zálohy od Komerční banky-plyn) (OKS, OF)

4698 - a) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle
předloženého návrhu
b) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu
d) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
d) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
e) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
f) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu
g) doporučuje ZM vyhlásit grant „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu
h) doporučuje ZM vyhlásit grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu
i) doporučuje ZM schválit změnu „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu Města Domažlice“ dle předloženého návrhu
j) doporučuje ZM schválit elektronickou žádost o grant z rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 4. 11. 2013 (OKS)

4699 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 30. 11. 2013 od 14.00 hodin do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

4700 - schvaluje spolupořádání akce „Vánoční výstava“ Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Domažlice a městem Domažlice ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2013 v prostorách MKS Domažlice s tím, že město uhradí 50 % nákladů (OKS)

4701 - a) schvaluje vyřazení kopírky OLIVETTI COPIA 8515 pořízené roku 1996 za pořizovací cenu 65.573,- Kč z evidence majetku Městského kulturního střediska v Domažlicích
b) schvaluje vyřazení zastřešení pódia letního kina pořízeného v roce 1997 za pořizovací cenu 250.800,- Kč z evidence majetku Městského kulturního střediska v Domažlicích (OKS)

4702 - bere na vědomí splnění usnesení č. 4594 z 1. 10. 2013 (tajemnice)

4703 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 1. 10. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 3. 10. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 30. 9. 2013
d) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 14. 10. 2013

4704 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2013 (MP)

4705 - schvaluje návrh programu 33. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23. 10. 2013 dle upraveného návrhu (tajemnice)

4706 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentur Šumava, o. p. s., pobočka Domažlice, Branská 1, 344 01 Domažlice, IČ 25154711 na zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu "Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a praktických dovedností" v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0508 § 3111 pol. 6121 + 36.300,- Kč (studie proveditelnosti-Modernizace učeben ZŠ)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0508 § 6399 pol. 5362 - 6.300,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

4707- a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti ROP NUTS II Jihozápad (prioritní osa 2, oblast podpory 2.4) o poskytnutí dotace a s realizací projektu „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a praktických dovedností“ při ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
Termín splnění: 31. 10. 2013
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a praktických dovedností“ - při ZŠ Komenského 17 v Domažlicích do výše nákladů 2.370.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

4708 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 7.714,- Kč (oprava nátěru plechových střech a klempířských prvků areálu Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o.)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 1.339,- Kč (odpočet DPH)
org. 0239 § 3639 pol. 5171 - 6.375,- Kč (opravy a udržování nemovitostí) (OSM)

4709 - schvaluje uzavření dohody o partnerství s organizací Základní škola Domažlice Komenského 17, příspěvkovou organizací, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301, dle předloženého návrhu (OSM)

4710 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na nám. Míru v Domažlicích dne 23. 10. 2013 od 14:00 - 17:00 hodin pro vozidla FreightLiner - SPZ: 9A7 1390 z důvodu použití vozidla při konání předvolební kampaně TOP 09 na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

4711 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 80.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 3639 pol. 5169 + 80.000,- Kč (vodné, stočné) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 10. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)