Menu
Město Domažlice
Domažlice

79. schůze ze dne 3. 9. 2013

-

U S N E S E N Í

ze 79. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 3. 9. 2013
 


Rada města v Domažlicích:

4462 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4463 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 612/5 v Michlově ul., Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4464 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 612/11 v Michlově ul., Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4465 - a) bere na vědomí dopisy ve věci poskytnutí příspěvku na opravu havarijního stavu stavby garáže umístěné na pozemku stavební parcele č. st. 528/1, k.ú. Domažlice a souhlasí se zasláním odpovědi dle upraveného návrhu
b) ukládá dopravní komisi posoudit stávající dopravní situace v lokalitě ulice Dukelská v Domažlicích
c) ukládá Domažlické správě nemovitosti spol. s r.o. zajistit staticky narušenou nadzemní část zdi v ulici Dukelská v Domažlicích
Termín splnění: ihned
d) ukládá odboru správy majetku zadat zpracování projektové dokumentace řešící opravu opěrné zdi v ulici Dukelská u domů č.p. 53 a 54 v Domažlicích
Termín splnění: konec října 2013 (OSM)

4466 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 24, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve 17.874,- Kč za užívání bytové jednotky č. 24, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích
c) schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 24, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích s tím, že sjednaná lhůta splatnosti nebude delší než 18 měsíců (OSM)

4467 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 33, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

4468 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 17, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

4469 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích (OSM)

4470 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 18, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích(OSM)

4471 - a) bere na vědomí žádost pana J. P., Domažlice
b) nesouhlasí s podnájmem bytové jednotky č. 6, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích (OSM)

4472 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a Čl. V – Výměna bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4473 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 59 v ulici Dukelské v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4474 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6, v budově čp. 115 v ulici Vojtěchově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4475 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 237 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4476 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 14, v budově čp. 169 v ulici Školní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4477 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 34, v budově čp. 258 v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4478 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4479 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a Čl. V – Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 254 v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4480 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a Čl. V – Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6, v budově čp. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4481 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a Čl. V – Výměna bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 33, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4482 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 502 v ulici Kunešově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4483 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
h) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

4484 - ukládá odboru správy majetku oslovit vlastníky pozemkových parcel nacházejících se v areálu dětského dopravního hřiště s nabídkou na jejich odkoupení, a to za cenu stanovenou dle posouzení obvyklé ceny pozemků ve výši 240,- Kč/m2
Termín splnění: 16. 9. 2013 (OSM)

4485 - schvaluje podání žaloby na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni umístění a provozování dětského dopravního hřiště na pozemcích pozemkových parcelách č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2554, 2543/18, 2543/18, vše v k. ú. Domažlice a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku k zastupování města v tomto soudním řízení, to vše za podmínky že do 15. 11. 2013 nebudou s vlastníky těchto pozemků uzavřeny smlouvy upravující právní vztahy města jako vlastníka dětského dopravního hřiště a vlastníků pozemků, na kterých se dětské dopravní hřiště nachází za podmínky, že nebudou akceptovat naši nabídku (OSM)

4486 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Jindřichova část I., Císlerova v Domažlicích“ nabídku společnosti GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 za cenu 510.816,55 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky„Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Jindřichova část I., Císlerova v Domažlicích“ se společností GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 618.089,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 618.089,- Kč (rekonstrukce VO – ul. Jindřichova část I., Císlerova) (OSM)

4487 - a) schvaluje záměr pronajmout budovu č.p. 611 umístěnou na stavební parcele č. st. 1029, stavební parcelu č. st. 1029 a pozemkovou parcelu č. 2344/1, vše v k. ú. Domažlice společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994
b) schvaluje záměr pronajmout nemovitosti - pozemky, rybníky, budovy a stavby v katastrálních územích Babylon, Bořice u Domažlic, Česká Kubice, Dolní Folmava, Domažlice, Draženov, Havlovice u Domažlic, Chodov u Domažlic, Pasečnice, Pec, Smolov u Domažlic, Spáňov, Starý Spálenec a Stráž u Domažlic dle předloženého návrhu společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994
c) schvaluje záměr pronajmout budovu č.p. 513 umístěnou na stavební parcele č.st. 2559, stavební parcelu č.st. 2559, budovu bez č.p./č.e. umístěnou na stavební parcele č.st. 3367, stavební parcelu č. st. 3367, budovu bez č.p./č.e. umístěnou na stavební parcele č.st. 3368/2, stavební parcelu č.st. 3368/2 a část pozemkové parcely č. 2660/37, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice, společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.
d) schvaluje záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. umístěnou na stavební parcele č.st. 3280, stavební parcelu č.st. 3280, budovu bez č.p./č.e. umístěnou na stavebních parcelách č.st. 3281/1 a č.st. 3281/2 a stavební parcely č.st. 3281/1 a č.st. 3281/2, vše v k. ú. Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. (OSM)

4488 - bere na vědomížádost České pošty s.p., se sídlem Politických vězňů čp. 909/4, 225 99 Praha 1 a souhlasí s umístěním informativní směrové značky IS 5 „Směrová tabule k jinému cíli“ na pozemkové parcele č. 3800/70, k. ú. Domažlice (OSM)

4489 - a) bere na vědomížádosti o zřízení přístupové cesty na pozemkové parcele č. 980/5, k.ú. Domažlice
b) souhlasí se záměrem vybudováním příjezdové komunikace na části pozemkové parcely č. 980/5, k.ú. Domažlice v rozsahu dle předloženého návrhu varianty 1 na náklady žadatelů (OSM)

4490 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Vytápění klášterního refektáře v Domažlicích“ nabídku pana Pavla Královce podnikajícího pod označením Pavel Královec, Pelechy 31, 344 01 Domažlice, IČ 12866865 za cenu 97.620,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Vytápění klášterního refektáře v Domažlicích“ s panem Pavlem Královcem, Pelechy 31, 344 01 Domažlice, IČ 12866865 dle předloženého návrhu (OSM)

4491 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene ze dne 19. 9. 2011, kterým se mění lhůta pro uzavření vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene do 30. 6. 2014 (OSM)

4492 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Domažlice, nám. Míru 51 - MKS – oprava světlíku“, uzavřené mezi městem Domažlice a společností KARPEM a. s., nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342 dne 3. 4. 2013 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0500 § 3319 pol. 5171 + 98.887,- Kč (oprava světlíku MKS)
org. 0500 § 6399 pol. 5362 - 17.162,- Kč (odpočet DPH)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 81.725,- Kč (Čistá Berounka) (OSM)

4493 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na provedení opravy chodníku v Kozinově ulici před bytovým domem č. p. 233, Kozinova ul. v Domažlicích Projekční kanceláři Rojt, Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 +19.360,- Kč (PD chodník Kozinova ul. 233 v Domažlicích)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 19.360,- Kč (Čistá Berounka) (OSM)

4494 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na tuhá paliva v budově kuželníku v Havlovicích, budova bez č.p./č.e. umístěná na stavební parcele č. st. 123 v k. ú. Havlovice u Domažlic společnosti SANI – TOP – CENTRUM s. r. o., nám. Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 44.638,- Kč (výměna kotle kuželník Havlovice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.638,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4495 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ nabídku Antonína Becka, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona pod označením Antonín Beck, 346 01 bytem Meclov 187, IČ 73374181 za cenu 50.400,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken“ s Antonínem Beckem fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona pod označením Antonín Beck, 346 01 bytem Meclov 187, IČ 73374181 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0455 § 3113 pol. 6121 + 60.984,- Kč (TDI ZŠ Msgre B. Staška – zateplení)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 60.984,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4496 - a) bere na vědomí informaci o odstoupení Sdružení TexColor Č.Budějovice spol. s r. o., Vráto č. 87, České Budějovice od realizace veřejné zakázky na stavební práce „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
b) ruší usnesení č. 4408 b) ze dne 20.8.2013
c) mění a doplňuje usnesení č. 4408 a) ze dne 20.8.2013 takto:
rozhodla v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách v platném znění přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách platném znění společnosti morez stavební s.r.o., se sídlem Terezie Brzkové č.p. 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 za cenu 16.081.507,- Kč bez DPH"
d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ se společností morez stavební s.r.o., se sídlem Terezie Brzkové č.p. 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 dle předloženého návrhu
e) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 219.981,03 Kč (Čistá Berounka)
org. 0455 § 3113 pol. 6121 + 278.457,- Kč (realizace zateplení ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0455 § 6399 pol. 5362 - 58.475,97 Kč (odpočet DPH) (OSM)

4497 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – v ulici Boženy Němcové a nám. Míru v Domažlicích ve dnech od 16. 9. 2013 do 18. 10. 2013 pro vozidla Tatra AD 20 - jeřáb - SPZ: DO 36 75 a AVIA D90-L - SPZ: 4P3 5495 z důvodu odvozu sutě, zásobování staveniště a uzavření chodníku z důvodu bezpečnosti chodců u domu čp. 120 na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

4498 - bere na vědomí informaci o jednání ve věci uzavření kupní smlouvy se sdružením Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123, jejíž předmětem je koupě nemovitostí - stavby bez č. p./č. e. objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavby bez č. p./č. e. stavba technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna) a stavby bez č. p./č. e. objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k.ú. Domažlice, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 18. 1. 2010 (OSM)

4499 - souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 970085 autobusové zastávky v Cihlářské ulici, Domažlice z majetku města Domažlice z důvodu jejího rozsáhlého poškození při vichřici dne 4. 8. 2013 (OSM)

4500 - a) bere na vědomí informaci ve věci vlastnictví nalezené věci - tabule umístěné na pozemku - pozemkové parcele č. 3683, k. ú. Domažlice
b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace odstranit stavbu tabule umístěnou na pozemku - pozemkové parcele č. 3683 k. ú. Domažlice
Termín splnění: konec září 2013 (OSM)

4501 - a) bere na vědomížádost o.s. Sídliště Šumava, Čerchovská 488, Domažlice ze dne 10. 6. 2013
b) souhlasí s úhradou nákladů na pořízení materiálu na opravu oplocení tenisových kurtů na pozemcích - pozemkových parcelách č. 960/1 a č. 962/24, vše v k. ú. Domažlice, ve výši 14.516,- Kč (OSM)

4502 - schvaluje pronájem části pozemkových parcel č. 957/1 a 959/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za cenu 1,-Kč/m2/den za účelem umístění dočasné skládky materiálu a zařízení staveniště spol. STREICHER, spol. s. r. o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ 14706768 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4503 - a) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejíž předmětem je bezplatné užívání kontejneru typu „Abroll“, se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, 301 00 Plzeň, IČ 69972061 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu, kterou město Domažlice nabude do svého vlastnictví kontejner typu „Abroll“, se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, 301 00 Plzeň, IČ 69972061 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0242 § 3729 pol. 5229 + 30 000,- Kč (Sdružení měst a obcí PK – příspěvek na pořízení kontejneru pro objemný odpad)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 30.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4504 - ukládá odboru správy majetku oslovit vlastníky nemovitostí - budovy bez č. p. /č. e. umístěné na stavební parcele č. st. 233, stavební parcely č. st. 233, obě v k. ú. Dolní Folmava, budovy bez č. p. /č. e. umístěné na stavební parcele č. st. 485, stavební parcely č. st. 485 obě v k. ú. Pec s nabídkou na převod těchto nemovitostí do vlastnictví města
Termín splnění: 16. 9. 2013 (OSM)

4505 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby „Domažlice, ZŠ Komenského 17 – oprava sociálního zařízení“, uzavřené mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZ s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 dne 25. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4506 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo smlouvě na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ uzavřené mezi městem Domažlice a se společností AV MEDIA a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha, IČ 48108375 dne 13. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4507 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování Strategie rozvoje města Domažlice společnosti „Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.“, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 200.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností „Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.“, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0501 § 3636 pol. 5169 + 242.000,- Kč (Strategie rozvoje města)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 242.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4508 - a) bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 9. 5. 2013, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a netrvá na provedení této prohlídky, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 9. 5. 2012 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 10. 2013 (OSM)

4509 - schvaluje spolupořádání akce „Den sociálních služeb a den pro zdraví 2013“, který se bude konat dne 16. 10. 2013 v prostorách MKS (OSVZ)

4510 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 13. 8. 2013
b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu (OF)

4511 - bere na vědomížádost ředitele ZŠ Komenského 17, Domažlice a čerpání položky účtu č. 511 u ZŠ Komenského 17 (OF)

4512 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 17. 6. 2013
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2012 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2012 ve výši 1.321.859,17 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 120.690,- Kč (2% z vyplacených mezd), nerozdělený zisk ve výši 1.201.169,17 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2012 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. finanční a investiční plán společnosti na rok 2013 dle předloženého návrhu (OF)

4513 - schvaluje vyřazení kopírky CANON z evidence majetku v hodnotě 48.900,- Kč, vedenou pod inv. č. 10146 (OF)

4514 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +330.281,-Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +330.281,-Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

4515 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98008 -46.371,44 Kč (vratka dotace na volby prezidenta)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ98008 -46.371,44 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

4516 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 2324 + 50.000,- Kč (přijaté náhrady)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 50.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4517 - schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5700000660, dle předloženého návrhu (OF)

4518 - schvaluje realizaci spolupráci se Státním okresním archivem Domažlice na vydání publikace Karel Hájek: Paměti dějepisné. Edice kroniky domažlického děkana formu úhrady nákladů na tisk publikace v tiskárně MKS ve výši 87.000,- Kč bez DPH (OKS)

4519 - schvaluje odměnu pro Mgr. Kamila Jindřicha, ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OKS)

4520 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 3631 pol. 5137 - 112.000,- Kč (vánoční osvětlení města)
org. 0223 § 3631 pol. 5169 + 112.000,- Kč (služby)
org. 0223 § 3631 pol. 5137 - 129.500,- Kč (vánoční osvětlení města)
org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 129.500,- Kč (drobný hmotný dlouhodobý majetek) (OKS)

4521 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 8. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 27. 8. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 27. 8. 2013

4522 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nabídce na koupi nemovitosti objektu bývalé městské vodárny - budovy č. p. 586 umístění na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcely č. st. 1203 a pozemkové parcely č. 2772/13, vše v k.ú. Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku zajistit prohlídku objektu bývalé městské vodárny - budovy č. p. 586 umístění na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcely č. st. 1203 a pozemkové parcely č. 2772/13, vše v k.ú. Domažlice a o termínu prohlídky informovat radu města s termínem do 13. 9. 2013
Termín splnění: 10. 9. 2013
c) ukládá odboru správy majetku zajistit aktuální stanovisko správce vodovodního systému města Domažlice společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s., Domažlice k možnosti možného využití objektu bývalé městské vodárny - budovy č. p. 586 umístění na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcely č. st. 1203 a pozemkové parcely č. 2772/13, vše v k.ú. Domažlice jako náhradního či provizorního zdroje pitné vody pro obyvatele města
Termín splnění: 13. 9. 2013 (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)