Obsah

74. schůze ze dne 9. 7. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 74. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 7. 2013Rada města v Domažlicích:

4310 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města
b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4012 e) ze dne 14. 5. 2013 do 31. 8. 2013 (OF)

4311 - a) ruší usnesení č. 3635 b), c) ze dne 5. 2. 2013
b) schvaluje slevu na nájemném za užívání bytové jednotky č. 1, v budově čp. 54, v ulici Poděbradově v Domažlicích, a to ve výši 30% ze sazby nájemného, a to do doby odstranění závad (OSM)

4312 - a) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

4313 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2 (OSM)

4314 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 54 v ulici Poděbradově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4315 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 169 v ulici Dukelské v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4316 - nedoporučuje zastupitelstvu města vzdát se nároku na zaplacení sankce 69.500,- Kč za společností STAVPRAN s. r. o., Resslova 332/12, 30100 Plzeň, IČ 40523802 (sankce za nedodržení - prodloužení doby záboru veřejného prostranství)
Termín splnění: 29. 8. 2013 (OSM)

4317 - schvaluje pronájem pozemku – pozemkové parcely č. 958/7, k. ú. Domažlice za účelem umístění ocelového přístřešku s tím, že nájemné se stanoví ve výši 20,-Kč/m2/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu, s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4318 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání územního plánu Újezd (OSM)

4319 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Čerchovská v Domažlicích“ nabídku společnosti Gabriel a Pangrác spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 za celkovou cenu 204.894,60 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Čerchovská v Domažlicích“ se společností Gabriel a Pangrác spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 500.000,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 500.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 247.923,- Kč (investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 247.923,- Kč (rekonstrukce VO ul. Čerchovská) (OSM)

4320 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 11099406 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, CZ.1.02/6.6.00/11.10381 se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na akci „Domažlice – vrt HV 01“ dle předloženého návrhu (OSM)

4321 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu cesty na Baldov společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 102.487,- Kč (opravu cesty na Baldov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 102.487,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4322 - a) schvaluje zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo s AW projektovou kanceláří, Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792 na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně výkazu výměr pro výběr dodavatele na akci „Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, Zateplení objektu včetně výměny krytiny“, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0502 § 4351 pol. 6121 +113.740,- Kč (PD - zateplení budovy včetně výměny krytiny Baldovská 638)
org. 0502 § 6399 pol. 5362 - 19.740,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 94.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4323 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení účelové mapy pro projekt parkoviště na pozemkové parcele č. 2311/1 v k. ú. Domažlice společnosti AGROREAL CZ s. r. o., provozovna Domažlice, Vodní 11, 344 01 Domažlice, IČ 49791389 dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0492 § 3636 pol. 6121 + 7.200,- Kč (parkoviště Švabinského)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4324 - zplnomocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku k zastupování města v soudním řízením vedeném Okresním soudem v Domažlicích, č.j. 3 C 91/2013-24 o určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území a obci Babylon (OSM)

4325 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

4326 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4327 - schvaluje záměr pronajmout stavební parcelu č.st. 2976/1 a část pozemkové parcely č. 5747, vymezenou situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice (OSM)

4328 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavebně konstrukčním průzkumu objektu pivovaru v Domažlicích (OSM)

4329 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0459 § 2333 pol. 6121 + 2.040,- Kč (uveřejnění ve Věstníku VZ Protipovodňové opatření)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.040,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4330 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0497 § 3111 pol. 6121 + 510,- Kč (uveřejnění ve Věstníku VZ MŠ zateplení)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 510,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4331 - a) schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor - část budovy bez č.p./č.e. - kolny poř. č. 6 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 v k. ú. Domažlice
b) schvaluje záměr pronajmout pozemek - stavební parcelu č. st. 4036 k. ú. Domažlice za účelem umístění stavby garáže (OSM)

4332 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2013 se společností JK invest s. r. o., Tovární 75, Domažlice, IČ 29113687 dle předloženého návrhu s těmito podmínkami:
- doba nájmu se stanoví do 31. 12. 2018
- nájemné je splatné vždy do 30. 6. kalendářního roku, za který je hrazeno (OSM)

4333 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 707/2 k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 10. 9. 2013 (OSM)

4334 - a) bere na vědomížádost společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 o odpuštění smluvní pokuty
b) neschvaluje prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného za 2. čtvrtletí roku 2013 vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 30. 5. 2008, uzavřené mezi městem Domažlice a Správou sportovních zařízení města Domažlice s. r. o.
c) schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, dle předloženého návrhu s tím, že se - mění čl. III. odst. 4. a odst. 7 (OSM)

4335 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se kanalizační a vodovodní infrastruktury, jež je součástí kanalizačního a vodovodního systému města Domažlice, jakožto samostatné věci v právním slova smyslu a vlastnictví jednotlivých úseků této infrastruktury a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

4336 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 pol. 4116 ÚZ 34054 + 200.000,- Kč (příjem dotace MK-Progr. regenerace MPR)
org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ 34054 + 85.000,- Kč (poskytnutí dotace MK vlastníkům v MPR)
org. 0500 § 3319 pol. 6121 - 492.507,- Kč (oprava světlíku - vlastní fin. prostředky)
org. 0500 § 3322 pol. 5171 ÚZ 34054 + 115.000,- Kč (oprava světlíku domu čp.51- dotace MK)
org. 0500 § 3322 pol. 5171 + 377.507,- Kč (oprava světlíku - vlastní finanční prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 115.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4337 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +327.092,- Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +327.092,- Kč (financování odbor. lesního hospodáře) (OF)

4338 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0209 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z1 + 36.529,44 Kč (dotace ZŠ praktická - st.rozpočet)
org. 0209 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z5 + 207.000,16 Kč (dotace ZŠ praktická - EU)
org. 0209 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 36.529,44 Kč (výdaj - ZŠ praktická - SR)
org. 0209 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 207.000,16 Kč (výdaj - ZŠ praktická - EU) (OF)

4339 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0110 pol. 4122 + 47.000,- Kč (dotace PK – povodeň červen 2013)
org. 0110 § 5272 pol. 5139 + 17.929,- Kč (povodeň – nákup materiálu)
org. 0110 § 5272 pol. 5169 + 29.071,- Kč (povodeň – nákup služeb)
org. 0110 § 5299 pol. 5139 - 7.000,- Kč (krizové řízení – materiál)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 7.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

4340 - schvaluje platový výměr řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2013 (OKS)

4341 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci „Programu podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2013“ na úhradu honorářů a technického zajištění spojených s realizací projektu „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2013“ ve výši 30.000,- Kč mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 30.000,- Kč (dotace PK - „Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť 2013“)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 30.000,- Kč (MKS - „Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť 2013“) (OKS)

4342 - a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč pro Okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu, Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice, na činnost okresní organizace
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0114 § 3900 pol. 5229 +7.000,- Kč (příspěvek okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu – činnost okresní organizace)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000 ,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

4343 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 230 § 6171 pol. 6111 - 100.000,- Kč (programové vybavení)
org. 230 § 6171 pol. 5166 - 150.000,- Kč (konzultační, poradenské služby, atestace IS)
org. 230 § 6171 pol. 5167 - 50.000,- Kč (služby školení a vzdělávání)
org. 230 § 6171 pol. 5169 + 300.000,- Kč (nákup ostatních služeb) (OICT)

4344 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 18. 6. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 1. 7. 2013

4345 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2013 (MP)

4346 - schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi Telefónica Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 a městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

4347 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 235 v ulici Kozinově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, a to po dobu trvání pracovního poměru nájemce se společností Domažlická nemocnice, a. s. (OSM)

4348 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r.o. vyřazení odvozní soupravy TATRA T 815-270R25 28300 6x6.2, SPZ DO83-07 formou prodeje minimálně za cenu dle znaleckého posudku (OF)

4349 - schvaluje uzavření Dohody o narovnání týkající se akce „Vodovod a kanalizace Havlovice“ mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, 344 01 Domažlice 1, IČ 00253316 a společností POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468 dle předloženého návrhu s tím, že zastupitelstvo města schválí zařazení financování této dohody z rozpočtu města na rok 2013 (OSM)

4350 - pověřuje dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů výkonem občanských obřadů a k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena zastupitelstva města a stanovuje souladu s § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech pokud neužívá odznak se státním znakem starosta města, může jej užívat člen zastupitelstva města MUDr. Pavel Zeman, Roman Kalous (OKS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 7. 2013
Poslední aktualizace: 15. 7. 2013 00:00
Autor: