Obsah

69. schůze ze dne 14. 5. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 69. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 5. 2013Rada města v Domažlicích:

3974 - a) ruší usnesení č. 6265 ze dne 30. 8. 2010
b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3440 c) ze dne 18. 12. 2012 do 30. 6. 2013
c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

3975 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 161 a č. p. 162 ve výši 3846/137499 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1639 a p. č. st. 1640 ve výši 3846/137499 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 161 a č. p. 162 ve výši 3846/134799 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1639 a p. č. st. 1640 ve výši 3846/134799 v Domažlicích, Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 405.000,- Kč (OSM)

3976 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 562 a č. p. 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 2931 a p. č. st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí
b) schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 562 a č. p. 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 2931 a p. č. st. 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 688.500,- Kč (OSM)

3977 - a) vyhodnotila 3. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 299/5676 v Domažlicích, Týnské Předměstí
b) schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 299/5676 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 619.650,- Kč (OSM)

3978 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 394/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1326/1 ve výši 5160/60096 a na pozemkové p. č. st. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 394/7 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1326/1 ve výši 5160/60096 a na pozemkové parcele p. č. st. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 451.000,- Kč a bude uhrazena dle varianty C návrhu kupní smlouvy
Termín splnění: 30. 6. 2013 (OSM)

3979 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 6 o velikosti 4+1 o užitné ploše 93,00 m2 nacházející se v 4. podlaží budovy č. p. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3300 v k. ú. Domažlice (OSM)

3980 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky spol. LaZeNa, s. r. o., Chodské náměstí 96, Domažlice, IČ 25215892, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3981 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci vyklizení objektu budovy č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice (objekt býv. PDA) a přilehlého pozemku pro své potřeby a jejich předání nájemcem zpět městu
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zajistit vyklizení budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice (objekt býv. PDA) a vyklizení pozemku pozemkové parcely č. 5704, k. ú. Domažlice do 31. 5. 2013 v souladu s čl. IV odst. 15 nájemní smlouvy
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3982 - a) bere na vědomí žádost o pronájem objektu č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice
b) bere na vědomí žádost o pronájem objektu č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice
c) bere na vědomí žádost o pronájem objektu č. p. 275 v Petrovické ul., Domažlice
d) ukládá odboru správy majetku vyzvat žadatele k doplnění žádostí dle upraveného návrhu
Termín splnění: 24. 5. 2013
e) ukládá odboru správy majetku předložit návrh podmínek pro rozhodnutí ve věci pronájmu objektu budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice (objekt býv. PDA) a přilehlého pozemku
Termín splnění: 25. 6. 2013 (OSM)

3983 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3768 ze dne 19. 3. 2013
b) ukládá odboru správy majetku zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 4 kusů lip na Chodském náměstí v Domažlicích na pozemkové parcele č. 4779/8, k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3984 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – do ul. Havlíčkova v Domažlicích na dobu 1 roku pro vozidla zásobující areál Panský dvůr, a. s. V Domažlicích (OSM)

3985 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitosti - pozemkové parcely nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě,v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat bytové a nebytové jednotky, které se budou nacházet v bytovém domě označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako H 1.1., jehož výstavbu město realizuje v rámci obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům, a spoluvlastnické podíly na nebytových jednotkách v bytovém domě, dále pozemkovou parcelu č. 2446/24, k. ú. Domažlice, a to část, na níž se nachází stavba bytového domu, jež je geometricky oddělena a nově označena dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., kancelář Domažlice, parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 4480, k.ú. Domažlice (pozemek pod stavbou) a zbývající část této pozemkové parcely (zahradu) dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat řadové rodinné domy označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16 ,B 1.18, jejichž výstavbu město realizuje v rámci obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům, dále pozemkové parcely č. 2446/52, 2446/51, 2446/50, 2446/49, 2446/48, 2446/47, 2446/45, vše v k. ú. Domažlice, a to části, na kterých se nachází stavba řadového domu, jež bude geometricky oddělena a nově označena jako stavební parcela (pozemek pod stavbou) a zbývající část této pozemkové parcely (zahradu) dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3986 - schvaluje návrh prohlášení vlastníka budovy č. p. 310 nacházející se na části pozemkové parcely č. 2446/24, k. ú. Domažlice oddělené a nově označené dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., kancelář Domažlice parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 4480, k. ú. Domažlice v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí (OSM)

3987 - a) rozhodla vyloučit uchazeče VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, PSČ 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25861808 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Digitalizace kina Čakan a letního kina v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění
b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63, PSČ 102 00 Praha, IČ 48108375
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AV MEDIA a.s., Pražská 1335/63, PSČ 102 00 Praha, IČ 48108375 na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0481 § 3313 pol. 6121 + 8.228.000,- Kč (Digitalizace kin)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.250.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0481 § 6399 pol. 5362 - 1.428.000,- Kč (odpočet DPH)
org. 0481 pol. 4213 + 550.000,- Kč (dotace)
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3988 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor nacházející se na střeše domu Kozinova č.p. 235 umístěného na stavební parcele č. st. 3295, vše v k. ú. Domažlice, společnosti Česká síť s. r. o., IČ 26088983 (OSM)

3989 - a) bere na vědomížádost Stavebního bytového družstva Domažlice, Masarykova 486, Domažlice zast. předsedou představenstva Ing. Janem Anderlem, o opravu chodníku před bytovým domem v ulici Kozinova č. p. 233 v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku zajistit zpracování projektové dokumentace včetně vydání příslušného rozhodnutí, kterým bude stavba povolena, na provedení stavby opravy chodníku v Kozinově ulici před bytovým domem č. p. 233 v Domažlicích
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

3990 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby Rodinný domek - novostavba, HAVLOVICE - pozemek parc. č. 389/5, k. ú. Havlovice u Domažlic zahrnující stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemkové parcele č. 634/1, k. ú. Havlovice u Domažlic dle přeloženého návrhu (OSM)

3991 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0455 § 3113 pol. 6121 + 12.000,- Kč (energetický audit ZŠ a MŠ Msgre B. Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3992 - a) bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 9. 9. 2010 mezi městem Domažlice a Mgr. Janem Štichou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, IČ 72014598, na pronájem části nebytových prostor v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem zřízení sídla a provozování Exekutorského úřadu Domažlice
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kanceláře č. 203, 204, 208, 209 a sklad č. 205 - v nemovitosti č.p. 40 na náměstí míru v Domažlicích – Město umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k. ú. Domažlice (OSM)

3993 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 399/2013-SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, PSČ 150 24 Praha 5 v rámci akce „ Havlovice – Valcha, kanalizační a vodovodní přípojky dle předloženého návrhu (OSM)

3994 - schvaluje zadání projektové dokumentace pro osazení topných těles v klášterním refektáři v budově Kláštera Svatého Augustina, B. Němcové 119, 344 01 Domažlice Ing. Pavlovi Cenefelsovi, projektová činnost ve výstavbě, Fügnerova č. p. 326, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 15707776 v rozsahu dle předložené cenové nabídky (OSM)

3995 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21. 11. 2008 s právním nástupcem nájemce spol. Atrium Sigma Czech Republic s. r. o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 29145244, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se stanoví do 3. 8. 2025 (OSM)

3996 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost o snížení kupní ceny pozemkové parcely č. 4925/1, k. ú. Domažlice
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny pozemkové parcely č. 4925/1, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

3997 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 660/6, 449/26, 260/5, 641/13, 89/5, 661/2 a 80/3, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a pozemkové parcele č. 2548/5 v k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice na dobu životnosti objektů a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, DIČ CZ70889953, dle předloženého návrhu (OSM)

3998 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování zemního kabelového vedení VO na pozemku - pozemkové parcele č. 660/6 k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu životnosti objektu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, DIČ CZ70889953, dle předloženého návrhu (OSM)

3999 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 7. 2008 uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, Domažlice, IČ 75007754, dle předloženého návrhu (OSM)

4000 - neschvaluje pronájem částí pozemků - pozemkových parcel č. 2382/22 o výměře 81 m2, č. 2382/23 o výměře 102 m2 a č. 2382/24 o výměře 102 m2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, pro zahrádkářské účely (OSM)

4001 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“ ve výši 35.129.839,09 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OSM)

4002 - a) schvaluje zadání zakázky na podání žádosti o dotaci (na realizaci stavební etapy I domažlického pivovaru) společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 130.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v celkové hodnotě 130.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 157.300,- Kč (žádost o dotaci - Pivovar)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 157.300,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4003 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole účtování časového rozlišení energií za rok 2012 u všech příspěvkových organizací (OF)

4004 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole inventarizace za rok 2012 u všech příspěvkových organizací (OF)

4005 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Domažlice v roce 2012 (OF)

4006 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Miroslav Macha zástupcem města Domažlice na 20. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 20. 6. 2013. Náhradník p. Ing. Vítězslav Brody
Termín splnění: 19. 6. 2013 (OF)

4007 - schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle varianty II předloženého návrhu, s účinností od 1. 6. 2013 (OF)

4008 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu (OF)

4009 - bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Štípka na výkon funkce předsedy Nájemního družstva Golem, družstvo ke dni 31. 5. 2013 (OF)

4010 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2013 – 2015 dle upraveného návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OF)

4011 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice (OF)

4012 - a) bere na vědomí informaci o postupu při zpracování Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu, uzavřenou mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Míkou, nám. Čsl. armády 4, Kamenice nad Lipou, PSČ 390 70, IČ 70520411 na zpracování smluv o poskytování služby obecného hospodářského zájmu dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 239 § 3419 pol. 5169 + 54.450,- Kč (smlouva o dílo Ing. Míka)
org. 261 § 6409 pol. 5901 – 54.450,- Kč (rozpočtová rezerva)
d) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3843 b) do 31. 7. 2013
e) ukládá OF předložit specifikaci výdajů města a jejich posouzení z hlediska poskytování veřejné podpory De minimis
Termín splnění: 30. 6. 2013 (OF)

4013 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 ve výši 1.500.000,- Kč na financování provozních výdajů společnosti a uzavření smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 5213 + 1.500.000,- Kč (poskytnutí půjčky SSZMD s.r.o.)
org. 0260 pol. 2412 + 1.500.000,- Kč (splátka půjčky od SSZMD s.r.o.)
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OF)

4014 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, který se konal dne 2. května 2013 (OF)

4015 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, který se konal dne 2. května 2013 (OF)

4016 - souhlasí s přijetím daru – schodolezu od dárce Ludmily Červené, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS)

4017 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku Plzeňského kraje užívaného Domem dětí a mládeže, Hradská 94, IČ 65571886 na město Domažlice
b) doporučuje ZM schválit Dohodu o změně zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže, Domažlice, Domažlice, Hradská 94, IČ 65571886 zřizovaného Plzeňským krajem dle předloženého návrhu
Termín splnění: 1. 7. 2013 (OKS)

4018 - a) bere na vědomí žádost Asociace nositelů legionářských tradic ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 o podporu realizace projektů asociace
b) souhlasí s podporou projektů Asociace nositelů legionářských tradic ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 formou inzercí v časopise Historický kaleidoskop (OKS)

4019 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů, církevních památek a lázní v ČR vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu 1 strany za cenu 13.000,- Kč (OKS)

4020 - a) bere na vědomí nabídku společnosti SNOTY s. r. o., Panská 25, 686 04 Uherské Hradiště – Kunovice
b) neschvaluje použití finančních prostředků z org. 0115 Cestovní ruch na nákup produktů společnosti SNOTY s.r.o., Panská 25, 686 04 Uherské Hradiště – Kunovice (OKS)

4021 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 23. 4. 2013

4022 - schvaluje návrh programu 29. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 5. 2013 dle upraveného návrhu (tajemnice)

4023 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 53.550,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 241 § 3612 pol. 5192 + 53.550,- Kč (předplacené nájemné) (OSM, OF)

4024 - a) schvaluje zadání zakázky na zřízení veřejného osvětlení v rámci akce obytná zóna Havlovice firmě Gabriel a Pangrác, s. r. o., Školní 112, 344 00 Domažlice, IČ 45349576, dle předložené cenové nabídky 287.996,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Gabriel a Pangrác, s. r. o.,Školní 112, 344 00 Domažlice, IČ 45349576, jejíž předmětem je zřízení veřejného osvětlení v rámci akce obytná zóna Havlovice dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0477 § 3631 pol. 6121 + 348 476,- Kč (Gabriel a Pangrác s. r. o., zřízení VO v obytné zóně v Havlovicích)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 348 476,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4025 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 3732 oddělené geometrickým plánem č. 3863-1102/2013 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. označené novým parcelním č. 3732/5 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Domažlice Václavu Němcovi, bytem Havlovice 26, Domažlice za cenu 30.800,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 8. 2013 (OSM)

4026 - a) schvaluje záměr dát do výpůjčky nemovitosti - budovu bez č.p./č.e. - garáž, umístěnou na stavební parcele č.st. 483 a stavební parcelu č.st. 483, vše v k.ú. Pec, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu
b) ukládá odboru správy majetku vypracovat dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. dne 2. 1. 2004, kterým bude omezen předmět nájmu o budovu bez č.p./č.e. - garáž, umístěnou na stavební parcele č.st. 483 a stavební parcelu č.st. 483, vše v k. ú. Pec
Termín splnění: 11. 6. 2013 (OSM)

4027 - bere na vědomí informaci o petici podané občany města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského ze dne 9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně (OSM)

4028 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3326 pol. 5169 + 4.025,- Kč (vypracování restaurátorského záměru)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 4.025,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4029 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4116 +1.169.100,- Kč ÚZ13011 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 872.462,- Kč ÚZ13011 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 699.562,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 218.116,- Kč ÚZ 13011 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 174.116,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 78.522,- Kč ÚZ 13011 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 62.722,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 936.400,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31. 5. 2013 (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 24. 5. 2013 00:00
Autor: