Obsah

67. schůze ze dne 16. 4. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 67. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 16. 4. 2013Rada města v Domažlicích:

3851 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7128/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3852 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 11 v ul. Michlova č. p. 613 v Domažlicích se zachováním původní výše nájemného (OSM)

3853 - bere na vědomí, že na základě trvalého opuštění došlo dle § 706 Občanského zákoníku k přechodu nájmu bytové jednotky č. 35, v budově č. p. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích (OSM)

3854 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 34, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

3855 - a) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3856 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodu neaktualizace žádosti
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodu neaktualizace žádosti
c) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnější žadatelů“ z důvodu neaktualizace žádosti
d) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnější žadatelů“ z důvodu neaktualizace žádosti
e) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnější žadatelů“ z důvodu neaktualizace žádosti (OSM)

3857 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3858 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3859 - a) ruší usnesení č. 3585 c) ze dne 5. 2. 2013
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 12 o velikosti 3+1 o užitné ploše 91,40 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č. p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 1074 v k. ú. Domažlice (OSM)

3860 - a) schvaluje záměr dát do výpůjčky jednotlivá garážová stání (tzn. části níže vymezených jednotek) v nebytové jednotce č. 310/7 a v nebytové jednotce č. 310/6 nacházejících se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, a to budoucím vlastníkům bytových jednotek č. 310/1, č. 310/2, č. 310/3, č. 310/4 a č. 310/5 nacházejících se v tomto bytovém domě
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej bytové jednotky č. 310/5 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na stavební parcele č. st. 4480 a spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 7. 2013
c) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na stavební parcele č. st. 4480 a spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

3861 - a) schvaluje úhradu částky 2.645,- Kč (výše odvodu) za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Stezka pro pěší a cyklisty část Domažlice – II. etapa“ na pozemku p. č. 2615 část v k. ú. Domažlice Celnímu úřadu pro Plzeňský kraj
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 2.645,- Kč (Výše odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu)
org. 0800 pol.1334 + 1.058,- Kč (příjem části odvodu za trv. odnětí půdy do rozpočtu obce)
org. 0264 § 6409 pol. 6409 - 1.587,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3862 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky (OSM)

3863 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž železobetonové mostovky od společnosti LESNÍ STAVBY s. r. o. Nýrsko, Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje zadání zakázky na výrobu a montáž pozinkovaného zábradlí Zdeňku Kurcovi podnikajícím pod označením Zdeněk Kurc, Kozinova 96, Domažlice, IČ 3501309 dle předložené nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 164.419,- Kč (lávka U Kocoura)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 164.419,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3864 - a) bere na vědomížádost jednatele Správy sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. Mgr. Rostislava Hlaváče o vystavení objednávky na opravu střechy zimního stadionu v Domažlicích
b) schvaluje zadání zakázky na opravu střechy zimního stadionu v Domažlicích společnosti Jaroslav Jiránek – IZOLA, Opravy vodorovných střech, vodotěsné izolace, Švabinského 550, Domažlice, IČ 49204271 v rozsahu dle předložené nabídky
c) schvaluje návrh rozpočtového opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 5171 + 20.000,- Kč (oprava střechy zimního stadionu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3865 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, podnikající pod označením Eva Kohoutová za r. 2012 v prodejně smíšeného zboží č.p. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatu od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 1. 3. 2007 ve znění dodatků (OSM)

3866 - souhlasí s konáním akce - „Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP“ dne 25. 4. 2013 v areálu dopravního hřiště v Domažlicích (OSM)

3867 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 980/5, k.ú. Domažlice vymezené přiloženým situačním plánem za cenu 800,-Kč/m2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

3868 - a) ruší usnesení č. 3617 ze dne 5. 2. 2013
b) schvaluje záměr pronajmout části nebytových prostor - kancelář č. 008 a č. 010 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

3869 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování vodovodního potrubí a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 473/4, 473/9, 473/10, vše v k. ú. Bořice u Domažlic ve prospěch obce Mrákov, se sídlem Mrákov 105, IČ 00253618 v rámci stavby „Smolov – vodovodní řad“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3870 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MEPRO s. r. o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, jejímž předmětem je zpracování PD pro provádění stavby na Rekonstrukci MKS Domažlice a budovy radnice za cenu 852.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu (OSM)

3871 - a) bere na vědomí žádost společnosti CAFÉ ENZZO s. r. o., náměstí Míru 131, Domažlice, IČ 26374650 ze dne 3. 4. 2013 o prominutí části nájemného z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 7. 3. 2012
b) schvaluje prominutí části nájemného z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a CAFÉ ENZZO s. r. o. dne 7. 3. 2012 za období od 20. 10. 2012 do 15. 1. 2013 ve výši 9.702,- Kč (OSM)

3872 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené se společností Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., se sídlem Kateřinská 26, Praha 2, IČ 25690183 dne 1. 8. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

3873 - schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory nacházející se v objektu č. p. 1 umístěném na stavební parcele č. st. 244 v Branské ul., Domažlice - Město ("Branka") - nebytové prostory nacházející se v I. patře objektu a podkroví o celkové výměře 94,89 m2, a to po jejich předání po ukončení stávajícího nájemního vztahu zpět městu (OSM)

3874 - a) souhlasí s pokácení suché lípy nacházející se na pozemkové parcele č. 412/1 v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů za podmínky provedení náhradní výsadby na tomtéž místě
b) souhlasí s pokácením poškozené lípy nacházející se na pozemkové parcele č. 5582 v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů
c) souhlasí s pokácením dubu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 4989 v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů (OSM)

3875 - nesouhlasí s pokácením olší nacházejících se na pozemkové parcele č. 2760/3 v k. ú. Domažlice (OSM)

3876 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712 na dodání a montáž vzduchové trampolíny do sportovního areálu na Střelnici v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

3877 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování studie proveditelnosti včetně podání žádosti o dotaci na akci „Výsadba izolační zeleně ZŠ Komenského, Domažlice“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 25.000,- Kč (dodavatel není plátce DPH)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3745 pol. 5169 + 25.000,- Kč (Studie proveditelnosti, žádost – „Výsadba izolační zeleně ZŠ Komenského“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 25.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3878 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko", Babylon 27, IČ 18232507 dne 2. 1. 2007 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko", Babylon 27, IČ 18232507 dne 12. 6. 2007 dle předloženého návrhu (OSM)

3879 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 9, Žižkova 222, Domažlice“ nabídku společnosti Karpem a. s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342 za cenu 180.714,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 9, Žižkova 222, Domažlice“ se společností Karpem a. s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342 dle předloženého návrhu (OSM)

3880 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 1, Dukelská 59, Domažlice“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 za cenu 368.488,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 1, Dukelská 59, Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

3881 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 4, 28. října 325, Domažlice“ nabídku společnosti Stafiko stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 za cenu 275.292,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava bytu č. 4, 28.října 325, Domažlice“ se společností Stafiko stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 dle předloženého návrhu (OSM)

3882 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor vymezenou situačním plánkem v budově č. p. 223 umístěné na stavební parcele č.st. 1948, k.ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí po jejím předání stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

3883 - a) ukládá organizaci DTS Domažlice, p. o. zajišťovat opravu a údržbu sdělovacích rozvodů - komunikačního vedení vybudovaného v rámci stavby Obytná zóna Domažlice za kasárny - II. etapa obytná skupina Na Bábě - komunikace a inženýrské sítě
b) ukládá organizaci DTS Domažlice, p. o. zastupovat město jako vlastníka těchto sdělovacích rozvodů a vydávat vyjádření k projektovým dokumentacím a stavebním záměrům s ohledem na umístění těchto rozvodů, provádět jejich vytyčování
Termín splnění: 17. 4. 2013 (OSM)

3884 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice I a Domažlice II v původním lesním hospodářském celku" nabídku společnosti Lesprojekt východní Čechy s. r. o., Gočárova třída 504/54, Hradec Králové, IČ 25251431 za cenu 278 Kč bez DPH za ha
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice I a Domažlice II v původním lesním hospodářském celku" se společností Lesprojekt východní Čechy s. r. o., Gočárova třída 504/54, Hradec Králové, IČ 25251431 dle předloženého návrhu (OSM)

3885 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 10078031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR CZ.1.02/1.3.00/10.09283 se Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

3886 - a) schvaluje uzavření trojstranné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C13/30 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ 01312774, společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 pro stavbu STL plynovodu a přípojek v obytné zóně v Havlovicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 960,- Kč (Paušální úplata pro ČR - Státní pozemkový úřad)
org. 0264 § 6409 pol. 6409 - 960,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3887 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 3732, k. ú. Domažlice, vymezenou přiloženým situačním plánem, a to za cenu ve výši 1400,- Kč/m2
Termín splnění: 6. 5. 2013 (OSM)

3888 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3664 ze dne 19. 2. 2013
b) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení 560 ze dne 29. 8. 2007
Termín splnění: 24. 4. 2013
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit části nemovitostí - pozemkových parcel č. 2864, 2867/1, 2867/2 a 2867/3 ve vlastnictví města (vymezené situačním plánkem) za části pozemkových parcel č. 2846, 2847 ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice, vše v k.ú. Domažlice, a to za podmínky smluvního zajištění užívání části dotčených nemovitostí jako přístupové cesty k ostatním pozemkům v dané lokalitě
Termín splnění: 6. 5. 2013 (OSM)

3889 - schvaluje Smlouvu o výpůjčce 2 ks licencí k softwaru ArcGIS for Desktop (licence Basic) uzavíranou mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň dle předloženého návrhu (OVÚP)

3890 - schvaluje uzavření smlouvy č. S-8228/12/KUXI se společností Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, DIČ: CZ63077639 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3891 - schvaluje převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč z účtu Fondu rozvoje bydlení města Domažlice na běžný účet města č.ú. 109782851/0300(OF)

3892 - bere na vědomí doplňující informaci ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice o uložení pokuty ve výši 5.000,- Kč Českou inspekcí životního prostředí (OF)

3893 - schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5700000660, dle předloženého návrhu (OF)

3894 - a) schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 45.000,- Kč (ZŠ Komenského 17- příspěvek, účet 551-odpisy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 45.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

3895 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 29. 3. 2013
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2012 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2012 ve výši 779.194,07 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 166.942,- Kč (2,5% z vyplacených mezd roku 2012), nerozdělený zisk společnosti ve výši 612.252,07 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázová odměny za 2. pololetí roku 2012 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 6.718.634,- Kč za rok 2012 takto:
do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 6.718.634,- Kč a daň z příjmů ve výši 1.576.430,- Kč
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OF)

3896 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2012 (OF)

3897 - a) schvaluje realizaci těchto projektů v oblasti cestovního ruchu a rozšíření kulturní nabídky v Domažlicích v roce 2013 navržených MKS:
- vydání reprezentativního propagačního katalogu v rozsahu 16 stran v počtu 5000 ks za cenu 51.364,- Kč
- cyklus varhanních koncertů
- Rockbrücke – Česko-bavorský rockový most
- Žijící památky / Ožívání památek v Domažlicích
b) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 51.364,- Kč (MKS přísp. na vydání propagačního katalogu)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 51.364,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 40.000,- Kč (MKS přísp. na cyklus varhanních koncertů)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 40.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 60.000,- Kč (MKS přísp. na akci Česko-bavorský rockový most)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 60.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 20.000,- Kč (MKS přísp. na akci Žijící památky v Domažlicích)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF, OKS)

3898 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0225 § 4359 pol. 6351 + 85.500,- Kč (Městské centrum – přísp. do inv.fondu nákup el.polohovacích postelí)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 85.500,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF, OKS)

3899 - a) bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace
b) jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Bc. Kamilu Bendovou s účinností od 1. 7. 2013 na období 6 let(OKS)

3900 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hradská 94, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu změnit a doplnit usnesení č. 139 z 26. 1. 2011 takto:
stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Jeselské zařízení, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., DDM Domino Domažlice
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s.r.o., Knihovna B. Němcové“

Termín splnění: 30. 6. 2013 (OKS)

3901 - schvaluje spolupráci se Státním okresním archivem Domažlice na vydání publikace Karel Hájek: Paměti dějepisné (OKS)

3902 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17, ve složení:
předseda: Mgr. Karel Štípek
členové: Ing. Jitka Heřmanová, Mgr. Bedřiška Jelínková, Mgr. Pavel Janský, Mgr. Vladislava Urbanová, Ing. Pavel Honzík, Jiří Schlägel
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Komenského 17 (OKS)

3903 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 25. března 2013 (OKS)

3904 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v publikaci Česká republika, města a obce, vydávané společností PROXIMA Bohemia, spol. s r. o. - vydavatelství místopisného tisku, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 100, PSČ 756 61 (OKS)

3905 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 25. března 2013 (OKS)

3906 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, parc. č. 183 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava dřevěného výkladce v podloubí včetně podlahy ve vstupu, obnova oken v patře na severní straně domu - ve výši 45.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 44, nám. Míru, parc. č. 182 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava jižní (dvorní) fasády, zpevnění klenby a oprava omítek v klenuté chodbě v přízemí - ve výši 80.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 120, ul. B. Němcové (nám. Míru), parc. č. 65 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a lokální oprava krovu - ve výši 170.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 136, nám. Míru, parc. č. 10 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - obnova pěti dvojitých oken na dvorním průčelí a pěti dvojitých oken na jižním průčelí - ve výši 70.000,- Kč
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 86, Hradská ulice, parc. č. 129/1 k. ú. Domažlice - oprava severní (uliční) fasády včetně oken a vrat - ve výši 85.000,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OKS)

3907 - bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 200.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 na následující akce obnovy:
- měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, parc. č. 183 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava dřevěného výkladce v podloubí včetně podlahy ve vstupu, obnova oken v patře na severní straně domu - návrh příspěvku MK ČR 10.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 44, nám. Míru, parc. č. 182 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava jižní (dvorní) fasády, zpevnění klenby a oprava omítek v klenuté chodbě v přízemí - návrh příspěvku MK ČR 15.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 51, nám. Míru, parc. č. 170 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava (výměna) světlíku nad schodištěm - návrh příspěvku MK ČR 115.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 120, ul. B. Němcové (nám. Míru), parc. č. 65 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a lokální oprava krovu - návrh příspěvku MK ČR 35.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 136, nám. Míru, parc.č. 10 k.ú. Domažlice, v MPR Domažlice – obnova pěti dvojitých oken na dvorním průčelí a pěti dvojitých oken na jižním průčelí - návrh příspěvku MK ČR 10.000,- Kč
- měšťanský dům čp. 86, Hradská ulice, parc.č. 129/1 k.ú. Domažlice – oprava severní (uliční) fasády včetně oken a vrat - návrh příspěvku MK ČR 15.000,- Kč (OKS)

3908 - a) bere na vědomí zápis z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 9. 4. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26. 3. 2013
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 3. 4. 2013
d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 4. 4. 2013
e) bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 8. 4. 2013
f) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 8. 4. 2013

3909 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc březen 2013(MP)

3910 - schvaluje návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24. 4. 2013 dle upraveného návrhu (tajemnice)

3911 - a) schvaluje zadání zakázky „Stavební úpravy technického stavu studny a úprava kvality vody studny v areálu dopravního hřiště, na pozemku č.2543/1 v Domažlicích“ Antonínu Vlčkovi, fyzické osobě podnikající pod označením Antonín Vlček, U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn, IČ 64350223, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 71.590,- Kč včetně DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0490 § 3421 pol. 6121 + 71 590,- Kč (Stav. úpravy studny – dopravní hřiště)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 71 590,- Kč (investiční rezerva)
org. 0490 § 3421 pol. 5169 + 15.000,- Kč (dopravní hřiště, služby)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 15.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3912 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 210.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5169 + 210.000,- Kč (revize, veřejné WC, služby)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 250.000,- Kč (výkupy pozemků)
org. 252 § 3639 pol. 5362 + 250.000,- Kč (daň z převodu nemovitostí) (OSM)

3913 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Preslem, Štěnovické náměstí 330, 332 09 Štěnovice, IČ 15746755, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Kompostárna Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0485 § 3723 pol. 6121 +140.000,- Kč (PD DSP – kompostárna)
org. 0264 § 6401 pol. 6901 - 140.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3914 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace se Státním fondem kinematografie, Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 01454455 dle předloženého návrhu na financování projektu „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ (OSM)

3915 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na dodávku „Pořízení odvozní souprava“ realizovanou Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

3916 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování dodatku projektu „Bezbariérová trasa v Domažlicích (Branská ulice-Masarykova ul., nádraží ČD)“ v rozsahu dle předložené cenové nabídky Ing. Jaroslavu Rojtovi, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ 12285447, ve výši 28.400,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 34.364,- Kč (PD – bezbariérové trasy)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 34.364,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3917 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 28. 3. 2013 (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 23. 4. 2013
Poslední aktualizace: 23. 4. 2013 00:00
Autor: