Menu
Město Domažlice
Domažlice

57. schůze ze dne 18. 12. 2012

-

U S N E S E N Í

z 57. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 12. 2012Rada města v Domažlicích:

3331 - a) bere na vědomížádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 21. 11. 2012
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v ulici Kunešova 506 v Domažlicích dle předloženého evidenčního listu č. 2 za podmínky, že dlužná částka za poplatky a úroky z prodlení bude uhrazena dle sjednaného splátkového kalendáře nejpozději do konce února 2013 (OSM)

3332 - schvaluje výjimku ze „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

3333 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3334 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 159 a č. p. 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a p. č. st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159 a č.p. 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a p.č. st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 641.000,- Kč
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OSM)

3335 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 394/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1326/1 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 405.000,- Kč
Termín splnění: 11. 2. 2013 (OSM)

3336 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 3503/2 k.ú. Domažlice“ umístěné na pozemkové parcele č. 4784/2, k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

3337 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4841/12, 4841/11, 4841/4, 657/5, 625/3, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567 v rámci stavby „Domažlice – Chrastavická ul. - plynofikace areálu autodoprava“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3338 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3505, 5043/2, obě k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Pelnářova, Váchal – kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008372/VB1 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3339 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3233 b) ze dne 20. 11. 2012
b) souhlasí s využitím právních služeb advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal na zastupování v soudním řízení ve věci žaloby společnosti Bohdalecká obchodní s.r.o. o zaplacení částky 4.149.762,42 Kč s příslušenství, sp. zn. 6 C 120/2010 s tím, že odměna bude sjednána smluvně na základě hodinové sazby
c) pověřuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal zastupováním města Domažlice v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích v řízení sp.zn.: 6 C 120/2010
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 5166 + 100.000,- Kč (soudní výlohy-Bohdalecká obchodní s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 100.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3340 - a) bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15. 11. 2010, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a netrvá na provedení této prohlídky, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15. 11. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 29. 3. 2013 (OSM)

3341 - schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice dle předloženého návrhu (OSM)

3342 - nesouhlasí s pokácením dřevin na pozemkových parcelách č. 2578/2 a 5141/27, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

3343 - nesouhlasí s pokácením dřevin na pozemkových parcelách č. 3800/7 a 3800/57, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

3344 - souhlasí s pokácením keřového porostu před domem čp. 203 v Palackého ul. v Domažlicích (OSM)

3345 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu douglasky v Kunešově ulici u domu č.p. 510 v Domažlicích (OSM)

3346 - souhlasí s pokácením 1 kusu douglasky v urnovém háji na městském hřbitově v Domažlicích s tím, že bude použit jako vánoční strom (OSM)

3347 - nesouhlasí se záměrem umístění uzamykatelného přístřešku pro odpadové nádoby společností TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy Vary - Březová, IČ 26403226 na pozemku - stavební parcele č. st. 401/1, k.ú. Domažlice (OSM)

3348 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu vodovodní přípojky pro objekt plaveckého bazénu č.p. 230 v Palackého ul. v Domažlicích
b) schvaluje provedení přeložky vodovodní přípojky pro objekt plaveckého bazénu č.p. 230 v Palackého ul., Domažlice a její následnou změnu užívání na vodovodní řad a ukládá odboru správy majetku zajistit vypracování projektové dokumentace stavby „přeložka vodovodní přípojky pro plavecký bazén Domažlice“ s tím, že náklady s tímto spojené budou hrazeny z fondu vodárenské infrastruktury
Termín splnění: 31. 3. 2013 (OSM)

3349 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2583/2, 2584/3, 2423/19, 5141/5, 2423/5, 2423/24, stavební parcely č.st. 3294, 3293, 3303, 3311, 3301, 3292, vše v k.ú. Domažlice a bytové domy čp. 236, 237, 247, 248, 249, 238 , Domažlice - Hořejší předměstí ve prospěch společnosti AITEX s.r.o., se sídlem Sušice, Žlutická 44, PSČ 342 01, IČ 27987497 v rámci stavby „Domažlice – 17. listopadu a Kosmonautů – rozvod telekomunikační-optické sítě“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3350 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu rezervací pozemků, bytových jednotek a řadových domů v lokalitě Na Bábě, Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku zadat posouzení stanovení ceny v místě a čase obvyklé řadových domů B 1.11 - B 1.16, B 1.18 vybudovaných v lokalitě Na Bábě, Domažlice
Termín splnění: 30. 1. 2013 (OSM)

3351 - schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 2483/23, k.ú. Domažlice, jehož územní rozsah je dán geometrickým plánem vyhotoveným dne 31. 5. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, číslo plánu 3718-1130/201, a to za jednorázovou úhradu ve výši 5 tis. Kč na dobu neurčitou a uzavření příslušné smlouvy (OSM)

3352 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích - pozemkových parcel č. 2483/23 a č. 2483/24, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

3353 - schvaluje uzavření dodatku č. XXI k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, kterým se mění výpovědní doba, dle předloženého návrhu (OSM)

3354 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, dne 16. 2. 2006, dle předloženého návrhu (OSM)

3355 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r.o., Zahradní 513, 344 01 Domažlice, IČ: 26324261, DIČ: CZ26324261, dne 1. 12. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3356 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke komisionářské smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r.o., Zahradní 513, 344 01 Domažlice, IČ: 26324261, DIČ: CZ26324261, dne 30. 3. 2006, dle předloženého návrhu (OSM)

3357 - a) ukládá odboru správy majetku nadále zpracovávat agendu související s nájemními vztahy s nájemci v budově č.p. 579 v ulici U Nemocnice a v budově č.p. 1 na náměstí Míru, a to pouze v rozsahu příprav návrhů smluv a kontroly plateb nájemného, zvyšování nájemného dle inflační doložky a správy kaucí
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)
b) ukládá odboru kancelář starosty zpracovávat nadále agendu související s provozem budovy č.p. 579 v ulici U Nemocnice a budovy č.p. 1 na náměstí Míru, zejména pak záležitosti týkající se běžného provozu a správy, zajištění běžných oprav, podávání návrhů na rozsáhlejší opravy a investice, zajišťování platných revizí, kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených nájemních smluv (především úhrada poplatků za služby a užívání dle účelu smlouvy) a záležitosti vyplývající z komisionářské smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r.o. dne 30. 3. 2006
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OKS)

3358 - souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ pro umístění reklamní cedule typu „A“ pro prodejnu paní Aleny Jandové, Vodní 15, Domažlice na náměstí Míru v oblouku v prostoru spojovací uličky mezi náměstím Míru a ul. Vodní v Domažlicích u zdi (sloupu) měšťanského domu č.p. 34 náměstí Míru, Domažlice, na p.p.č. 194, k.ú. Domažlice do 31. 12. 2013 (OSM)

3359 - schvaluje podání žaloby proti subjektu podnikajícímu pod označením Radim Stružka, se sídlem Rudice 201, PSČ 687 32, IČ 68605102 o zaplacení dlužné částky - bezdůvodného obohacení za užívání reklamní plochy a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení (OSM)

3360 - a) ruší usnesení č. 3201 b) ze dne 20. 11. 2012
b) schvaluje uzavření dohody o stanovení rozhraní veřejné komunikační sítě se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 6019333, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu a souhlasí s bezplatným užíváním sdělovacích rozvodů - komunikačního vedení vybudovaného v rámci stavby Obytná zóna Domažlice za kasárny - II. etapa obytná skupina Na Bábě - komunikace a inženýrské sítě budoucími účastníky dle této dohody (OSM)

3361 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o odstoupení společnosti VLČEK - STAVBY s.r.o., U garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 od záměru výstavby rodinných řadových domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích a o vrácení rezervačních poplatků
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1790, 1792 - 1800 ze dne 24. 3. 2010
Termín splnění: 30. 1. 2013 (OSM)

3362 - a) schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 12. 2011 s městem Domažlice na pronájem stavební parcely č.st. 4130, k.ú Domažlice a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení
b) schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 12. 12. 2011 na pronájem stavební parcely č.st. 4130, k.ú Domažlice (OSM)

3363 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 9. 1994 na pronájem části pozemkové parcely č. 2586/37, k.ú. Domažlice, dohodou, a to ke dni 31. 12. 2012 a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

3364 - mění usnesení č. 3207 ze dne 20. 11. 2012 takto:
"schvaluje uzavření „Smlouvy o omezení užívání nemovitosti v majetkové správě SÚS Plzeňského kraje číslo 30116/12/2“ s vlastníkem pozemkové parcely č. 630/1, k.ú. Havlovice u Domažlice, zapsaný na LV č.: 530, vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119 statutární orgán: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel, zastoupen na základě pověření Oblastní správou JIH, střediskem výroby Domažlice se sídlem: Sadová 324, 344 01 Domažlice oprávněný Ing. Jiří Velíšek, ředitel OS JIH, dle upraveného návrhu" (OSM)

3365 - ruší usnesení č. 3088, 3102 a 3103 ze dne 6. 11. 2012 (OSM)

3366 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s., se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468 dne 9. 11. 2009, na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení stavby vodovodních řadů v rozsahu dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby na akci „Havlovice - kanalizace a vodovod“, dle předloženého návrhu (OSM)

3367 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. st. 872/1 v k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "C" za účelem umístění přístřešku, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3368 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkové parc. č. 2586/1, dle geodetického zaměření označenou jako část "D" a stavební parc. č. st. 872/1, dle geodetického zaměření označenou jako část "B", vše v k.ú. Domažlice, o celkové výměře 440 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3369 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkové parcely č. 2585/13 a stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označených jako část "A" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3370 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkové parcely č. 2585/13 a stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označených jako část "E" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3371 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označené jako část "F" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3372 - schvaluje pronájem částí pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označených jako část "G,L" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3373 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označené jako část "H" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3374 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označené jako část "I" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3375 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označené jako část "J" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3376 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označené jako část "K" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3377 - schvaluje pronájem částí pozemků - pozemkové parcely č. 2585/13, dle geodetického zaměření označenou jako část "D" a stavební parcely č.st. 1074, dle geodetického zaměření označenou jako část "C", vše v k.ú. Domažlice o celkové výměře 460 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3378 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu uzavřenému dne 1.10.1964, dle předloženého návrhu (OSM)

3379 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ČEZ Správa majetku, s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, IČ 26206803, dne 1.7.1998, dle předloženého návrhu (OSM)

3380 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 3.7.2008, dle předloženého návrhu (OSM)

3381 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o užívání bytu uzavřené dne 14.7.1989, dle předloženého návrhu (OSM)

3382 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu uzavřenému dne 1.10.1964, dle předloženého návrhu (OSM)

3383 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 31.1.1992, dle předloženého návrhu (OSM)

3384 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1.7.2005, dle předloženého návrhu (OSM)

3385 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 26.4.2005, dle předloženého návrhu (OSM)

3386 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu uzavřenému dne 1.4.1965, dle předloženého návrhu (OSM)

3387 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 16.6.2011, dle předloženého návrhu (OSM)

3388 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 24.8.2004, dle předloženého návrhu (OSM)

3389 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 11.7.1996, dle předloženého návrhu (OSM)

3390 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o užívání služebního bytu uzavřené dne 16.9.1996, dle předloženého návrhu (OSM)

3391 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 28.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

3392 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o užívání služebního bytu uzavřené dne 30.11.1987 dle předloženého návrhu (OSM)

3393 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - pozemkové parcele č. 2660/37 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "C" za účelem skladování nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3394 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - pozemkové parcele č. 2660/37 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "D" za účelem skladování nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3395 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - pozemkové parcele č. 2660/37 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "E" za účelem skladování nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3396 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2660/37 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "B" v k.ú. Domažlice o výměře 175 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3397 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2675/1, k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "A", za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské účely a části pozemku - pozemkové parcely č. 2675/1, k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako části "B,C", za cenu 20,- Kč/m2/rok za účelem umístění kolny a přístřešku na dobu neurčitou, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3398 - schvaluje pronájem budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 20 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3399 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. st. 20 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "A" o výměře 48 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3400 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "B" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3401 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "C" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3402 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "D" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3403 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "E" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3404 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "G" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3405 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "H" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3406 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "I" za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3407 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. st. 571/1 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "A" o výměře 546 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3408 - ukládá odboru správy majetku jednat s vlastníkem pozemkové parcely č. 435/2, k.ú. Domažlice o podmínkách prodeje části této parcely, na které se nachází objekty kolen č. 9 ("J") a 10 ("K")
Termín splnění: 29. 3. 2013 (OSM)

3409 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 527 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 200,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3410 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 527 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3411 - schvaluje pronájem části budovy - kolny, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 527 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3412 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. st. 527 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "A" o výměře 174 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3413 - schvaluje pronájem částí pozemku - pozemkové parcely č. 5633, dle geodetického zaměření označených jako části "A,D" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3414 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 5633, dle geodetického zaměření označené jako část "B" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3415 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 5633, dle geodetického zaměření označené jako část "C" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3416 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 5633 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "E" o výměře 1383 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3417 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 19.7.2012, dle předloženého návrhu (OSM)

3418 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu uzavřeném dne 13.9.1985, dle předloženého návrhu (OSM)

3419 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 14.5.2009, dle předloženého návrhu (OSM)

3420 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 10.5.2010, dle předloženého návrhu (OSM)

3421 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 11.7.2011, dle předloženého návrhu (OSM)

3422 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu uzavřeném dne 20.9.1985, dle předloženého návrhu (OSM)

3423 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 24.7.2012, dle předloženého návrhu (OSM)

3424 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 16.6.2009, dle předloženého návrhu (OSM)

3425 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 22.10.2009, dle předloženého návrhu (OSM)

3426 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 23.9.2011, dle předloženého návrhu (OSM)

3427 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 24.1.2011, dle předloženého návrhu (OSM)

3428 - schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. st. 773/2, dle geodetického zaměření označené jako část "C" za účelem umístění kolny, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3429 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 3762/5 s příslušenstvím a části stavební parcely parc.č.st. 773/2, dle geodetického zaměření označené jako část "B", vše v k.ú. Domažlice, o celkové výměře 815 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3430 - schvaluje pronájem budov - kůlen, nezapsaných v katastru nemovitostí, umístěných na pozemku - stavební parcele č. st. 316 k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3431 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 150 k.ú. Domažlice s příslušenstvím a části stavební parcely parc.č.st. 316 k.ú. Domažlice s příslušenstvím, dle geodetického zaměření označené jako část "A", o celkové výměře 813 / 202 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3432 - schvaluje podání kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2012, č.j. 62Af46/2011-78 a pověřuje advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal, Římská 104/14, 120 00 Praha 2 k zastupování města v tomto řízení (OSM)

3433 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování nových dětských herních prvků na pláži rybníka Babylon společnosti KARIM Europe s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, IČ 29304865 v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3639 pol. 6122 + 200.262,- Kč (dětské herní prvky – pláž rybníka Babylon)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 200.262,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3434 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o provedené revizi zápisů vlastnických práv k nemovitostem na základě přijetí zákona č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (OSM)

3435 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3639 pol. 5171 + 6.000,- Kč (TDI terénní úpravy Havlovice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 6.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3436 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 106.800,- Kč od Dispozičního fondu v rámci programu
„Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
b) schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce na akci: „Obnova památníku Fichtenbach“ mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava, Běšiny 150, 339 01 Klatovy, IČ: 47261102 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0495 § 3326 pol. 2324 + 106.800,- Kč (Dispoziční fond – obnova památníku Fichtenbach)
org. 0495 § 3326 pol. 5171 + 125.646,- Kč (obnova památníku Fichtenbach)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.846,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3437 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci „Vodní nádrže Na cihelně“ Ing. Antonínu Kavanovi, (Ateliér stavebního inženýrství), Krušnohorská 737/10, 360 10 Karlovy Vary, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0496 § 2341 pol. 6121 + 198.000,- Kč (PD – „Vodní nádrže Na cihelně“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 198.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3438 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2981 ze dne 9. 10. 2012
b) schvaluje uzavření dohody o náhradě škody se společností AGRIMA DRAŽENOV a.s., IČ: 00115436, se sídlem Draženov čp. 78, okres Domažlice 344 01, jejímž předmětem je úhrada části nákladů vynaložených na opravu účelové cesty V Pískovně v Domažlicích
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0287 § 2219 pol. 2324 +36.000,- Kč (náhrada škody - cesta Pískovna)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +36.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3439 - a) bere na vědomížádost jednatele Správy sportovního zařízení s.r.o. (dále SSZ), U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 Mgr. Rostislava Hlaváče o řešení problému s vytápěním objektu ubytovny na Střelnici a schvaluje "Vytápění budovy ubytovny na Střelnici“ dle předložené varianty č. 1
b) ukládá jednateli Správy sportovního zařízení s.r.o. zadat poptávkové řízení na variantu č. 1
Termín splnění: 31. 1. 2013 (OSM)

3440 - a) bere na vědomí Souhrnnou zprávu o prohlídka fasády ZŠ Komenského 17, Domažlice vyhotovenou Domažlickou správou nemovitostí spol. sr .o. dne 15. 12. 2012
b) ukládá odboru správy majetku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2013 investiční akci Oprava fasády budovy Základní školy ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
Termín splnění: 31. 3. 2013
c) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby Oprava fasády budovy Základní školy ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
Termín splnění: 30. 4. 2013 (OSM)

3441 - bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 16. 9. 2010, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a netrvá na provedení této prohlídky, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace (OSM)

3442 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího kanalizačního řadu v Hradské ulici v Domažlicích Ing. Miroslavu Vondrašovi – vodohospodářská kancelář, Domažlice v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 2321 pol. 5171 + 29.600,- Kč (rekonstrukci kanalizačního řadu v Hradské ulici)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 29.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3443 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 434 § 2143 pol. 5169 + 100.000,- Kč (Kulturní centrum „Pivovar Domažlice“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3444 - schvaluje pořízení instalace nových personálních sw aplikací, v rámci výzvy V57 programu OP LZZ, v rozsahu v celkové výši 238.200,- Kč včetně DP (OSM)

3445 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3612 pol. 5166 + 10.200,- Kč (doplnění znaleckého posudku)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 10.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3446 - schvaluje záměr pořízení "odvozní soupravy" pro Domažlické městské lesy spol. s r.o. (OSM)

3447 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 200.000,- Kč, převodem z účtu Města Domažlice na účet společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o, na základě usnesení rady města č. 5012 ze dne 7. 12. 2009 a notářského zápisu NZ9/2010 ze dne 8. 2. 2010
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 200.000,- Kč (SSZMD - příplatek mimo základní kapitál)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 200.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

3448 - bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice o kontrole České inspekce životního prostředí a přijatých opatřeních k výsledkům kontroly (OF)

3449 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
účet 50x - Spotřebované nákupy -132.000,- Kč
účet 51x - Služby - 20.680,- Kč
účet 52x - Osobní náklady - 52.900,- Kč
účet 53x - Daně a poplatky + 25.000,- Kč
účet 54x - Ostatní náklady - 3.000,- Kč
účet 55x - Odpisy + 15.000,- Kč
účet 60x - Tržby za vlastní výkony - 520.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 351.100,- Kč (Plavecký bazén – příspěvek na provoz)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 351.100,- Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

3450 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 29. 10. 2012
b) neschvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

3451 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 400.000,- Kč (ZŠ Komenského 17, účet 502-spotřeba energie)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 400.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Komenského 17 pro rok 2012 takto:
Účet 502 – Spotřeba energie + 400.000,- Kč (OF)

3452 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5162 - 200,- Kč (jesle - telekomunikace)
org. 0212 § 3539 pol. 5167 + 200,- Kč (jesle - školení a vzdělávání)
org. 0212 § 3539 pol. 5021 – 1.842,- Kč (jesle - OON - dohody)
org. 0212 § 3539 pol. 5424 + 1.842,- Kč (jesle - náhrady mezd v době nemoci)
org. 0212 § 3539 pol. 2119 + 15.410,- Kč (jesle - příjmy, příspěvek na provoz)
org. 0212 § 3539 pol. 5011 + 11.500,- Kč (jesle - platy)
org. 0212 § 3539 pol. 5031 + 2.875,- Kč (jesle - sociální pojištění)
org. 0212 § 3539 pol. 5032 + 1.035,- Kč (jesle - zdravotní pojištění) (OKS)

3453 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
účet 551 - Odpisy - 15.000,- Kč
účet 518 - Ostatní služby - 26.000,- Kč
účet 502 - Spotřeba energií + 41.000,- Kč
účet 54x - Ostatní náklady - 10.000,- Kč
účet 501 - Spotřeba materiálu + 10.000,- Kč (OF, OKS)

3454 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 34.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 34.000,- Kč (příspěvek na provoz MěkBN - nenaplněné tržby)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové takto:
účet 6xx - Tržby za vlastní výkony – 34.000,- Kč
účet 67x - Dotace na provoz + 34.000,- Kč (OF, OKS)

3455 - schvaluje odepisování krbového kotle, nainstalovaného v hájovně Česká Kubice čp. 9, společností Domažlické městské lesy s.r.o. (OF)

3456 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 12. 12. 2012.
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2012 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

3457 - nesouhlasí s tím, aby byly podávány nové návrhy na nařízení exekucí k vymáhání pohledávek na nájemném a službách spojených s bydlením nájemců, kteří měli do 24. 8. 2011 v nájmu byt č. 1, Smetanova čp. 427, Domažlice (OF)

3458 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice takto:
účet 502 - Spotřeba energie + 150.000,- Kč
účet 501 - Spotřeba materiálu - 50.000,- Kč
účet 511 - Opravy a udržování - 150.000,- Kč
účet 518 - Ostatní služby + 50.000,- Kč
účet 50110 - Spotřeba potravin + 350.000,- Kč
účet 602 – Tržby za vlastní výkony + 350.000,- Kč
účet 544 - Ostatní náklady - 10.000,- Kč
účet 527 - Zákonné soc.náklady + 10.000,- Kč (OF, OKS)

3459 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 pol. 4216 ÚZ17880 +349.162,38 Kč (dotace MMR- revit.sídliště 17.listopadu)
org. 0480 § 3636 pol. 6121 -349.162,38 Kč (revit. sídliště 17.listopadu – vl. prostředky)
org. 0480 § 3636 pol. 6121 ÚZ17880 +349.162,38 Kč (revit.sídliště 17.listopadu- dotace MMR)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +349.162,38 Kč (investiční rezerva) (OF)

3460 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +330.577,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +330.577,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

3461 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 5229 + 7.011,- Kč (kancelář starosty – členské příspěvky)
org. 0224 § 6171 pol. 5194 + 1.000,- Kč (kancelář starosty – věcné dary)
org. 0224 § 6171 pol. 5492 - 8.011,- Kč (kancelář starosty – dary obyvatelstvu) (OF)

3462 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98193 + 366.000,- Kč (dotace volby do senátu a krajů)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 ÚZ 98193 + 41.902,- Kč (volby senát,kraj – platy)
org. 0223 § 6115 pol. 5019 ÚZ 98193 + 10.415,- Kč (volby senát, kraj – ostatní platy)
org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ 98193 + 201.792,- Kč (volby senát,kraj – dohody)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 ÚZ 98193 + 10.476,- Kč (volby senát, kraj – soc.zabezpečení)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 ÚZ 98193 + 3.772,- Kč (volby senát, kraj – zdrav. Pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98193 + 12.874,38 Kč (volby senát, kraj – nákup materiálu)
org. 0223 § 6115 pol. 5152 ÚZ 98193 + 2.421,72 Kč (volby senát, kraj – teplo)
org. 0223 § 6115 pol. 5154 ÚZ 98193 + 863,76 Kč (volby senát, kraj – el. Energie)
org. 0223 § 6115 pol. 5161 ÚZ 98193 + 2.454,80 Kč (volby senát, kraj – poštovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5162 ÚZ 98193 + 128,33 Kč (volby senát,kraj – telekomunikace)
org. 0223 § 6115 pol. 5164 ÚZ 98193 + 56.100,- Kč (volby senát, kraj – nájemné)
org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ 98193 + 15.488,75 Kč (volby senát, kraj – nákup služeb)
org. 0223 § 6115 pol. 5173 ÚZ 98193 + 360,- Kč (volby senát,kraj – cestovné)
org. 0223 § 6115 pol. 5175 ÚZ 98193 + 22.912,- Kč (volby senát,kraj – pohoštění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ 98193 - 15.960,74 Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

3463 - souhlasí s přijetím daru - audiovizuální technika – projektor Epson v ceně 7.217,- Kč, HOBO stahovací projekční plátno v ceně 2.701,- Kč, nástěnný držák v ceně 3.972,- Kč a reproduktory v ceně 1.799,- Kč – vše v celkové hodnotě 15.689,- Kč od dárce: Vladimír Graman, Vysoká Libyně, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

3464 - schvaluje prezentaci města Domažlice formou pořadů „Okénko z měst a obcí“ zhotovených regionální televizí ZAK s.r.o., Prokopova 26, 301 Plzeň – město, IČ: 64835669 v rozsahu nabízeného programu "Bonusový balíček" za cenu 40.500,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu (OKS)

3465 - bere na vědomí doplněnou informaci OKS – ÚŠK o projektu „Partnerství šikmých věží“ (OKS)

3466 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl v době „Vánočního jarmarku“ ve dnech 19. - 23. 12. 2012, uzavíranou mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností Intergram, Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1, dle předloženého návrhu (OKS)

3467 - a) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 379.597,20 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup konvektomatu Elektrolux 20xGN 1/1 od firmy DSD Metalic Trade s.r.o. Plzeň
b) schvaluje vyřazení konvektomaut ACTIVE 10, pořízeného v roce 2003 v ceně 225.197,70 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS)

3468 - a) schvaluje změny Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje úplné znění Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

3469 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 § 3322 pol. 5166 - 50 000,- Kč (opravy památek v MPR - posudky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 50.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

3470 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3471 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 230 § 6171 pol. 5137 - 32.000,- Kč (drobný hmotný dlouhodobý majetek)
org. 230 § 6171 pol. 5171 + 7.000,- Kč (opravy a udržování)
org. 230 § 6171 pol. 5162 + 25.000,- Kč (služby telekomunikací a radiokomunikací) (OICT a GIS)

3472 - ruší usnesení č. 3230 b), c) ze dne 20. 11. 2012 (tajemnice)

3473 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2012 (MP)

3474 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 27. 11. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 6. 12. 2012

3475 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 5169 + 37.200,- Kč (vytýčení pozemků)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 37.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3476 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 24.000,- Kč (záležitosti kultury – nákup materiálu)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 + 24.000,- Kč (příspěvek DSO Domažlicko – cyklokoordinátor) (OF)

3477 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 287 § 3612 pol. 5166 + 126.800,- Kč (právní zastoupení JUDr. Roubal)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 126.800,- Kč (investiční rezerva)
b) schvaluje zaslání výzvy vypracované JUDr. Roubalem právnímu zástupci zhotovitele díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b.j. Domažlice“ (DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.). JUDr. Janu Gallivodovi, advokátovi dle předloženého návrhu (OSM)

3478 - schvaluje vyřazení kopírovacího stroje Gestetner pořízeného v roce 1999 v ceně 48.678,- Kč a kopírovacího stroje Nashuatek pořízeného v roce 2003 v ceně 41.062,80 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

3479 - schvaluje vyřazení varného plynového varného kotle GLF 300 l, pořízeného v roce 1997 v ceně 172.734,20 Kč z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

3480 - schvaluje uzavření darovací smlouvy - přijetí daru - náhradní baterie do radiostanic a svítilen (1 ks MPA1200-NiCd, 2 ks MPA1200-NiMH-1700mAh, 1 ks 5x2200Cs-SBS+kablík) a 1 ks kukla Devold - dvouvrstvá mezi Paradise Casino Admiral, a.s., Komořany 146, 683 01 Rousínov, IČ 25336991 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu (OKS)

3481 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice takto:
účet 501 - spotřeba materiálu - 23.000,- Kč
účet 502 - spotřeba energie + 3.000,- Kč
účet 518 - ostatní služby + 20.000,- Kč (OKS)

3482 - schvaluje nákup drobného hmotného majetku pro Základní školu Domažlice praktickou, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu (OKS)

3483 - schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Martina Tomaiera dle varianty B s účinností od 1. 12. 2012 (OKS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 4. 1. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)