Obsah

54. schůze ze dne 20. 11. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 54. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 11. 2012


Rada města v Domažlicích:

3153 - souhlasí s pověřením Mgr. J. Endrštovou k přípravě podání žaloby na Stavební bytové družstvo Domažlice, se sídlem Masarykova 486, Domažlice (OSM)

3154 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3155 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 18, v budově čp. 613 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve výši 18.746,- Kč (OSM)

3156 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 245/1 v ul. 17. listopadu, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

3157 - doporučuje zastupitelstvu schválit převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 554/7 včetně příslušných spoluvlastnických podílů v ul. Michlova v Domažlicích, s podmínkou zachování předkupního práva ve prospěch města Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3158 - souhlasí s demontáží kolen nacházejících se u bytového domu č. 17 v ul. Vodní, Domažlice s tím, že náklady budou hrazeny Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. z hospodářské činnosti města Domažlice (OSM)

3159 - bere na vědomížádost o pronájem bytové jednotky č. 115/12 ve Vojtěchově ul. v Domažlicích (OSM)

3160 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o konání veřejné dražby na bytovou jednotku č. 447/3 v ulici Dvořákova, Domažlice pořádané společností Express dražby, a.s.
b) neschvaluje účast města na konání veřejné dražby společnosti Express dražby, a.s. (OSM)

3161 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 1 o velikosti 4+1 o užitné ploše 97,70 m2 nacházející se v 1. podlaží budovy č. p. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3307 v k.ú. Domažlice (OSM)

3162 - souhlasí s výměnou vany za sprchový kout ze zdravotních důvodů stávajícího nájemníka v bytové jednotce č. 258/6 v ul. Petrovická v Domažlicích z hospodářské činnosti města Domažlice s tím, že sprchový kout se stává standardním vybavením bytové jednotky (OSM)

3163 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 800.000,- Kč od Plzeňského kraje v rámci programu „Mimo – programová dotace na řešení havarijních stavů a naléhavých potřeb“ na akci: „Rekonstrukce budovy na dopravním hřišti v Domažlicích“
b) schvaluje uzavření smlouvy č. HS 2/2012 na akci: „Rekonstrukce budovy na dopravním hřišti v Domažlicích“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0490 pol. 4222 + 800.000,- Kč (dotace PK – rekonstrukce dopravního hřiště)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 800.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 21. 12. 2012 (OSM)

3164 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování 3D vizualizace v rámci akce „Revitalizace sídliště 17. listopadu - II.etapa“ rozsahu dle předloženého návrhu Ing. Arch. Marcelu Hausnerovi, Plzeňská cesta 65, Plzeň IČ 61758833 ve výši 35.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 42.000,- Kč (3D vizualizace revitalizace sídliště 17.listopadu-II.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 42.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3165 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování 3D vizualizace v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole“ rozsahu dle předloženého návrhu Ing. Arch. Marcelu Hausnerovi, Plzeňská cesta 65, Plzeň IČ 61758833 ve výši 65.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0492 § 3636 pol. 6121 + 78.000,- Kč (3D vizualizace revitalizace sídliště Kozinovo pole)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 78.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3166 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování zaměření a vyhotovení polohopisu a výškopisu části sídliště „Kozinovo pole“ v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole“ v rozsahu dle předloženého návrhu společnosti AGROREAL CZ, s.r.o. Kaprova 14, Praha – 1 Josefov, provozovna – Vodní 11, 344 01 Domažlice, IČ 49791338 ve výši 57.750,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0492 § 3636 pol. 6121 + 69.300,- Kč (zaměření - revitalizace sídl. Kozinovo pole)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 69.300,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3167 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice vymezenou geometrickým plánem č. 347-42/2012 vyhotoveným Irenou Kaufnerovou, Domažlice a nově označenou jako pozemková parcela č. 369/6 společnosti AMERICAN CHANCE CASINOS a.s., se sídlem Česká Kubice 64, PSČ 345 32, IČ 64358267 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 400,- Kč/m2
Termín splnění: 30. 3. 2013 (OSM)

3168 - stanovuje pro jednání s uživateli části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 za pozemek pod stavbou, související ostatní plochu a za pozemek užívaný jako zahrada a sazbu nájemného ve výši 20,- Kč/m2 a rok za pozemek užívaný jako zahrada (OSM)

3169 - souhlasí s podnájmem rybníku Jezero umístěného na pozemku - pozemkové parcele č. 2503/4, k.ú. Domažlice Českému rybářskému svazu, místní organizace, se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 18230971, za účelem užívání rybníka k výkonu rybářského práva členů Českého rybářského svazu, na dobu určitou do 31. 12. 2015 za cenu 10.000,- Kč/rok (OSM)

3170 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 2221/20, 2362/1, 4923/2 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3171 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 1046/3 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3172 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 1027/28 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PLYNOMA spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 652, IČ 61168921 dle předloženého návrhu (OSM)

3173 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 2575/2, 2575/9 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3174 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 2575/3 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3175 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 2590/1, 2590/9, 2590/10, 2590/11 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3176 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 1039/1, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Židovskou obcí Plzeň, se sídlem Plzeň, Smetanovy sady 5/80, IČ 49777122 dle předloženého návrhu (OSM)

3177 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí vybudovaného v rámci akce „Čistá Berounka, etapa II, část D – Domažlice“ na nemovitostech – pozemkových parcelách č. 4818/35, 4862/2 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Českou republikou, právo hospodaření: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7 Jeneč, IČ 00016918 dle předloženého návrhu (OSM)

3178 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 24.000,- Kč (PD DPS Vrbova ulice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 24.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3179 - doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí nemovitostí - budovy č.p. 94 umístěné na stavební parcele č. st. 121/1 v Domažlicích - Městě a stavební parcelu č. st. 121/1, k.ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu č. 2
Termín splnění: 31. 3. 2013 (OSM)

3180 - schvaluje uzavření Smlouvy o provedení vynucené překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336 dle předloženého návrhu (OSM)

3181 - bere na vědomí dopis paní Marie Vavřínkové, Domažlice ze dne 15. 9. 2012 a souhlasí se zasláním odpovědi dle návrhu odboru správy majetku (OSM)

3182 - souhlasí s prováděním výkopových prací společností SITEL spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha, IČ 44797320 v zimním období od 21. 11. 2012 do 28. 11. 2012 za účelem uložení sdělovacích kabelů v rámci výstavby metropolitní sítě města (OSM)

3183 - a) schvaluje úhradu náhrady za užívání parcely č.2501/7, KÚ Domažlice, v rámci akce dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0466 § 2341 pol. 5192. + 1 500,- Kč (náhrada za parcelu KN, č.2501/7, KÚ Domažlice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 1 500,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

3184 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 na realizaci stavby STL plynovodu a plynovodních přípojek pro stavbu „Obytná zóna v obci Havlovice“ dle předloženého návrhu (OSM)

3185 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření v Domažlicích, č. 2091/2012 s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, 15024 Praha 5, IČ 70889953 dle předloženého návrhu
b) ukládá odboru správy majetku zajistit pojištění stavby opěrných zdí vybudovaných v rámci akce "Domažlice – protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny“
Termín splnění: 30. 4. 2013
c) ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace provádět pravidelné prohlídky 2x ročně, vždy k 30. 4. a k 31. 10. každého roku, a údržbu stavby v souladu se Smlouvou č. 2091/2012, o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření „Zkapacitnění Zubřiny v Domažlicích“ (OSM)

3186 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 2446/11, k.ú. Domažlice, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 27. 12. 2012 (OSM)

3187 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemkovou parcelu č. 24/1, k.ú. Babylon ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Havlovice, Hadrovec, p.č. 2277/2 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004135/1 dle předloženého návrhu (OSM)

3188 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemkovou parcelu č. 529/1, k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Havlovice, Hadrovec, p.č. 2277/2 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004135/2 dle předloženého návrhu (OSM)

3189 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „16010-010804, Domažlice, Mánesova, rekonstrukce ČEZ“ na pozemkové parcely č. 2311/8, 2322/3, 2322/8, 2322/11, 2322/12, 2330, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

3190 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4779/1, 4779/2, 4779/14, 4938/2, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, náměstí Míru 176 – kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008009/VB1 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3191 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti – stavební parcelu č.st. 1649/48, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Petrovická, parc.č. 1649/47 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004012/2 dle předloženého návrhu (OSM)

3192 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „Vodovodní přípojka pro rodinný dům Nevolice čp. 55“ umístěné na pozemkové parcele č. 89/4, k.ú. Nevolice dle přeloženého návrhu (OSM)

3193 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem, náměstí Míru 136, Domažlice, IČ 48342696, jejímž předmětem je výpůjčka pozemkových parcel č. 401/1 a 401/2, obě v k.ú. Domažlice za účelem realizace stavebních úprav stávajících chodníků nacházejících se na předmětu výpůjčky a zřízení veřejné zeleně dle předloženého návrhu (OSM)

3194 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provádět v rámci své činnosti vymezené zřizovací listinou opravu a údržbu nemovitostí - pozemkových parcel č. 401/1 a 401/2, obě v k.ú. Domažlice, a to v souladu a po dobu platnosti smlouvy o výpůjčce uzavřené s vlastníkem těchto nemovitostí
Termín splnění: 20. 11. 2012 (OSM)

3195 - a) bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 4. 2011, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu
b) netrvá na provedení této prohlídky, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace (OSM)

3196 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách č. 343/16, 343/25, 370/14 a 370/36, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve výši id. 1/8, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 3. 2013 (OSM)

3197 - schvaluje Zásady města Domažlice pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a pro použití a umístění čísel k označení budov dle předloženého návrhu (OSM, OVÚP)

3198 - souhlasí s odstraněním vzrostlých stromů v těsné blízkosti stávající budovy v rozsahu dle předloženého návrhu v rámci rekonstrukce budovy na dětském hřišti v Domažlicích a ukládá DTS Domažlice, příspěvková organizace zajistit povolení ke kácení výše uvedených dřevin
Termín splnění: 31. 1. 2013 (OSM)

3199 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků - pozemkových parcel č. 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/6, 1075/7, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 20. 12. 2012 (OSM)

3200 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat dům č.p. 55 nacházející se na stavební parcele č.st. 378 v Hruškově ul. v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, stavební parcely č.st. 378 - zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 379 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a pozemkové parcely č. 215 - zahrada a č. 4796/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Domažlice s minimální cenou 2.700.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat dům č.p. 247 nacházející se na stavební parcele č. st. 1137 v Hruškově ul. v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, stavební parcelu č. st. 1137 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 2659/2 - zahrada a č. 2660/6 - zahrada, vše v k.ú. Domažlice s minimální cenou 3.000.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat dům č.p. 125 nacházející se na stavební parcele č.st. 1205/1 - zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcelu č. st. 1205/1 a pozemkové parcely č. 2598/4 - ovocný sad a č. 2598/3 - ovocný sad, vše v k.ú. Domažlice s minimální cenou 1.000.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

3201 - a) ruší usnesení č. 2991 b) ze dne 9. 10. 2012
b) schvaluje prodej sdělovacích rozvodů - komunikačního vedení vybudovaného v rámci stavby Obytná zóna Domažlice za kasárny - II. etapa obytná skupina Na Bábě - komunikace a inženýrské sítě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 60193336 za cenu 100.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3202 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností „Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn“, IČ 45359164 dne 23. 7. 2012 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 100.095,- Kč (místní komunikace – stavební úpravy "Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.095,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3203 - mění a doplňuje usnesení č. 1024 ze dne 19. 7. 2011 takto:
schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2190/3, 2190/6,2190/7, 2190/8, 2190/9, 2190/10, 2194/1, 2194/3, 2194/16, 2194/23, 2194/25, 2446/1, 2446/11, 2446/24, 2446/28, 2446/29, 2446/39, 2446/40, 2446/41, 2446/42, 2446/43, 2446/44, 2446/45, 2446/47, 2446/48, 2446/49, 2446/50, 2446/51, 2446/52, 2446/53, 2446/54, 2446/55, 2446/56, 2446/57, 2446/58, 2446/59, 2446/60, 2446/61, 2446/62, 2446/63, 2464/5, 2483/2, 2483/11, 2483/12, 2483/13, 2483/14, 2483/15, 2483/16, 2483/17, 2483/18, 2483/19, 2483/20, 2490/2, 2490/3, 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, 2490/18, 2490/19, 2490/20, 2490/21, 2490/22, 2490/23, 2490/24, 2490/40, 2490/41, 2490/43, 2490/45, 2492/2, 2492/12, 4948/11, 4948/14, 4948/21, 4948/22, 5389/1, 5389/2, 5389/3, 5634, 5713, 4948/28, 4948/26, 4948/29, 4948/4, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004819/1 dle předloženého návrhu (OSM)

3204 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2446/1, 2446/11, 2446/24, 2446/28, 2446/30, 2446/38, 2490/3, 2490/45, 5713/1, 5713/2, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, obytná zóna Na Bábě 2, kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-00005798/1 dle předloženého návrhu (OSM)

3205 - a) schvaluje konání pravidelných středečních trhů na náměstí Míru v Domažlicích v roce 2013 v těchto termínech:
6.,13.,20. a 27. března, 3.,10.,17.,24. dubna, 15.,22. a 29. května, 5.,12.,19. a 26. června, 3., 10., 17., 24. a 31. července, 7.,14., 21. a 28 srpna, 5., 4., 11., 18. a 25. září , 2., 9.,16.,23. a 30. října, 6., 13., 20., 27. listopadu, 4.,11. a 18. prosince
b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru, Domažlice za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2013 ve dnech: 6.,13.,20. a 27. března, 3.,10.,17.,24. dubna, 15.,22. a 29. května, 5.,12.,19. a 26. června, 3., 10., 17., 24. a 31. července, 7.,14., 21. a 28. srpna, 5., 4., 11., 18. a 25. září , 2., 9.,16.,23. a 30. října, 6., 13., 20., 27. listopadu, 4.,11. a 18. prosince (OSM)

3206 - schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení v Obytné zóně Havlovice č. 9412002220/153434 se společností RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle předloženého návrhu (OSM)

3207 - schvaluje uzavření „Smlouvy o omezení užívání nemovitosti v majetkové správě SÚS Plzeňského kraje číslo 30116/12/2“ s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720 53 119 uzavíranou v rámci stavby Obytná zóna v obci Havlovice dle předloženého návrhu (OSM)

3208 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování dodatku projektu „Rekonstrukce ulice Branská v Domažlicích“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ 12285447 ve výši 8.000,- Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 9.600,- Kč (úprava projektové dokumentace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 9.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3209 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola praktická, Domažlice č.j. OF-5328/12-44666/2012/Kr ze dne 23. 10. 2012
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j.: OF-5328/12-44666/2012/Kr v termínu do 31. 12. 2012 (OF)

3210 - schvaluje odpis pohledávek na nájemném v celkové výši 121.608,- Kč dle předloženého návrhu (OF)

3211 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 2322 + 12.524,- Kč (pojistné plnění – střecha zimní stadion)
org. 0260 § 3412 pol. 5171 + 15.029,- Kč (oprava střechy zimního stadionu)
org. 0260 § 6399 pol. 5362 - 2.505,- Kč (odpočet DPH) (OF)

3212 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5137 - 5.000,- Kč (JSDH Havlovice - DHM)
org. 0221 § 5512 pol. 5171 + 5.000,- Kč (JSDH Havlovice - opravy, údržba) (OKS)

3213 - schvaluje uzavření dodatku pojistné smlouvy č. 0504943018 na úrazové pojištění členů výjezdové jednotky SDH Domažlice - část Havlovice mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2, IČ 46973451 a městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

3214 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/013 mezi městem Domažlice, nám. Míru , 344 20 Domažlice a Domažlickými technickými službami, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

3215 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 12. listopadu 2012 (OKS)

3216 - a) bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku společnosti Pressfil Cart s.r.o., Těšínská 8, Plzeň, na vydání knihy „Dřevěný chlebíček od Čerchova“
b) doporučuje společnosti Pressfil Cart s.r.o., Těšínská 8, Plzeň, podat žádost o grant „Podpora významných počinů“ vyhlašovaný městem Domažlice pro rok 2013 (OKS)

3217 - a) bere na vědomí dopis JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, s žádostí o sdělení týkající se budoucího personálního zabezpečení pracovního místa ředitele DDM Domažlice
b) ukládá OKS - ÚŠK připravit vypsání konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Termín splnění: 22. 1. 2013
c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3148 b) ze dne 6. 11. 2012 do 30. 4. 2013 (OKS)

3218 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2013 mezi městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČ 61860981, se sídlem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 8/5 dle předloženého návrhu (OKS)

3219 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v knize Cestovný informátor vydávaném firmou JOMA Jozef Čurilla Záhradnicka 1/A 038 61 Vrútky, Slovenská republika, v rozsahu 1/2 strany za cenu 6.200,- Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o zveřejnění reklamního inzerátu v knize Cestovný informátor vydávaném firmou JOMA Jozef Čurilla Záhradnicka 1/A 038 61 Vrútky, Slovenská republika, dle předloženého návrhu (OKS)

3220 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OKS)

3221 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OKS)

3222 - schvaluje vyřazení mikropočítače Robotron, získaného darem od Komerční banky v roce 1991, cena 60.342,- Kč a rozhlasové ústředny, pořízené v roce 1986 v ceně 141.130,- Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace (OKS)

3223 - schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení kronikářských zápisů za rok 2013 mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou dle předloženého návrhu (OKS)

3224 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická takto:
54x – ostatní náklady - 20.000,- Kč
528 – ostatní sociální náklady + 20.000,- Kč (OKS, OF)

3225 - schvaluje nákup hraček pro Mateřskou školu Domažlice, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu (OKS)

3226 - a) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, pí Anně Bauerové, dle předloženého návrhu
b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu
c) schvaluje odměnu Mgr. Ivance Váchalové, statutární zástupkyni ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
d) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu
e) schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, pí Ivaně Sauerové, dle předloženého návrhu
f) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu (OKS)

3227 - schvaluje dotisk propagačního letáku „Kouzlená zima“ a úhradu podílu města Domažlice na dotisk tohoto letáku ve výši 5.000,- Kč z org. 0115 Cestovní ruch (OKS)

3228 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 30.000,- Kč (Správa budov -Teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 30.000,- Kč (Správa budov - Pohonné hmoty a maziva)
org. 0223 § 6171 pol. 5161 - 128.000,- Kč (Správa budov - Poštovné)
org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 30.000,- Kč (Správa budov - Knihy, učební pomůcky, tisk )
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 74.000,- Kč (Správa budov - Elektrická energie )
org. 0223 § 6171 pol. 5192 + 1.000,- Kč (Správa budov - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady)
org. 0223 § 6171 pol. 5362 + 1.000,- Kč (Správa budov - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 80.000,- Kč (Správa budov - Služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5169 + 2.000,- Kč (Personální záležitosti - Závodní lékařská péče) (OKS)

3229 - schvaluje znění Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3230 - a) bere na vědomížádost obce Nová Ves o uzavření veřejnoprávní smlouvy ohledně řešení přestupků podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
b) schvaluje záměr uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s obcí Nová Ves
c) ukládá tajemnici připravit návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Nová Ves ohledně řešení přestupků podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Termín splnění: 31. 12. 2012(tajemnice)

3231 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2012 (MP)

3232 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 30. 10. 2012

3233 - a) neschvaluje podání ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2012, č.j. 33 Cdo 4412/2010-293
b) ukládá odboru správy majetku oslovit advokáta JUDr. Tomáše Nevečeřala a zjistit podmínky, za kterých by převzal zastoupení města Domažlice v řízení vedeném před Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 120/2010
Termín splnění: 11. 12. 2012 (OSM)

3234 - neschvaluje podání ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 10. 2012, č.j. 22 Cdo 731/2011-141 (OSM)

3235 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice zvýšit kapacitu kontejnerů o objemu 1100 litrů na komunální odpad o 1 kus pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, pracoviště Prokopa Velikého 689
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

3236 - schvaluje uzavření Dohody vlastníků souvisejících vodovodů uzavírané v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů s obcí Nevolice, se sídlem Nevolice 4, IČ 00572187 dle předloženého návrhu (OSM)

3237 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 na akci „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu – I. etapa“ se společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164, za podmínky poskytnutí dotace na vícepráce
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 498.803,41 Kč (Revitalizace sídliště 17.listopadu- dodatek č.1)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 498.803,41 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 11. 2012
Poslední aktualizace: 30. 11. 2012 00:00
Autor: