Obsah

52. schůze ze dne 6. 11. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 52. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 6. 11. 2012Rada města v Domažlicích:

3061 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3062 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3063 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3064 - bere na vědomí, že došlo dle § 706 Občanského zákoníku k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2, v budově č.p. 155 v ulici Spálená v Domažlicích, a to na 2 roky, počítáno od okamžiku přechodu nájmu (OSM)

3065 - a) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3066 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" o byt 1+1
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3067 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3068 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3069 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7, v budově čp. 245 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3070 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 596 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3071 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 16, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3072 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 34, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3073 - a) schvaluje sbližování nájemného v městských bytech v budově č.p. 65 v obci Třebnice s tím, že částka cílového nájemného uvedených bytech činí 40,42 Kč/m2
b) doporučuje zastupitelstvu schválit zařazení bytového domu - bytových jednotek Třebnice č.p. 65 do "Seznamu domů pro II. vlnu prodeje", 4. etapa
Termín splnění: 15. 11. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat bytové jednotky v bytovém domě č.p. 65 v Třebnicích označených v době přijetí tohoto usnesení o privatizaci domu jako „volné“ v souladu se „Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice“
Termín splnění: 15. 11. 2012 (OSM)

3074 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Domažlice, dopravní hřiště – stavební úpravy budovy“ nabídku společnosti VLČEK - STAVBY, s.r.o., U Garáží 197, Horšovský |Týn, IČ 26360837 za cenu 1.133.128,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Domažlice, dopravní hřiště – stavební úpravy budovy“ se společností VLČEK - STAVBY, s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0490 § 2223 pol. 6121 + 1. 359.754,- Kč (Stav. úpravy budovy – dopravní hřiště)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1. 133.128,- Kč (investiční rezerva)
org. 0490 § 6399 pol. 5362 - 226.626,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM)

3075 - schvaluje pronájem části reklamní plochy o výměře 20 x 29 cm umístěné před hlavním vchodem hřbitova v Chrastavické ulici v Domažlicích, na pozemkové parcele č. 4841/4 k.ú. Domažlice panu Lubošovi Procházkovi, se sídlem 345 43 Srbice 60, IČ 13886223, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/dm2/rok vč. DPH, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

3076 - schvaluje pronájem části reklamní plochy o výměře 43 x 30 cm umístěné před hlavním vchodem hřbitova v Chrastavické ulici v Domažlicích, na pozemkové parcele č. 4841/4 k.ú. Domažlice spol. Všetečka & syn s.r.o., se sídlem Palackého 460, 334 01 Přeštice, IČ 27963454, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/dm2/rok vč. DPH, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy dle předloženého návrhu (OSM)

3077 - schvaluje uzavření Smlouvy o provozování sběrného dvora nebezpečného odpadu a o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Domažlice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 IČ: 49356089 dle předloženého návrhu (OSM)

3078 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích - do ulice Elišky Krásnohorské a Hruškova v Domažlicích, týkající se zákazu vjezdu nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s uvedeným údajem 7,5 t a místních komunikacích - ulice na Ostrůvku a Npor. Bartoška v Domažlicích, týkající se zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s uvedeným údajem 5 t pro vozidla MERCEDES BENZ typ ATEGO, RZ: 4B7 8431, 4B2 3332, 5B0 6092, 6B2 6596, 7B1 3227, 5B7 4814 vlastníka společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň z důvodu zajištění zásobování pro plnění tankové technologie ke stáčení piva pro restauraci v objektu náměstí Míru čp. 101, Domažlice od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (OSM)

3079 - a) schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na součinnost při zpracování podkladů pro dotační titul “Revitalizace panelových sídlišť“ se společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 31.080,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu, a to v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“
b) schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zpracování studie a žádosti o dotaci se společností BS Central, s.r.o, Děkanská vinice 823/13 Praha, IČ: 24160938 ve výši 29.400,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu, a to v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ (OSM)

3080 - schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 na součinnost na zpracování podkladů pro dotační titul „Revitalizace panelových sídlišť“ v rámci akce „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích II. etapa“ ve výši 23.940,- Kč dle předloženého návrhu (OSM)

3081 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4814/69 v k.ú. Domažlice za účelem umístění předzahrádky panu Nedžatu Kabašimu, podnikajícímu pod označením Nedžat Kabaši, se sídlem 346 01 Mířkov - Křakov, Nový dvůr 36, IČ 74628852, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se stanoví do 31. 12. 2014 a v čl. VIII. odst. 6. se doplňuje termín 31. 1. 2013 (OSM)

3082 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování projektu bezbariérové město Domažlice, se společností BS – CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, 140 00 Praha 4, IČ: 24160938 dle předloženého návrhu (cena: 24.000,- Kč bez DPH)
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je součinnost při zpracování projektu bezbariérové město Domažlice, se společností Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň, IČ: 49789066 dle předloženého návrhu (cena: 30.000,- Kč bez DPH) (OSM)

3083 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování podkladů pro záměr Bezbariérové trasy města Domažlice společnosti Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/I, 337 01 Rokycany, IČ 26414422, za podmínky uzavření příslušné smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je vypracování podkladů pro záměr Bezbariérové trasy města Domažlice, se společností Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/I, 337 01 Rokycany, IČ 26414422 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 5169 + 119.388,- Kč (odborné vyhodnocení bezbariérovosti 30 objektů)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 119.388,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

3084 - a) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce proti společnosti TIME:SERVICE, a.s., se sídlem Tusarova 41, 170 00 Praha, IČ 63999820 k vymožení pohledávky města na zaplacení náhrady nákladů soudního řízení dle usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 6 C 8/2012 – 29 ze dne 13. 6. 2012,
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku zastupováním města v příslušném exekučním řízení,
c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor v Domažlicích, nám. Míru 40 (OSM)

3085 - ruší usnesení č. 2734 ze dne 14. 8. 2012 (OSM)

3086 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Pavlu Cenefelsovi, bytem Fügnerova, 326, 344 01 Domažlice, IČ: 15707776, na vypracování změny projektové dokumentace stavby „Obytná zóna Havlovice - SO 501 – STL plynovod“ v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce za cenu 17.600,- Kč vč. DPH (projektant není plátcem DPH)
b) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 17.600,- Kč (OZ Havlovice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 17.600,- Kč (investiční rezerva)(OSM)

3087 - a) schvaluje zadání zakázky „Kolumbárium v Domažlicích“ fyzické osobě podnikající pod označením Karel Poláček, s místem podnikání Chrastavická 111, Domažlice, IČ 63498707 za cenu 56.400,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 236 § 3632 pol. 6121 + 67.680,- Kč (kolumbárium)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 67.680,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3088 - schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009, číslo zhotovitele 509113, uzavřené se společností POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ: 25606468, ke dni 30. 10. 2012 dle upraveného návrhu (OSM)

3089 - mění a doplňuje usnesení č. 2982 ze dne 9. 10. 2012 takto:
"a) schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., IČ 005424123, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647 dle nově předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 246.800,- Kč (TJ Jiskra Domažlice – příkazní smlouva Střelnice)
org. 0304 § 6399 pol. 5362 – 246.800,- Kč (odpočet DPH)
" (OSM)

3090 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 ze dne 11. 9. 2012 na realizaci stavby „Obytná zóna Domažlice - stavební část A2 – sběrná komunikace“ dle předloženého návrhu (OSM)

3091 - a) bere na vědomížádost ze dne 25. 10. 2012, ve věci pronájmu pozemkové parcely č. 493/2 k.ú. Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku svolat společné jednání zúčastněných osob ve věci užívání pozemkové parcely č. 493/2 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3092 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Antonínu Kavanovi, bytem Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ: 66366917 na vypracování projektové dokumentace „Protierozní opatření na pozemkových parcelách č. 2167 a 2165/3 k.ú. Domažlice“ v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce za cenu 20.000,- Kč vč. DPH (projektant není plátcem DPH)
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2341 pol. 6121 + 20.000,- Kč (PD protierozní opatření)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 20.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3093 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 500,- Kč bez DPH (OSM)

3094 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2685/14 , k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Sukova, parc.č. 2685/19 - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008309/2/VB dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

3095 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě se společností Agrowest a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 30541, IČ 27961958, jejímž předmětem je bezplatný převod bývalého areálového vodovodu „Strojírny Holý“ o délce 128 bm nacházejícího se na pozemkových parcelách č. 4458/2 4841/7, 4841/9 k.ú. Domažlice do vlastnictví města dle předloženého návrhu (OSM)

3096 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel 2915/3, 2915/4, 2916/3, 2916/4, 2918, 2927, 2928 , 2929, 2930, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 28,- Kč/m2
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3097 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2163/3 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM)

3098 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2660/28 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM)

3099 - schvaluje záměr pronajmout část budovy bez č.p./č.e. - stavby technického vybavení umístěné na pozemku - stavební parcele č.st. 2623 v k.ú. Domažlice, a to část obvodového pláště komína o výměře 1 m2 za účelem umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu společnosti AITEX s.r.o., IČ 27987493 (OSM)

3100 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení dendrologického posudku Ing. Janu Spěváčkovi, Týnec 56, 341 71 Malý Bor, IČ: 64389561 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 13.680,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 § 3632 pol. 5169 + 13.680,- Kč (dendrologický průzkum-městský hřbitov )
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 13.680,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

3101 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku "Domažlice – rozšíření městského kamerového dohledového systému“ společnosti SUPTeL a.s. Plzeň, Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ 25229397 za cenu 113.831,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0281 § 2219 pol. 6121 + 113.831,- Kč (MKIS)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 113.831,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3102 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s., se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468 dne 9. 11. 2009, na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení stavby vodovodních řadů a kanalizačních stok v rozsahu dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby na akci „Havlovice - kanalizace a vodovod“, dle předloženého návrhu s tím, že podrobný rozsah rozšíření předmětu díla je specifikován v přiložené rekapitulaci a výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 58.735,20 Kč (Havlovice – kanalizace a vodovod)
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 9.789,20 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 §6409 pol. 6901 - 48.946,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3103 - a) schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky „Havlovice – kanalizace a vodovod - vodovodní a kanalizační přípojky“ společnosti POHL, cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 3.241.232,40 Kč (Havlovice – kanalizace a vodovod)
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 540.205,40 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 §6409 pol. 6901 - 2.701.027,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2012
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo smlouvy o dílo se společností POHL, cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, IČ 25606468 na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod - vodovodní a kanalizační přípojky“ dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města (OSM)

3104 - a) schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky „Kulturní centrum Pivovar Domažlice“ se společností MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ48025721 dle předloženého návrhu za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí zařazení dofinancování akce do rozpočtu na rok 2013
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení dofinancování akce „Kulturní centrum Pivovar Domažlice“ do rozpočtu na rok 2013 (OSM)

3105 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice – úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 dle předloženého návrhu (OSM)

3106 - neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Optimalizace projektu Kino Čakan/MKS v Domažlicích“ uzavřené s Ing. arch. Ladislavem Schejbalem, U letenského sadu 1305/16, 170 00 Praha 7, IČ 15918203 dle předloženého návrhu (OSM)

3107 - schvaluje Smlouvu o pronájmu bezpečnostní schránky uzavřené mezi ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, pobočka Domažlice - náměstí Míru 4, Domažlice, PSČ 34401 a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 34401, IČ: 00253316 dle předloženého návrhu (OF)

3108 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke stanovám svazku Povodí Berounky Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

3109 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 100.000,- Kč, převodem z účtu Města Domažlice na účet společnosti Správa sportovních zařízení Města Domažlice s.r.o, na základě usnesení rady města č. 5012 ze dne 7. 12. 2009 a notářského zápisu NZ9/2010 ze dne 8. 2. 2010
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 100.000,- Kč (SSZMD- příplatek mimo základní kapitál)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 100.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

3110 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 5,5 mil. Kč na financování projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Domažlice, CZ.1.06./2.1.00/06.06803 s Českou spořitelnou a.s. Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 45244782 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 15. 12. 2012 (OF)

3111 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
se sazbou poplatku pro poplatníka dle čl. 2 vyhlášky 450,- Kč (250,- Kč + 200,- Kč),
se sazbou poplatku pro poplatníka, který dosáhne v daném kalendářním roce věku 15 let a osoba mladší 15 let 300,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OF)

3112 - schvaluje převod účetních odpisů hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 2.642.522,- Kč do rozpočtu města (OF)

3113 - schvaluje změnu otevírací doby na Plaveckém bazénu od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013 dle předloženého návrhu (OF)

3114 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5153 - 40.000,- Kč (JSDH Domažlice - plyn)
org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 3.000,- Kč (JSDH Domažlice - zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5154 + 4.000,- Kč (JSDH Domažlice - elektřina)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 3.000,- Kč (JSDH Domažlice - pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 30.000,- Kč (JSDH Domažlice - opravy) (OKS)

3115 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5137 - 5.000,- Kč (JSDH Havlovice - DHM)
org. 0221 § 5512 pol. 5167 - 4.000,- Kč (JSDH Havlovice - školení)
org. 0221 § 5512 pol. 5171 + 9.000,- Kč (JSDH Havlovice - opravy, údržba) (OKS)

3116 - doporučuje ZM schválit záměr zhotovení trvalého pomníku na Baldově k výročí bitvy u Domažlic
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OKS, OSM)

3117 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel Adresa Částka
(v Kč)
Činnost
GJŠB Domažlice Pivovarská 323, 34401Do 20.000,- Republikové finále CORNY SŠ atletického poháru
Zdeňka Marešová Palackého 215, 344 01 Do 10.000,- 7. Evropské hry transplantovaných
a dialyzovaných
GJŠB Domažlice Pivovarská 323, 344 01 Do 10.000,- Republikové finále v přespolním běhu

b) nedoporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí částky z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

Žadatel Adresa Částka (v Kč) Činnost
Mgr. Tomáš Budka
Bořice 58, 344 01 Do
30.000,- Tenkrát na západě

Termín splnění: 31. 12. 2012
c) nedoporučuje zastupitelstvu vyhlásit 4. mimořádné kolo grantu „Reprezentace města“
Termín splnění: 19. 11. 2012 (OKS)

3118 - a) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
f) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
g) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
h) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu
ch) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu
i) doporučuje zastupitelstvu vyhlásit grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu
j) doporučuje zastupitelstvu schválit změnu "Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice" v části II čl. 7 a 8, bod 8 takto: "Doklady o použití finančních prostředků a krátkou věcnou zprávu je příjemce grantu resp. příspěvku povinen předložit na věcně příslušném odboru MěÚ do 31. března následujícího roku ..."
k) doporučuje zastupitelstvu schválit výzvu k podání žádostí o mimořádný příspěvek v roce 2012 podle vnitřní směrnice 9/2005 (pravidla pro poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Domažlice) organizacím mající sídlo v Domažlicích pod podmínkou, že žadatel neobdržel v požadované výši v roce 2012 příspěvek z odvodů výtěžku z loterií a jiných podobných her (doložení dokladu o poskytnutí příspěvku), termín podání do 31. 12. 2012
Termín splnění: 19. 11. 2012 (OKS)

3119 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5134 - 1.710,- Kč (jesle – oděvy)
org. 0212 § 3539 pol. 5136 + 1.710,- Kč (jesle – knihy,učební pomůcky)
org. 0212 § 3539 pol. 5169 – 700,- Kč (jesle- nákup služeb)
org. 0212 § 3539 pol. 5171 + 700,- Kč (jesle – opravy a údržba) (OF, OKS)

3120 - a) bere na vědomížádost Diecézní charity Plzeň o finanční podporu provozu sociálních služeb DCHP v roce 2013 z rozpočtu města Domažlice
b) ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 žádost o finanční příspěvek ve výši 450.000,- Kč pro Diecézní charitu Plzeň na zajištění provozu sociálních služeb DCHP v roce 2013
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OKS, OF)

3121 - souhlasí s přijetím daru – kancelářského nábytku - v celkové hodnotě 44.400,- Kč od dárce: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace (OKS)

3122 - schvaluje vyřazení kopírovacího stroje Canon NP, pořízeného v roce 2000 v ceně 102.602,- Kč a kopírovacího stroje Sharp, pořízeného v roce 1996 v ceně 70.150,- Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (OKS)

3123 - schvaluje nákup knihovního fondu příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice v rozsahu rozpočtu schváleném pro rok 2012 (OKS)

3124 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, který se konal dne 23. října 2012 (OKS)

3125 - doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice dle předloženého, s účinností od 1. 1. 2013
Termín splnění: 31. 1. 2013 (OKS)

3126 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 19. října 2012 (OKS)

3127 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, který se konal dne 19. října 2012 (OKS)

3128 - souhlasí s přijetím daru – kancelářského nábytku - v celkové hodnotě 4.600,- Kč od dárce: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS)

3129 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice v knize pro děti „Úlohy a hádanky pro kamarády“, kterou vydává Nadace Schola Ludus k 20. výročí svého založení (OKS)

3130 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2012

3131 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 22. 10. 2012
b) bere na vědomí zápisy z jednání výběrové komise ze dne 25. 10. a 6. 11. 2012

3132 - schvaluje návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 14. 11. 2012 dle upraveného návrhu

3133 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 – 6.689.000,- Kč (akce Čistá Berounka)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 6.689.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

3134 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 6361 - 1.500.000,- Kč (DTS-příspěvek do investičního fondu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

3135 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0480 pol. 4216 ÚZ 17880 +3.293.629,- Kč (dotace MMR - revitalizace sídliště 17.listopadu)
org. 0480 § 3636 pol. 6121 ÚZ 17880 +3.293.629,- Kč (čerpání dotace - revitalizace sídliště 17.listopadu)
org. 0480 § 3636 pol. 6121 - 3.293.629,- Kč (revitalizace sídliště 17.listopadu-vlastní prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.293.629,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

3136 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Žižkova č.p. 35 dle předloženého návrhu (OSM)

3137 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Voborníkova č.p. 526 dle předloženého návrhu (OSM)

3138 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Žižkova č.p. 19 dle předloženého návrhu (OSM)

3139 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Žižkova č.p. 129 dle předloženého návrhu (OSM)

3140 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Prokopa Velikého č.p. 644 dle předloženého návrhu (OSM)

3141 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Žižkova č.p. 350 dle předloženého návrhu (OSM)

3142 - souhlasí s vydáním souhlasu s umístěním fotovoltaických panelů na rodinný dům v ulici Voborníkova č.p. 603 dle předloženého návrhu (OSM)

3143 - a) schvaluje podání trestního oznámení za účelem prověření, zda se pan M.H. nedopustil trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na pozemcích - pozemkových parcelách č. 70, 71, 72/1 a 72/2, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic.
b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku podáním uvedeného trestního oznámení (OSM)

3144 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Domažlice" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 136/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
členové komise: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach Ing. Dagmar Murínová
2. Ing. Alena Kučerová Zdeňka Lamrová
3. Alena Raisová Dana Šizlingová
4. JUDr. Zdeněk Novák Bc. Lenka Strádalová
5. Bc. Michal Hájek Lenka Králová (OSM)

3145 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Hydrogeologický průzkumný vrt HV 01 v katastru města Domažlic“ nabídku společnosti Stavební geologie – Geosan, s.r.o., Karlovotýnská 49, Nučice, IČ 44684631 za cenu 217.970,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Hydrogeologický průzkumný vrt HV 01 v katastru města Domažlic“ se společností Stavební geologie – Geosan, s.r.o., Karlovotýnská 49, Nučice, IČ 44684631 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0488 pol. 4216 ÚZ 15827 + 222.329,- Kč (vrt HV01 - dotace EU)
org. 0488 pol. 4213 ÚZ 90877 + 13.078,- Kč (vrt HV01 - dotace SFŽP)
org. 0488 § 2310 pol. 6121 ÚZ 15827 + 222.329,- Kč (realizace vrt HV01 - dotace EU)
org. 0488 § 2310 pol. 6121 ÚZ 90877 + 13.078,- Kč (realizace vrt HV01 - dotace SFŽP)
org. 0488 § 2310 pol. 6121 + 26.157,- Kč (realizace vrt HV01 - vlastní prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.157,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3146 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice – dopravní hřiště – stavební úpravy budovy“ panu Jaroslavu Weberovi, Domažlice za cenu 20.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 20.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 490 § 2223 pol. 6121 + 20.000,- Kč (TDI „Dopravní hřiště – stavební úpravy budovy) (OSM)

3147 - neschvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci „Výstavba optické metropolitní datové sítě Domažlice – 2. etapa“ mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností SITEL spol. s r.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3148 - a) doporučuje ZM schválit zřízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2013
Termín splnění: 1. 1. 2013
b) ukládá OKS připravit návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Termín splnění: 4. 12. 2012 (OKS)

3149 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o prominutí dluhu, jejímž předmětem je prominutí dluhu jmenovaného vůči městu Domažlice ve výši 91.942,90 Kč z titulu dlužné jistiny pohledávky dle rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 42 Cm 86/2006-15 ze dne 20. 9. 2006
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM)
 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 11. 2012
Poslední aktualizace: 13. 11. 2012 00:00
Autor: