Obsah

33. schůze ze dne 27. 3. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 33. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 3. 2012Rada města v Domažlicích:

2105 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ Msgre B. Staška“ uzavřené dne 9.9.2011 se sdružením podnikatelů podnikajících pod označením Zdeněk Dolanský, s místem podnikání Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice - Strakonice I a František Kotek s místem podnikání Horní 382, 341 92 Kašperské Hory, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení prací, blíže specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy, na střechách budov ZŠ Msgre B. Staška – označených jako pavilon U 1,2 a U 2,2 v celkové ceně 226 691,- Kč bez DPH, dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 455 § 3113 pol. 6121 + 272 029,- Kč (Rekonstrukce střech - ZŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 226.691,- Kč (investiční rezerva)
org. 455 § 6399 pol. 5362 - 45.338,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2106 - bere na vědomí žádost Plzeňského kraje o převod nemovitostí v areálu Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích ze dne 27. 2. 2012 a ukládá odboru správy majetku jednat s Krajským úřadem Plzeňského kraje o možnosti směnit předmětné pozemky za jiné pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2107 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13 v k.ú. Domažlice před měšťanským domem č.p. 121 na náměstí Míru, Domažlice - Město za účelem umístění předzahrádky společnosti JK invest s.r.o., Tovární 75, Domažlice a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2108 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10. 12. 2010 uzavřené mezi městem Domažlice a paní Martinou Kaufnerovou, podnikající pod označením Martina Kaufnerová dle upraveného návrhu (OSM)

2109 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání setkání občanů Domažlic a okolí dne 1. 5. 2012 od 9:00 do 12:00 hodin KSČM Domažlice za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu (OSM)

2110 - schvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 2170/14, 2179, 2172 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4 a 2186, vymezené situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely (OSM)

2111 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „kanalizační přípojka pro objekt rekreační chaty č.e. 531 umístěné na stavební parcele č.st. 3632 k.ú. Domažlice“ na pozemkové parcele č. 4834/2 k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2112 - nedoporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 502 ze dne 25.1. 2012 takto:
schvaluje směnu části pozemku - pozemkové parcely č. 5536 k.ú. Domažlice, nově označenou geometrickým plánem č. 3646-1268/2011 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 5536/2 o výměře 11 m2 ve vlastnictví města Domažlice za pozemek - pozemkovou parcelu č. 5471 k.ú. Domažlice o výměře 11 m2 a uzavření směnné smlouvy dle nově přeloženého návrhu
Termín splnění: 18. 7. 2012 (OSM)

2113 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň na převod části pozemkové parcely č. 5021 k.ú. Domažlice vymezené geometrickým plánem č. 3636-184/2011 vyhotoveným Geodézií Jihozápad s.r.o., Husovo nám. 60, Horšovský Týn a nově označené parcelním č. 5021/2 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 18. 7. 2012 (OSM)

2114 - neschvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 31. 12. 2001 na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 61 na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2115 - schvaluje zadání zakázky na organizační přípravu a zajištění soutěže o návrh na řešení přestavby bývalého pivovaru v Domažlicích fyzické osobě podnikající pod označením RNDr. Milan Svoboda (OSM)

2116 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě "Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích" nabídku Jaroslava Webera, za cenu 53.500,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ s Jaroslavem Weberem dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 482 § 2212 pol.6121 + 53.500,- Kč (Rekonstrukce Žižkovy ulice)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 53.500,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2117 - a) bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14 k.ú. Domažlice k umístění novinového stánku
b) schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2583/14 k.ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem umístění novinového stánku (OSM)

2118 - a) bere na vědomí informaci OSM o vývoji ve věci Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Stauner Verwaltungs s.r.o. ze dne 22. 12. 2010 a nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy
b) bere na vědomí informaci OSM o podání odvolání proti stavebnímu povolení – rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 11. 2. 2012 č.j. 8752/2012-Be, spis.zn.: OVÚP/540/2012/Be
c) ukládá OSM informovat společnost Stauner Verwaltungs s.r.o. o zániku Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 22. 12. 2010
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

2119 - schvaluje pronájem jednoho páru optických vláken na trase - datový rozvaděč náměstí Míru 1 až po datový rozvaděč Kozinova 236 v Domažlicích společnosti AITEX s.r.o., Žlutická 44, 323 00 Plzeň, za účelem přenosu datových a telekomunikačních služeb, na dobu neurčitou, za cenu 1,- Kč/metr/měsíc, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2120 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2121 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 19. 3. 2012 (OSM)

2122 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
h) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
ch) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2123 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2124 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2125 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 07, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2126 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 08, v budově čp. 155 v ulici Spálená v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2127 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 02, v budově čp. 65 v Třebnicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2128 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 02, v budově čp. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2129 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2130 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 20. 3. 2012 (OSM)

2131 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 11. 2011 mezi městem Domažlice a panem Besimem Ramizim, podnikajícím pod označením Besim Ramizi, s místem podnikání náměstí Míru 127, Domažlice na pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění předzahrádky, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 54.334,- Kč/kalendářní rok a v čl. VIII odst. 6 se stanovuje termín 31. 5. 2012(OSM)

2132 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se správního řízení vedeného Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ve věci dodatečného povolení stavby příjezdové komunikace napojené na silnici I/22 a inženýrských sítí v ul. Komenského, Domažlice
b) nesouhlasí s podání odvolání proti usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby spis. značka OVUP/9434/2011/Sd (OSM)

2133 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitostí - pozemkových parcel č. 2490/36, 2490/56, 2490/37, 2490/55 a stavebních parcel č. st. 4445, st. 4444, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

2134 - a) schvaluje zadání zakázky "ZŠ Msgre B. Staška Domažlice, střechy - betonová mazanina" společnosti KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn za cenu 240.828,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci "ZŠ Msgre B. Staška Domažlice, střechy - betonová mazanina" se společností KARPEM a.s., nám. republiky 59, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 455 § 3113 pol. 6121 + 288.993,60 Kč (ZŠ Msgre B. Staška – bet. mazanina střech)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 240.828,-- Kč (investiční rezerva)
org. 455 § 6399 pol. 5362 - 48.165,60 Kč (odpočet DPH) (OSM)

2135 - neukládá odboru správy majetku v součinnosti s odborem dopravy a odborem výstavby a územního plánování předložit návrhy na přestavbu a přemístění zpomalovacího prahu nacházejícího se na místní komunikaci v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích před domem č.p. 60 (OSM)

2136 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 2492/2, k.ú. Domažlice za účelem stavby rodinného domu koncového sever označeného v projektové dokumentaci D 1.24, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 18. 7. 2012 (OSM)

2137 - bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice o pohledávkách příspěvkové organizace za TJ Jiskra Domažlice k 15. 3. 2012 ve výši 407.787,- Kč (OF)

2138 - a) schvaluje vyřazení kopírky CANON (rok pořízení 1993, pořizovací cena 79.938,- Kč) z evidence majetku města
b) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 390.103,85Kč dle předloženého návrhu
c) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2011 (OF)

2139 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Miroslava Macha zástupcem města Domažlice na 19. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 26. 4. 2012. Náhradník p. Ing. Vítězslav Brody
Termín splnění: 25. 4. 2012 (OF)

2140 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Miloslavem Millerem dne 1. 11. 2005 dle předloženého návrhu (OF)

2141 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Janem Bendou dne 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu (OF)

2142 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2143 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2144 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2145 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2146 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku DTS Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2147 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle předloženého návrhu (OF)

2148 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městské knihovny B. Němcové Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) (OF)

2149 - a) schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městského kulturního střediska v Domažlicích, příspěvkové organizace za rok 2011
b) schvaluje úhradu ztráty ve výši 14.732,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace MKS Domažlice a ponechání ztráty ve výši 229.932,13 Kč jako neuhrazené ztráty minulých let (OF)

2150 - a) schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Komenského 17, Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2011
b) schvaluje ponechání ztráty ve výši 601.273,24 Kč jako neuhrazené ztráty minulých let (OF)

2151 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice (OF)

2152 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, týkající se vedení účetnictví příspěvkové organizace v roce 2010
b) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, týkající se účtování časového rozlišení energií
c) ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích zajistit v roce 2012 dodržování schválené Metodiky účtování časového rozlišení energií
Termín splnění: průběžně (OF)

2153 - a) bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice v roce 2011
b) ukládá statutárnímu zástupci ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Domažlice, zajistit dokončení vedení evidence veškerého majetku příspěvkové organizace v počítačovém programu
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OF)

2154 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů "Saturn", "Pluto" a "Dräger" a jejich součástí mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a ČR-Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň (OKS)

2155 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 5229 + 11 150,- Kč (kancelář starosty - příspěvky...)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 11.150,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4357 pol. 5222 +106 000,- Kč (příspěvek Hospic sv. Lazara v Plzni)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 106.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

2156 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v pondělí 30. 4. 2012 od 15.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2012 od 6.00 hodin do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

2157 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, který se konal dne 12. března 2012
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, který se konal dne 12. března 2012
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, který se konal dne 16. března 2012
d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 20. března 2012 (OKS)

2158 - a) vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace
b) schvaluje podmínky a náležitosti tohoto konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (OKS)

2159 - a) vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace
b) schvaluje podmínky a náležitosti tohoto konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (OKS)

2160 - a) vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace
b) schvaluje podmínky a náležitosti tohoto konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (OKS)

2161 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice v připravované atlasovém díle „Česko v mapách“ vydávaném agenturou Confero spol. s r.o., Na Jarově 4, 130 00 Praha 3 s tím, že znak bude odpovídat skutečnému vyobrazení (OKS)

2162 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby "Realizace výzvy IOP č. 06 – Vnitřní integrace úřadu“ zadanou jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OICT a GIS)

2163 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/16 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, před objektem Chodského hradu č.p. 96 na Chodském náměstí, Domažlice - Město za účelem umístění zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky (OSM)

2164 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2011 o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu výstavby nebo rozšiřování metropolitních sítí mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Městem Domažlice, nám. Míru 1 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

2165 - ukládá odboru správy majetku připravit podklady na výběrové řízení na dodávku a zprovoznění FVE na střechách objektů ZŠ Komenského 17, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Plavecký bazén a Zimní stadion v Domažlicích
Termín splnění: na příští jednání RM (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 4. 2012
Poslední aktualizace: 4. 4. 2012 00:00
Autor: