Menu
Město Domažlice
Domažlice

143. schůze ze dne 6.12.2010

-

U S N E S E N Í

ze 143. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 6. 12. 2010Rada města v Domažlicích:

6676 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6677 - souhlasí s odstraněním 2 keřů - jalovců před domem čp. 207 na Palackého sídlišti v Domažlicích za podmínky provedení náhradní výsadby (OSM)

6678 - nesouhlasí s odstraněním 3 přerostlých jehličnatých stromů o výšce 18 m na Palackého sídlišti v Domažlicích před domy č.p. 210, 211, 212 podél chodníku (OSM)

6679 - souhlasí s odstraněním 1 kusu břízy a 2 kusů smrků stříbrných u domu čp. 200 na Palackého sídlišti v Domažlicích (OSM)

6680 - souhlasí s odstraněním 2 kusů smrků obecných u domu čp. 566, 567, 568 ve Švabinského ulici v Domažlicích (OSM)

6681 - souhlasí s odstraněním 2 kusů okrasných stromů tújí, které zastiňují okna bytů domu čp. 515 v Mánesově ulici v Domažlicích (OSM)

6682 - souhlasí s odstraněním náletových dřevin na p.č. 5185/1 v katastrálním území Domažlice z bezpečnostního důvodu a poškozování cizího majetku (OSM)

6683 - souhlasí s odstraněním poškozené břízy v Hanově parku v Domažlicích (OSM)

6684 - souhlasí s odstraněním nevhodně rostoucích keřů a stromů na p.p.č. 890/2 na pohřebišti Městský hřbitov v Domažlicích - urnový háj z důvodu zřízení dalších hrobových míst (OSM)

6685 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2544/4, 2545/7 a 2545/12 vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 2545/5 a 5141/59 vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice (OSM)

6686 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – přístřešku č. 1 umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice za účelem využití jako garážového stání na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6687 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – přístřešku č. 2 umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice za účelem využití jako garážového stání na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6688 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – přístřešku č. 3 umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice za účelem využití jako garážového stání na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6689 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – přístřešku č. 4 umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice za účelem využití jako garážového stání na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6690 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – kolny č. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 872, k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6691 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – kolny č. 2 umístěné na stavební parcele č. st. 872, k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6692 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – kolny č. 3 umístěné na stavební parcele č. st. 872, k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6693 - schvaluje pronájem části nebytového prostoru vedlejší stavby – kolny č. 4 umístěné na stavební parcele č. st. 872, k.ú. Domažlice za účelem skladování tuhých paliv na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6694 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 1. 1998 na pronájem části pozemkové parcely č. 4814/9 k.ú. Domažlice ke dni 15. 12. 2010 (OSM)

6695 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4814/23 k.ú. Domažlice paní Martině Kaufnerové, podnikající pod označením Martina Kaufnerová s místem podnikání 344 01 Domažlice - Bezděkovské Předm., Voborníkova 500, za účelem umístění prodejního stánku na dobu neurčitou za cenu 17.000,- Kč/rok včetně inflačního nárůstu, kauce se stanoví ve výši čtyřměsíčního nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6696 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 250 § 3745 pol. 5171 - 84.146,- Kč (údržba stromové zeleně)
org. 240 § 3612 pol. 5169 + 84.146,- Kč (služby spojené s prodejem bytů) (OSM)

6697 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 4 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6698 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 80.307,- Kč (výkupy pozemků)
org. 241 § 6320 pol. 5163 + 80.307,- Kč (pojištění majetku) (OSM)

6699 - nesouhlasí s umístěním poštovní odkládací schránky SL III/0 na stojanu na pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Domažlice dle varianty 2 - na p.p.č. 2349/44 v ul. Tyršova Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (OSM)

6700 - a) schvaluje cenovou nabídku Jaroslava Webera na zajištění technického dozoru stavby „Rekonstrukce ulice Jana Roha v Domažlicích - 2. část“ za cenu 38.000,- Kč
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a panem Jaroslavem Weberem na zajištění technického dozoru stavby „Rekonstrukce ulice Jana Roha v Domažlicích - 2. část“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opaření
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 38.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 38.000,- Kč (místní komunikace - rekonstrukce ulice Rohova 2. část, TDI) (OSM)

6701 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s. , se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, dne 9.11.2009, na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení veřejné části stavby vodovodních a kanalizačních přípojek v návaznosti na prováděnou výstavbu hlavních kanalizačních a vodovodních řadů stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že ZM schválí předložené rozpočtové opatření.
b) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 3.241.232,40 Kč (Havlovice – kanalizace a vodovod – přípojky)
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 540.206,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.701.027,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6702 - a) schvaluje jízdní řád linky č. 405001 na dobu od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2011 s vypuštěním spoje č. 5 oproti jízdnímu řádu z roku 2010 z důvodu duplicity spojů
b) schvaluje úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001, provozované dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2009, na zajištění provozu linky MAD na dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v dohodnuté částce ve výši 102.865,- Kč/měsíc se zajištěním provozu podle schváleného jízdního řádu (OSM)

6703 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, dne 18. 1. 2010 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu uzavření dohody o zrušení smlouvy o úvěru Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123 dne 18. 1. 2010 dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření
org. 0287 § 3634 pol. 6413 - 1.195.513,- Kč (úvěr TJ Jiskra Domažlice)
org. 0287 § 3419 pol. 5222 + 1.195.513,- Kč (příspěvek TJ Jiskra Domažlic) (OSM)

6704 - schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 9. 1. 2002 na pronájem části pozemkové parcely č. 5050/1 k.ú. Domažlice (OSM)

6705 - nesouhlasí s uzavírkou a zvláštním užívání MK na dolní části Náměstí Míru v prostoru od čp. 51 ke křižovatce náměstí Míru a Fastrova ul., ve středu - od 7.00 do 18.00 hod. ve dnech 5., 12., 19. a 26. ledna, 2., 9., 16. a 23. února, 2., 9., 16., 23. a 30. března, 6., 13., 20. a 27. dubna, 4., 11., 18. a 25. května, 1., 8., 15., 22. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 3., 10., 17., 24 a 31. srpna, 7., 14. a 21. září, 5., 12., 19 a 26. října, 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince 2011 za účelem konání pravidelných středečních trhů (OSM)

6706 - schvaluje záměr vyhotovit souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku č. 586 v k.ú. Domažlice a záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby potrubí – kanalizace DN 1500, které by ve prospěch Města Domažlice zatěžovalo pozemek č. 586 v k.ú. Domažlice, přičemž právo odpovídající věcnému břemeni by mělo být zřízeno bezplatně a na dobu neurčitou (OSM)

6707 - doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství (OSM)

6708 - a) souhlasí s odstraněním křoví k patě svahu příkopu podél silnice III/1903 na pozemku p.č. 3342/1 k.ú. Domažlice
b) zplnomocňuje Správu a údržbu silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje, Sadová 324, 344 79 Domažlice, k zajištění příslušného povolení a odstranění křoví (OSM)

6709 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
g) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6710 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6711 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 97/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6712 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6713 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6534/76098 z parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 536 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6534/76098 z parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

6714 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice o zadávání zakázek a přímé zadání zakázky společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, na vypracování projektové dokumentace „Havlovice - vodovodní a kanalizační přípojky“ cenu 483.072,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROVOD - inženýrská společnost, s. r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, na vypracování projektové dokumentace „Havlovice - vodovodní a kanalizační přípojky“ bezprostředně navazující na realizaci stavby „Havlovice, kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 483.072,- Kč (PD Havlovice - kanalizace a vodovod )
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 80.512,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 402.560,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6715 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken bytových domů, Domažlice - 2“ se společností Sládek - Stavby s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná, dle předloženého návrhu (OSM)

6716 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku v Palackého ulici v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ dopravní stavby Západ - oblast Domažlice, Cihlářská 511, 344 23 Domažlice, IČ 48035599
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 105.910,- Kč (ul. Palackého – oprava chodníku)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 105.910,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6717 - neruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6718 - ruší usnesení č. 6516 ze dne 11. 10. 2010 (OSM)

6719 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke SOD „I. Etapa revitalizace území Zelenov“ uzavřenou mezi Městem Domažlice a Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem ze dne 28. 8. 2009 dle předloženého návrhu (OSM)

6720 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Domažlice – rekonstrukce ulice Vodní“ za cenu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na akci „Domažlice – rekonstrukce ulice Vodní“, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 264.060,- Kč (Místní komunikace-PD DSP Vodní)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 264.060,- Kč ( investiční rezerva) (OSM)

6721 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2665/2 v k.ú. Domažlice za účelem uskladnění stavebního materiálu pro stavbu Čistá Berounka (OSM)

6722 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 2212 pol. 6121 - 108.997,- Kč (PB - parkoviště)
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 108.997,- Kč (PB - stav. úpravy a rozšíření,TDI) (OSM)

6723 - a) bere na vědomí dopis nájemců bytového domu č.p. 394 v ul. Pelnářova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí ze dne 23. 11. 2010
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zajistit vyhotovení dodatku znaleckého posudku bytového domu č.p. 394 v Pelnářově ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí z důvodu změny výměry převáděného pozemku v rámci proběhnuvší obnovy katastrálního operátu v k.ú. Domažlice a zaslání nových nabídek k prodeji dle platných předpisů (OSM)

6724 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č.11 v budově čp. 630, v ulici Michlova v Domažlicích (OSM)

6725 - souhlasí se záměrem vybudování půdní vestavby v bytovém domě čp. 427 v ul. Smetanova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí (OSM)

6726 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2011 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
investiční akce Obytná zóna Na Bábě výstavba bytového domu a řadových domů
Územní plán Města Domažlice
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2010.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. (OF)

6727 - schvaluje ceník služeb plaveckého bazénu pro rok 2011 dle upraveného návrhu (OF)

6728 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 24. 11. 2010 (OF)

6729 - schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu od 24. 12. 2010 do 1. 1. 2011 dle varianty 1 předloženého návrhu návrhu (OF)

6730 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 + 5.192.000,- Kč (příjem dotace – příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ13235 + 5.192.000,- Kč (výplata příspěvku na péči) (OF)

6731 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2011 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 31,67 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,96 Kč bez DPH (OF)

6732 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98005 + 29.888,- Kč (dotace na Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 29.888,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6733 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0411 pol. 4223 ÚZ83501 + 1.904.499,34 Kč nástroj 38, zdroj 1 (Dotace Domov pro seniory, ROP Jihozápad – státní rozpočet)
org. 0411 pol. 4223 ÚZ83505 + 21.584.325,87 Kč nástroj 38, zdroj 5 (Dotace Domov pro seniory, ROP Jihozápad – Evropská unie)
org. 0411 pol. 4216 - 23.488.825,21 Kč (Dotace Domov pro seniory) (OF)

6734 - doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč, poskytnutého ČSOB a.s. na dobu neurčitou (OF)

6735 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 26.589,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - vyúčtování MKS)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 26.589,- Kč (příspěvek na provoz MKS – vyúčtování akcí pro město 10-12/2010, účet 518 – nákup služeb) (OKS - ÚŠK)

6736 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice takto:
Účet 511 - Opravy a udržování - 12.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby - 50.000,- Kč
Účet 502 - Spotřeba energie + 50.000,- Kč
Účet 521 - Mzdové náklady (dohody) + 10.000,- Kč
Účet 524 - Zákonné soc.pojištění + 2.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6737 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Domažlice takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu - 10.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby - 15.000,- Kč
Účet 549 - Ostatní náklady - 8.000,- Kč
Účet 528 - Ostatní soc.náklady + 18.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování + 13.400,- Kč
Účet 525 - Ostatní soc.pojištění + 1.600,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6738 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická takto:
Účet 521 - mzdové náklady + 2.952,- Kč
Účet 524 - zákonné soc.pojištění + 2.816,- Kč
Účet 527 - zákonné soc. náklady + 59,- Kč
Účet 54x - ostatní náklady + 130.000,- Kč
Účet 64x - ostatní výnosy + 136.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6739 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace MKS Domažlice takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu + 20.000,- Kč
Účet 502 - Spotřeba energie + 30.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování - 20.000,- Kč
Účet 512 - Cestovné - 4.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby + 724.000,- Kč
Účet 521 - Mzdové náklady + 25.000,- Kč
Účet 524 - Zákonné soc.pojištění - 5.000,- Kč
Účet 528 - Ostatní soc. náklady + 10.000,- Kč
Účet 549 - Ostatní náklady - 8.000,- Kč
Účet 53x - Daně a poplatky + 3.000,- Kč
Účet 54x - Ostatní náklady + 60.000,- Kč
Účet 551 - Odpisy + 40.000,- Kč
Účet 60x - Výnosy z vlastních výkonů + 908.000,- Kč
Účet 64x - Ostatní výnosy - 25.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

6740 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5169 - 4.250,- Kč (jesle - nákup služeb)
org. 0212 § 3539 pol. 5171 + 4.707,- Kč (jesle - opravy a udržování)
org. 0212 § 3539 pol. 5038 - 770,- Kč (jesle - pojistné hrazené zaměstnavatelem)
org. 0212 § 3539 pol. 5168 + 313,- Kč (jesle - služby zpracování dat)
org. 0212 § 3539 pol. 5139 + 2.200,- Kč (jesle - nákup materiálu)
org. 0212 § 3539 pol. 5162 - 2.200,- Kč (jesle - služby telekomunikací)
org. 0212 § 3539 pol. 5021 - 2.440,- Kč (jesle - ostatní osobní výdaje)
org. 0212 § 3539 pol. 5011 + 2.440,- Kč (jesle - platy zaměstnanců) (OF, OKS - ÚŠK)

6741 - a) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle předloženého návrhu
b) schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, dle předloženého návrhu
d) neschvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
e) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
f) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
g) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6742 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu za rok 2011 (OKS - ÚŠK)

6743 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010
b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010
c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2009/2010 (OKS - ÚŠK)

6744 - schvaluje vyřazení předmětů z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6745 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6746 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6747 - bere na vědomí vyjádření ředitele Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, k protokolu České školní inspekce č.j.: ČŠIP 674/10P (OKS - ÚŠK)

6748 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 2111 + 7.300,- Kč (příjem za publikaci Mlýny)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 7.300,- Kč (cestovní ruch – nákup materiálu) (OKS - ÚŠK)

6749 - bere na vědomí informace o úhradě finančních prostředků neoprávněně čerpaných ze státního rozpočtu a o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ředitelem Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace (OKS - ÚŠK)

6750 - schvaluje změnu platového výměru ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 12. 2010 (OKS - ÚŠK)

6751 - doporučuje zastupitelstvu města pověřit ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadem územního plánování) ve věcech týkajících se nového územního plánu Domažlic zastupitele města Domažlice pana ing. Miroslava Macha (OVÚP)

6752 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 5169 - 10.000,- Kč (nákup služeb)
org. 0224 § 6171 pol. 5175 + 10.000,- Kč (pohoštění) (OKS)

6753 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5137 - 75 200,- Kč (OKS - DHM)
org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 30 000,- Kč (OKS - opravy)
org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 45 200,- Kč (OKS - přístroje,zařízení)
org. 0223 § 6171 pol. 5163 - 30 000,- Kč (OKS - pojištění vozidel)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 20 000,- Kč (OKS - služby)
org. 0223 § 6171 pol. 5163 + 10 000,- Kč (OKS - právní pomoc)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5167 - 2 300,- Kč (JSDH Havlovice - školení)
org. 0221 § 5512 pol. 5139 + 700,- Kč (JSDH Havlovice - materiál)
org. 0221 § 5512 pol. 5163 + 1 600,- Kč (JSDH Havlovice - pojištění) (OKS)

6754 - bere na vědomí dopis pana Jana Hodana (tajemnice)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Jan Lažanský
radní města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)