Menu
Město Domažlice
Domažlice

141. schůze ze dne 8.11.2010

-

U S N E S E N Í

ze 141. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 11. 2010Rada města v Domažlicích:

6577 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6578 - a) ruší usnesení č. 6385 a) ze dne 29. 9. 2010
b) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – přístřešky umístěné na pozemkové parcele č. 423/2, k.ú. Domažlice, přináležící k bytovému domu č.p. 155 ve Spálené ul., Domažlice - Město (OSM)

6579 - a) schvaluje záměr ukončit nájemní smlouvu uzavřenou dne 15. 1. 1998 na pronájem části pozemkové parcely č. 4814/9 k.ú. Domažlice dohodou ke dni 15. 12. 2010
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4814/23 k.ú. Domažlice od 16.12.2010 (OSM)

6580 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 4813/1 a 4813/11 obě v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice (OSM)

6581 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi Městem Domažlice a ZKS AGRO Zahořany s.r.o., se sídlem 345 47 Zahořany 110, dne 12. 11. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

6582 - doporučuje zastupitelstvu souhlasit s převodem práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv o budoucích smlouvách kupních na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7 (dále jen smlouva o smlouvě budoucí kupní) za předpokladu uzavření písemné dohody mezi budoucím kupujícím a zájemcem (novým budoucím kupujícím) mající dále uvedené náležitosti a za předpokladu doručení úředně ověřené kopie takové dohody městu do 7 dnů od jejího uzavření.
Náležitosti dohody:
1. Na zájemce budou převedena veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní včetně práv a povinností vyplývajících z příslušného stavebního povolení, budou zachovány podmínky převodu pozemků, zejména pak výše kupní ceny.
2. Budoucí kupující převezme ručení za splnění závazků zájemce vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní (OSM)

6583 - a) ruší usnesení č. 6213 ze dne 23.8.2010
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 302 - v nemovitosti čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice (OSM)

6584 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 39.750,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 401 § 3412 pol. 5169 + 39.750,- Kč (právní služby - ZS) (OSM)

6585 - a) bere na vědomířešení odvodnění pozemkové parcely č. 4834/2 k.ú. Domažlice zpracované společností Ptáčník – dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice
b) neschvaluje provedení odvodnění pozemkové parcely č. 4834/2 k.ú. Domažlice dle navrhovaného řešení z důvodu vysoké nákladovosti (OSM)

6586 - schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Kozinova 235, Domažlice na stavební parcele č.st. 3295 k.ú. Domažlice paní Zdeňce Hromádkové, Kozinova 233, Domažlice za účelem provozování zakázkového šití na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 341,- Kč/m2/rok, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6587 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, obytná zóna na Bábě 2 - kNN“ na pozemkových parcelách č. 2446/1, 2446/11, 2446/19, 2446/20 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005798/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6588 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 10. 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

6589 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 140/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na společných částech budovy čp. 140 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na stavební parcele č. st. 1575, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na společných částech budovy čp. 140 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na stavební parcele č. st. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6590 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6591 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6592 - neschvaluje úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku na posouzení stavby Vrchlického 656, Domažlice v rozsahu dle nabídky společnosti SRM-CONSULT Plzeň, s.r.o., znalecký ústav, Sady Pětatřicátníků 26, Plzeň ze dne 13. 9. 2010 (OSM)

6593 - a) ruší usnesení č. 6537 ze dne 25. 10. 2010
b) souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011, společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - provozovna Náměstí Míru čp. 131, Domažlice (OSM)

6594 - a) ruší usnesení č. 6538 ze dne 25. 10. 2010
b) souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011, panu Fatmir Ramizi, náměstí Míru 127, Domažlice (OSM)

6595 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011 panu Jaroslavu Dolhému, Klenčí pod Čerchovem 319 (OSM)

6596 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – 1) na komunikaci - ulice Elišky Krásnohorské od křižovatky (okružní) a komunikací - ulice Elišky Krásnohorské a ulice Msgre B. Staška ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t;
2) na komunikaci - ulice Msgre B. Staška od křižovatky (okružní) a komunikací - ulice Elišky Krásnohorské a ulice Msgre B. Staška ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, v rámci akce čistá Berounka. Výjimka pro vozidla uvedená v příloze v období od 11. 11. 2010 do 31. 10. 2011, pro společnost SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6 (OSM)

6597 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 7. 12. 2009 na pronájem části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 4 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice dohodou ke dni 10. 11. 2010 a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

6598 - schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor - část budovy bez č.p./č.e. - kolny poř. č. 4 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 v k.ú. Domažlice (OSM)

6599 - souhlasí s odstraněním 1 kusu jalovce před domem čp. 197 v Palackého ul., Domažlice (OSM)

6600 - souhlasí s odstraněním 1 kusu túje před domem čp. 213 v Palackého ul., Domažlice a ukládá DTS Domažlice p.o. provést vhodnou náhradní výsadbu (OSM)

6601 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
d) ruší usnesení č. 6524 ze dne 25. 10. 2010
e) doporučuje zastupitelstvu změnit a doplnit usnesení č. 2071 ze dne 15. 9. 2010 takto:
schvaluje prodej části nemovitostí – pozemků nacházejícím se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2490/2 a 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6602 - a) schvaluje výjimku ze Směrnice č. 3/2007, o zadávání zakázek ve znění pozdějších doplňků, a přímé zadání zakázky Zdeňkovi Dolanskému podnikajícímu pod označením Zdeněk Dolanský, s místem podnikání Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice - Strakonice I a Františkovi Kotkovi, podnikajícímu pod označením František Kotek, s místem podnikání Horní 382, 341 92 Kašperské Hory na realizaci stavebních prací - zateplení střechy nad vchodem do budovy školy ZŠ v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích za cenu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Zdeňkem Dolanským, podnikajícím pod označením Zdeněk Dolanský, s místem podnikání Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice - Strakonice I a s Františkem Kotkem, podnikajícím pod označením, František Kotek, s místem podnikání Horní 382, 341 92 Kašperské Hory na realizaci stavebních prací - zateplení střechy nad vchodem do budovy školy ZŠ v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 495.908,- Kč (oprava střech ZŠ Msgre B.Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 413.347,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 82.561,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6603 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Centrem sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, 344 01 Domažlice na výpůjčku části nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu č. 2 (OSM)

6604 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 33.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 5171 + 33.000,- Kč (veřejné osvětlení - ul. Luženická) (OSM)

6605 - souhlasí s tím, aby Mgr. Endrštová sepsala smlouvu o výstavbě týkající se provedení půdní vestavby (nového bytu) v budově č.p. 427 v ulici Smetanova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí (OSM)

6606 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s darováním bytové jednotky č. 494/6 nacházející se v domě č.p. 464, Dvořákova ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnického podílu ve výši 641/10979 na stavební parcele č. st. 1481, 1482 a spoluvlastnického podílu ve výši 641/10979 na společných částech domu č.p. 464 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

6607 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 550.852,- Kč (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ98216 + 411.083,- Kč (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 411.083,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vl. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ98216 + 102.771,- Kč (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.771,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění - vl. zdroje)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ98216 + 36.998,- Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 36.998,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění - vl.zdroje)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 550.852,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6608 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13306 - 500.000,- Kč (dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi)
org. 0227 § 4185 pol. 5410 ÚZ 13306 - 500.000,- Kč (výplata dávek pomoci v hmotné nouzi) (OF)

6609 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 4.800.000,- Kč (příjem dotace - příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 4.800.000,- Kč (výplata příspěvku na péči) (OF)

6610 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nemanice, Nemanice 17, 345 36 Nemanice (OKS - ÚŠK)

6611 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro občanské sdružení POMNÍK ZAKLADATELI MĚSTA, Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto na ztvárnění a instalaci sochy Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě (OKS - ÚŠK)

6612 - bere na vědomížádost Klubu českých turistů, odbor Domažlice, Mánesova 512, o prodloužení úhrady pojistného na Kurzovu věž a přístřešek rozhledny na Čerchově a schvaluje úhradu pojistného dle pojistné smlouvy č. 510 123 9369 uzavřené dne 22. 12. 2005 mezi pojišťovnou Kooperativa a Klubem českých turistů, odbor Domažlice, do roku 2015 (OKS - ÚŠK)

6613 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 13. 10. 2010 (OKS - ÚPP)

6614 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 20 000,- Kč (OKS - pohonné hmoty)
org. 0223 § 6171 pol. 5162 - 20 000,- Kč (OKS - telekomunikace)
org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 40 000,- Kč (OKS - opravy)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5153 - 11 000,- Kč (JSDH Domažlice - plyn)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 3 000,- Kč (JSDH Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5151 + 4 000,- Kč (JSDH Domažlice - vodné)
org. 0220 § 5512 pol. 5162 + 4 000,- Kč (JSDH Domažlice - telekomunikace) (OKS)


6615 - neschvaluje navýšení ceny na zakázku "Oprava části fasády na severní straně levého křídla budovy ZŠ Komenského č.p. 11" firmě VLČEK – STAVBY s.r.o. Horšovský Týn o 15.244,- Kč s DPH z důvodu většího rozsahu prací (OSM)

6616 - a) bere na vědomí dopis DTS Domažlice, p.o. ve věci oprav mostů a lávek
b) ukládá OSM zařadit opravy mostů a lávek do plánu investic na rok 2011 (OSM)

6617 - schvaluje sepis čestného prohlášení o uznání práva stavby pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích na pozemcích ve vlastnictví města (OSM)

6618 - schvaluje sepis čestného prohlášení o uznání práva stavby pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích na pozemcích ve vlastnictví města (OSM)

6619 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 2212 + 35.000,- Kč (OKS – přijaté sankční platby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 35.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 50.000,- Kč (rozpočtová rezerva – zájezd do Říma)
org. 0219 § 3319 pol. 5175 - 40.000,- Kč (Záležitosti kultury - pohoštění)
org. 0219 § 3312 pol. 5229 + 90.000,- Kč (Čerchovan – zájezd do Říma) (OKS - ÚŠK)

6620 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 274/2 k.ú. Domažlice (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 12. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)