Menu
Město Domažlice
Domažlice

138. schůze ze dne 11.10.2010

-

U S N E S E N Í

ze 138. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 10. 2010Rada města v Domažlicích:

6430 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6431 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“ dle předloženého návrhu (OSM)

6432 - a) bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 6. 2. 2009 mezi městem Domažlice a paní Mgr. Bohdanou Heroldovou, podnikající pod označením Bohdana Heroldová s místem podnikání Čerchovská 2129/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady na pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 303 v nemovitosti čp. 40 na náměstí míru v Domažlicích za účelem provozování arteterapeutické praxe a poradenství
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 303 - v nemovitosti čp. 40 na náměstí míru v Domažlicích umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice po uplynutí výpovědní lhůty a předání nebytových prostor stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

6433 - schvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 4253/1, 4351/11, 4351/17 a 4393/8 vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely (OSM)

6434 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27. 3. 2000, dle předloženého návrhu (OSM)

6435 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27. 3. 2000, dle předloženého návrhu (OSM)

6436 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 7. 2000, dle předloženého návrhu (OSM)

6437 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 9. 1. 2002, dle předloženého návrhu (OSM)

6438 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2004, dle návrhu (OSM)

6439 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 4. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

6440 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

6441 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 6. 2009, dle předloženého návrhu (OSM)

6442 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích mezi městem Domažlice a Občanským sdružením Česká vojensko-historická společnost se sídlem Vojtěchova 115, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice,dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Muzeem Chodska v Domažlicích, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, se sídlem Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, dne 5. 1. 2009 dle předloženého návrhu (OSM)

6443 - bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 30. 4. 2008 na pronájem části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci pč. 2821 (PK) vše k.ú. Domažlice za účelem rozšíření zahrádky (OSM)

6444 - souhlasí s čerpáním vody z rybníka na Pasečnici na pozemkové parcele č. 135/3 k.ú. Pasečnice prostřednictvím přenosného čerpadla umístěného na stavební parcele čst. 28 k.ú. Pasečnice za účelem zalévání zahrady u rodinného domu čp. 17 Nová Pasečnice za podmínky, že město neručí za škodu vzniklou na tomto zařízení a v případě potřeby Města Domažlice bude čerpadlo odstraněno (OSM)

6445 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č.2311/8, 2311/13, 2311/17 a 2311/18 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004999/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6446 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely pč. 2423/3, 2423/1, 298/2, 298/1, 298/4, 2583/18, 2583/11, 2583/2, 293/3, 2583/17, 5358, 5141/8, 5702, 298/10, 5704, 5542, 5414 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002949/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6447 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu Kozinova 235, Domažlice, uzavřenou dne 29. 9. 2003 mezi Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 683, Domažlice a Městem Domažlice dohodou ke dni 31. 10. 2010 (OSM)

6448 - schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Kozinova ul. 235 v Domažlicích na stavební parcele č. st. 3295, k.ú. Domažlice (OSM)

6449 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 2 Obce Újezd
b) schvaluje uplatnění požadavku na zapracování „revitalizace koryta Petrovického potoka“ do ÚP obce Újezd v rámci zahájení Návrhu zadání změny č. 2 (OSM)

6450 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s obcí Újezd se sídlem Újezd 54, PSČ 344 01, kdy předmětem nájmu bude pozemek p.č. 687, 704 a část pozemku p.č. 703 k.ú. Petrovice u Domažlic za účelem umístění stavby „Revitalizace koryta Petrovického potoka a výstavba polosuchého poldru“ dle předloženého návrhu (OSM)

6451 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6452 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 97/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6453 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 406/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6454 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 141/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstíe, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 141/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6455 - schvaluje záměr dát do výpůjčky část nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích Centru sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, 344 01 Domažlice (OSM)

6456 - schvaluje uzavření Prohlášení investora stavby, města Domažlice s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, kterým budou dořešeny majetkoprávní vztahy vyplývající s realizace stavby „Rekonstrukce ulice Poděbradova II. etapa, napojení na silnici I/22“ dle předloženého návrhu (OSM)

6457 - bere na vědomí dopis Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Plzeň ve věci majetkoprávní vypořádání k nemovitostem v areálu policie ČR v Domažlicích (OSM)

6458 - schvaluje Souhlasné prohlášení o vlastnictví pozemkových parcel 5653 a 5654 k.ú. Domažlice, kterým se uznávají vlastnická práva (OSM)

6459 - schvaluje Souhlasné prohlášení o vlastnictví pozemkové parcely 5655 k.ú. Domažlice, kterým se uznávají vlastnická práva (OSM)

6460 - souhlasí s vydání majetku zůstavitele Františka Nového na částečnou úhradu nákladů pohřbu (OSM)

6461 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Chodník při silnici III/19366 v Havlovicích“ za cenu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Chodník při silnici III/19366 v Havlovicích“, včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení, dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 190.800,00 Kč (PD DSP „Chodník při silnici III/19366 v Havlovicích“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 190.800,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6462 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o postoupení práv a převzetí povinností dle předloženého návrhu (OSM)

6463 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ Msgre B. Staška“ firmy Dolanský a Kotek, klempířské, pokrývačské a izolatérské práce, Horní 382, 341 92 Kašperské Hory za cenu 1.314.196,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ Msgre B. Staška“ dle předloženého návrhu s firmou Dolanský a Kotek, klempířské, pokrývačské a izolatérské práce, Horní 382, 341 92 Kašperské Hory, dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 5171 + 1.314.196,- Kč (oprava střech)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.095.164,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 219.032,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6464 - a) schvaluje zadání zakázky panu Jaroslavu Weberovi, na zajištění stavebního dozoru při realizaci stavby „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ v ulici Msgre B. Staška“ za cenu 19.800,- Kč
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Jaroslavem Webrem, na zajištění stavebního dozoru při realizaci stavby „Oprava hydroizolace střech na budovách ZŠ v ulici Msgre B. Staška“ za cenu dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 287 § 3113 pol. 5171 + 19.800,- Kč (oprava střech - TDI)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 19.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6465 - a) schvaluje uložení rybničního sedimentu z akce I. etapa Revitalizace území Zelenov na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Mrákov, IČ 00115649 dle souhlasu s uložením sedimentu ze dne 6. 10. 2008
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0448 § 2341 pol. 5192 + 120.000,- Kč (poplatek za uložení sedimentu, Zelenov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 120.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6466 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 7, v budově čp 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích ve výši 28.739,- Kč z hospodářské činnosti města za podmínky doložení výchozích revizních zpráv (OSM)

6467 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výši maximálního nájemnému za užívání bytů v bytovém domě v ul. Petrovická 276 v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku zajistit ocenění bytové jednotky nacházející se v budově č.p. 276 v Petrovické ul., Domažlice dle doporučení ministerstva pro místní rozvoj (OSM)

6468 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

6469 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

6470 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

6471 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 8, v budově čp. 222, v ulici Žižkova v Domažlicích (OSM)

6472 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 20, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

6473 - schvaluje zařazení "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+2 (OSM)

6474 - bere na vědomí stížnost nájemců bytového domu Vojtěchova 115 na jednání Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. (OSM)

6475 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 4 v ulici Tovární 49 v Domažlicích, neboť se nejedná o závady, které podstatně zhoršují podmínky užívání bytu (OSM)

6476 - a) bere na vědomíže nedošlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 2 v ul. Kozinova 97 v Domažlicích
b) ruší usnesení č. 3753 ze dne 6. 4. 2009 (OSM)

6477 - a) bere na vědomí že nedošlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 7 v ul. Kosmonautů 160 v Domažlicích
b) ruší usnesení č. 3426 ze dne 19. 1. 2009 (OSM)

6478 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 59/1 v Dukelské ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

6479 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 0
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1 (OSM)

6480 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6481 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 5, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6482 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 16, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6483 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6484 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 24, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6485 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6486 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 8, v budově čp. 155 v ulici Spálená v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6487 - schvaluje záměr pronájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56 umístěné na stavební parcele č. st. 81, k.ú. Domažlice v ulici Branská v Domažlicích (OSM)

6488 - a) schvaluje přidělení bytové jednotky č. 12 v ul. Michlova 630 v Domažlicích
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s novým nájemným na byt č. 12 v ul. Michlova 630 v Domažlicích (OSM)

6489 - bere na vědomí dopis paní Pavlíny Mitrové, ze dne 21. 9. 2010 (OSM)

6490 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o žalobě podané na Město Domažlice (o zaplacení 28.220,- Kč)
b) pověřuje Mgr. Endrštovou zastupováním Města Domažlice v řízení o předmětné žalobě vedeném t.č. OS Domažlice pod sp.zn. 4 C 107/2010 (OSM)

6491 - schvaluje změnu finančního plánu hospodářské činnosti dle varianty B předloženého návrhu (OF)

6492 - neschvaluje uzavření plaveckého bazénu a sauny ve dnech 15. - 16. října 2010 z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí (OF)

6493 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 4. 10. 2010
b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

6494 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 + 3.300.000,- Kč (příjem dotace – příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ13235 + 3.300.000,- Kč (výplata příspěvku na péči) (OF)

6495 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4216 ÚZ 29897 + 8.078.000,- Kč (příjem dotace Mze-vodovod Havlovice)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 8.078.000,- Kč (akce Havlovice-kanalizace, vodovod)
org. 0413 § 2310 pol. 6121 ÚZ 29897 + 8.078.000,- Kč (realizace akce vodovod Havlovice-dotace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 8.078.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

6496 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0452 pol. 4216 ÚZ 33549 - 349.000,- Kč (dotace MŠMT - tenisové kurty)
org. 0452 § 3412 pol. 6121 ÚZ 33549 - 349.000,- Kč (rekonstrukce tenisových kurtů - z dotace)
org. 0452 § 3412 pol. 6121 + 349.000,- Kč (rekonstrukce tenis. kurtů - vl. prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 349.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

6497 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené mezi společností a jednatelem Ing. Janem Bendou dne 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu (OF)

6498 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27. 11. 2010 od 14.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS - ÚŠK)

6499 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 9/95, 181 21 Praha 8, na provoz krizové linky (OKS - ÚŠK)

6500 - souhlasí s přijetím daru (10 ks plastových mís s víkem a 10 ks nádob na moč) od dárce Lékárna „U zlatého jelena“ s.r.o., nám. Míru 123, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (OKS - ÚŠK)

6501- schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5169 – 35.822,- Kč (setkání Havlovic)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 35.822,- Kč (kulturní akce - nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 30.000,- Kč (kulturní akce - nákup materiálu)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 30.000,- Kč (kulturní akce - nákup služeb)
org. 0219 § pol. 4159 + 99.600,- Kč (příspěvek z Francie - koncert Čerchovanu)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 99.600,- Kč (úhrada výdajů na koncert Čerchovanu) (OKS - ÚŠK)

6502 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 24. září 2010
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 6. října 2010 (OKS - ÚŠK)

6503 - bere na vědomí, že podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, se mění plat ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

6504 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OKS - ÚŠK)

6505 - a) ruší usnesení č. 4701 přijaté na 98. schůzi rady města dne 29. 9. 2009
b) pověřuje pana Bc. Lukáše Minaříka, DiS, pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice prováděním všech úkonů, ke kterým je Město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník ustanovený usnesením Okresního soudu Plzeň - jih ze dne 3. 7. 2009, č.j. 3 P 197/2008-43 (OSVZ)

6506 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 230 pol. 4122 + 20.000,- Kč (dotace PK - Bezpečný kraj)
org. 230 § 5311 pol. 5137 + 20.000,- Kč (čerpání dotace - výpočetní technika) (OICT a GIS)

6507 - schvaluje uzavření smlouvy o využívání internetového portálu CISnet mezi společností CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, 616 00 Brno a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

6508 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb přístupu na síť INTERNET číslo 222008050 mezi společností AITEX s.r.o. se sídlem v Plzni, Žlutická 44 a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

6509 - schvaluje předložený návrh společnosti AITEX o bezplatném připojení organizací Dům Penzion, ZUŠ a Zimní stadion do doby připojení na optickou síť (OICT a GIS)

6510 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 65 000,- Kč (OKS - teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 50 000,- Kč (OKS - opravy)
org. 0229 § 6171 pol. 5173 + 15 000,- Kč (OKS - cestovné)
org. 0223 § 6171 pol. 5161 - 40 300,- Kč (OKS - poštovné)
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 40 300,- Kč (OKS - elektrická energie)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5153 - 13 000,- Kč ( JSDH Domažlice - plyn)
org. 0220 § 5512 pol. 5154 + 13 000,- Kč (JSDH Domažlice - elektrická energie)
org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 15 000,- Kč (JSDH Domažlice - služby)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 15 000,- Kč (JSDH Domažlice - materiál) (OKS)

6511 - ruší dodatek č. 5 a 6 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých ze dne 8. 3. 2001 (OSM)

6512 - schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých ze dne 8. 3. 2001, ve znění dodatků č. 1,2,3,4 mezi městem Domažlice a společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

6513 - schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice (OKS)

6514 - bere na vědomížádost jednatele Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. pana Mgr. Rostislava Hlaváče
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 100.000,- Kč (SSZMD - příplatek mimo základní kapitál)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM, OF)

6515 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Karlem Sladkým, fyzickou osobou podnikající pod stejným označením, s místem podnikání Postřekov 303, PSČ 345 35, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se stanoví do 31. 12. 2020 (OSM)

6516 - a) schvaluje podání žádosti v rámci výzvy č. 69 k předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ
b) neschvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Pontech, s.r.o., na zpracování projektového záměru k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 69 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OSM)

6517 - bere na vědomí rezignaci na funkci předsedy výběrové komise pana Dalibora Kubů

6518 - ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, podat přihlášku k registraci plátce daně z přidané hodnoty podle § 95 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 10. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)