Menu
Město Domažlice
Domažlice

133. schůze ze dne 30.8.2010

-

U S N E S E N Í

ze 133. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 30. 8. 2010Rada města v Domažlicích:

6255 - bere na vědomížádost a  souhlasí s výměnou stávajícího plotu na pozemkové parcele č. 493/2 k.ú. Domažlice (OSM)

6256 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pozemkových parcel č. 5146/3 a 5146/4, vše k.ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

6257 - rozhodla vyloučit uchazeče VYSLYSTAV s.r.o. Tachov, Plzeňská 442, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6258 - rozhodla vyloučit uchazeče Svět oken s.r.o., Jesenice 1254, Vsetín, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6259 - rozhodla vyloučit uchazeče STAKS Group s.r.o. Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Božkovská 251/7, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6260 - rozhodla vyloučit uchazeče Geus okna a.s., Nuselská 318/116, Praha 4, Michle z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6261 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel č. 2466/13, 2483/9, 2479/6, 2483/6, 2482, 2466/17, 2479/13, 2483/8, 4960/2, vše k.ú. Domažlice uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6262 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel č. 3800/65, 3800/70, 3800/81, 3800/85, 3800/89, vše k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy, dle upraveného návrhu
b) nedoporučuje zastupitelstvu schválit úhradu bezdůvodného obohacení, náhradu za užívání pozemkové parcely č. 3800/70 v k.ú. Domažlice (OSM)

6263 - nesouhlasí s realizací restaurátorských prací souvisejících s opravou dolní městské brány na náměstí Míru v Domažlicích v měsíci září r. 2010 (OSM)

6264 - doporučuje ZM přihlásit se do dražby pozemků pozemkových parcel č. 2129/2 a 2133/1 v k.ú. Domažlice (zem. pozemky pro další rozvoj, obchvat) vyhlášené pod č. 579/LIC/D1/0910 (OSM)

6265 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se nabytí právní moci územní rozhodnutí na umístění stavby „Bytové domy Domažlice – Kasárna II“ a ukládá odboru správy majetku připravit podklady pro zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby na realizaci stavby "Bytové domy Domažlice – Kasárna II" v celém rozsahu (OSM)

6266 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6358/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6267 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí mezi Městem, dle předloženého návrhu (OSM)

6268 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5446/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměst, dle předloženého návrhu (OSM)

6269 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5181/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6270 - a) souhlasí s umístěním pamětní desky "Městské brány" na nemovitosti - objektu dolní městské brány umístěné na stavební parcele č. st. 195, k.ú. Domažlice
b) souhlasí s umístěním pamětní desky "Radnice" na nemovitosti - budově č.p. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 141, k.ú. Domažlice
c) souhlasí s umístěním pamětní desky "Branka a historické opevnění" na nemovitosti - budově č.p. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 244, k.ú. Domažlice
d) souhlasí s umístěním pamětní desky "Příhodův park a Steidlův park" na nemovitosti - pozemkové parcele č. 4803/1, k.ú. Domažlice
e) souhlasí s umístěním pamětní desky "Hánův park" na nemovitosti - pozemkové parcele č. 2338/1, k.ú. Domažlice
f) ukládá MKS provést revizi anglického překladu textu (OSM)

6271 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň na realizaci akce „Domažlice, parc. 2492 – kNN, TS přeložka VN“ dle předloženého návrhu (OSM)

6272 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláří č. 203, 209, 204 a 208 a skladu č. 205, na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích panu Mgr. Janu Štichovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, za účelem zřízení sídla a provozování Exekutorského úřadu Domažlice na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Mgr. Janem Štichou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, na pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláří č. 203, 209, 204 a 208 a skladu č. 205, na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr pronajmout část dvora - stavební parcely č. st. 187/3 v k.ú. Domažlice přiléhajícímu k budově čp. 40 náměstí Míru v Domažlicích za účelem parkování osobních automobilů za cenu min. 1000,- Kč/měsíc/1 parkovací místo
d) souhlasí s umístěním 2 úředních desek exekutorského úřadu v podloubí budovy čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích
f) zplnomocňuje pana Mgr. Jana Štichu, soudního exekutora Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, k jednání s příslušnými orgány ve správních řízeních vedených za účelem vydání závazného stanoviska k povolení umístění úředních desek (OSM)

6273 - schvaluje Výzvu k podání nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vodoinstalace bytových domů, Domažlice" dle předloženého návrhu (OSM)

6274 - a) ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce ZTI, Vojtěchova 115, Domažlice“
b) schvaluje výzvu na akci „Rekonstrukce ZTI, Vojtěchova 115, Domažlice“ k podání dle předloženého návrhu (OSM)

6275 - schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytové jednotky č. 10 v ul. 17. listopadu 244, Domažlice (OSM)

6276 - schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6277 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3 + 1
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 3+1 (OSM)

6278 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

6279 - neschvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č.60, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6280 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6281 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6282 - neschvaluje změnu v osobě nájemce u nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v ul. 17. listopadu 244 v Domažlicích (OSM)

6283 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 258/15 v Petrovické ul., Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

6284 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úvěru mezi Městem Domažlice jako věřitelem a organizací Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., jako dlužníkem ve výši 2.500.000,- Kč za účelem úhrady sankcí za porušení rozpočtové kázně a provozních závazků tělovýchovné jednoty dle předloženého návrhu (OF)

6285 - schvaluje vyslání starosty Ing. Miroslava Macha a radního Ing. Pavla Faschingbauera na pracovní cestu do Ludres ve Francii, ve dnech 24. - 26. září 2010, z důvodu konání koncertu domažlického pěveckého sboru Čerchovan (OKS-ÚŠK)

6286 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 za 4 děti navštěvující MŠ Pasečnice (OKS-ÚŠK)

6287 - schvaluje vyřazení těchto předmětů:
1. personální počítač, myš a tiskárna, inventární číslo 83, pořízeno 5. 3. 1992 v ceně 146.574,- Kč
2. kopírka CANON, inventární číslo 87, pořízeno 31. 12. 1992 v ceně 66.350,- Kč
3. kopírka PANASONIC inventární číslo 118, pořízeno 3. 1. 2000 v ceně 46.330,- Kč
z evidence majetku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS-ÚŠK)

6288 - schvaluje konání akce „Evropský den bez aut“ dne 16. 9. 2010 a 24. 9. 2010 (pro školy) a dne 17. 9. 2010 (pro školy a veřejnost) (OKS-ÚŠK)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)