Menu
Město Domažlice
Domažlice

132. schůze ze dne 23.8.2010

-

U S N E S E N Í

ze 132. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 23. 8. 2010Rada města v Domažlicích:

6210 - a) schvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, č.j. 18 Co 75/2010-255 z 30. 6. 2010 a pověřuje Mgr. Endrštovou podáním dovolání
b) schvaluje podání ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, č.j. 18 Co 75/2010-255 z 30. 6. 2010 a pověřuje Mgr. Endrštovou podáním ústavní stížnosti a zastupováním před Ústavním soudem
c) schvaluje zaslání odpovědi společnosti Bohdalecká obchodní s.r.o. na její dopis z 4. 8. 2010, přičemž k nárokům v něm vznesených bude uvedeno, že bude podáno dovolání a ústavní stížnost a poté sděleno stanovisko (OSM)

6211 - mění a doplňuje usnesení č. 6094 ze dne 26. 7. 2010 takto:
"schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 343/45 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle nově předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku" (OSM)

6212 - bere na vědomí splnění usnesení č. 4731 ze dne 12. 10. 2010 (OSM)

6213 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláře č. 302 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích za účelem zřízení sídla občanského sdružení "S dobrým cílem" a zřízení ateliéru krajinné tvorby na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v nemovitosti č.p. 40 - kanceláře č. 302 na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

6214 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na vybudování veřejného osvětlení Ladova – Švabinského v Domažlicích firmou JH projekt s.r.o., ing. Jaroslav Havlík dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 14 400,- Kč (PD VO ul. Ladova – Švabinského Domažlice)
org. 264 §6409 pol. 6901 - 14 400,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6215 - bere na vědomížádost vlastníků nemovitostí v lokalitě a ukládá OSM zajistit zpracování řešení převedení povrchových vod z pozemkové parcelyč. 4834/2 k.ú. Domažlice (OSM)

6216 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 37.788,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 252 § 3639 pol. 5192 + 37.788,- Kč (soudní výlohy) (OSM)

6217 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 3476 PK k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004445/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6218 - a) bere na vědomížádost vlastníků nemovitosti – pozemkových parcel v lokalitě „Pod Vavřincem“ o prodloužení kanalizačního řadu
b) schvaluje záměr realizovat prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě „Pod Vavřincem“ (OSM)

6219 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky panu Jaroslavu Weberovi na výkon inženýrské činnosti TDI při realizaci stavby rekonstrukce ulic Srnova, Tovární a Rohova v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 94.600,- Kč (investiční rezerva)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 19.500,- Kč (rekonstrukce ulice Srnova)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 36.600,- Kč (rekonstrukce ulice Tovární)
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 38.500,- Kč (rekonstrukce ulice Rohova) (OSM)

6220 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Babylon – kabel NN“ na pozemkových parcelách č. 134/3, 128/16, 173/1, 128/18, 128/17 vše v k.ú. Babylon ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-120004039/VB001 s tím, že jednorázová náhrada za zřízení VB se stanoví ve výši 200 Kč/bm a 1000,- Kč za nadzemní stavbu technického vybavení inženýrských sítí s půdorysnými rozměry do 1 m2 (OSM)

6221 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 160/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6207/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5367/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5367/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6222 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7780/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7862/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6223 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3581/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3555/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6224 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 3/2007, o zadávání zakázek, zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci stavebních prací – rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Rohova v Domažlicích
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice na realizaci stavebních prací na realizaci stavebních prací – rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Rohova v Domažlicích dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 156.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 156.000,- Kč (rekonstrukce VO Rohova ulice) (OSM)

6225 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích Občanskému sdružení Česká vojensko-historická společnost se sídlem Vojtěchova 115, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, za účelem zřízení Vojensko-historického muzea na dobu neurčitou za cenu 6.000,- Kč/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu za podmínky, že nájemce provede na svůj náklad v pravém křídle I. nadzemního podlaží rekonstrukci sociálního zařízení a instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení a vzdává se nároku na vrácení vložených investic spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení
b) ukládá OSM předložit návrh nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) v Petrovické ulici v Domažlicích Občanskému sdružení Česká vojensko-historická společnost a návrh dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Muzeem Chodska v Domažlicích (OSM)

6226 - a) doporučuje zastupitelstvu uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/3 a pozemkové parcely č. 2464/4, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.6 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6227 - a) bere na vědomí zprávu z hlavních a běžných mostních prohlídek ve správním území města Domažlice provedených dne 23. 6. 2010 specializovanou fi KH Mosty Ing.Naděždou Hájkovou, Sosnova 105, 470 01 Česká Lípa, na základě komisionářské smlouvy ze dne 12. 4. 2006
b) ukládá DTS zajistit na základě zprávy z hlavních mostních prohlídek ve správním území města Domažlice provedených dne 23. 6. 2010
- opravu mostu M – 03 /u staré vodárny/ Termín do 31. 12. 2010
- opravu zábradlí mostu M-09 /do Bořic/Termín do 30. 09. 2010
- opravu mostu M-04 /U stadionu/Termín do 31. 10. 2010
- opravu L -03/u plaveckého bazénu/ a L-04/U stadionu/Termín do 31. 10. 2010
- opravu L -01 /v Havlovicích/, opravu L-07/Na můstku/Termín do 31. 10. 2010
-opravu mostu M-07 /Chodská ulice/Termín do 31. 10. 2010
- opravu L-11/ u branky/, L-12/u elektrárny/, L-13/U Všech svatých/Termín do 31.10. 2010
- opravu L -13 /U Všech svatých/, M 11 /mostní propustek přes potok Škarman/Termín do 31. 10. 2010 (OSM)

6228 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 80.073,- Kč (MKIS Srnova, Tovární, Boženy Němcové)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 80.073,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6229 - schvaluje uzavření Smlouvy na zpracování účetního auditu mezi městem Domažlice a firmou HZ Plzeň, spol. s r. o., Nepomucká 10, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu (OSM)

6230 - a) bere na vědomí vyjádření nájemníků bytových domů ve vlastnictví města Domažlice k záměru pronájmu pozemků přiléhajících k těmto bytovým domům
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. předložit konkrétní návrhy dalších postupů k předloženým bytovým a rodinným domům (OSM)

6231 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti INVESTEL s.r.o. Klatovy, na akci „Založení chrániček pro kabely NN“ v rámci realizace inženýrských sítí obytná zóna Na Bábě
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 42.574,80 Kč (chráničky pro kabely NN oz_baba)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 35.479,00 Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 7.095,80 Kč (odpočet DPH) (OSM)

6232 - a) schvaluje zadání zakázky "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. sr.o., Krátká 98/III, Sušice
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbě „"Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. sr.o., Krátká 98/III, Sušice dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 137.518,- Kč (AD - PB stav. úpravy a rozšíření)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 114.598,- Kč (investiční rezerva)
org. 408 § 6399 pol. 5362 - 22.920,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6233 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/2010 na akci „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice dle předloženého návrhu, kterým se posouvá termín zahájení stavby z důvodů dodržení termínů a lhůt vyplývajících z výběrového řízení této veřejné zakázky (OSM)

6234 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2009 uzavřené se společností POHL cz, a.s., se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle upraveného návrhu (OSM)

6235 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy střechy na tiskárně MKS Domažlice na stavební parcele č 489/3 k.ú. Domažlice firmě Střechy ZAKO se sídlem Poběžovice, Slovanská 129
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „oprava střechy na tiskárně MKS“ s firmou Střechy ZAKO, Slovanská 129, Poběžovice dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 249.384,20 Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 49.876,84 Kč (odpočet DPH)
org. 287 § 3639 pol. 5171 +299.261,- Kč (oprava střechy na tiskárně MKS) (OSM)

6236 - schvaluje uzavření dodatku č. XII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, kterým se mění výše nájmu na r. 2010, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 1.500.000,- Kč (příjmy z pronájmu od DML s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6237 - bere na vědomí dopis advokátní kanceláře JUDr. Jan Gallivoda a spol. v zastoupení obchodní společnosti Plynoma s.r.o. k podání informace ohledně subdodávky obchodní společnosti Held & Francke CZ s.r.o. a vyjádření od firmy Held Francke CZ s.r.o. (OSM)

6238 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Obytná zóna na Bábě - komunikace, sítě“ se společností Held & Francke CZ s.r.o., Husova 685/17, 370 05 České Budějovice, kterým se prodlužuje termín předání díla do 30. 9. 2010 z důvodu souladu s podmínkami dotačního titulu (OSM)

6239 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Veřejné osvětlení a varovný informační systém VISO - Hanův park, - SO 02" s firmou GABRIEL a PANGRÁC, spol.s r.o., Školní 112, 344 20 dle předloženého návrhu (OSM)

6240 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města
Domažlice s.r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., který se konal dne 29.7. 2010
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2010 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

6241 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4216 ÚZ 29516 + 193.980,- Kč (dotace na zpracování lesních hosp. osnov)
org. 0116 § 1036 pol. 6119 ÚZ 29516 + 193.980,- Kč (zpracování lesních hosp.osnov) (OF)

6242 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0456 §2143 pol.2324 + 72.363,- Kč (Euroregion Šumava-značení cyklostezek,propag.materiál)
org. 0261 §6409 pol.5901 + 72.363,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6243 - schvaluje odpis pohledávek z místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2003 v celkové výši 67.500,11 Kč (OF)

6244 - schvaluje odpis pohledávek z nedoplatků blokových pokut uložených Městskou policií z roku 2002 a 2003 v celkové výši 13.284,- Kč (OF)

6245 - a) schvaluje prodejní cenu pamětní mince Chodské slavnosti 2010 ve výši 50,- Kč/ks
b) schvaluje předání 1000 ks pamětních mincí Chodské slavnosti 2010 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko z důvodu prodeje mince v MIC
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 3319 pol. 5169 - 8.000,- Kč (CR- nákup služeb – mince + raznice)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 8.000,- Kč (CR- propagační materiály – mince + raznice) (OKS-ÚŠK)

6246 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč pro SDH Horní Kamenice na opravu hasičské techniky (OF, OKS-ÚŠK)

6247 - a) bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP-572/10-P z veřejnosprávní kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu a státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která proběhla na Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, v termínu 1. - 8. července 2010
b) ukládá řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace písemně se vyjádřit k protokolu ČSI a předložit návrhy řešení (OKS-ÚŠK)

6248 - a) schvaluje možnost uskutečnění multižánrového hudebního festivalu Chodským filmovým a literárním spolkem v říjnu 2010 v prostorách historické budovy pivovaru za splnění určených podmínek
b) ukládá OSM zpracovat podmínky možnosti konání akcí v prostorách historické budovy pivovaru do doby zahájení stavebních prací v budově
c) ukládá OSM připravit text dohody o bezplatném užívání prostor pro pořádání akcí v prostorách historické budovy pivovaru se zapracováním podmínek s kaucí 5000,- Kč
termín: příští rada (OKS-ÚŠK, OSM)

6249 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 329.452,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na dodávku a montáž konvektomatu ELECTROLUX 20xGN1/1 do kuchyně příspěvkové organizace (OKS-ÚŠK)

6250 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OKS-ÚŠK)

6251 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.287 § 3639 pol. 5171 + 100 000,- Kč (terénní úpravy-cyklostezky)
org.264 §6409 pol. 6901 - 100 000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6252 - souhlasí s konáním akce srdíčkový den 14. 9. 2010 PS Mír v Alejích a v Příhodově parku u pošty v Domažlicích a s konáním dne otevřených dveří 10.9. 2010 v objektu „Dřeváku“ dle předloženého návrhu (OSM)

6253 - souhlasí s umístěním přenosných reklamních zařízení před objekty ve vlastnictví města pouze nájemníkům těchto objektů pro účely povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (OSM)

6254 - bere na vědomížádost o.s. WRV envi, Horšovský Týn a schvaluje konání akce „Farmářské trhy“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 11.9., 2.10.,13.11. 2010 v době od 8 -13 hod. za podmínek stanovených tržním řádem
b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od domu čp. 56 až čp. 61 v Domažlicích za účelem konání akce „Farmářské trhy“ (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

 

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)