Menu
Město Domažlice
Domažlice

130. schůze ze dne 9.8.2010

-

U S N E S E N Í

ze 130. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 8. 2010Rada města v Domažlicích:

6142 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6143 - a) schvaluje výpůjčku části pozemkové parcely č. 2624/1 k.ú. Domažlice Robertu Fürstovi, podnikajícímu pod označením Robert Fürst - Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, Starorolská 137/6, za účelem umístění 1 ks reklamního tubusu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, dle předloženého návrhu (OSM)

6144 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 33/09/BS o podmínkách zřízení a provozu stavby Havlovice, vodovod a kanalizace, uzavřené dne 20. 8. 2009 se společností Správa a údržba silnic, p.o Plzeňského kraje se sídlem Sadova 324, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

6145 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stavební parcely č. st. 1326/2 o výměře 26 m2 k.ú. Domažlice (OSM)

6146 - schvaluje záměr zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu ve prospěch vlastníka stavby garáže umístěné na stavební parcele č.st. 1326/2 na stavební parcele č.st. 1326/1, k.ú. Domažlice (OSM)

6147 - schvaluje zadání zakázky na opravu havarijního stavu propadlého krytu místní komunikace Švabinského ulice, Domažlice a zfrézování vystouplého chodníku v ulici Čapka Choda před budovou č.p.356 firmě PTÁČNÍK – DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., dle předložené cenové nabídky (OSM)

6148 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 88 942,- Kč (oprava místní komunikace Švabinského ul., chodník ul. Čapka Choda, Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 88 942,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6149 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken ZŠ Komenského 17, II. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě STEPAN - BAUER , s.r.o., Masarykova 288, 346 01 Horšovský Týn, za cenu 2.030.418,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou STEPAN - BAUER , s.r.o., Masarykova 288, 346 01 Horšovský Týn za cenu 2.030.418,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu na stavební práce „Výměna oken ZŠ Komenského 17, II. etapa", v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno RO
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 443 § 3113 pol. 5171 + 2.436.502,- Kč (ZŠ Komenského - výměna oken II. etapa)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.030.418,- Kč (investiční rezerva)
org. 443 § 6399 pol. 5362 - 406.084,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

6150 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 2311/18 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004937/1 dle předloženého návrhu (OSM)

6151 - schvaluje pronájem pozemků p.č. 648/1, 532/4 a 532/2 k.ú. Havlovice u Domažlic za účelem umístění stavby „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okresu Domažlice, silnice III/19367 – Hadrovec – II.etapa“ a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě dle předloženého návrhu (OSM)

6152 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemkové parcely č. 599/18 k.ú. Domažlice, o výměře 2302 m2 za cenu 299.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

6153 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 7. 2010 dle předloženého návrhu (OSM)

6154 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 456 § 2143 pol. 2324 + 64.550,- Kč (dispoziční fond - propagační materiál, informační cedule)
org. 456 § 2143 pol. 5169 + 144.600,- Kč (propagační materiál, informační cedule Mlýny na Domažlicku)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 80.050,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6155 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1882, kterým zastupitelstvo souhlasilo s převodem bytové jednotky č. 7 v domě čp. 193, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převodem 1/2 bytové jednotky č. 7 v domě čp. 193, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 627/19522 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/19522 na společných částech domu čp. 193 a 194, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

6156 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 393, v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

6157 - a) doporučuje ZM schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) - nově označených č. 2446/11, 2446/1, 2448/3, 2490/2, 4948/28, 2490/3, 2483/1, 2492/2, 2501/20, 2483/4, 2483/2, 4849/29 a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464 - nově označené č. 4948/32 a 2464/4, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 2.12 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část nemovitostí - pozemkových parcel nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v obci a k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového v domu dle předloženého návrhu
c) bere na vědomí žádost pana Zdeňka Kubovce o vyřízení připojení k přípojce v lokalitě Na Bábě v Domažlicích (OSM)

6158 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 159/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na stavební parcele 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6362/137979 na stavební parcele č. 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6159 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7707/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 161/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
g) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 162/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na stavební parcele 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7857/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6160 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3504/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
g) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
i) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
j) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3490/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
k) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
l) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7455/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
m) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 164/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
n) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7404/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
o) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 163/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí
p) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/10, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6161 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 140/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na společných částech budovy čp. 140 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na stavební parcele 1575, k.ú. Domažlice v ul. 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5461/22359 na stavební parcele č. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

6162 - a) schvaluje v souladu s Vnitřní směrnicí města č. 3/2007, o zadávání veřejných zakázek, zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích “ za cenu 298.320,- Kč včetně DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“ včetně inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 298.320,- Kč (PD DSP „Rekonstrukce ulice Žižkova“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 298.320,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6163 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2006, s právním nástupcem nájemce, Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice - Týnské předměstí, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu (OSM)

6164 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vydání stavebního povolení na stavbu Změna stavby objektu bývalé kuchyně starých kasáren v Domažlicích na chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu - stavební úpravy, nástavba s půdní vestavbou a přístavba objektu, napojení na stávající, kanalizace, elektro, nová přípojka vody, plynu, úprava zpevněných ploch v Domažlicích - Hořejší Předměstí
b) schvaluje záměr využití objektu bývalé kuchyně - chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny Domovem pro OSZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvkovou organizací, Bystřice nad Úhlavou 44, Nýrsko a pověřuje starostu města ing. Miroslava Macha jednáním v této věci
c) ukládá odboru správy majetku najít vhodný dotační titul na realizaci stavby Změna stavby objektu bývalé kuchyně starých kasáren v Domažlicích na chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu - stavební úpravy, nástavba s půdní vestavbou a přístavba objektu, napojení na stávající, kanalizace, elektro, nová přípojka vody, plynu, úprava zpevněných ploch v Domažlicích - Hořejší Předměstí (OSM)

6165 - a) neschvaluje pokácení stromů na pozemkové parcele č. 274/2, k.ú. Domažlice z důvodu zajištění stavby „Stezky pro pěší a cyklisty – I.etapa“ 1 x lípa srdčitá, obvod kmene ve výšce 2,6 m
b) schvaluje pokácení stromů na pozemkové parcele č. 274/2, k.ú. Domažlice z důvodu zajištění stavby „Stezky pro pěší a cyklisty – I.etapa“ 4 ks stromů javor mleč – obvod kmene 1,3 až 1,9 m (OSM)

6166 - neschvaluje záměr vybudování půdní vestavby nad bytem č. 10 domě č.p. 646 ve Vrchlického ul., Domažlice (OSM)

6167 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na zajištění akce „Domažlice, parc. 2492 – kNN, TS přeložka VN“ přeložka inženýrských sítí VN, VO v rámci realizace inženýrských sítí obytná zóna Na Bábě
b) schvaluje zadání zakázky firmě SEG s.r.o. zajištění akce „Domažlice, parc. 2492 – kNN, TS přeložka VN“ přeložka inženýrských sítí VN, VO v rámci realizace inženýrských sítí obytná zóna Na Bábě
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 456.448,80,- Kč (přeložka VN, VO oz_baba, Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 456.448,80,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6168 - nesouhlasí s uzavřením smlouvy mezi kolektivním systémem ASEKOL a městem Domažlice na umístění stacionárních kontejnerů na drobné elektro v rámci projektu podporovaného SFŽP (OSM)

6169 - a) souhlasí s pokácením 2 kusů suchých stříbrných smrků na p.p. č. 2389/1, které jsou silně napadeny kůrovcem, a 1 kusu uschlého modřínu na p. p. 2382/22, vše v k.ú. Domažlice
b) souhlasí s pokácením 1 kusu smrku ztepilého na p. 4830 v Rohově ulici v k.ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů (OSM)

6170 - a) schvaluje konání akce "Farmářské trhy" na náměstí Míru v Domažlicích před kostelem Narození Panny Marie ve dne 21. 8. 2010 v době od 12.00 do 17.00 hodin ve spolupráci s městem Domažlice
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 132 k čp. 136 za účelem konání akce „Farmářské trhy“ ve dne 21. 8. 2010 v době od 11.00 do 18.00 hodin s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel (OSM)

6171 - schvaluje návrh odpovědi na dopis nájemníků bytového domu Pelnářova č.p. 394 v Domažlicích, dle upraveného návrhu (OSM)

6172 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zajištění akce „Samosběrný zametací stroj“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na dodávku „Samosběrný zametací stroj“ ve složení:
členové: náhradníci:
Ing. Mach Miroslav, Ing. Vlčková Milena,
Kubů Dalibor, Wolf Pavel,
Bc. Hájek Michal, Králová Lenka,
Kopřiva Jaromír, Štefek Josef,
Mochan Miloslav, Bezděk Jan,
c) souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice, p.o. na pořízení samosběrného zametacího stroje (OSM, OF)

6173 - nedoporučuje ZM změnit a doplnit usnesení č. 1927 ze dne 30. 6. 2010 takto:
schvaluje záměr nabýt nemovitosti – parcelu ve zjednodušené evidenci č. kat. 2484/1 k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 400,- Kč/m2 (OSM)

6174 - a) bere na vědomí informace o stavu podaných žádostí o dotace na zateplení veřejných budov z programu zelená úsporám
b) mění a doplňuje usnesení č. 6067 b) ze dne 12. 7. 2010 takto:
schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace (povinných příloh) pro program zelená úsporám na realizaci akcí "MŠ Zahradní Domažlice - zateplení" a "MŠ Michlova Domažlice - zateplení" společnosti AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice
c) mění a doplňuje usnesení č. 6067 d) ze dne 12. 7. 2010 takto:
schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 473 § 3111 pol. 6121 + 94 800,- Kč (MŠ Zahradní - PD zateplení)
org. 473 § 3111 pol. 6121 + 130 800,- Kč (MŠ Michlova - PD zateplení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 225.600,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6175 - neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 16, v ulici Petrovická 258 v Domažlicích (OSM)

6176 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v ulici Michlova 595 v Domažlicích s aktuální výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6177 - nemění a nedoplňuje usnesení č. 5725 ze dne 26. 4. 2010 takto:
schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 13, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích se zachováním stávající sazby nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

6178 - schvaluje vzorovou nájemní smlouvu o nájmu bytových jednotek s předplaceným nájemným dle předloženého návrhu (OSM)

6179 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2010 (OF)

6180 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice na nákup houslí (OKS-ÚŠK)

6181 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice takto:
účet 501 – spotřeba materiálu - 14.000,- Kč
účet 512 – cestovné + 14.000,- Kč
účet 54x – ostatní náklady - 16.000,- Kč
účet 56x – finanční náklady + 16.000,- Kč
účet 64x – ostatní výnosy - 15.000,- Kč
účet 66x – finanční výnosy + 15.000,- Kč (OF, OKS-ÚŠK)

6182 - schvaluje vyřazení kopírovacího stroje Canon NP 1550 v pořizovací ceně 69.906,- Kč z evidence majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (OKS-ÚŠK)

6183 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 3399 pol. 5169 - 11.280,- Kč (Cestovní ruch – nákup služeb)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 + 11.280,- Kč (CR - příspěvek Regiontour 2011) (OKS-ÚŠK)

6184 - nedoporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 500.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra - oddíl kopané) (OKS-ÚŠK)

6185 - a) schvaluje prodejní cenu publikace Domažlické mlýny, mlynáři a mlynářská strouha na 220,- Kč
b) schvaluje předání 10 ks knihy Domažlické mlýny, mlynáři a mlynářská strouha příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko z důvodu prodeje knihy v MIC
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 2111 + 7.300,- Kč (příjem za publikaci Mlýny)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 29.100,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 + 36.400,- Kč (cestovní ruch – Publikace Mlýny) (OF, OKS-ÚŠK)

6186 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, dle předloženého návrhu (OKS-ÚŠK)

6187 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6188 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6189 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6190 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6191 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6192 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6193 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6194 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6195 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6196 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

6197 - bere na vědomí dopis od pí Mileny Pluhařové adresovaný radě města na vědomí (tajemnice)

6198 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava vikýřů - Vojtěchova 115, Domažlice“ firmy KARPEM a.s., Náměstí Republiky 59, Horšovský Týn
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava vikýřů - Vojtěchova 115, Domažlice“ s firmou KARPEM a.s., Náměstí Republiky 59, Horšovský Týn dle předloženého návrhu
c) bere na vědomí zápis z konání výběrové komise ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vikýřů - Vojtěchova 115, Domažlice“ (OSM)

6199 - ruší výběrové řízení na akci „Výměna vodoinstalace bytových domů, Domažlice“ (OSM)

6200 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4474/210 o poskytnutí dotace v celkové výši 600.000,- Kč s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, dle předloženého návrhu (OSM)

6201 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi kanalizační stoky PVC KG 300 a vodovodního řadu LT 100 a uzavření kupní smlouvy se společností První chodská stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ: 345 24, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi staveb komunikace a parkoviště a veřejného osvětlení a uzavření kupní smlouvy se společností První chodská stavební společnost, spol. s r. o., se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 24,dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6121 + 857.800,- Kč (výkup staveb, inženýrské sítě)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 701.500,- Kč (investiční rezerva)
org. 252 § 6399 pol. 5362 - 156.300,- Kč (odpočet DPH)
d) doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemkových parcel č. 555/2 a 4827/28, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města a uzavření směnné smlouvy se společností Chodská obchodní společnost, s.r.o., se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 24, dle předloženého návrhu
e) schvaluje nabytí daru - finanční částky ve výši 100.000,- Kč pro účely školství od společnosti Chodská stavební společnost, s.r.o., se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 24 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 3113 pol. 2321 + 100.000,- Kč (přijetí daru)
org. 0443 § 3113 pol. 5171 + 100.000,- Kč (ZŠ Komenského, výměna oken) (OSM)

6202 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu (OKS-ÚŠK)

6203 - mění a doplňuje usnesení č. 6087 a 6139 takto:
a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ s firmou Held&Francke CZ s.r.o., IČ 26068338, se sídlem Husova 685/17, 370 05 České Budějovice dle upraveného návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 457.059,40 Kč (OZ Na Bábě - komunikace, sítě)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 380.882,83 Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 76.176,50 Kč (odpočet DPH) (OSM)

6204 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. oslovit místního projektanta na zpracování PD na odstranění vlhkostních vad u bytových jednotek Petrovická 257,258, Domažlice (OSM)

6205 - bere na vědomí rozvahu společnosti Česká vojenská-historická o stavu podzemních chodbách v historické části města Domažlice (OKS-ÚPP)

6206 - doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2010, kterou se mění příloha obecně závazné vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (OF)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 8. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)