Menu
Město Domažlice
Domažlice

127. schůze ze dne 30.6.2010

-

 

 
 
U S N E S E N Í

ze 127. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 30. 6. 2010


Rada města v Domažlicích:

6024 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 2.243.912,- Kč (Rekonstrukce Zahradní ul.- oprava)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.243.912,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6025 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3634 pol. 6121 + 1.195.513,- Kč (kotel-Jiskra)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.195.513,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6026 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 607.908,- Kč (kotel-ZŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 607.908,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6027 - doporučuje ZM schválit uzavření zástavní smlouvy s těmito podstatnými náležitostmi:
1) zástavce: Město Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316;
2) zástavní věřitel: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782;
3) zástava: nemovitost - část pozemku – pozemkové parcely č. 2194/14 (druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Domažlice, a to část, která je z něho oddělena geometrickým plánem vypracovaným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., IČ 00869759, č. geometrického plánu 3477-1074/2010, ověřeným oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Vlastimilem Žáčkem dne 10.5.2010 pod číslem 72/2010 a schváleným Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, KP Domažlice dne 17.5.2010 pod číslem 474/10 a která je podle tohoto geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2194/31 (druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3057 m2;
4) pohledávky zajištěné zástavním právem: níže vymezené pohledávky České spořitelny, a.s. za společností STAFIKO duo v.o.s., se sídlem: Domažlice, Petrovická 283, PSČ 344 01, IČ 49791249, tedy:
(a)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 1007/03/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 9.500.000,- (slovy: Devět milionů pět set tisíc korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 16.12.2003 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(b)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 1046/04/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 9.000.000,- (slovy: Devět milionů korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 1.7.2004 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(c)pohledávky na splacení jistiny a příslušenství úvěru podle smlouvy č. 654/10/LCD, o poskytnutí úvěru ve výši CZK 7.700.000,- (slovy: Sedm milionů sedm set tisíc korun českých), uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností STAFIKO duo v.o.s. dne 9.4.2010 a dále pohledávky vyplývající z odstoupení od této smlouvy o poskytnutí úvěru;
(d)pohledávek, které vzniknou v období ode dne uzavření této zástavní smlouvy do 28.2.2019 ze smluv specifikovaných výše pod písm. (a) až písm. (c) a z této zástavní smlouvy, resp. pohledávek z bankovních služeb poskytnutých na základě kterékoliv smlouvy uvedené výše pod písm. (a) až písm. (c), jestliže by byla shledána neplatnou, a to vše až do celkové výše CZK 26.200.000,- (slovy: Dvacet šest milionů dvě stě tisíc korun českých).
5) podmínkou uzavření zástavní smlouvy je současné uzavření směnné smlouvy mezi Městem Domažlice a společností STAFIKO duo v.o.s., na jejímž základě STAFIKO duo v.o.s. nabude od Města Domažlice do svého vlastnictví pozemek označený výše jako parc. č. 2194/31 a Město Domažlice získá do svého vlastnictví od společnosti STAFIKO duo v.o.s. pozemek označený jako parc. č. 5634, vše v k. ú. Domažlice (OSM)

6028 - doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:
org. 0246 §2212 pol.6121 + 3.650.000,- Kč (chodník a veřejné osvětlení Havlovice)
org. 0264 §6409 pol.6901 - 3.650.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

6029 - doporučuje zastupitelstvu změnit usnesení č. 1571 ze dne 21. 10. 2009 takto:
schvaluje podání žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 666/2, k.ú. Havlovice u Domažlice Pozemkovému fondu ČR (OSM)

6030 - a) doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení základní školy Msgre B. Staška“ ve výši 39,2 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
b) doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení základní školy Komenského 17“ ve výši 12 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
c) doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Palackého“ ve výši 3,36 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
d) doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Zahradní“ ve výši 3,84 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
e) doporučuje ZM schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení školky Michlova“ ve výši 5,4 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice (OSM)

6031 - doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (OF)

6032 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0414 § 3113 pol. 5137 + 1.000.000,- Kč (vybavení tříd školky v ZŠ)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.000.000,- Kč (investiční rezerva) (OKS - ÚŠK)

6033 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 0177/22-410/33020/2010 o pronájmu stavby silnice I. třídy, parc.č. 4783/32 k.ú. Domažlice za účelem provádění stavebních prací souvisejících s uložením vodovodního řadu v rámci akce „Čistá Berounka“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem: Praha, Na Pankráci 546/56, PSČ 14000, dle předloženého návrhu návrhu (OSM)

6034 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu silnice I. třídy číslo: 0182/22-479/33020/2010 uzavřené s ředitelstvíM silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 11 290,- Kč (Rekonstrukce ulice Poděbradova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 11 290,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 7. 7. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)