Menu
Město Domažlice
Domažlice

125. schůze ze dne 7.6.2010

-

U S N E S E N Í

ze 125. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 7. 6. 2010Rada města v Domažlicích:

5900 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5901 - a) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 739 469,- Kč
b) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 450.000,- Kč
c) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 720.000,- Kč
d) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 855.000,- Kč
e) ukládá místostarostovi Wolfovi ve spolupráci s odborem ICT a GIS zajistit inzerci prodeje volných městských bytů na titulní straně webových stránkách města (OSM)

5902 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na stavební parcele 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8461/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5903 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 116/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5904 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 4784/2, 3495/24, 3487/1, 3486/1, 3485/1, 5048/1, 3476 ZE (PK), 3495/1 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002500/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5905 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti pozemkové parcely č. 4784/2, 3489/51, 3488/1 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003263/12 dle předloženého návrhu (OSM)

5906 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „J-073-2-2399, Domažlice, Benešova, rekonstrukce“ na pozemcích stavební parcela č. 489/1, pozemkové parcely č. 2322/3, 2322/4, 2330, 2338/5, 2349/3, 2349/15, 2349/44, 2351/1, 2351/11, 2355/2, 2358/1, 2358/2, 2358/4, 4813/10, 4813/12. vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5907 - a) schvaluje provedení opravy chodníků v Michlově ulici před domy čp. 595,596 a 614 dle upřesněného rozsahu prací a položkového výkazu výměr předloženého firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 34.018,- Kč (Místní komunikace – oprava chodníku v ulici Michlova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 34.018,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5908 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 600.000,- Kč (OSM)

5909 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 600.000,- Kč (OSM)

5910 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 800.000,- Kč (OSM)

5911 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6886/118942 ze st. p. č. 2565, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 497 v Kunešově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6886/118942 ze st. p. č. 2565, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5912 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6496/229596, ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 518 a 519 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6496/229596 ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5913 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Tomáš Váchal, projektování elektrických zařízení, se sídlem Kout na Šumavě 322, 34401 Domažlice na vypracování PD „Rekonstrukce VO v Havlovicích“ dle cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 29.400,- Kč (PD DSP Rekonstrukce VO Havlovice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 29.400,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5914 - a) ruší usnesení č. 5832 ze dne 24. 5. 2010
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 08/2010 mezi Městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem pověřeným řízením Správy Plzeň ŘSD ČR, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, dle předloženého návrhu (OSM)

5915 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Lesy ČR s.p., LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov, na umístění výpustného potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 850/1, 850/3 k.ú. Dolní Folmava, na dobu neurčitou, ve prospěch města Domažlice, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu (OSM)

5916 - a) bere na vědomížádost občanů přilehlých ulic Švabinského a Ladova v Domažlicích o vybudování veřejného osvětlení
b) schvaluje vybudování veřejného osvětlení na pozemní komunikaci pro pěší spojující ulici Švabinského a Ladova v Domažlicích (OSM)

5917 - a) schvaluje zadání zakázky na zajištění TDI stavby „Rekonstrukce ulice Poděbradova (část) v Domažlicích“ p. Jaroslavu Weberovi, dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 6121 + 22.500,- Kč (TDI - rekonstrukce ulice Poděbradova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 22.500,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5918 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 2689/28 - kNN “ na pozemkových parcelách č. 2689/15 (PK) a 2689/2 (PK) v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001492/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5919 - a) ruší usnesení č. 5697 b) ze dne 26. 4. 2010
b) schvaluje podání žaloby, a to na úhradu dluhu na nájemném za užívání pozemku č.st. 4130 za období od 1.10. 2008 do současnosti. V žalobě nechť je uplatněn kromě nároku na zaplacení vlastního dlužného nájemného i nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky denně a nárok na úhradu příslušenství dluhu (OSM)

5920 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o podmínkách užití díla s Michalem Ptáčníkem, jejíž předmětem je bakalářská práce Studie řešení cyklistické dopravy v lokalitě Domažlicko, dle předloženého návrhu (OSM)

5921 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6981/257176, 6981/257176 a 7026/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovými domy čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6981/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6981/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze st.p.č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5922 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnické podíly ve výši 7026/369163, 6026/369163, 7026/369163, 6974/369163 ze st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, pod bytovými domy čp. 515, 516 a 517 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke st.p.č. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5923 - schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí na pozemcích - pozemkové parcele č. 3732 a parcele ve zjednodušené evidenci č. 4835, vše v k.ú. Domažlice na dobu do doby vybudování městské kanalizace v této lokalitě, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.000,- Kč ve prospěch pana Zbyňka Meleckého a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5924 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování plynárenského zařízení a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 958/11, 958/19, 980/5, 2311/1, 2311/5, 2311/7, 2311/11, 2311/12, 2311/13, 2311/27, 2311/28, 2311/29, 2311/33, 2311/34, 2311/35, 2311/36, 4818/48, 5185/4, 5185/5, 987/12, 1027/45, 4818/60 vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5925 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování plynárenského zařízení a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2311/19, 2323/7, 2327/1, 2327/5, 4815/1, 5583, 2311/12, 2311/13, 2311/18, 2311/33 vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5926 - a) schvaluje vymáhání pohledávky vzniklé z titulu dluhu na nájemném za užívání pozemků č. 4028, 3705/10 a 3705/11 k.ú. Domažlice za období od 1. 12. 2009 do současnosti, a to soudní cestou. V žalobě nechť je uplatněn kromě nároku na zaplacení vlastního dlužného nájemného včetně inflačního nárůstu i nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky denně a nárok na úhradu příslušenství dluhu
b) zplnomocňuje Mgr. J. Endrštovou k vymáhání pohledávky (OSM)

5927 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 09023901 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního na akci „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 dle předloženého návrhu
b) bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci CZ.1.02/1.3.00/08.03072 Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice (OSM)

5928 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené dne 6. 3. 2009 na akci „Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností Domažlice“ s firmou GIA s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeň ve výši 150.000,-Kč vč. PDH dle změněného návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 + 150.000,- Kč (DD - dodatek č. 1 - TDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 125.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0411 § 6399 pol. 5362 - 25.000,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5929 - a) ruší výběrové řízení na akci „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice“
b) ukládá OSM vypsat nové výběrové řízení na akci „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice“ (OSM)

5930 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků - pozemkových parcel č. 969/3 a 4864/2 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Domažlice (OSM)

5931 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice na provedení opravy chodníku v ulici Kozinova v Domažlicích v rozsahu v celkové ceně 122.148,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 122.148,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 122.148,- Kč (Místní komunikace - oprava chodníku Kozinova) (OSM)

5932 - schvaluje uzavření dodatku č. XI. k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o domek U Jezera č. p. 94, Hořejší Předměstí Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5933 - a) bere na vědomížádost o změnu rozhodnutí o výpovědi z nájemního bytu
b) neruší usnesení č. 5734 c) ze dne 10. 5. 2010 (OSM)

5934 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v ulici Petrovická 257 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5935 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 17, v ulici Kozinova 235 v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5936 - nemění usnesení č. 5863 c) ze dne 24. 5. 2010 (OSM)

5937 - nemění usnesení č. 5860 b) ze dne 24. 5. 2010 (OSM)

5938 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+0
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 41, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, a to za podmínky sjednání splátkového kalendáře (OSM)

5939 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 7 v ulici Kosmonautů 159 v Domažlicích, neboť se nejedná o závady, které podstatně zhoršují podmínky užívání bytu (OSM)

5940 - souhlasí se změnou v osobě nájemce a uzavřením nové nájemní smlouvy se zachováním stávajícího nájemného (OSM)

5941 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2009 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (OF)

5942 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím videoloterních terminálů, a to na adrese: Msgre B. Staška 69, Domažlice, společností APEX gaming EUROPE a.s., se sídlem Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10 (OF)

5943 - schvaluje začátek volného bruslení na zimním stadionu od 16.45 hodin v úterý a ve čtvrtek (OF)

5944 - schvaluje ceník služeb na ubytovně Střelnice dle předloženého návrhu (OF)

5945 - bere na vědomí, že podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, se mění plat Mgr. Jiřině Holoubkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS-ÚŠK)

5946 - neschvaluje prezentaci města Domažlice formou inzerce v turistickém informačním magazínu TIM, Na Královce 4/31, 101 00 Praha 10 (OKS-ÚŠK)

5947 - schvaluje uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED) č. 67/10 mezi ČR-Zeměměřický úřad, Praha 8 a městem Domažlice (OVÚP)

5948 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 40110/2007 mezi městem Domažlice a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

5949 - schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Postřekov k zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků (tajemnice)

5950 - doporučuje ZM stanovit pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva města Domažlice na 21 členů zastupitelstva (tajemnice)

5951 - schvaluje vyslání starosty města ing. Miroslava Macha na služební cestu do Francie dne 22. - 24. 6. 2010 (tajemnice)

5952 - souhlasí s pokácením keřového porostu o ploše cca 30 m2 na p. p. č. 2311/18, 2311/19 a 968/6, které jsou ve vlastnictví Města Domažlice z důvodů výstavby parkoviště a parkovacích míst u „Domu pro seniory“. Toto kácení nepodléhá povolení ve věci rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody (OSM)

5953 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Domažlice, ZŠ Komenského 17 - oprava sociálního zařízení“ firmy VLČEK-STAVBY s.r.o., U Garáží 197, Horšovský Týn
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Domažlice, ZŠ Komenského 17 - oprava sociálního zařízení“ dle předloženého návrhu s firmou VLČEK-STAVBY s.r.o. U Garáží 197, Horšovský Týn v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 3.436.157,- Kč (oprava sociálního zařízení)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 2.863.464,- Kč (investiční rezerva)
org. 445 § 6399 pol. 5362 - 572.693,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5954 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo o dodávce projektových prací č. 1320210 „Projektová dokumentace kanalizačních přípojek“ mezi městem Domažlice a firmou AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno s tím, že cena díla bude hrazena z fondu oprav vodárenské infrastruktury, dle předloženého návrhu (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)