Menu
Město Domažlice
Domažlice

122. schůze ze dne 10.5.2010

-

U S N E S E N Í

ze 122. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 5. 2010Rada města v Domažlicích:

5761 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5762 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 84/1 k.ú. Babylon (OSM)

5763 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, Kozinova, parc. č. 2411-kNN", na pozemkové parcele č. 2578/2 v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001477/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5764 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o výsledku soudního řízení vyklizení pozemku č. 2423/17 v k.ú. Domažlice (bývalý mlýnský náhon)
b) ukládá Mgr. Endrštové podané dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 14 Co 634/2009-133 ze dne 11. 2. 2010 vzít zpět (OSM)

5765 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemku pozemkové parcely č. 5152/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 3275-1/08/RSD/Pl. nově označených parcelními č. 5152/1 a č. 5152/17 z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pozemkových parcel č. 5152/5 a 5152/4 vše v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5766 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr odkoupení parcely č. kat. 3785 (ve zjednodušené evidenci) o výměře 2218 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu do 240,- Kč/m2 (OSM)

5767 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „PS1 J-093-2-4136 Domažlice, ulice Prokopa Velikého“ na pozemcích p.č.4864/2, 4818/27, 4818/29, 4863, 4818/48, 5185/1, 1027/3 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5768 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „PS2 J-093-2-4230 Domažlice, Rohova ulice“ na pozemcích p.č.4827/13, 4827/8, 4830, 631/2, 4819/1, 4847/2, 950, 4859 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5769 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „PS3 J-093-2-4162 Domažlice, Kovařovicova ulice“ na pozemcích p.č. 2423/5, 2438/20, 2438/23, 2438/7 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5770 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „PS4 J-093-2-4206 Domažlice, Jiráskova ulice“ na pozemcích p.č.5018/1, 5017/1, 3348/4, 3352/14, 3352/15,4978/1 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5771 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „PS5 11010-8256.001 Domažlice, Máchova ulice“ na pozemcích p.č. 2330, 2349/15, 2347/11 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5772 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na nemovitosti p.č. 45, 80/1, 121/5, 615/2, 635/3, 635/55, 707/2, 708/3 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu, přičemž jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se stanoví ve výši 40.400,- Kč (OSM)

5773 - a) doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemek p.č. 555/2 za pozemky p.č. 2291/33, 2291/34, 2291/35, 2291/36, 2291/37, 2291/38, 2291/39, 2291/40, 2291/41, 2291/42, 2291/43, 2291/44, 2291/45, 2291/46, 2291/47, 2294/21, 2294/22, 2294/23 vše k.ú. Domažlice
b) doporučuje ZM schválit záměr úplatného převodu staveb – kanalizační stoky a vodovodního řadu vybudovaných v rámci stavby 56. nových bytových jednotek v Ladově ul. v Domažlicích do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5774 - bere na vědomí nabídku společnosti AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, divize 33, Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň na provedení monitoringu jakosti podzemních vod v okolí skládky TKO Havlovice (OSM)

5775 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 116/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele 453/3, k.ú. Domažlice v Kozinově ulici v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6686/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v Kozinově ulici v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5776 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 142, v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5777 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 97, v ulici Kozinova v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5778 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 406, v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5779 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15. 6. 2009 uzavřené mezi městem Domažlice a paní Petrou Praštilovou, dle předloženého návrhu s tím, že v čl. II se stanoví termín pro 2. splátku nájemného 15.08. 2010 (OSM)

5780 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na části pozemku st.p.č. 455 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu za cenu do 240,- Kč/m2 (OSM)

5781 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, II. etapa“ ve složení:
členové náhradníci
Dalibor Kubů, Pavel Wolf,
Bc. Michal Hájek, Jindřiška Deckerová,
Miroslav Kaigl, Radek Zelenka,
Jiří Pivoňka, Alena Raisová,
Ivan Rybár, Stanislav Tauer, (OSM)

5782 - a) bere na vědomížádost společnosti Agrostav Horšovský, a.s., o opětovné projednání provedené stavby „Oprava výpusti rybníka Hrubých“ a úhrady nákladů za realizaci této stavby
b) neukládá OSM zajistit jednání k dokončení přejímky stavby „Oprava výpusti rybníka Hrubých“ (OSM)

5783 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba - I. etapa" ve složení:
členové náhradníci
Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
Jaroslav Weber, Jiří Hafič,
Ing. Arch. Pavel Lejsek, Ing. Zbyněk Pitel,
Pavel Wolf, Dalibor Kubů, (OSM)

5784 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vozidla: Tahač, registrační značka 2A7 26-49, Tatra, registrační značka DO 68- 17, Tatra, registrační značka 2P8 93- 12 do ul. Boženy Němcové dne 14. 5. 2010
b) souhlasí s uzavírkou místní komunikace ul. Boženy Němcové dne 14. 5. 2010, pro společnost Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn (OSM)

5785 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 ze dne 24. 3. 2010
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu označeného č. H 1.5 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice (dále parcely) za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu
d) ukládá odboru správy majetku připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na stavbu "volných" rodinných řadových domů označených č. B 1.11, B1.15 - 1.16, B 1.18, H 1.1 v lokalitě obytné zóně Na Bábě v Domažlicích (OSM)

5786 - a) ruší usnesení č. 5618 ze dne 12. 4. 2010
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy bez čp/če umístěné na stavební parcele č. st. 384 a části pozemkové parcely č. 12/5 v k.ú. Babylon mezi Městem Domažlice jako pronajímatelem a Janem Březinou, jako nájemcem dle předloženého návrhu s tím, že v čl. III odst. 6 budou 2 měsíce prodlení (OSM)

5787 - souhlasí s podnájmem části pozemku – pozemkové parcely č. 4779/13 o výměře 10 m2 v k.ú. Domažlice za účelem umístění obslužného stánku (OSM)

5788 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Ing. Vlastimilem Valečkou, kdy předmětem nájmu bude část pozemku p.č. 2315 k.ú. Domažlice, za účelem umístění parkoviště v Paroubkově ul. v Domažlicích dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává ve výši 20,- Kč/m2 ročně (OSM)

5789 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s darováním bytové jednotky č. 4 v domě čp. 491, Janáčkova ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 823/4813 na stavební parcele číslo 2327 a spoluvlastnického podílu ve výši 823/4813 na společných částech domu čp. 491, za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

5790 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 28.500,-Kč (investiční rezerva)
org. 263 § 2321 pol. 6121 +28.500,-Kč (podíl na nákladech-připojení ČS k distribuční soustavě NN) (OSM)

5791 - a) souhlasí s umístěním 1 ks informačního panelu „Čistá Berounka“ na pozemku p.č. 3749/1 k.ú. Domažlice
b) souhlasí s umístěním 1 ks informačního panelu „Čistá Berounka“ na pozemku p.č. 2194/4 k.ú. Domažlice (OSM)

5792 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za vyúčtování služeb za rok 2008, a to ve výši 50 % z dlužné částky 4.855,- Kč za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno nejpozději do 30. 6. 2010 (OSM)

5793 - schvaluje vyplacení předplaceného nájemného na byt č. 12 v ul. Vojtěchova 115 v Domažlicích, a to ve výši 433.261,- Kč, za podmínky, že nájemci uzavřou změnu nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2010 (OSM)

5794 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 20. 4. 2010
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2009 ve výši 827.944,- Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 140.538,- Kč (2% z vyplacených mezd roku 2009), nerozdělený zisk společnosti ve výši 687.406,- Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázová odměny za 2. pololetí roku 2009 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2009 ve výši ve výši 3.746.007,- Kč a daně z příjmů ve výši 936.400,- Kč do rozpočtu města (OF)

5795 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení s interaktivními videoloterními terminály MULTIVEGAS, a to na adrese: náměstí Míru 137, Domažlice, společností VIKTORIAPLAY, a.s., se sídlem Nitranská 1, 460 01 Liberec (OF)

5796 - schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 3-065-2044-19 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavíraný mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (OF)

5797 - schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 3-065-2043-12 o pojištění majetku, uzavíraný mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (OF)

5798 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 59.512,- Kč (pojištění odpovědnosti za škodu a majetku města)
org. 0208 § 3113 pol. 5331 - 41.343,- Kč (ZŠ Msgre B.Staška, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, účet 518 - služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 18.169,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5799 - schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ Msgre B. Staška 232 takto: snížení účtu 518 – služby o částku 41.343,- Kč (OF)

5800 - bere na vědomí informaci o vyúčtování plynu na zimním stadionu(OF)

5801 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 60.000,- Kč (Městská policie – nákup blokovacích zařízení)
org. 0222 § 5311 pol. 2212 + 60.000,- Kč (Městská policie - příjmy z pokut) (OF)

5802 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 120.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu (OF)

5803 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0452 pol. 4216 ÚZ 33549 + 1.500.000,- Kč (dotace MŠMT-tenisové kurty)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0452 § 3412 pol.6121 - 1.500.000,- Kč (rekonstrukce tenisových kurtů)
org. 0452 § 3412 pol. 6121 ÚZ 33549 + 1.500.000,- Kč (čerpání dotace MŠMT- tenisové kurty) (OF)

5804 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0240 pol. 4216 ÚZ 17881 + 3.300.000,- Kč (dotace MMR- TI obytná zóna Na Bábě)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.300.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 3.300.000,- Kč (obytná zóna Na Bábě)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 ÚZ 17881 + 3.300.000,- Kč (čerpání dotace MMR- TI OZ Na Bábě) (OF)

5805 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 347.122,- Kč (dotace na činnost odb.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 347.122,- Kč (výdaje na činnost odb.lesního hospodáře) (OF)

5806 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 529.414,- Kč (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 529.414- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

5807 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ98216 + 395.085,- Kč (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 395.085,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vl. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ98216 + 98.771,- Kč (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 - 98.771,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění - vl. zdroje)
org.0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ98216 + 35.558,- Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 35.558,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění – vl.zdroje) (OF)

5808 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Pavla Faschingbauera, zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 18. 6. 2010. Náhradník Pavel Wolf (OF)

5809 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP-61/10-P ze státní kontroly dodržování právních předpisů, která proběhla na Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, v lednu 2010 (OKS - ÚŠK)

5810 - neschvaluje prezentaci města Domažlice formou televizního pořadu - pravidelného měsíčníku v Minutách regionu na Primě od firmy ZAK TV s.r.o. Prokopova 26, 301 00 Plzeň (OKS - ÚŠK)

5811 - bere na vědomí zápis z Komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 27. 4. 2010 (OKS - ÚPP)

5812 - ukládá MP provedení kontroly povolených reklamních „áček“ v MPR, zda jsou umístěna a provedena v souladu s povolením města – odboru správy majetku, odstranit nepovolené a předložit zprávu do příští RM (místostarosta Kubů)

5813 - ukládá OSM projednat s dotčenými orgány omezení průjezdu dolní městskou bránou na náměstí Míru, Domažlice pro nákladní dopravu (OSM)

5814 - mění a doplňuje usnesení č. 5162 b) z 21. 12. 2009 takto:
schvaluje projekt Technologického centra ORP Domažlice včetně souvisejících služeb dle výzvy 06 IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace , které jsou přílohou výzvy (OICT)

5815 - bere na vědomí plnění usnesení č. 5758 z 26. 4. 2010 (OICT)

5816 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 462 § 3612 pol. 6121 + 100.000,- Kč (Bytové domy kasárna II - DUR)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5817 - nesouhlasí s tím, aby paní E. B. jakožto členka Nájemního družstva Domažlice, družstvo, doplatila jednorázově dosud nesplacenou část svého dodatečného členského vkladu, tedy částku 115.504,- Kč, a to v termínu do 31.5. 2010 (OSM)

5818 - souhlasí s pořízením kuchyňské linky a sporáku do bytu č. 13 v ul. Michlova 630 v Domažlicích a zahrnutím kuchyňské linky a sporáku do standardního vybavení bytu (OSM)

5819 - a) bere na vědomí návrh společnosti Bartoň a Hajšman, s.r.o. na vypracování PD DSP „Stavební úpravy místních komunikací a úpravy dopravního značení ve vybraných ulicích města Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) ukládá zajistit zpracování projektové dokumentace „Stavební úprava ul. 17.listopadu a Kosmonautů“
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 57.120,- Kč (PD - MK 17. listopadu a Kosmonautů)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 57.120,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5820 - ukládá DTS osadit dětská hřiště u vstupů cedulemi zákaz kouření a provozním řádem (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)