Menu
Město Domažlice
Domažlice

120. schůze ze dne 12.4.2010

-

U S N E S E N Í

ze 120. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 4. 2010Rada města v Domažlicích:

5612 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5613 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu stávající haly na st.p.č. 3443/1 a budoucí nové haly, která bude na pozemku p.č. 3649/7 vše k.ú. Domažlice, jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

5614 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za r. 2009 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22. 5. 2001 (OSM)

5615 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci plnění usnesení č. 5178 ze dne 4.1. 2010 a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

5616 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 61 na stavební parcele č. 473/1 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích Jaroslavě Zlámalové, dle předloženého návrhu (OSM)

5617 - doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1260 ze dne 28. 1. 2009 (OSM)

5618 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy bez čp/če umístěné na stavební parcele č. st. 384 v k.ú. Babylon mezi Městem Domažlice a Janem Březinou, dle upraveného návrhu (OSM)

5619 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 12/5, k.ú. Babylon (OSM)

5620 - a) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na stavební parcele č.st.1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na stavební parcele č.st. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na stavební parcele č.st. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na stavební parcele č.st. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu
e) schvaluje záměr prodat stávajícím nájemníkům bytovou jednotku č. 132/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č.st.1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č.st. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

5621 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4814/50, 4818/6, 4779/6, 4814/46 a 4779/5 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003785/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5622 - mění a doplňuje usnesení č. 4682 ze dne 29.9.2009 takto:
schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. UV – Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv op nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 6, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5623 - schvaluje změnu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ dle upraveného návrhu (OSM)

5624 - rozhodla vyloučit uchazeče BUSINESS & INTERIER TOUŠ, S. R.O., ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ 1, 305 45 PLZEŇ z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5625 - rozhodla vyloučit uchazeče STARKON NOVÁ ŘÍŠE, SPOL. S.R.O., BOHUSLAVICE 51, 588 65 NOVÁ ŘÍŠE z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5626 - rozhodla vyloučit uchazeče INTERIER ŘÍČANY A.S., UHELNÁ 421, 251 01 ŘÍČANY z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5627 - a) nesouhlasí s umístěním 1 ks nového "lamposteru" na sloup VO č. 122 v Husově ul., Domažlice (GE Money Bank a.s.)
b) nesouhlasí s umístěním 1ks nového "lamposteru" na sloup VO č. 71 v Husově ul., Domažlice (GE Money Bank a.s.) (OSM)

5628 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit nemovitost - pozemkovou parcelu č. 291/4 k.ú. Bořice ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - pozemky ve zjednodušené evidenci č. 4312, 4284/2, 5096, vše v k.ú. Domažlice, pozemkovou parcelu č. 317/4 v k.ú. Bořice u Domažlic a pozemkovou parcelu č. 840 v k.ú. Smolov u Domažlic, s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - pozemkovou parcelu č. 291/4 k.ú. Bořice u Domažlic (OSM)

5629 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vjezd tří autobusů na náměstí Míru v Domažlicích z důvodu zajištění přepravy účastníků akce „Oslavy osvobození“ (veteránů 2. světové války z USA) dne 5. 5. 2010 od 11.00 do 15.00 hodin pro Město Domažlice (OSM)

5630 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro automobil AVIA, registrační značka 2P0 62 60, z důvodu konání předvolební akce na náměstí Míru v Domažlicích dne 4. 5. 2010 od 15.00 do 17.00 hodin a dne 22. 5. 2010 od 10.00 do 12.00 hodin pro OV KSČM Domažlice, se sídlem Masarykova 194, Domažlice (OSM)

5631 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodech 2.1. předzahrádka o rozměrech 3x3 m, a dva stolky mezi sloupy jsou umístěny před sousedním domem č. 130 se souhlasem majitele a 2.3. oplocení předzahrádky bude řešeno stromky v truhlících, společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - provozovna Náměstí Míru čp. 131, Domažlice (OSM)

5632 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.4. - výšku podesty 80 cm, z důvodu navázání na stávající terasu, panu Václavu Kadlčíkovi, provozovna Mánesova 569, Domažlice (OSM)

5633 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru v Domažlicích v prostoru od MKS čp. 51 – k čp. 135 dne 11. 5. 2010 od 7.00 do 19.00 hod., pro Oblastní sdružení ODS Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, za účelem pořádání předvolební akce ODS (OSM)

5634 - a) souhlasí s užívání nebytové jednotky č. 558/13 nacházející se v budově čp. 558 ve Švabinského ul., Domažlice - Týnské Předměstí
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. oslovit ostatní spoluvlastníky bytového domu Švabinského 558, Domažlice - Týnské Předměstí, zda mají zájem využívat nebytovou jednotku č. 558/13 nacházející se v tomto domě s tím, že město Domažlice jako jeden ze spoluvlastníků nemá zájem užívat tuto nebytovou jednotku (OSM)

5635 - nedoporučuje ZM schválit záměr prodat část pozemku p.č. 5185/1 v k.ú. Domažlice (OSM)

5636 - bere na vědomí splnění usnesení č. 5284 b) ze dne 1. 2. 2010 (OSM)

5637 - a) schvaluje zadání zakázky "Povrch cyklostezky ze štěrkodrti k Vodolence v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 228 094,- Kč bez DPH, tj 273.713,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 273.713,- Kč (povrch cyklostezky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 273.713,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5638 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 2219 pol. 5171 + 70.000,- Kč (terénní úpravy a úpravy hřiště v Palackého ulici)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 70.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

5639 - schvaluje uzavření "Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka" na stavbu "I/22 Domažlice, most ev.č. 22-004" na pozemcích p.č. v k.ú. Bořice u Domažlic mezi městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pangráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, dle předloženého návrhu (OSM)

5640 - schvaluje změnu nájemní smlouvy se společností Všetečka & syn s.r.o., a to v ustanovení čl. IV. odst.13, které bude mít nadále toto znění: „Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům pověřeným pronajímatelem správou a údržbou hřbitova, zaměstnancům DTS Domažlice,příspěvková organizace užívat část nebytových prostor objektu smuteční sítě označených v dokumentaci skutečného provedení stavby jako č. 17, 18, 19 o celkové výměře 14,21 m2 za účelem jejich užívání jako prostoru pro zázemí, a to za úplatu ve výši 500,--Kč/m2/ ročně, tj. 7.105,-- Kč ročně s tím, že tato cena bude navyšována o inflační nárůst.“ (OSM)

5641 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu rodinného domu čp. 224 v ulici Fügnerově, Domažlice - na stp.č. 1145, Týnské předměstí, Domažlice jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

5642 - a) schvaluje zadání zakázky "Domažlice - odstranění prefabrikovaného plotu z PZ desek v ulici 28. října" firmě Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn za cenu 108.606,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 108.606,- Kč (odstranění plotu v ul. 28.října)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 108.606,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5643 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 09025576 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního na akci „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, dle předloženého návrhu
b) bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci CZ.1.02/6.4.00/08.03040 I. etapa – Revitalizace území Zelenov (OSM)

5644 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování zadávací dokumentace na akci "Domov pro seniory Domažlice - kuchyně" firmě Šumavaplan, spol. s r.o. Krátká 98/III, 342 01 Sušice za cenu 127.779,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 411 § 4357 pol.6121 + 127.779,- Kč (PD - "Domov pro seniory- kuchyně")
org. 264 § 6409 pol.6901 - 106.482,- Kč (investiční rezerva)
org. 411 § 6399 pol.5362 - 21.297,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5645 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Domov pro seniory Domažlice - změna stavby před dokončením" firmě Šumavaplan, spol. s r. o. Krátká 98/III, 342 01 Sušice za cenu 57.600,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 411 § 4357 pol. 6121 + 57.600,- Kč (PD-"Domov pro seniory Domažlice-změna stavby před dokončením")
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 48.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 411 § 6399 pol. 5362 - 9.600,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5646 - schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu na akci "Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností“ s firmou DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5647 - a) schvaluje zadání zakázky - stavby veřejného osvětlení v ulici Kosmonautů v Domažlicích v rámci akce "Domažlice, ul. Kosmonautů - propojení s ulicí 28.října a Kozinova - veřejné osvětlení a městský kamerový a informační systém" firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., Školní 112, Domažlice, za cenu 263.769,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Kosmonautů v Domažlicích v rámci akce "Domažlice, ul. Kosmonautů - propojení s ulicí 28.října a Kozinova - veřejné osvětlení a městský kamerový a informační systém" s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o., Školní 112, Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0262 § 3631 pol. 5171 + 263.769,- Kč (VO - ul. Kosmonautů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 263.769,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5648 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k částem pozemků 2660/4 a 2660/40 k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníka pozemku č. 2661/3 k.ú. Domažlice na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 10.000,- Kč dle upraveného návrhu (OSM)

5649 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností NEGEBU s.r.o., Lhota 183, 301 00 Plzeň, na provedení opravy dolní městské brány dle předloženého návrhu (OSM)

5650 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 pol. 4116 + 80 000,- Kč ÚZ 34054 (Dotace MK - regenerace MPR)
org. 0468 § 3322 pol. 5171 + 80 000,- Kč ÚZ 34054 (Restaurování brány - dotace MK)
org. 0468 § 3322 pol. 5171 + 212 800,- Kč (Restaurování brány - vl. prostředky)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 212 800,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5651 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Domažlice a Pozemkovým fondem ČR na pronájem pozemku p.č. 666/2 Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu (OSM)

5652 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 2315 k.ú. Domažlice (OSM)

5653 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., který se konal dne 4. 3. 2010
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady ponechání ztráty společnosti ve výši 444.812,- Kč jako neuhrazenou ztrátu minulých let
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázová odměny za 2. pololetí roku 2009 jednateli společnosti dle upraveného návrhu
e) ukládá jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady přepracovat finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. na rok 2010 do příští rady
f) ukládá jednateli předložit zprávu o výsledku reklamace vyúčtování plynu do příští rady
g) ukládá OF podat reklamaci na vyúčtování plynu na zimním stadionu (OF)

5654 - a) schvaluje metodiku účtování časového rozlišení energií
b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací zabezpečit účtování časového rozlišení energií dle schválené metodiky (OF)

5655 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Msgre B. Staška232, Domažlice za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku tak, že ztráta 53.467,01 Kč bude ponechána jako neuhrazená ztráta minulých let (OF)

5656 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 Domažlice za rok 2009 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši 44.147,25 Kč bude uhrazena z rezervního fondu (OF)

5657 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit Fond investic
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut fondu investic dle upraveného návrhu (OF)

5658 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit Fond rezerv
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut fondu rezerv dle upraveného návrhu (OF)

5659 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Draženov, Draženov 70, 344 01 Domažlice (OKS-ÚŠK)

5660 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městem Poběžovice, nám. Míru 47, 345 22 Poběžovice (OKS-ÚŠK)

5661 - a) bere na vědomí zprávu o 3 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci březnu 2010
b) bere na vědomí zprávu o 12 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci březnu 2010 (OKS-ÚŠK)

5662 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů a kulturních památek v ČR vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu 1 strany za cenu 13.000,- Kč (OKS-ÚŠK)

5663 - neschvaluje nákup CD s leteckým snímkem Havlovic včetně autorských práv od společnosti AMIDO letecké snímky s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice (OKS-ÚŠK)

5664 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č. j. ČŠIP - 155/10 P z veřejnosprávní kontroly, která proběhla na Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, v termínu 9. - 12. února 2010 (OKS-ÚŠK)

5665 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OF,OKS-ÚŠK)

5666 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 § 3739 pol 2322 + 265 000,- Kč (přijaté pojistné náhrady)
org. 0116 § 3739 pol 5169 + 265 000,- Kč (likvidace ekologické havarie) (OŽP)

5667 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce MV-25357-1/REG/2-2010 mezi městem Domažlice a Ministerstvem vnitra České republiky dle předloženého návrhu (OICT)

5668 - bere na vědomí zprávu o možnostech snížení pevných nákladů v tepelném hospodářství (Wolf, místostarosta)

5669 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a městysem Klenčí pod Čerchovem na projednávání agendy vyplývající ze zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu (tajemnice)

5670 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Luženičky na projednávání agendy vyplývající ze zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu (tajemnice)

5671- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Trhanov na projednávání agendy vyplývající ze zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu (tajemnice)

5672 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (radiostanice PM 150MAXON) mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice (OKS)

5673 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku „Domov pro seniory - vybavení interieru" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách firmě Potrusil s.r.o. Hybešova 1647, Šlapanice,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dodávce „Domov pro seniory - vybavení interieru"s firmou Potrusil s.r.o. Hybešova 1647, Šlapanice, za cenu 11.281.690,30 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření
org. 411 § 4357 pol. 6129 + 11.281.690,00 Kč (vybavení interieru - DD)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.777.947,00 Kč (investiční rezerva)
org. 411 § 6399 pol. 5362 - 1.503.743,30 Kč (odpočet DPH) (OSM)

5674 - schvaluje zadání zakázky na realizaci stavby "Rekonstrukce volejbalových kurtů v Domažlicích" firmě Sibera systém s.r.o., Obránců Míru 1168, Stará Boleslav, za cenu 280.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3412 pol.6121 + 336.000,- Kč (Rekonstrukce volejbalových kurtů)
org. 264 § 6409 pol.6901 - 336.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5675 - ukládá OSM zařadit rekonstrukci kotelen v ul. U Nemocnice 579, Domažlice a v ul. Školní, Domažlice a výměnu oken v budově č.p. 579, v ul. U Nemocnice, Domažlice do plánu investic na rok 2010 (OSM)

5676 - ukládá MKS provést nákup 600 ks pamětních medailí „Domažlické pivní slavnosti“ a výrobu 1 ks razidla (OKS-ÚŠK)

5677 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasem se zřízením stavby s RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem dle předloženého návrhu (OSM)

5678 - doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2010 - 2012 dle předloženého návrhu (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 4. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)