Menu
Město Domažlice
Domažlice

116. schůze ze dne 8.3.2010

-

 
U S N E S E N Í

ze 116. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 3. 2010


Rada města v Domažlicích:

5382 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5383 - a) ukládá OSM nechat zpracovat zaměření stávajícího stavu objektu č.p. 87 na stavební parcele č. st. 441, Hořejší předměstí, Domažlice
b) ukládá OSM předložit na příští radu informaci o stavu příprav ve věci vybudování přechodu pro chodce v Poděbradově ulici v Domažlicích (OSM)

5384 - doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve výši 328.380,- Kč dle předloženého návrhu (OSM)

5385 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 140, v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5386 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 141, v ulici 28. října v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

5387 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze stavebních parcel č. st. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 518 a 519 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ke stavebním parcelám č. st. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5388 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 18 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5389 - a) ruší usnesení č. 5279 ze dne 1. 2. 2010
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 3 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5390 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1023 ze dne 25. 6. 2008
b) doporučuje ZM schválit směnu nemovitostí - pozemkových parcel č. 4948/6, 2194/8, 2194/9, vše v k.ú. Domažlice, které jsou ve vlastnictví Města Domažlice, za nemovitosti - pozemkové parcely č. 635/20, č. 635/11, č. 635/47, č. 635/16, č. 635/17 a č. 635/18, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, které jsou ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5391 - a) schvaluje pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci kat.č. 2171 a částí pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, za cenu 1.000,- Kč/ha/rok na dobu určitou od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem - samostatně hospodařící rolník, dle předloženého návrhu (OSM)

5392 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci prodeje bytových jednotek v rámci 1. vlny prodeje a souhlasí s navrhovaným postupem
b) ukládá OSM připravit podklady pro ukončení 1. vlny privatizace bytových domů (OSM)

5393 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 45/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5394 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 45/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5395 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 97/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 97/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5396 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5397 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5398 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 97/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 97/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 97/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5399 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5400 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st.2927, 2928 , k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 48/2500 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č.p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2927, 2928, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 48/2270 dle předloženého návrhu (OSM)

5401 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/4 na nebytové jednotce č. 433/5 nacházející se v domě č.p. 433 Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1513, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 250/2806 x 1/4
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/4 na nebytové jednotce č. 433/5 nacházející se v domě č.p. 433, Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1513, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 250/2806 x 1/4 dle předloženého návrhu (OSM)

5402 - a) schvaluje záměr darovat spoluvlastnický podíl v rozsahu 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č.p. 448 Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36460
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č.p. 448, Domažlice - Bezděkovské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36460 dle předloženého návrhu (OSM)

5403 - a) bere na vědomížádost nájemníků domu č.p. 257 v Petrovické ul., Domažlice o výměnu oken
b) souhlasí s provedením prací požadovaných nájemníky domu č. p. 257 v Petrovické ul., Domažlice dle vyjádření Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o.
c) nesouhlasí se snížením nájemného za užívání bytů nacházejících se v bytovém domě č.p. 257 v Petrovické ul., Domažlice, neboť se nejedná o závady, které podstatně zhoršují podmínky užívání bytu (OSM)

5404 - bere na vědomí informaci OSM ohledně údržby zeleně u bytových domů ve vlastnictví města Domažlice (OSM)

5405 - a) ruší usnesení č. 4478 ze dne 17. 8. 2009, 95. schůze rady města Domažlice
b) ruší usnesení č. 4477 ze dne 17 .8. 2009, 95. schůze rady města Domažlice (OSM)

5406 - bere na vědomí návrh Nájemního družstva Domažlice, družstvo, Náměstí Míru 1, Domažlice ze dne 5. února 2010 na prošetření okolností výstavby bytového domu č.p. 656 v ul. Vrchlického, Domažlice a souhlasí, aby zmocněnec ve funkci výkonu předsedy Nájemního družstva Domažlice, družstvo učinil příslušné kroky k prošetření této věci věcně příslušnými orgány (OSM)

5407 - mění a doplňuje usnesení č. 5283 ze dne 1. 2. 2009 takto:
schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkovým parcelám č. 5389/1, 5389/3, 5389/2, 4948/14, 2194/16, 2194/25, 2194/23, 2194/3, 2194/1, 2190/6, 2190/3, 2190/7, 2190/8, 2190/9, 2190/10, 2190/1, 4948/22, 4948/21, 4948/11, 4949/1 a parcelám ve zjednodušené evidenci č. 2491, 4948, 2446, 2447, 4949/1, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/3, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5408 - a) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 157/4 v budově č.p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy
b) doporučuje ZM schválit uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku", dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bytové jednotky je stanovena ve výši 621.000,- Kč (OSM)

5409 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vozidla: a) Avia, registrační značka PMB 34-02, b) Avia, registrační značka PSA 02- 18 pro společnost TOPTRANS EU, a.s., Teslova 15, 318 00 Plzeň, IČ 28202376 (OSM)

5410 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro druh vozidla: Tatra T 815, registrační značka DO 47-07 za účelem dovážky pitné vody do osady Na pile, v úseku silnici II. tř. č. 193 od km staničení cca 90,000 (křižovatka /okružní/ silnice II. tř. č. 193 a místních komunikací - ulice Msgr B. Staška a E. Krásnohorské ve městě Domažlice) do km staničení 93,661 (křižovatka silnice I. tř. č. 26 a silnice II. tř. č. 193) přes obec Havlovice a ze zákazu vjezdu nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje mez 3,5 t, a to pro řidiče následujících vozidel továrních značek, typů a registračních značek:
Tatra T 815 DO 47-07, Tatra T 815 DO 69-84, Praga V3S DO 40-02 Praga V3S DO 28-82, LIAZ cisternový vůz DO 57-06, LIAZ MUT DO 65-96, LIAZ 151.261 DO 70-88, LIAZ 151.261 1P4 5884, MAN TGA 26.390 2P9 8189 , MAN TGA 18.360 3P4 4945, MAN TGS 26.440 3P9 0289, MAN LE 10.180 2P9 8052, AVIA A 30 L DO 68-49,
a) na silnici II. tř. č. 193, v úseku od km staničení cca 89,948 (křižovatka silnice I. tř. č. 22 - ul. Komenského a Poděbradova a silnice II. tř. č. 193 - ul. Prokopa Velikého ve městě Domažlice) do km staničení cca 87,300 (úroveň objektu vodojemu) z důvodu nutnosti dopravní obsluhy dvou objektů vodojemů
b) na silnici II. tř. č. 193, v úseku od km staničení cca 87,300 (úroveň objektu vodojemu) do km staničení cca 86,250 (hranice správního obvodu MěÚ Domažlice a MěÚ Horšovský Týn), z důvodu nutnosti dopravní obsluhy objektu vodojemu – u Třebnic.
Vlastníkem je právnická osoba Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice a s omezením platnosti povolení dané výjimky od 01. 04. 2010 do 31. 03. 2011 (OSM)

5411 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobus registrační značky 3B5 0962, za účelem vjezdu dne 13. 3. 2010 v době cca 9.00 – 12.00 hodin pro konání předvolební kampaně SPO - Strana práv občanů, kterou zastupuje pan Ladislav Feierfeil (OSM)

5412 - bere na vědomížádost o bezplatného parkování vozidel delegátů shromáždění SDH v prostoru náměstí Míru v Domažlicích dne 27. 3. 2010 v době od 7.30 do 15.00 hod (OSM)

5413 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, podnikající pod označením Eva Kohoutová, za r. 2009 v prodejně smíšeného zboží čp. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatou od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 1. 3. 2007 ve znění dodatku č. I. a II. (OSM)

5414 - neschvaluje úhradu vložených investic do nebytového prostoru - nemovitosti čp. 61 na stavební parcele č. 473/1, k.ú Domažlice, Petře Dočekalové, podnikající pod označením Petra Dočekalová, z hospodářské činnosti města Domažlice (OSM)

5415 - odkládá rozhodnutí ve věci souhlasu s povolením pro povolování předzahrádek panu Václavu Kadlčíkovi - provozovna Mánesova 569, Domažlice, do doby zjištění možnosti vybudování parkoviště před touto provozovnou (OSM)

5416 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Všetečka & syn s.r.o., se sídlem Palackého 460, 334 01 Přeštice, kdy předmětem nájmu budou pozemky st.p.č. 4388, st.p.č. 4389, st.p.č.4390, st.p.č. 4391 vše k.ú. Domažlice, za účelem umístění objektu smuteční obřadní síně určeného k provozování pohřebních a souvisejících služeb dle předloženého návrhu s těmito změnami:
1. První věta čl. IV. odst. 8 se nahrazuje tímto zněním: „Ke dni skončení nájemního vztahu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli ve stavu, v jakém ho od něho převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a době užívání, pokud smluvní strany nesjednají jinak.“
2. V čl. V. odst. 2 se vypouští slovní spojení "nebo bude-li pronajímatel potřebovat předmět nájmu pro plnění svých úkolů “
3. V čl. IV. odst. 13 se nahrazuje tímto zněním: "Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům pověřeným pronajímatelem správou a údržbou hřbitova, zaměstnancům DTS Domažlice, příspěvková organizace užívat část nebytových prostor objektu smuteční sítě označených v dokumentaci skutečného provedení stavby jako č. 16, 17, 18, 19 o celkové výměře 33,41 m2 za účelem jejich užívání jako skladu a prostor pro zázemí,a to za úplatu ve výši 500,-- Kč/m2 ročně, t.j. 16.705,-- Kč ročně s tím, že tato cena bude navyšována o inflační nárůst. Práva a povinnosti nájemce a DTS Domažlice, příspěvková organizace při užívání výše uvedených nebytových prostor budou upravena v nájemní smlouvě uzavřené mezi nájemcem jako pronajímatelem a DTS Domažlice, příspěvková organizace jako nájemcem, přičemž doba nájmu bude sjednána na 30 let. Všetečka & syn s.r.o. se tímto zavazuje zaslat návrh uveden nájemní smlouvy DTS Domažlice, příspěvková organizace do 30.4.2010."
4. V čl. VI. odst. 15 se vypouští slovní spojení "13 a" (OSM)

5417 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. Mánesova 569 – kabel NN“ na pozemkových parcelách č. 2311/8, 2311/13, 2311/17, 2311/18 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004999/1 dle předloženého návrhu (OSM)

5418 - a) schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 899-14525-28 s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha, IČ 45272956 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-14525-28 s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 27.800,- Kč (pojistné komunikace Husova, Ladova)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 27.800,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

5419 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem 344 01 Domažlice, Týnské předměstí, Fügnerova 647 dle předloženého návrhu (OSM)

5420 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené se Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ: 344 01 dle předloženého návrhu (OSM)

5421 - schvaluje podání výzvy k vyklizení pozemku č. 274/2, k.ú. Domažlice Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o.s. dle předloženého návrhu (OSM)

5422 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 628 a 629 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ze stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5423 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavebních parcel č. st. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 498 a 499 v Kunešově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavebních parcel č. st. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

5424 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1713 ze dne 24. 2. 2010
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.17 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (OSM)

5425 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 12 v ulici Kosmonautů 163 v Domažlicích, neboť se nejedná o závady, které podstatně zhoršují podmínky užívání bytu (OSM)

5426 - a) schvaluje v souladu s Čl. II - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 257/26 v Petrovické ul., Domažlice z důvodu hrubého porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění
c) ruší usnesení č. 3752 a) ze dne 6. 4. 2009 (OSM)

5427 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 4, I. kategorie, o velikosti 1+kk, v budově čp. 579, v ulici u Nemocnice v Domažlicích a to na dobu určitou 3 měsíců ode dne převzetí předmětu nájmu (OSM)

5428 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s RWE GasNet, s.r.o., a Městem Domažlice související s přeložkou plynu v obytné zóně Na Bábě Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s RWE GasNet, s.r.o., a Městem Domažlice související s přeložkou plynu v obytné zóně Na Bábě Domažlice dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 20.000,- Kč (Obytná zóna přeložka plynu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 20.000,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5429 - souhlasí s poskytnutím znaku Města Domažlice pro výrobu kanalizačních poklopů v rámci stavby „Čistá Berounka“ umisťovaných na území města Domažlice (OSM)

5430 - souhlasí s uzavřením plaveckého bazénu pro veřejnost dne 24. 5. 2010 od 19:00 do 22:00 hodin z důvodu konání Letní olympiády výchovných ústavů ČR (OF)

5431 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. přepracovat položkový plán oprav městských bytových a nebytových domů na rok 2010 (OF)

5432 - bere na vědomí finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2009, provedené dle vnitřní směrnice Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice (OF)

5433 - schvaluje úpravu ceníku Plaveckého bazénu na rok 2010 dle upraveného návrhu (OF)

5434 - schvaluje výrobu 1 ks razidla s motivem č. 2 a nákup 1200 ks pamětních mincí Chodské slavnosti 2010 od firmy Ing. David Mička, Petýrkova 1954/1, 148 00 Praha 4 – Chodov a použití finančních prostředků na výrobu razidla a nákup mincí z org. 0115 Cestovní ruch (OKS - ÚŠK)

5435 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů ve výši 31.500,- Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec roku 2009“ takto: jednotlivci mládež 500,- Kč (9x), jednotlivci dospělí 1000,- Kč (8x), kolektivy mládež 2.000,- Kč (5x), kolektivy dospělí 3.000,- Kč (3x) (OKS - ÚŠK)

5436 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2010 na 1 dítě navštěvující Mateřskou školu Nový Kramolín (OKS - ÚŠK)

5437 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice a Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice v měsíci únoru 2010 (OKS - ÚŠK)

5438 - a) bere na vědomí informaci ředitele Městského kulturního střediska Mgr. Kamila Jindřicha o situaci ohledně občerstvení v letním kině a kině Čakan
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Mgr. Kamilu Jindřichovi zrealizovat výběrová řízení na provozovatele občerstvení v letním kině a kině Čakan (OKS - ÚŠK)

5439 - schvaluje změnu platového výměru Bc. Lenky Schirové, ředitelky příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle varianty A s účinností od 1. 3. 2010 (OKS - ÚŠK)

5440 - schvaluje program akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2010 dle varianty A (OKS - ÚŠK)

5441 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chodov, Chodov 155, 345 33 Trhanov (OKS - ÚŠK)

5442 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chodská Lhota, Chodská Lhota 83, 345 06 Kdyně (OKS - ÚŠK)

5443 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městem Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně (OKS - ÚŠK)

5444 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí p. Č. 118, 345 34 Klenčí p. Č. (OKS - ÚŠK)

5445 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Koloveč, Tyršova 10, 345 43 Koloveč (OKS - ÚŠK)

5446 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Kout na Šumavě, Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě (OKS - ÚŠK)

5447 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Luženičky, Luženičky 1, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5448 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov (OKS - ÚŠK)

5449 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mutěnín, Mutěnín 60, 345 25 Hostouň (OKS - ÚŠK)

5450 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nevolice, Nevolice 4, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5451 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nový Kramolín, Nový Kramolín 13, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5452 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pasečnice, Nová Pasečnice 8, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5453 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pec pod Čerchovem, Pec pod Čerchovem 58, 344 01 Domažlice (OKS - ÚŠK)

5454 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Puclice, Puclice 1, 345 61 Puclice (OKS - ÚŠK)

5455 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Úsilov, Úsilov 33, 345 06 Kdyně (OKS - ÚŠK)

5456 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2010 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby (OKS - ÚŠK)

5457 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 42.653,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, na nákup kopírovacího stroje Canon Image Runner iR2520 včetně toneru a podavače (OKS - ÚŠK)

5458 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v pátek 30. 4. 2010 od 15.00 hodin do 20.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5459 - schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2010 od 6.00 hodin do 20.00 hodin (OKS - ÚŠK)

5460 - a) schvaluje nabytí daru - finanční částky 100 000,- Kč na obměnu inventáře rekreační chaty města Domažlice na Babyloně od paní Aleny Slunéčkové a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 3429 pol. 2321 +100.000,- Kč (přijetí neinv. daru - chata Babylon)
org. 0223 § 3429 pol. 5137 +100.000,- Kč ( použití daru - drobný dl. majetek chata Babylon) (OKS)

5461 - a) schvaluje vyřazení motorového vozidla Škoda Octavia Combi Tour vedeného pod inventárním číslem DHM 85 v hodnotě 465.754,50 Kč
b) schvaluje vyřazení videokamery PANASONIC i s příslušenstvím vedené pod inventárními čísly DHM 24 videokamera PANASONIC 80.600,-- Kč
DDHM 82 stativ k videokameře 2.300,-- Kč
DDHM 99 baterie PANASONIC 2.010,-- Kč
DDHM 126 baterie PANASONIC 3.995,-- Kč
DDHM 128 pracovní taška k videokameře 750,-- Kč
DDHM 131 dabovací zařízení k videokameře 4.950,-- Kč (MP)

5462 - bere na vědomí žádost pana Jana Hodana (tajemnice)

5463 - bere na vědomí splnění usnesení č. 5362 ze dne 15. 2. 2010 (Harmonogram převodu sportovních zařízení) (OSM)
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 15. 3. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)