Obsah

97. schůze ze dne 14.9.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í


z 97. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 9. 2009
Rada města v Domažlicích:

4575 - ruší usnesení č. 3383 z 5. 1. 2009     (OSM)

4576 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4577 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí, že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu města vydat opatření obecné povahy č. 3/2009 o Změně č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice     (OVÚP)

4578 - souhlasí s řešením situace týkající se zaplavování suterénu objektu U Nemocnice 579, Domažlice dle kroku č. 2 předloženého Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. v koordinaci s akcí Čistá Berounka     (OSM)

4579 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - prádelny o výměře 10,56 m2 v nemovitosti - objektu č.p. 62 v ulici náměstí Míru v Domažlicích na stavební parcele č. st. 95, k.ú. Domažlice za účelem zřízení "skladovacích prostor" na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/měsíčně s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4580 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitostí - části pozemkové parcely č. 2592/2 a částí pozemků zjednodušené evidence č. 2548/3, 2548/4, 2548/7 a 2549, vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

4581 - a) bere na vědomí žádost Sportovního klubu Šumava Domažlice ze dne 1.9.2009
b) schvaluje snížení nájemného na polovinu za pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části p.p.č. 962/2 k.ú. Domažlice Sportovnímu klubu Šumava Domažlice, se sídlem Haltravská ul., 344 01 Domažlice, za účelem provozování sportovní činnosti a ukládá OSM předložit novou nájemní smlouvu     (OSM)

4582 - ukládá OSM jednat s p. Tomášem Jiroutem, o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemkové parcely č. 2571/2 k.ú. Domažlice z důvodu realizace stavby "Domažlice - Havlovice, vodovod a kanalizace"     (OSM)

4583 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2835 (PK), k.ú. Domažlice za účelem umístění včelína     (OSM)

4584 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 4851/3 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

4585 - a ) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 710 ze dne 12. 12. 2007
b) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 931 ze dne 30. 4. 2008     (OSM)

4586 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“    (OSM)

4587 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích CZ.1.14/1.5.00/03.00798“     (OSM)

4588 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu “Rekonstrukce městského kulturního střediska Domažlice“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce městského kulturního střediska Domažlice“ v rámci rozpočtu města Domažlice     (OSM)

4589 - a) doporučuje zastupitelstvu měnit a doplnit usnesení č. 1497 ze dne 26. 8. 2009 takto: schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17 (jako Správcem programu) a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, (jako žadatelem) a Městem Domažlice (jako navrhovatelem) ve smyslu Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR za účelem vybudování stavby protipovodňového opatření Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny, jenž je evidováno u Správce programu pod č. 1291234501, s těmito podstatnými náležitostmi:
Navrhovatel se zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření vlastními finančními prostředky. Obsah smlouvy o účasti bude doplněn smlouvou o financování akce realizované v rámci programu 129120, ve které bude určen konkrétní rozsah spoluúčasti Navrhovatele.
Vedle spoluúčasti Navrhovatele je Navrhovatel povinen uhradit náklady přesahující výši poskytnuté Podpory, ostatní náklady, na které se poskytnutí Podpory nebude vztahovat, a investice nad rámec prokazatelně nezbytné míry vyvolaných investic potřebných pro realizaci protipovodňového opatření, které nebudou hrazeny z územních rozpočtů, z fondů EU, z jiných státních zdrojů, případně ze soukromých zdrojů.
Navrhovatel se zavazuje převzít protipovodňové opatření po jeho dokončení od Žadatele do svého vlastnictví. K zajištění tohoto závazku uzavře Navrhovatel se Žadatelem Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, a to před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Navrhovatel se zavazuje, že bude vybudované protipovodňové opatření nebo jeho samostatnou část provozovat a udržovat s péčí řádného hospodáře.
b) ruší usnesení č. 4453 ze dne 17. 8. 2009
c) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí stavby protipovodňového opatření "Domažlice - protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny" vybudované v rámci PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ do vlastnictví města a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, (jako budoucím dárcem) a Městem Domažlice (jako budoucím obdarovaným) ve smyslu Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR s těmito podstatnými náležitostmi:
Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je převod majetku České republiky, kterým je Protipovodňové opatření - Domažlice, zkapacitnění Zubřiny (nebo jeho části). Darovací smlouvu vyhotoví a zašle budoucí dárce budoucímu obdarovanému nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení užívání stavby budoucím dárcem v souladu s platnými právními předpisy. Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují podepsat darovací smlouvu do 90 dnů ode dne zahájení užívání stavby budoucím dárcem v souladu s platnými právními předpisy.
Budoucí obdarovaný se zaváže, že předmět darování žádným způsobem nezcizí nebo nezmění užívání předmětu darování do lhůty stanovené budoucím dárcem nebo Ministerstvem zemědělství ČR jako správcem programu.     (OSM)

4590 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Pavel Gruber, projektování elektrických zařízení, se sídlem Sedlice 24, 344 01 Domažlice, na vypracování PD pro územní řízení a stavební povolení „Domažlice – veřejné osvětlení a městský kamerový a informační systém v ulici Kosmonautů a 28. října“ za cenu 42.840,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 42.840,- (Projektové dokumentace)
org,.0262 § 3631 pol. 6121 + 42.840,- (PD DUR/DSP rekonstrukce VO Kosmonautů)     (OSM)

4591 - bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a. s. o záměru realizovat v roce 2011 rekonstrukci nadzemního vedení NN v ulici Tyršova v Domažlicích      (OSM)

4592 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Tomáš Váchal, projektování elektrických zařízení, se sídlem Kout na Šumavě 322, na vypracování PD pro územní řízení a stavební povolení „Havlovice – veřejné osvětlení chodníku při silnici II/193 – II. etapa“ za cenu 32.130,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 32.130,- (Projektové dokumentace)
org,.0262 § 3631 pol. 6121 + 32.130,- (Inženýrské sítě - VO Havlovice - chodník při II/193)     (OSM)

4593 - schvaluje zadání zakázky "Oprava objektu pro bydlení (hájovna) - Babylon č. p. 23" firmě STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, za cenu 104.451,-- Kč včetně DPH     (OSM)

4594 - schvaluje zadání zakázky "Oprava objektu pro bydlení (hájovna) - Babylon č. p. 34" firmě STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, za cenu 226.169,-- Kč včetně DPH     (OSM)

4595 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice na zadávání veřejné zakázky na "Oprava objektu pro bydlení (hájovna) - Česká Kubce č. p. 9"
b) schvaluje zadání zakázky "Oprava objektu pro bydlení (hájovna) - Česká Kubce č. p. 9" firmě STABACH, s. r. o., se sídlem Babylon 126, PSČ 345 31, za cenu 412.013,-- Kč včetně DPH     (OSM)

4596 - nesouhlasí se záměrem společnosti EcoEG s. r. o. se sídlem Konviktská 24, Praha, využít pozemek parc. č. 4247/3 v k.ú. Domažlice pro stavbu fotovoltaické elektrárny jako obec, na jejímž katastrálním území se předmětná stavba nachází    (OSM)

4597 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 150.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 252 § 3639 pol. 5169 + 150.000,- Kč (věcná břemena, geometrické plány)     (OSM)

4598 - schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ 25227254 dle předloženého návrhu     (OSM)

4599 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru v prostoru od MKS čp. 51 – k čp. 138 náměstí Míru, dne 24. 9. 2009 od 12.00 do 19.00 hod., pro Oblastní sdružení ODS Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, za účelem pořádání předvolební kampaně ODS     (OSM)

4600 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru v prostoru od MKS čp. 51 – k čp. 138 náměstí Míru, dne 2.10.2009 od 8. 00 do 17.00 hod., pro OVV ČSSD Domažlice, se sídlem Spálená 157, Domažlice, za účelem pořádání předvolebního mítinku ČSSD     (OSM)

4601 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádek od 1.11.2009 do 28.2.2010 panu Janu Březinovi     (OSM)

4602 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro autobusy: a) Škoda 706 RTO, registrační značka LIB 07-71, b) Škoda 706 RTO, registrační značka LIB 07-77, c) Škoda 706 RTO, registrační značka 1H7 50 00 a popř. další 1-2 zrenovované autobusy, jejichž registrační značka v současné době není známa dne 19.9.2009 od 12.00 hod. do 14.30 hodin pro Klubu českých historických autobusů – RTO Klub, Berounská 349, Liberec 12     (OSM)

4603 - a) bere na vědomí informaci OSM týkající se majetkoprávního vypořádání v rámci budoucí směny pozemků s panem Tomášem Příbkem, nacházejících se v lokalitě budoucí obytné zóny v Domažlicích
b) nesouhlasí s navrhovaným způsobem řešení směny pozemků s panem Tomášem Příbkem     (OSM)

4604 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat stavební parcelu č.st. 1649/58, k. ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu a stavební parcelu č. st. 1649/56, k.ú. Domažlice nacházející se pod rozestavěnou stavbou bytového domu ve vlastnictví jiného subjektu po nabytí této parcely do svého vlastnictví
b) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí stavby kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Bytového domu 36 b. j. Domažlice do vlastnictví města a uzavření smlouvy s Bytovým družstvem STATUA centrum-družstvo, se sídlem Pod Všemi Svatými 13, Plzeň, dle předloženého návrhu     (OSM)

4605 - schvaluje záměr pronajmout díl "a" stavební parcely č. 195 - část přízemí dolní brány na náměstí Míru v Domažlicích za účelem zřízení prodejny keramiky     (OSM)

4606 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 250.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 240 § 3612 pol. 5169 + 250.000,- Kč (služby spojené s prodejem bytů)     (OSM)

4607 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o obstarání náležitostí s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4608 - a) bere na vědomí nabídku firmy RAFFAEL-ar, Lhota 62, Červený Kostelec na umístění velkoplošné mapy města Domažlice
b) neschvaluje záměr poskytnutí části pozemku p.č. 3685/3, k.ú. Domažlice do výpůjčky     (OSM)

4609 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/06/DSP na akci „Domov pro seniory, Domažlice“ s firmou Šumavaplan, spol. s.r.o., projekční a inženýrské středisko, Krátká 98/III, Sušice dle předloženého návrhu     (OSM)

4610 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na transfer živočichů před realizací stavby „Odbahnění rybníka Babylon“ firmy NaturaServis s.r.o., Hradec Králové
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na transfer živočichů před realizací stavby „Odbahnění rybníka Babylon“ s firmou NaturaServis s.r.o., Hradec Králové za cenu 357.000,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu     (OSM)

4611 - a) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost bytovou jednotku č. 156/5 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy, dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost bytovou jednotku č. 157/4 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy, dle předloženého návrhu     (OSM)

4612 - nedoporučuje ZM schválit zařazení bytového domu čp. 476, v ulici Škroupově v Domažlicích, Bezděkovské předměstí do "Seznamu domů pro II. vlnu prodeje - 1. etapa, v souladu se Zásadami k prodeji bytů v majetku města Domažlice     (OSM)

4613 - bere na vědomí žádost obyvatelů domu zařazení bytového domu čp. 132, v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší Předměstí do Seznamu domů pro II. vlnu prodeje - 1. etapa    (OSM)

4614 - ukládá místostarostovi Wolfovi předložit návrh zařazení bytových domů do II. vlny - 2. etapy privatizace
termín: na příští rada

4615 - schvaluje doplnění "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" dle upraveného návrhu     (OSM)

4616 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 17, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku, s tím, že podnájemce bytové jednotky bude vybrán Městem Domažlice     (OSM)

4617 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen č. 1457/2009 s Povodím Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova 8, Praha 5, pro umístění a provozování staveb vodovodu a kanalizace v Havlovicích dle předloženého návrhu     (OSM)

4618 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4216 – 38.280.000,- Kč (dotace Domov pro seniory – původní výše)
org. 0411 pol. 4216 + 34.807.091,- Kč (dotace Domov pro seniory – Dodatek č. 2)
org. 0411 pol. 2222 + 3.472.909,- Kč (Domov pro seniory – odpočet DPH)      (OF)

4619 - a) jmenuje hlavní inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2009 v tomto složení:
Předseda: Ing. Pavel Faschingbauer
Členové: Ing. Jitka Heřmanová
Ing. Milena Vlčková
Ing. Alena Kučerová
Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje harmonogram inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2009 dle předloženého návrhu
c) ukládá hlavní inventarizační komisi provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města Domažlice v roce 2009 dle schváleného harmonogramu     (OF)

4620 - schvaluje úpravu otevírací doby na plaveckém bazénu Domažlice z důvodu konání plaveckých závodů a náborových kurzů plaveckého oddílu Jiskry Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

4621 - bere na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Msgre B.Staška 232, Domažlice č.j. 5271/09-18539/2009/Sta     (OF)

4622 - bere na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole poskytnutých dotací z rozpočtu města Diecézní charitě Plzeň, Sady 5. května 8, Plzeň č.j. 8243/09-31611/2009/Sta     (OF)

4623 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0240 §3612 pol. 3112 + 4.000.000,- Kč (příjem z prodeje bytů)
org. 0264 §6409 pol. 6901 + 4.000.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

4624 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 3. 9. 2009
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2009
c) neschvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2009 jednateli společnosti dle předloženého návrhu     (OF)

4625 - schvaluje změnu finančního plánu hospodářské činnosti dle předloženého návrhu     (OF)

4626 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 22.000,- Kč na akci „Evropský den bez aut“, který se koná dne 19. 9. 2009     (OKS - ÚŠK)

4627 - neschvaluje poskytnout dotace na zajištění sportovně společenských akcí oddílu krasobruslení Jiskry Domažlice     (OKS - ÚŠK)

4628 - schvaluje pořízení 50 ks videozáznamů z návštěvy prezidenta republiky Václava Klause při příležitosti Chodských slavností – Vavřinecké poutě v neděli 16.8.2009 p. Janem Novákem, v ceně 5000,- Kč     (OKS - ÚŠK)

4629 - schvaluje nákup 70 kusů nátělníků pro Jeselské zařízení Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS - ÚŠK)

4630 - schvaluje nákup nového PC včetně programového vybavení pro ZUŠ Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS - ÚŠK)

4631 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 220, par. 5512, pol. 5132 - 10.600,- Kč ( ochranné pomůcky)
org. 220, par. 5512, pol. 5137 - 30.000,- Kč (DHM)
org. 220, par. 5512, pol. 5156 - 38.000,- Kč (pohonné hmoty)
org. 220, par. 5512, pol. 5139 + 6.200,- Kč (materiál)
org. 220, par. 5512, pol. 5151 + 25.000,- Kč ( vodné)
org. 220, par. 5512, pol. 5163 + 4.400,- Kč (pojištění členů)
org. 220, par. 5512, pol. 5167 + 5.000,- Kč (školení)
org. 220, par. 5512, pol. 5171 + 38.000,- Kč (opravy)     (OKS)

4632 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 221, par. 5512, pol. 5132 - 1.400,- Kč ( ochranné pomůcky)
org. 221, par. 5512, pol. 5137 + 1.400,- Kč (DHM)     (OKS)

4633 - a) bere na vědomí oznámení o projednání zadání územního plánu Babylon jako sousední obec
b) nesouhlasí se zařazením dále uvedených rozvojových ploch v rámci projednání zadání územního plánu Babylon do veřejně prospěšných staveb, jedná se o tyto plochy: 1- a,b, 2 - a,b, 3, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51-a,b, 52, 53 - a,b, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61 jako vlastník dotčených pozemků     (OSM)

4634 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce v otevřeném zadávacím řízení na realizaci stavby „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
b) jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku v zadávacím otevřeném řízení na realizaci stavby „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“
členové:                          náhradníci:
Ing. Miroslav Mach,       Ing. Ivana Sladká,
Ing. Zbyněk Wolf,          Ing. Arch. Ladislav Schejbal,
Jiří Pivoňka,                   Michal Szmigiel,
Dalibor Kubů,                Jindřiška Deckerová
Bc. Michal Hájek,         Alena Raisová,     (OSM)

4635 - schvaluje nákup nového DVD přehrávače pro školní družinu Základní školy praktické Domažlice, dle předloženého návrhu v ceně do 2.500,- Kč     (OKS - ÚŠK)

4636 - žádá o svolání mimořádné valné hromady společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Pro úspěšné zajištění dotace je třeba doložit dominantní vliv veřejného vlastnictví po dobu minimálně 10 let (tj. zejm. nesmí dojít ke změně ovládající osoby, zisk musí být tvořen pouze ve výši nezbytné pro obnovu a rozvoj provozní infrastruktury, tvorbu nezbytných finančních rezerv a fondů provozní společnosti a zároveň tento zisk nesmí být vyplácen majiteli provozní společnosti ve formě dividend nebo jiné formě zisku; a zároveň nebude prodána či jinak převedena jakákoli část provozovaného majetku vlastněného veřejným vlastníkem do rukou soukromého sektoru). K rozhodnutí o rozdělení dividend je třeba rozhodnutí valné hromady     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 9. 2009
Poslední aktualizace: 21. 9. 2009 00:00
Autor: