Obsah

95. schůze ze dne 17. 8. 2009

Typ: ostatní
-

Rada města v Domažlicích:
 

4447 - a) bere na vědomí navrženou studii využití zástavby proluky na pozemku st.p.č. 671 k.ú. Domažlice v ul. Husova
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 24.10.2008, jehož předmětem bude prodloužení termínu předložení kompletní projektové dokumentace na realizaci novostavby na stpč. 671 v k.ú. Domažlice, dle části C čl. I odst. 1) smlouvy o budoucí smlouvě kupní, do 31.12.2009         (OSM)

4448 - schvaluje pro zajištění veřejně prospěšné stavby „Cyklostezka Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce“ pokácení 2 ks stromů JAVOR KLEN na ppč.4847, k.ú. Domažlice z toho 1 ks obvod kmene 150 cm a 1 ks 190 cm.         (OSM)

4449 - doporučuje ZM schválit záměr prodat část pozemku č. 3348/8 k.ú. Domažlice, nově označenou GP č. 3351-54/2009 jako stavební parcela č. 4393 o výměře 1 m2         (OSM)

4450 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 5362 - 43.638,-- Kč (daň z převodu nemovitostí)
org. 252 § 3639 pol. 5192 + 43.638,-- Kč (soudní výlohy)          (OSM)

4451 - doporučuje ZM změnit a doplnit usnesení č. 1452 ze dne 17.6.2009 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17 a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 a Městem Domažlice na zajištění stavby Domažlice, protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny dle nově předloženého návrhu         (OSM)

4452 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy č. 10119909630 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu smlouvy         (OSM)

4453 - doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí stavby "Domažlice - protipovodňová opatření - zkapacitnění Zubřiny" do vlastnictví města a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 dle doplněného návrhu         (OSM)

4454 - schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace“ mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Domažlice, p.o. Plzeňského kraje, se sídlem Sadová 324, 34401 Domažlice, IČ 00073679 dle předloženého návrhu         (OSM)

4455 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154052 ze stpč. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 626 a 627 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154052 ze stpč. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu          (OSM)

4456 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku a odboru finančního o stavu exekucí vedených Městem Domažlice         (OSM, OF)

4457 - a) souhlasí s umístěním poštovních odkládacích schránek SL III/0 na stojanech na pozemky ve vlastnictví města v k.ú. Domažlice - p.č. 2311/2 - ul. Ladova, p.č. 298/1 - ul. Kosmonautů, p. č. 4819/1 - ul. Jindřichova, p. č. 5529 - ul. Břetislavova Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
b) zplnomocňuje Českou poštu, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 k jednání s příslušnými orgány ve správních řízeních vedených za účelem vydání rozhodnutí k povolení umístění poštovních odkládacích schránek na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 2311/2, 298/1, 4819/1 a 5529 vše v k.ú. Domažlice          (OSM)

4458 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 7. 2009, dle předloženého návrhu         (OSM)

4459 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 498 ze dne 21.3.2001 a č. 519 ze dne 18.4.2001
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy darovací č. 3/01/D uzavřené mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Domažlice dne 22. 5. 2001 dle upraveného návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit nemovitosti - pozemkové parcely č. 4948/6, 2194/8, 2194/9, vše v k.ú. Domažlice, které jsou ve vlastnictví Města Domažlice, za nemovitosti - pozemkové parcely č. 635/20, č. 635/11, č. 635/47, č. 635/16, č. 635/17 a č. 635/18, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, které jsou ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu          (OSM)

4460 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 84/12 a 84/35 vše k.ú. Babylon dle předloženého návrhu.         (OSM)

4461 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 438 § 2212 pol. 6121 + 484.600,-- Kč (Ladova ul. - realizace)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 484.600,-- Kč (investiční rezerva)          (OSM)

4462 - bere na vědomí žádost výběrové komise ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského 17, Domažlice“          (OSM)

4463 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu restaurace VESELÁ VINÁRNA dle předloženého návrhu          (OSM)

4464 - a) souhlasí s umístěním stavby "Mezinárodní cyklostezka Regensburg - Plzeň, úsek silnice III/19367 - Hadrovec, cyklostezka a rekonstrukce akvaduktu" na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice pč. 532/2, 648/1, 712, vše k. ú. Havlovice u Domažlic
b) souhlasí s umístěním stavby "Stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice - I. etapa na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice pč. 2632/2, 2651 (PK), vše k.ú. Domažlice          (OSM)

4465 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekční kancelář Rojt na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Chodník při silnici II/193 v Havlovicích – II. etapa“ za cenu 113.764,-- Kč a projektové dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce ulice Břetislavova v Domažlicích“ za cenu 175.049,-- Kč, vč. DPH dle předloženého návrhu.          (OSM)

4466 - bere na vědomí uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních mezi Svazkem českých měst a obcí v česko – bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" a vlastníky pozemků dotčených stavbou - stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice I. etapa a Domažlice – hranice k.ú. Luženičky          (OSM)

4467 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemku parc.č. 357/3 k.ú. Česká Kubice dle GP č. 201-386-2001 označených jako pč. 357/43 o výměře 3127 m2 (díl i), pč.357/44 o výměře 713 m2 (díl h) a st.-p.č.370 o výměře 178 m2 (díl j) ve vlastnictví Města Domažlice za pozemek pč. 369/1 vedený v ZE-PK k.ú. Starý Spálenec ve vlastnictví Obce Česká Kubice
b) schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/3 k.ú. Česká Kubice o výměře cca 300 m2 dle předloženého situačního plánku          (OSM)

4468 - doporučuje ZM schválit realizaci projektu a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2010 na stavbu „Cyklostezka Plzeň – Regensburg - úseku Domažlice – I. etapa, Domažlice – hranice s k.ú. Luženičky a Hadrovec – II. etapa (akvadukt) ve výši 3.242.941,-- Kč         (OSM)

4469 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit nemovitosti části pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2490/2 (PK), 4948 (PK), 2448/3 (PK), (vše ve zjednodušené evidenci), částí pozemkové parcely č. 4949/1 a stavební parcelu č. st. 1649/24, vše v k.ú. Domažlice         (OSM)

4470 - nesouhlasí s pokácením jalovce čínského na p.p. č. 4814/37 v katastrálním území Domažlice z důvodů výhledových poměrů na křižovatce u KB         (OSM)

4471 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Projekční kancelář Rojt na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby: „Cyklostezka Domažlice III. etapa – úsek mezi ulicemi E. Krásnohorské – Hruškova – Břetislavova Srnova “ PD pro územní řízení za cenu 133.161 Kč vč. DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekční kancelář Rojt, na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby: „Cyklostezka Domažlice III. etapa – úsek mezi ulicemi E. Krásnohorské – Hruškova – Břetislavova Srnova “ PD pro územní řízení dle předloženého návrhu.
c) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 133.161,-- Kč (Projektové dokumentace)
org,.0246 § 2219 pol. 6121 + 133.161,-- Kč (PD Cyklostezka E. Krásnohorské – Chrastavická)          (OSM)

4472 - schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolenístavby „Havlovice kanalizace a vodovod“ vypracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. dle předloženého návrhu         (OSM)

4473 - bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o průběhu soudního řízení o určení vlastnického práva ke stavbě hráze Smolovského rybníka vedeného proti Klatovskému rybářství a.s. a ukládá Mgr. Endrštové podat dovolání proti rozsudku odvolacího soudu         (OSM)

4474 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové o vývoji jednání  ve věci vyklizení pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku č. 3732 v k.ú. Domažlice přiléhající k nemovitostem za cenu 1400,-Kč za jeden metr čtvereční výměry předmětného pozemku         (OSM)

4475 - bere na vědomí zprávu Mgr. Endrštové o průběhu soudního řízení o vyklizení pozemku č. 2423/17 v k.ú. Domažlice a ukládá Mgr. Endrštové podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně         (OSM)

4476 - souhlasí s uzavírkou komunikace na dolní části Náměstí Míru v prostoru od MKS čp. 51 – k čp. 135 náměstí Míru, dne 1.9.2009 od 12. 00 do 18.00 hod., pro OVV ČSSD Domažlice, se sídlem Spálená 157, Domažlice, IČ 00409171 za účelem pořádání akce „Dětský den – zahájení školního roku”         (OSM)

4477 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PDPSP „Oprava a odbahnění rybníka Jezero“ mezi městem Domažlice a Atelier stavebního inženýrství s.r.o. dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 458 § 2341 pol. 6121 + 208.250,-- Kč (PDPSP, Oprava a odbahnění rybníka Jezero)
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 208.250,-- Kč (projektová dokumentace)         (OSM)

4478 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PDPSP „Poldr na Petrovickém potoce“ mezi městem Domažlice a Atelier stavebního inženýrství s.r.o. dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 459 § 2341 pol. 6121 + 220.150,-- Kč (PDPSP, Poldr na Petrovickém potoce)
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 220.150,-- Kč (projektová dokumentace)          (OSM)

4479 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/01, spoluvlastnický podíl ve výši 7866/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 7866/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/01, spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7866/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu         (OSM)

4480 - a) bere na vědomí žádost nájemců bytového domu čp. 392, v ulici Pelnářově v Domažlicích o vyjmutí bytového domu čp. 392, v ulici Pelnářově v Domažlicích z II. vlny privatizace
b) nedoporučuje ZM vyjmout bytový dům čp. 392, na st. p. č. 1328, v ulici Pelnářově v Domažlicích (Bezděkovské předměstí) z II. vlny privatizace         (OSM)

4481 - schvaluje rekonstrukci koupelny v bytové jednotce č. 5, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích a to za podmínky rekonstrukce koupelny na náklady nájemce bytové jednotky          (OSM)

4482 - a) neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 10, v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích z hospodářské činnosti města
b) schvaluje zprostředkování jednání mezi původním nájemcem (žadatelem) a novým nájemcem uvedené bytové jednotky o případné úhradě vložených investic v případně nedojde-li k akceptaci vybavení či ceny ze strany nového nájemníka, je povinností původního nájemce uvést byt do původního stavu         (OSM)

4483 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" zařazení paní A. B. do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého evidenčního listu         (OSM)

4484 - doporučuje zastupitelstvu městu města schválit uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 9, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím  za podmínky zachování předkupního práva          (OSM)

4485 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu         (OSM)

4486 - a) bere na vědomí žádost o přidělení integračního bytu
b) neschvaluje zařazení "Žádosti o přidělení bytu" do Evidence žadatelů o přidělení bytu         (OSM)

4487 - a) bere na vědomí žádost paní B. N.
b) neschvaluje přidělení bytové jednotky č. 13, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích          (OSM)

4488 - bere na vědomí přechod nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp.154, v ulici Kozinově v Domažlicích, z původního nájemce bytové jednotky na výlučného nájemce bytové jednotky, a to v souladu s § 706 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytu se nemění a řídí se i nadále nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne 3. 10. 1964         (OSM)

4489 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" zařazení slečny E.Š. do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+1          (OSM)

4490 - bere na vědomí žádost o prominutí poplatků z prodlení za užívání b.j. č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích a odkazuje ho na platné usnesení zastupitelstva města č. 1168 ze dne 19. 11. 2008         (OSM)

4491 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti - objektu č.p. 62 v ulici náměstí Míru v Domažlicích umístěného na stavební parcele č. st. 95, k.ú. Domažlice, za účelem zřízení "skladovacích prostor"         (OSM)

4492 - bere na vědomí žádost  o uzavření splátkového kalendáře za neuhrazené nájemné za užívání bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích a doporučuje jednat v této záležitosti s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o.         (OSM)

4493 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0268 §1032 pol. 5331 - 500.000,-- Kč (příspěvek na provoz Městské lesy p.o.)
org. 0264 §6409 pol. 6901 + 500.000,-- Kč (investiční rezerva)         (OF)

4494 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0268 §1032 pol. 2123 + 490.865,29 Kč (příjem -finanční prostředky zrušené p.o.Městské lesy)
org. 0268 §1032 pol. 5362 + 13.200,-- Kč (Městské lesy – daň z příjmů právnických osob)
org. 0269 §1037 pol. 5213 + 215.960,44 Kč ( DML s.r.o. - záchrana tetřeva)
org. 0264 §6409 pol. 6901 + 261.704,85 Kč (investiční rezerva)         (OF)

4495 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4116 ÚZ34070 + 20.000,-- Kč (dotace Min. kultury - Chodské slavnosti)
org. 0214 §3312 pol. 5331 ÚZ34070 + 20.000,-- Kč (MKS – Chodské slavnosti)         (OF)

4496 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů společností Auto Games a.s. na adrese: Kafe bar herna, Domažlice         (OF)

4497 - schvaluje vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů společností Stelvio a.s.  na adrese: Herna Sport Bar, Domažlice         (OF)

4498 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2009         (OF)

4499 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 – 5.300.000,-- Kč (pozastávky Domov pro seniory – neuvolněné do 31.12.2009)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.300.000,-- Kč (investiční rezerva)         (OF)

4500 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro hokejový klub HC RAKON na krytí nákladů spojených s účastí na Mezinárodním hokejovém turnaji ve Straubingu         (OKS - ÚŠK)

4501 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 4933/2009 o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu „Škola – můj kamarád“ ve výši 27.000,- Kč pro Základní školu Domažlice, Komenského 17 mezi Plzeňským krajem a městem Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 pol. 4116 ÚZ 33122 + 27.000,-- Kč (dotace ZŠ – projekt Škola – můj kamarád)
org. 0207 § 3113 pol. 5331 ÚZ 33122 + 27.000,-- Kč (ZŠ Komenského 17 – projekt Škola – můj kamarád)         (OKS - ÚŠK)

4502 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Evropský den bez aut“ v sobotu dne 19. 9. 2009 od 6.00 hodin do 12.00 hodin         (OKS - ÚŠK)

4503 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče         (OKS - ÚPP)

4504 - souhlasí s konáním kulturní akce na Babylonském koupališti ve dnech 28. - 29.8.2009 s tím, že veškerou odpovědnost za provoz včetně zajištění dohledu plavčíka nese podnájemce, podnájemce musí zajistit úklid areálu koupaliště, koupaliště bude protokolárně předáno a převzato         (Wolf, místostarosta)

4505 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2009

4506 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí ze dne 11.12.2006 ve znění dodatků č. 1 a 2 uzavřené mezi Městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. dle předloženého návrhu         (OSM)

4507 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 4. 7. 2003 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4508 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 1990 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu          (OSM)

4509 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 8. 8. 1990 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4510 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 15. 3. 2002 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4511 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 1993 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4512 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2003 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4513 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2007 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4514 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 26. 8. 1998 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu         (OSM)

4515 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 3. 2. 2000 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu          (OSM)

4516 - schvaluje uzavření přílohy k nájemní smlouvě ze dne 31. 12. 2001 o pronájmu nebytového prostoru dle předloženého návrhu          (OSM)

4517 - schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce v otevřeném zadávacím řízení na realizaci stavby „Odbahnění rybníka Babylon“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.         (OSM)

4518 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku v zadávacím otevřeném řízení na realizaci stavby „Odbahnění rybníka Babylon“         (OSM)

4519 - schvaluje zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce v otevřeném zadávacím řízení na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.         (OSM)

4520 - jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit i funkci otevírací komise na veřejnou zakázku v zadávacím otevřeném řízení na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“         (OSM)

4521 - schvaluje vzorovou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce MKS Domažlice na úrovni projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení dle předloženého návrhu         (OSM)

4522 - ukládá OSM oslovit Bytové družstvo Domažlice o zaslání nabídky kompletní správy městských bytů          (OSM)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 20. 8. 2009
Poslední aktualizace: 20. 8. 2009 00:00
Autor: