Obsah

92. schůze ze dne 20.7.2009

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

z 92. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 7. 2009Rada města v Domažlicích:

4314 - schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy – Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN ač. 4120458714 mezi městem Domažlice a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na akci „Domov pro seniory Domažlice“ dle předloženého návrhu     (OSM)

4315 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, ZŠ Komenského 17, oprava sociálního zařízení“ s firmou Vlček stavby s.r.o. Horšovský Týn, v případě že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření ve výši 1.344.605,-- Kč.     (OSM)

4316 - a) bere na vědomí konání „Jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru dne 22. 8. 2009 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru od věže k Sokolskému domu dne 22. 8. 2009 od 8.00 do 15.00 hod. z důvodu konání „Jízdy historických vozidel“ Veteran car clubu Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel.     (OSM)

4317 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/09 ze dne 30.3.2009 s firmou Silnice Horšovský Týn, a.s. se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích“, kterým se mění termín pro dokončení stavby z důvodu posunutí akce Čistá Berounka do 30.11.2009 dle předloženého návrhu.     (OSM)

4318 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/09 ze dne 6.5.2009 s firmou Silnice Horšovský Týn, a.s. se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, na realizaci stavby „Propojení ulic Benešova – Ladova v Domažlicích“, kterým se navyšuje celková cena díla o částku 114.181,- Kč vč. DPH na novou celkovou cenu 3.836.781,- Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.
b) schvaluje rozpočtové opatření
org.0438 § 2212 pol 6121 + 114.181,-- Kč (rekonstrukce Ladova)
org.0264 § 6409 pol 6901 - 114.181,-- Kč (investiční rezerva)      (OSM)

4319 - a) bere na vědomí vyjádření firmy proHeg (CZ), s.r.o. Domažlice k úpravě režimu městské autobusové dopravy do průmyslové zóny Za Kasárny.
b) bere na vědomí informaci o jednání o zřízení autobusové zastávky v ulici u zimního stadionu      (OSM)

4320 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 2919 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu.     (OSM)

4321 - neschvaluje zřízení věcného břemene vstupu na pozemek stp.č. 1390/2 k.ú. Domažlice   (OSM)

4322 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 2 Obce Chrastavice     (OSM)

4323 - doporučuje zastupitelstvu města schválit, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku st.p.č. 22 k.ú. Havlovice u Domažlic dotčené stavbou "Chodník při silnici II/193 v obci Havlovice – II. etapa" dle předloženého návrhu     (OSM)

4324 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2001, s Lubošem Ouřadou, podnikajícím pod označením Luboš Ouřada - ABC OVOCE ZELENINA, s místem podnikání náměstí Míru 61, 344 01 Domažlice - Město, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4325 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4.7.2003, s Františkem Vanickým, podnikajícím pod označením František Vanický, s místem podnikání Zahořany 125, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4326 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2001, se Zdeňkou Hromádkovou, podnikající pod označením Zdeňka Hromádková, s místem podnikání Kozinova 233, 344 01 Domažlice - Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu     (OSM)

4327 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.9.2003, s právním nástupcem nájemce, Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice - Týnské předměstí, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH (OSM)

4328 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.3.2002, s Miroslavem Polívkou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4329 - schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 1.10.1990, s Daliborem Kubů, podnikajícím pod označením Dalibor Kubů Snack Bar, s místem podnikání Branská 56, 34401 Domažlice - Město, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4330 - schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4.1993, s právním nástupcem nájemce, Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice - Týnské předměstí, PSČ 344 01, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4331 - schvaluje uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 8.8.1990, s právním nástupcem nájemce Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4332 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.3.2002, se Zdenou Podskalskou, podnikající pod označením Zdena Podskalská, s místem podnikání náměstí Míru 56, 344 01 Domažlice - Město, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4333 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 6.2.2006, s Petrou Dočekalovou, podnikající pod označením Petra Dočekalová, s místem podnikání Petrovická 272, 344 01 Domažlice - Hořejší Předměstí, dle předloženého návrhu     (OSM)

4334 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.3.2007, s Petrem Kotačkou, podnikajícím pod označením Petr Kotačka, s místem podnikání Jelení 91, 346 01 Horšovský Týn - Město, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4335 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 2.5.2007, s Valerií Kasperovou - Fischerovou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4336 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 2.5.2007, s Jaroslavem Chiňárem, a Evou Červeňákovou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4337 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.12.2005, s Jiřím Gotzem, dle předloženého návrhu     (OSM)

4338 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.9.2003, s Petrem Bürgerem, podnikajícím pod označením Petr Bürger - KOLONIÁL, s místem podnikání Palackého 205, 344 01 Domažlice - Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4339 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26.8.1998, se spol. LaZeNa, s.r.o., se sídlem Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4340 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 3. 2. 2000, s Naděždou Makarovičovou, podnikající pod označením Naděžda Makarovičová, s místem podnikání Kunešova 496, 344 01 Domažlice - Týnské předměstí, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4341 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 3. 2007, se spol. TIME:SERVICE, a.s. se sídlem Tusarova 41, 170 00 Praha, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4342 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 6. 2009, s Vlastimilem Harvillou, podnikajícím pod označením Vlastimil Harvilla, s místem podnikání Sytno 70, PSČ 349 01, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4343 - schvaluje uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 7. 2. 2008, s Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst - Agentura BOOM, s místem podnikání Starorolská 137/6, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4344 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 5. 2005, s Radkem Krausem, podnikajícím pod označením Radek Kraus - M+K spol., s místem podnikání Chrastavická 111, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4345 - schvaluje uzavření dodatku č.1 k dohodě o částečné úhradě nákladů ze dne 7. 2. 2008, s První chodskou stavební společností, spol. s r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 34, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává s DPH     (OSM)

4346 - souhlasí s uzavírkou a zvláštním užívání MK na dolní části Náměstí Míru v prostoru od čp. 51 ke křižovatce náměstí Míru a Fastrova ul., každou středu - od 7.00 do 18.00 hod. ve dnech 5., 12., 19. a 26. srpna 2009, 2., 9., 16., 23. a 30 září 2009 , 7., 14., a 21. října 2009, 4., 11., 18. a 25. listopadu 2009, 2., 9. a 16. prosince 2009 za účelem konání pravidelných středečních trhů     (OSM)

4347 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ul. Michlova - u MŠ a u čp. 554 v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 257.568,-- Kč (oprava chodníku v ul. Michlova u MŠ a u čp. 554 v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 257.568,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4348 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava poškozeného vjezdu u RD p. Wimmera v Havlovicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 45.992,-- Kč (oprava vjezdu u RD p. Wimmera)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 45.992,-- Kč (investiční rezerva)    (OSM)

4349 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Švabinského a Mánesova" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 66.699,-- Kč (oprava spojovacího chodníku mezi ul.
Švabinského a Mánesova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 66.699,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4350 - a) schvaluje zadání zakázky “Úprava chodníků U všech svatých“ firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 20.018,-- Kč (úprava chodníků U všech svatých)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 20.018,-- Kč (investiční rezerva)    (OSM)

4351 - a) rozhodla vyloučit uchazeče Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38, zákona ač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedoložení prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty .
b) rozhodla vyloučit uchazeče BDM Stavební a.s., Pražská 286, 379 01 Písek z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I. etapa – Revitalizace území Zelenov“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38, zákona ač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedoložení prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty    (OSM)

4352 - schvaluje rozpočtové opatření – doplatek plynu po změně odběratele:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 25.717,57 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5153 + 25.717,57 Kč (plyn – záloha ZS)     (OSM)

4353 - mění a doplňuje usnesení č. 4289 ze dne 7. 7. 2009 takto:
"schvaluje uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle na provedení přeložky komunikační sítě v rámci stavby Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny dle nově předloženého návrhu"     (OSM)

4354 - neschvaluje proplacení vložených investic z hospodářské činnosti města do bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích a souhlasí se zprostředkováním jednání o případné úhradě vložených investic     (OSM)

4355 - neschvaluje snížení nájemného v bytové jednotce č. 3, v budově čp. 596, v ulici Michlově v Domažlicích     (OSM)

4356 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0410 §2321 pol. 5329 ZJ026 + 124.045,-- Kč (příspěvek na provoz svazek Povodí Berounky)
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 124.045,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OF)

4357 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 525.010,-- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 391.800,-- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 391.800,-- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 97.950,-- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 97.950,-- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.260,-- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 35.260,-- Kč (snížení výdajů na zdravotní pojištění hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 525.010,-- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

4358 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 39.000,-- Kč ÚZ13101 (příspěvek Úřadu práce na SÚPM)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 39.000,-- Kč ÚZ 13101 (platy hrazeno z příspěvku Úřadu práce)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 39.000,-- Kč (snížení výdajů na platy – vlastní zdroje)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 39.000,-- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

4359 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ29008 + 349.624,-- Kč (dotace na činnost odborného lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ29008 + 349.624,-- Kč (činnost odborného lesního hospodáře)     (OF)

4360 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet DSO Lazce, se sídlem Lazce 15, Horšovský Týn dle předloženého návrhu     (OF)

4361 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. OF-2223/09-18770/2009, týkající se následné kontroly odstranění nedostatků u příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice     (OF)

4362 - odkládá projednání bodu č. 26 na srpnovou schůzi rady     (OF)

4363 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 80.000,-- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup objednacího boxu včetně nového PC a čtecích jednotek pro školní jídelnu     (OKS - ÚŠK)

4364 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2009 za 8 dětí navštěvujících Mateřskou školu Pasečnice     (OKS - ÚŠK)

4365 - a) bere na vědomí zprávu o 2 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci červnu 2009
b) bere na vědomí zprávu o 3 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci červnu 2009     (OKS - ÚŠK)

4366 - a) schvaluje spolupořádání 3. ročníku akce „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 22. 10. 2009 v prostorách MKS Domažlice
b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 10 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, čp. 50 a čp. 49 ve čtvrtek 22. 10. 2009 od 8.00 do 18.00 hodin pro organizátory akce „Od vzdělání k zaměstnání“
c) uděluje výjimku na vjezd nákladního vozidla nad 3,5 t SPZ 3P3 7445 na náměstí Míru ve čtvrtek 22.10.2009     (OKS - ÚŠK)

4367 - ruší usnesení č. 4265 z 22. 6. 2009     (OKS - ÚŠK)

4368 - schvaluje plat Mgr. Petru Jansovi, řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, PO, dle varianty A s účinností od 1. 7. 2009     (OKS - ÚŠK)

4369 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúročném úvěru na pořízení služebního vozidla Ford Tranzit Kombi, model LWB EF příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice     (OKS - ÚŠK)

4370 - uděluje souhlas s bezplatným uveřejněním informací na portálovém vyhledavači firem, živnostníků a institucí na webových stránkách pod názvem www.hledasnajdes.cz     (OKS)

4371 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2009     (ZVMP Domažlice)

4372 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. , se sídlem Riegrova 1, 306 25 Plzeň, jejímž předmětem je zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na čerpání finančních prostředků v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.2 - Rozvojové projekty měst a obcí, pro projekt "Rekonstrukce MKS Domažlice" dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0457 § 3319 pol. 6121 + 178.500,-- Kč (rekonstrukce MKS - žádost o dotaci)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 150.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0457 § 3319 pol. 2222 + 28.500,-- Kč (odpočet DPH - rekonstrukce MKS)     (OSM)

4373 - schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky „Oprava výpusti rybníka Hrubých“     (OSM)

4374 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 5.950,-- Kč (investiční rezerva)
org. 401 § 3412 pol. 5169 - 5.950,-- Kč (ZS – právní pomoc)     (OSM)

4375 - schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Domažlice, budoucím oprávněným a společností PEKAŘSTVÍ KURIC s.r.o. Holýšov, jako budoucím povinným dle předloženého návrhu     (OSM)

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
 


Vytvořeno: 23. 7. 2009
Poslední aktualizace: 23. 7. 2009 00:00
Autor: