Obsah

91. schůze ze dne 7.7.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í


z 91. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 7. 7. 2009
Rada města v Domažlicích:

4274 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4275 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Domažlice, Švabinského ulice, centrální plynová kotelna – oprava střechy“ s firmou Dolanský a Kotek, Dubského 387, Strakonice     (OSM)

4276 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 247 § 2212 pol. 5171 + 16.403,-- Kč (zábradlí)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 16.403,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4277 - schvaluje zadání zakázky „Úprava šaten v mateřské školce v Domažlicích, Poděbradova 53“ firmě Stafiko stav s.r.o. Domažlice za cenu 201.272,-- Kč     (OSM)

4278 - schvaluje záměr pronájmu nemovitostí – pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a část p.p. č. 962/2 k.ú. Domažlice v areálu tenisových kurtů „Šumava“ za účelem provozování sportovní činnosti     (OSM)

4279 - mění a doplňuje usnesení č. 4131 ze dne 8.6. 2009 takto:
"schvaluje zřízení věcného břemene vybudování a provozování vedení kanalizačního potrubí v rámci stavby "Vodovod a kanalizace Havlovice, Valcha" na pozemku - pozemkové parcele č. 22/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle znaleckého posudku     (OSM)

4280 - schvaluje uzavření dohody na ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 2. 2.1998, na pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice ke dni 31.7.2009 a uzavření této dohody dle předloženého návrhu     (OSM)

4281 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice, Bohumile Černé, podnikající pod označením Bohumila Černá s místem podnikání Babylon 100, 344 01 Babylon, IČ 10331409 za účelem umístění prodejního novinového stánku na dobu neurčitou za cenu 10.879,-- Kč/rok včetně inflačního nárůstu, kauce se stanoví ve výši čtyřměsíčního nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4282 - souhlasí s provedením opravy podlahy v nemovitosti - objektu čp. 17 - kuželníku na stavební parcele č. 123 v Havlovicích     (OSM)

4283 - a) bere na vědomí žádost pana Jiřího Linharta, o úpravu nájemní smlouvy na pronájem prodejního stánku umístěného na stavební parcele č. 384, k. ú. Babylon u koupaliště Babylon b) schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem prodejního stánku umístěného na stavební parcele č. 384, k.ú. Babylon spočívající v posunutí termínu zprovoznění prodejního stánku na sezónní období r. 2010     (OSM)

4284 - nesouhlasí s umístěním dvou reklamních panelů na předvolební kampaň na zelené ploše a chodníku v ul. Msgre B. Staška a Poděbradova na p.p. č. 4803/2 a 4814/9 k.ú. Domažlice v době od 1. 9. 2009 do 8. 10. 2009 o rozměrech 2 x 2 x 3 (m) pro Oblastní sdružení ODS Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 62, Domažlice, IČ 16192656     (OSM)

4285 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s projektem „zajištění výběrového řízení a podání žádosti o dotaci projektu Domažlice – rekonstrukce a doplněních stávajících vodovodních řadů“ mezi Městem Domažlice a Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Povodím Berounky – dobrovolný svazek obcí dle předloženého návrhu     (OSM)

4286 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s projektem „analýza projektu Domažlice – rekonstrukce a doplněních stávajících vodovodních řadů“ mezi Městem Domažlice a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a Povodím Berounky – dobrovolný svazek obcí dle předloženého návrhu     (OSM)

4287 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemku p.č. 2919(PK) k.ú. Domažlice.     (OSM)

4288 - a) schvaluje návrh mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, ZŠ Komenského 17, Domažlice, Oprava sociálního zařízení“, dle upraveného návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 24.762,-- Kč (MS - ZŠ Komenského-rekonstr. soc.zařízení)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 24.762,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4289 - schvaluje uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle na provedení přeložky komunikační sítě v rámci stavby Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny dle předloženého návrhu     (OSM)

4290 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Praha, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků dotčených stavbou Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny dle předloženého návrhu č. 2     (OSM)

4291 - schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností se společností Povodí Vltavy, s.p., se sídlem Praha, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov, jejímž předmětem je postoupení práv a povinností vyplývajících z příslušných územních a stavebních povolení souvisejících se stavbou Domažlice - protipovodňová opatření, zkapacitnění Zubřiny a ze souvisejících smluv dle předloženého návrhu č. 2     (OSM)

4292 - neschvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 19. 10. 2006 mezi účastníky městem Domažlice a společností Všetečka & syn s.r.o., Palackého 460, 334 01 Přeštice, IČ: 27963454 dle předloženého návrhu.     (OSM)

4293 - a) schvaluje uzavření Dodatku č, 1 k mandátní smlouvě na akci „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ s firmou GIA s.r.o. Plzeň, Barrandova 28, Plzeň dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.408 § 2212 pol. 6121 + 47.600,-- Kč (inž. činnost, PD parkoviště)
org.264 § 6409 pol. 6901 - 47.600,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4294 - a) ruší usnesení č. 3266 ze dne 8. 12. 2008
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti - objektu č.p. 1 "Branka" v Branské ulici v Domažlicích na stavební parcele č. 244, k.ú. Domažlice, za účelem zřízení poradenského, vzdělávacího a informačního Centra FAZOLE, vytvořené v rámci projektu "Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého"
c) zplnomocňuje Mgr. Tomáše Gremlicu, ředitele Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, 120 00 Praha 2, IČ 25690183 k podání žádosti a zastupování města Domažlice ve správním řízení vedeném za účelem vydání rozhodnutí o změně využívání objektu č.p. 1 "Branka v Branské ul. v Domažlicích     (OSM)

4295 - neschvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle předloženého návrhu takto:
org. 0245§ 3639 pol. 6121 - 51.170,-- Kč (projektová dokumentace)
org. 0246§ 2219 pol. 6121 + 51.170,-- Kč (místní komunikace - přechod pro chodce v ulici Vodní)     (OSM)

4296 - a) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 19.516,-- Kč (projektová dokumentace)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 10.591,-- Kč (inženýrské sítě - PD VO Prokopa Velikého - Na Kole)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 8.925,-- Kč (inženýrské sítě - PD VO Havlovice II. etapa)
b) bere na vědomí zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Havlovice – VO II. etapa“ a „Domažlice – VO v ulici „Na Kole“ firmě Projektování elektrických zařízení Tomáš Váchal, se sídlem Kout na Šumavě 322, 345 02 Kout na Šumavě, IČ 73816442 za celkovou cenu 19.516, 00 Kč vč. DPH     (OSM)

4297 - doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 1.344.605,-- Kč (rekonstr. soc. zařízení-ZŠ Komenského 17)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.344.605,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4298 - a) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu honitby "Město Domažlice" s Domažlickými
městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dle upraveného návrhu včetně příloh č. 1 a 2
b) ukládá Domažlickým městským lesům s.r.o. vést oddělené účetnictví středisko honitba     (OSM)

4299 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo 09-194 mezi městem a společností ALLWINDOOR s.r.o., Horní Lán 1200/13, IČ 267 95 591 na dodávku a montáž oken v nemovitosti č.p. 53 v Poděbradově ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu za cenu 56 854,-- Kč     (OSM)

4300 - a) ruší usnesení č. 4184 a), b) ze dne 8. 6. 2009
b) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice města Domažlice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Obytná zóna Na Bábě – komunikace a sítě“
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 483.140,-- Kč (obytná zóna na Bábě - PDSP, komunikace, sítě)
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 483.140,-- Kč (projektová dokumentace)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 400.000,-- Kč (obytná zóna na Bábě- část poplatku ČEZ)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 400.000,-- Kč (investiční rezerva)
e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem, Atelier SAH, U letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203 na vypracování projektové dokumentace stavby „Obytná zóna Na Bábě v Domažlicích - komunikace a sítě“ dle předloženého návrhu     (OSM)

4301 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo 09-195 mezi městem a společností ALLWINDOOR s.r.o., Horní Lán 1200/13, IČ 267 95 591 na dodávku a montáž oken v nemovitosti č.p. 17 v Komenského ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu za cenu 1 977 624,-- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 443 § 3113 pol. 5171 + 477 625,-- Kč (výměna oken ZŠ Komenského 17)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 477 625,-- Kč (inv. rezerva)
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 443 § 3113 pol. 2222 + 315 755,-- Kč (odpočet DPH-výměna oken ZŠ Komenského17)
org. 264 § 6409 pol. 6401 + 315 755,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4302 - schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 5.355,-- Kč (projektová dokumentace)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 5.355,-- Kč (rekonstrukce ulice Tovární a Srnova)     (OSM)

4303 - schvaluje zvýšení ceny nájemného za užívání bytových jednotek ve vlastnictví Města Domažlice od 1. 1. 2010 dle předloženého návrhu     (OSM)

4304 - rozhodla, že v domech, na které se vztahují "Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna privatizace", nebude v průběhu realizace převodu bytových jednotek povolován převod, ani pronájem prostor vymezených jako společné části domu a pozemků určených k převodu společně s bytovými jednotkami     (OSM)

4305 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice 3/2007 pro nákup vozidla FORD TRANSIT Kombi
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 697.599,42 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, na nákup služebního vozidla Ford Tranzit Kombi, model LWB EF     (OKS - ÚŠK)

4306 - neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 5.382,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy – příspěvek ZŠ)
org. 0208 § 3113 pol. 5331 + 5.382,-- Kč (příspěvek ZŠ DO Msgre B. Staška – doprava na turnaj)      (OKS - ÚŠK)

4307 - schvaluje předložený návrh dodatku ke smlouvě 40110/2007 o přenechání majetku do užívání mezi městem Domažlice a MPSV     (OICT a GIS)

4308 - schvaluje smlouvu o ochraně důvěrných informací mezi městem Domažlice a firmou Asseco a.s., Podivný mlýn 2178/6, Praha     (OKS)

4309 - a) bere na vědomí dopis paní Avramové ve věci prošetření chování a přístupu ředitele PB a ubytovny
b) ukládá místostarostovi Wolfovi provést šetření     (místostarosta Wolf)

4310 - schvaluje krátkodobý vjezd vozidel nad 3,5 t z důvodu vykládky a nakládky materiálu pro Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazzfest SPZ 5T4 8670 a 5T3 7570
b) schvaluje rozšíření uzavírky v dolní části náměstí Míru od 13.7. 2009 od 18:00 hod. z důvodu konání akce Bohemia Jazzfest     (OKS - ÚŠK)

4311 - ukládá OSM předložit RM odhady nákladů opravy chodníků v ulicích Michlova (u školky), Paroubkova - Švabinského (propojení), Jindřichova
termín: příští rada     (OSM)

4312 - doporučuje ředitelovi MKS udělit mimořádné ohodnocení panu Michalovi Karolyi za iniciativní přístup a nasazení při hudebních akcích pod Hradem a Kovářském sympoziu     (OKS - ÚŠK)

4313 - a) rozhodla darovat částku ve výši 20.000,-- Kč na pomoc postiženým povodní na účet obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 72027202/0300
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0820 § 5269 pol. 5221 + 20.000,-- Kč (dar na pomoc postiženým povodní)     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 14. 7. 2009
Poslední aktualizace: 14. 7. 2009 00:00
Autor: