Obsah

87. schůze ze dne 25.5.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 87. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 5. 2009Rada města v Domažlicích:

4032 - schvaluje pronájem části zídky domu čp. 61 v ulici Msgre B. Staška umístěné na stavební parcele č. st. 473/1, k.ú. Domažlice Vlastimilu Harvillovi, podnikajícímu pod označením Vlastimil Harvilla, s místem podnikání Sytno 70, PSČ 349 01, IČ: 61129887 za účelem umístění vývěsní skříňky na dobu neurčitou za cenu 3725,- Kč/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši 2000,-- Kč a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4033 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkům, pozemkovým parcelám č. 2045/12, 2170/10, 2185/4, 2185/5, 2185/10, 2185/13, 2185/15, 2185/16, 2185/19, 2190/1, 2190/3, 2190/7, 2190/8, 2190/9, 2190/10, 2190/11, 2190/12, 2190/13, 2194/4, 2194/5, 2194/7, 2194/8, 2194/10, 2194/11, 2194/12, 2194/13, 2194/14, 2194/15, 2194/16, 2194/17, 2194/22, 2194/23, 2194/24, 2194/26, 4948/15, 4948/16, 4948/17, 4948/18, 4948/19, 5389/1, 5389/2, 5389/3, 5389/4 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 a uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen dle předloženého návrhu     (OSM)

4034 - a) bere na vědomí odvolání pana Jana Primuse ze dne 12.5. 2009 k usnesení rady města č. 3854
b) trvá na svém usnesení č. 3854 ze dne 27.4. 2009      (OSM)

4035 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Vojtěchova v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 230.940,10 Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 230.940,-- Kč (oprava chodníku Vojtěchova ulice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 230.940,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4036 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3412 pol. 6121 + 12.087,51 Kč (chodník- dětské hřiště v ul. Paroubkova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.087,51 Kč (investiční rezerva)    (OSM)

4037 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkových parcel č. 12/2, č. 12/3, chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č.st. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon v areálu stravovacího centra před koupalištěm na Babyloně včetně inflačního nárůstu a kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu dle předloženého návrhu s tím, že nájemné za období od účinnosti nájemní smlouvy do 31.3. 2010 se schvaluje ve výši 30.000,-- Kč     (OSM)

4038 - schvaluje uzavření dodatku č. III. k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 3. 2006 ve znění dodatku č. I a II mezi Městem Domažlice a Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 dle předloženého návrhu     (OSM)

4039 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace "Oprava sociálního zařízení – Základní škola Komenského 17 v Domažlicích" firmě AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice za cenu 113.300 Kč vč. DPH
b) ) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 + 113.300,- Kč (Oprava sociálního zařízení - ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 113.300,- Kč (projektová dokumentace)     (OSM)

4040 - schvaluje dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě za užívání nebytových prostor v budově bez č.p./č.e. na pozemku č. st. 3280,k, ú. Domažlice, kterým se upravuje ustanovení o zvyšování podnájemného o inflaci a mění se podnájemce z fyzické osoby na osobu právnickou, dle předloženého návrhu     (OSM)

4041 - a) schvaluje podání žaloby na vyklizení pozemků - části pozemkové parcely č. 525/1 a pozemkových parcel č. 525/8 a č. 657/2 u objektu doprovodných služeb čp. 236 na parkovišti U Svatých a pověřuje Mgr. Endrštovou zastupováním v předmětném soudním řízení
b) schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce na majetek podle pravomocného platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Domažlicích v řízení sp. zn. 12 Ro 1275/2008, a podáním tohoto návrhu pověřuje Mgr. Endrštovou     (OSM)

4042 - schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 36.000,-- Kč (aktualizace projektová dokumentace)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 24.000,-- Kč (rekonstrukce ulice Tovární)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 12.000,-- Kč (rekonstrukce ulice Srnova)     ( OSM)

4043 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 247 § 2212 pol. 5171 + 91.799,-- Kč (zábradlí u komunikací)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 91.799,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

4044 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 3319 pol. 5329 + 85,- Kč (členský příspěvek - Svazek Domažlicko)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 85,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OSM)

4045 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3639 pol.5171 + 3.462,18 Kč (přemístění kabelových skříní)
org. 0264 § 6409 pol.6901 - 3.462,18 Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4046 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nových "lamposteru" na sloup VO č. 127 - ul. Prokopa Velikého (Metzler Domažlice)
b) souhlasí s umístěním 1 ks nových "lamposteru" na sloup VO č. 163 - ul. 28. října (STK Krčma Chrastavice)      (OSM)

4047 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, IČ 49761904 dle předloženého návrhu     (OSM)

4048 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 100.000,-- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 252 § 3639 pol. 5169 + 100.000,-- Kč (věcná břemena, geometrické plány)     (OSM)

4049 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3705 b) ze dne 6.4.2009
b) ukládá OSM opakovaně inzerovat pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 40 na stavební parcele č. 187/1 ve II. nadzemním podlaží na náměstí Míru v Domažlicích      (OSM)

4050 - schvaluje s ohledem na koordinaci investičních akcí ČEZ Distribuce, a.s. a města Domažlice přímé zadání zakázky firmě Stemont JS, s.r.o. se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn, IČ:27971500 na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Na Milotově za cenu 129.992,- Kč vč. DPH      (OSM)

4051 - zplnomocňuje Inženýrskou kancelář Bartoň - Hajšman s.r.o. se sídlem Borovská 378, 30100 Plzeň, IČ 49789066 k zastupování města Domažlice při výkonu investorsko - inženýrské činnosti při realizaci stavby "Domažlice, Propojení ulic Benešova - Ladova", dle předloženého návrhu      (OSM)

4052 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Domažlice – veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro MKIS v ulici Erbenova a Nezvalova“ firmě Miroslav Bureš – projektování el. zařízení, se sídlem Postřekov 6, 345 35 Postřekov, IČ: 74342894, za cenu 30.940,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje rozpočtové opatření
0245 par. 3639 pol. 6121 - 30.940,-- Kč (projektové dokumentace)
0262 pol. 3631 pol. 6121 + 30.940,-- Kč (inženýrské sítě - PD VO Erbenova - Nezvalova)     (OSM)

4053 - schvaluje návrh kapacit pro průmyslovou a obytnou zónu za kasárny v Domažlicích v rozsahu upraveného návrhu     (OSM)

4054 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby akce „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/183 v ulici Kozinova – II. etapa“. Celková cena PD činí 215.747,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Projekční kanceláří Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby akce „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/183 v ulici Kozinova – II. etapa“ dle předloženého návrhu za cenu 215.747,- Kč vč. DPH.
c) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu takto:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 215.747,-- Kč (projektová dokumentace)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 215.747,-- Kč (rekonstrukce MK propojení ulic Kozinova a 28.října)
d) zplnomocňuje Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 34401 Domažlice, IČ.: 12285447 k zastupování města při zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí související se zajištěním stavebního povolení na akci „Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/183 v ulici Kozinova – II. etapa“ dle předloženého návrhu.      (OSM)

4055 - a) bere na vědomí informaci ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupů – 17. listopadu 249-250 a 253-254, Domažlice“
b) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava vstupů – 17. listopadu 249-250 a 253-254, Domažlice“ firmě Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava vstupů – 17. listopadu 249-250 a 253-254, Domažlice“ s firmou Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice dle předloženého návrhu za cenu 58.612,-- Kč bez DPH.     (OSM)

4056 - ruší výběrové řízení na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – 17. listopadu 241 - 242, Domažlice“     (OSM)

4057 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Opatření proti vlhkosti, Petrovická 257 – 258, Domažlice“ firmy DOSTAV spol. s r.o., Chrastavická 224, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Opatření proti vlhkosti, Petrovická 257 – 258, Domažlice“ s firmou DOSTAV spol. s r.o., Domažlice za cenu 347.677,- Kč vč. DPH      (OSM)

4058 - ruší výběrové řízení na realizaci akce „Rekonstrukce střechy – Kunešova 502 - 504, Domažlice“      (OSM)

4059 - bere na vědomí zápis z konání výběrové komise ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Provádění revizí elektronických zařízení“      ( OSM)

4060 - bere na vědomí zápis z konání výběrové komise ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce světlíku – nám. Míru č. 144, Domažlice“      (OSM)

4061 - bere na vědomí dopis pana Stanislava Antoše st. týkající se umístění reklamního tubusu na náměstí Míru v Domažlicích a informovat o nové možnosti přemístění      (OSM)

4062 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3319 pol. 5171 + 84.910,-- Kč (výměna vodovodní přípojky)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 84.910,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4063 - souhlasí s výměnou topného tělesa v koupelně bytové jednotky č. 1, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích, dle předloženého návrhu, a to za podmínky úhrady všech nákladů nájemcem a za podmínky, že se vzdá práva nároku na úhradu nákladů v případě ukončení či zániku nájmu     (OSM)

4064 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. A 2, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let     (OSM)

4065 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. A 3, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4066 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 2, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4067 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 4, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4068 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 5, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4069 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. B 10, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky splnění "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, s tím, že nájemní smlouva o nájmu bytové jednotky bude uzavřena na dobu určitou dvou let      (OSM)

4070 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 155/3, spoluvlastnický podíl ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu      (OSM)

4071 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/4, spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu      (OSM)

4072 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 157/6, spoluvlastnický podíl ve výši 6456/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6456/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6456/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6456/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu      (OSM)

4073 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0222 § 5311 pol. 5134 + 15.000,-- Kč (Městská policie - oděvy, obuv)
org.0222 § 5311 pol. 5169 - 15.000,-- Kč (Městská policie - nákup služeb)
org.0222 § 5311 pol. 5173 + 24.000,-- Kč (Městská policie - cestovné)
org.0222 § 5311 pol. 5194 - 24.000,-- Kč (Městská policie - věcné dary)
org.0222 § 5311 pol. 5361 + 6.000,-- Kč (Městská policie - nákup kolků)
org.0222 § 5311 pol. 5166 - 6.000,-- Kč (Městská policie - konzultační,právní služby)      (OF)

4074 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0215 pol. 4116 ÚZ34070 + 5.000,- Kč (dotace min.kultury- Knihovna 21.století)
org.0215 §3314 pol. 5331 ÚZ34070 + 5.000,- Kč (Městská knihovna, účet 501- spotřeba materiálu)      (OF)

4075 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 26.000,- Kč (dotace ministerstvo kultury - MKS)
org. 0214 §3319 pol. 5331 ÚZ 34070 + 26.000,- Kč (MKS, účet 518 - ostatní služby)     (OF)

4076 - a) bere na vědomí informaci o vyúčtování výherních hracích přístrojů, povolených městem za rok 2008
b) schvaluje použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0800 pol. 1351 - 755.040,- Kč (snížení - odvod výtěžku výherní hrací přístroje)
org.0261 §6409 pol. 5901 - 755.040,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)      (OF)

4077 - a) ukládá odboru finančnímu zajistit, aby inventarizace pohledávek a závazků v roce 2009, měla všechny náležitosti, stanovené zákonem č. 561/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2008 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
c) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice souhlasit s opatřením přijatým radou města k odstranění nedostatku, uvedeného ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města      (OF)

4078 - schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 3-065-2044-19 o pojištění odpovědnosti za škodu, uzavíraný mezi Městem Domažlice a Českou pojišťovnou a.s., IČ:45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1      (OF)

4079 - schvaluje text smlouvy o výkonu veřejné služby dle předloženého návrhu      (OSVZ)

4080 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4081 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4082 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4083 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4084 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4085 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4086 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby     (OSVZ)

4087 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Babylon, Babylon 27, 344 01 Domažlice     (OKS - ÚŠK)

4088 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí p. Č. 118, 345 34 Klenčí p.Č.     (OKS - ÚŠK)

4089 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci dubnu 2009
b) bere na vědomí zprávu o 7 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci dubnu 2009     (OKS - ÚŠK)

4090 - schvaluje vyslání zastupitelů na pracovní cestu do Ludres, Francie, ve dnech 12. - 14. června 2009, z důvodu konání fotbalového turnaje 4 měst a oslav 15 letého výročí partnerství s městem Domažlice a 10 letého výročí s městem Furth im Wald dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice      (OKS - ÚŠK)

4091 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 7. 6., 5. 7. a 2. 8. 2009 od 14.00 hodin do 21.00 hodin.   (OKS - ÚŠK)

4092 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče      (OKS - ÚPP)

4093 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2009      (ZVMP Domažlice)

4094 - ruší usnesení č. 3611 ze dne 2. 03. 2009, kterým bylo schváleno „Prohlášení vlastníka budovy čp. 404,410,411 v ul. Masarykova v Domažlicích“      (OSM)

4095 - schvaluje „Prohlášení vlastníka budovy čp. 404,410,411 v ul. Masarykova v Domažlicích“, dle předloženého návrhu      (OSM)

4096 - jmenuje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., vykonávající působnost valné hromady společnosti dle ust. § 132 obchodního zákoníku v platném znění, pana Rostislava Hlaváče, jednatelem společnosti, a to s účinností od 01.06.2009     (OF)

4097 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na rekonstrukci příjmového pultu na špinavé nádobí ve školní jídelně      (OKS - ÚŠK)

4098 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 500.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup tunelové myčky na nádobí     (OKS - ÚŠK)

4099 - schvaluje návrh smlouvy o dílo uzavírané mezi městem Domažlice, IČ 253316, nám. Míru1, 344 20 Domažlice a Ing. Davidem Mičkou, IČ 44854951, Petýrkova 1954/1, 148 00 Praha 4 - Chodov     (OKS - ÚŠK)

4100 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele, dle upraveného návrhu     (OF)

4101 - schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě číslo : 4120445322 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 na zjištění připojení odběrného zařízení v rámci stavby Obytná zóna na Bábě dle předloženého návrhu     (OSM)

4102 - schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci uzavíranou mezi Městem Domažlice a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ:45317054 dle předloženého návrhu     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 6. 2009
Poslední aktualizace: 1. 6. 2009 00:00
Autor: