Obsah

83. schůze ze dne 27.4.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 83. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 4. 2009Rada města v Domažlicích:

3821 - souhlasí s pokácením 2 ks borovic a 1 jasanu(nálet) na p. p. č. 3800/61 v katastrálním území Domažlice, který je ve vlastnictví města     (OSM)

3822 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Sídliště Šumava na dokončení víceúčelového hřiště na sídlišti Šumava ve výši 250.000,- Kč
b) schvaluje, v případě že bude zastupitelstvem města schváleno poskytnutí příspěvku, toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3421 pol. 6322 + 250.000,-- Kč (příspěvek hřiště Šumava)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 250.000,-- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM)

3823 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 11.3. 2008 mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou se sídlem Brno, Hlinky 60, PSČ 603 00, IČ 00020451, s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu    (OSM)

3824 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování stavby "Úprava odtokových poměrů v obci Havlovice, úprava bezejmenného toku a náprava zcela nevhodného řešení bývalé mlýnské strouhy Domažlice, Havlovice" a přístupu za účelem provádění údržby a oprav této stavby na nemovitostech - částech pozemkových parcel č. 80/1, 80/3, 229/3, 229/6, 231/1, 231/2, 615/2, 635/55 a 708/3 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch ČR - Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ 00020451 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

3825 - a) bere na vědomí žádost domu čp. 140, ul. 28.října, Domažlice
b) neschvaluje provedení zateplení domu v rámci plánu oprav městských bytových a nebytových domů na rok 2009     (OSM)

3826 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování kanalizačního potrubí, práva vstupu, vjezdu, údržby a oprav na části pozemku p.č. 84/1 a 84/35 vše k.ú. Babylon, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, na dobu neurčitou, ve prospěch obce Babylon IČO: 572551, dle upraveného návrhu.     (OSM)

3827 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování kanalizačního potrubí, práva vstupu, vjezdu, údržby a oprav na části pozemcích p.č. 128/31, 131/12 a 176 vše k.ú. Babylon, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, na dobu neurčitou, ve prospěch obce Babylon IČO: 572551, dle předloženého návrhu. (OSM)

3828 a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Havlovice – vodovod a kanalizace“ firmě Provod – inženýrská společnost s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Havlovice – vodovod a kanalizace“ s firmou Provod – inženýrská společnost s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem dle přílohy.     (OSM)

3829 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3699 pol. 6121 + 29.750,-- Kč (PD - terénní úpravy, lokalita pod nemocnicí a lokalita u jezera
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 29.750,-- Kč (projektová dokumentace)     (OSM)

3830 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 3699 pol. 6121 + 76.160,-- Kč (PD - polohopis a výškopis skládek u jezera a u nemocnice)
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 76.160,-- Kč (projektová dokumentace)     (OSM)

3831 - schvaluje čestné prohlášení města Domažlice v souvislosti s legalizací stavby chaty na pozemku p.č. 612/15 k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu     (OSM)

3832 - mění a doplňuje usnesení č. 3596 ze dne 2.3. 2009 takto:
schvaluje poskytnutí vybavení počítačové učebny do výpůjčky Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle nově předloženého návrhu     (OSM)

3833 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 271 § 3612 pol. 5169 + 62.306,-- Kč (demolice – areál starých kasáren)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 62.306,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3834 - a) schvaluje zadání zakázky "Oprava chodníku v ulici Palackého v Domažlicích" firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu 302.921,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 302.921,-- Kč (oprava chodníku Palackého)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 302.921,-- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3835 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn, a.s. dne 15.7.2008 na realizaci stavby „Parkoviště - Mánesova ulice v Domažlicích“, kterým se prodlužuje termín pro dokončení stavby do 30.11.2009, dle předloženého návrhu     (OSM)

3836 - a) bere na vědomí žádost Stavebního bytového družstva Domažlice
b) nesouhlasí s opravou dlažby za domy Palackého čp. 207 a 208 na pozemku parc.č. 2586/1 k.ú. Domažlice
c) ukládá OSM ve spolupráci s OD a DTS Domažlice, p.o. v souladu s nově přijatým zákonem č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů připravit návrh na zařazení pozemních komunikací do kategorie "chodník"
Termín:31.5.2009     (OSM)

3837 - schvaluje aktualizovanou přílohu č.1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2009, dle předloženého návrhu     (OSM)

3838 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice - U Zastávky - rekonstrukce TS na pozemkové parcele č. 3351/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IE-12-0002545/VB001 dle předloženého návrhu     (OSM)

3839 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Propojení ulic Benešova – Ladova v Domažlicích“ firmě inž. kancelář Bartoň a Hajšman s.r.o., Zborovská 37, Plzeň.
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a inženýrskou kanceláří Bartoň a Hajšmann s.r.o. Zborovská 37, 301 00 Plzeň na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Propojení ulic Benešova – Ladova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OSM)

3840 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Propojení ulic Benešova – Ladova v Domažlicích“ firmy Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn na realizaci akce „Propojení ulic Benešova – Ladova v Domažlicích“ dle předloženého návrhu.     (OSM)

3841 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy na dodávku a montáž „Dětského hřiště u Plaveckého bazénu v Domažlicích“ firmy Karim spol. s.r.o., Wolkerova 1279, Hulín
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Karim spol. sr.o., Wolkerova 1279, Hulín na dodávku a montáž „Dětského hřiště u Plaveckého bazénu v Domažlicích“ dle předloženého návrhu.     (OSM)

3842 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken – 17. listopadu 245-246, Domažlice“ firmě O.K. Okna s.r.o., Na Milotově 399, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken – 17. listopadu 245 -246, Domažlice“ s firmou O.K. Okna s.r.o., Na Milotově 399, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

3843 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken – Škroupova 476, Domažlice“ firmě OK OKNA, s.r.o., na Milotově 399, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken – Škroupova 476, Domažlice“ s firmou OK OKNA, s.r.o., na Milotově 399, Domažlice dle předloženého návrhu přílohy.     (OSM)

3844 - schvaluje pronájem prodejního stánku umístěného na stavební parcele č. 384, stavební parcelu č. 384 a část pozemkové parcely č. 12/5, vše k.ú. Babylon, Jiřímu Linhartovi, podnikajícímu pod označením Jiří LINHART, s místem podnikání 12000 Praha 2, MÁCHOVA 431/21, IČ 69517550 za účelem provozování občerstvení u koupaliště Babylon a umístění zpevněné plochy pro terasu na dobu10 let za cenu 25.000,- Kč/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3845 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 2 Obce Stráž     (OSM)

3846 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nových "lamposteru" na sloup VO č. 173 - ul. Prokopa Velikého (STK Krčma Chrastavice)
b) nesouhlasí s umístěním 1 ks nových "lamposteru" na sloup VO č. 112 - ul. 28. října (STK Krčma Chrastavice)     (OSM)

3847 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, IČ 49761904 dle upraveného návrhu     (OSM)

3848 - bere na vědomí žádost ČRS MO Domažlice ze dne 6.4. 2009 o pronájem rybníků     (OSM)

3849 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č.1217 ze dne 17.12.2008
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č.1261 ze dne 28.1.2009
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy č.018-Darovací/OSM-2009 na parcelu č. st. 1650/70 k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu.
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy č. 019-Darovací/OSM-2009 na pozemkové parcely č. 2611/2, 2760/5 vše k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu.     (OSM)

3850 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení hydrogeologického průzkumu pro vodní zdroj – Zimní stadion Domažlice s p. Jaroslavem Bečvářem, dle předloženého návrhu s tím, že termín plnění se stanoví do 31.10.2009
b) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0260 § 2310 pol. 6121 + 300.000,- Kč (vrtaná studna u ZS)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 300.000,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

3851 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Tlumačov     (OSM)

3852 - a) bere na vědomí žádosti pana Miroslava Tichého, Media Graphic - výroba reklamy, Kozinova 87, Domažlice o zrušení dodatku č. 1 a reklamaci vyúčtování spotřeby plynu
b) neschvaluje zrušení dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě za užívání nebytových prostor v budově bez č. p. /č. e. na pozemku č. st. 3280, k.ú. Domažlice
c) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě za užívání nebytových prostor v budově bez č. p. /č. e. na pozemku č. st. 3280, k.ú. Domažlice, kterým bude upraveno ustanovení o zvyšováno podnájemného o inflaci takto:
Sjednaná výše nájemného platí pro období do 31.3.2010. Nájemce se zavazuje s účinnosti od 1.4.2010 platit nájemné zvýšené o částky odpovídající úředně stanovené míře inflace (míra inflace vyjádřená přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen) vyhlášené příslušným orgánem (Českým statistickým úřadem) za předchozí kalendářní rok. Takto zvýšené nájemné bude stanoveno vždy pro období od 1.4. kalendářního roku do 31.3. následujícího kalendářního roku. Základem pro výpočet nové výše nájemného bude výše nájemného k 31.3. předchozího kalendářního roku. Pronajímatel se zavazuje oznámit nájemci zvýšení nájemného písemně, a to vždy nejpozději do konce měsíce března roku, ve kterém se nájemné zvyšuje.     (OSM)

3853 - a) schvaluje poskytnutí slevy z podnájemného podnájemci, za užívání nebytových prostor v budově bez č. p. /č. e. na pozemku č. st. 3280, k.ú. Domažlice za období 15. 12. 08 do 31. 01. 09 ve výši 2.500,- Kč
b) neschvaluje poskytnutí slevy podnájemci, za užívání nebytových prostor v budově bez č. p. /č. e. na pozemku č. st. 3280, k.ú. Domažlice, a to z ceny za spotřebovaný plyn v období od 15. 12. 08 do 31. 01. 09 ve ve výši 50 %
c) neukládá Plaveckému bazénu a ubytovně Domažlice, p. o. osadit poměrová měřidla na topení a termoregulační ventily v budově bez č. p. /č. e. na pozemku č. st. 3280, k.ú. Domažlice     (OSM)

3854 - neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemci bytu č. 16 v budově č.p. 236 v Kozinově ulici v Domažlicích     (OSM)

3855 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Domažlice – veřejné osvětlení ulice Jiráskova, U Zastávky a část ulice Vosmíkova“ firmě Pavel Gruber, projektování elektrických zařízení, IČ.74342819 se sídlem Sedlice 24, 34401 Domažlice za cenu 46.410,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 46.410,-- Kč (projektové dokumentace)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 46.410,--Kč (inženýrské sítě – PD VO Jiráskova ul.)     (OSM)

3856 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Rekonstrukce VO v ulici Voborníkova-II. etapa“ firmě Josef Zíka – projektování elektrických zařízení, IČ.76061990 se sídlem Milavče 131, 34401 Domažlice, za cenu 35.462,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 35.462,-- Kč (Projektová dokumentace)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 35.462,-- Kč (Inženýrské sítě – PD Voborníkova)     (OSM)

3857 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Domažlice - Jízdárna - kabel NN na parcelách č. st. 1650/57, st. 1650/7, st. 1650/64, pozemkové parcely č. 2403/1, 2403/2, 2402/1, 4948/6, 4938/4, 2398/11, 2398/25, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IE-12-0002629/2/ dle předloženého návrhu     (OSM)

3858 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Česká Kubice- p. č. 1117/2 - kabel NN v parcele č. 1117/2 v k.ú. Česká Kubice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IV-12-0004207/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3859 - a) schvaluje přemístění kabelových skříní světelného signalizačního zařízení (SSZ) a městského kamerového a informačního systému (MKIS) na pozemkovou parcelu č. 4814/48, k. ú. Domažlice dle varianty B s celkovými náklady 112.876,40 Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 112.876,40 Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 112 876,40 Kč (přemístění kabelových skříní)     (OSM)

3860 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – pro vozidlo tovární značky Mercedes Atego, a registrační značky 6A3 87 68, na akci “Úraz není náhoda”, která proběhne 26.5.2009 mezi 8.30 až 14.00 hod pro společnost Dětství bez úrazů, o.p.s., Světova 17, Praha 8, IČ 25655311.     (OSM)

3861 - bere na vědomí stanovisko odboru dopravy MěÚ Domažlice ze dne 14.4.2009 a zprávu DI Policie ČR o provedené kontrole přechodů pro chodce na místních komunikacích a na silnicích ve městě Domažlice ze dne 27.3.2009     (OSM)

3862 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, ul. Pelnářova - kNN", na parcele č. 3476, k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-00004445/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3863 - schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 12/2, č. 12/3, chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č.st. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon v areálu stravovacího centra před koupalištěm na Babyloně za účelem stravovacího centra na dobu 5 let za cenu 60.000,- Kč/rok a ukládá odboru správy majetku připravit návrh nájemní smlouvy     (OSM)

3864 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 12 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 , k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3865 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 9 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3866 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 10 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3867 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 26 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3868 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 21 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3869 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 23 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3870 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 7 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,-Kč/rok     (OSM)

3871 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 3 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3872 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 8 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3873 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 16 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok    (OSM)

3874 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 28 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok    (OSM)

3875 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 6 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3876 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 11 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3877 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 19 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3878 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 27 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3879 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 25 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemného se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3880 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 4 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok (OSM)

3881 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 5 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3882 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 20 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3883 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 15 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3884 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 22 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok     (OSM)

3885 - ukládá řediteli Plaveckého bazénu a ubytovna předat OSM chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č st.. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 v areálu stravovacího centra Babylon, inventurní soupisy a předávací protokoly ke stravovacímu centru Babylon včetně klíčů od jednotlivých objektů do 30.4.2009     (OSM)

3886 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" paní Královcovou, z důvodů odmítnutí bytu    (OSM)

3887 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" paní Bučákovou, z důvodů odmítnutí bytu     (OSM)

3888 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" pana Vaňka, z důvodů odmítnutí bytu     (OSM)

3889 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" navrhovaný "Seznam nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu", dle předloženého návrhu     (OSM)

3890 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne: 18. 2. 1986.     (OSM)

3891 - schvaluje v souladu s Čl. VI - Výměna bytů a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" výměnu bytové jednotky č. 8, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 392, v ulici Pelnářově v Domažlicích, za bytovou jednotku č. 1, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 595, v ulici Michlově v Domažlicích, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice    (OSM)

3892 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3893 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 4, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu    (OSM)

3894 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 9, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3895 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3896 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3897 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3898 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení holobytové jednotky č. 31, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3899 - schvaluje v souladu s Čl. IX - Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 18, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v DPS v Domažlicích     (OSM)

3900 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/1, spoluvlastnický podíl ve výši 5014/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 5014/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3901 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/3, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3902 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/2, spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3903 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 144/3, spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3904 - schvaluje začátek otevírací doby Plaveckého bazénu ve dnech 28. 4. a 5. 5. 2009 na 14.00 hodin     (OF)

3905 - schvaluje na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2009     (OF)

3906 - a) bere na vědomí informaci o odvodech za porušení rozpočtové kázně
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6310 pol. 5363 + 626 493,-- Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně - Vrchlického 18 b.j.)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 626 493,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OF)

3907 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6399 pol. 5362 - 3.402.610,-- Kč (platba daně z příjmů za město)
org. 0800 pol. 1122 - 3.402.610,-- Kč (příjem daň z příjmů právnických osob za obce)     (OF)

3908 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol.5901 - 175.000,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0231 § 3412 pol.5331 + 175.000,-- Kč (Plavecký bazén - příspěvek na provoz, účet č.521 - mzdové náklady, 524 - zákonné soc. pojištění)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
účet č. 521 – mzdové náklady + 130.000,-- Kč
účet č. 524 – zákonné sociální pojištění + 45.000,-- Kč     (OF)

3909 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0263 pol. 4213 + 208.457.355,-- Kč (Fond vod.infrastr.- příjem dotace)
org. 0263 §2321 pol. 6349 + 208.457.355,-- Kč (Fond vod.infrastr.- realizace Čistá Berounka-dotace)
org. 0263 §2321 pol. 2132 + 44.000.000,-- Kč (Fond vod.infrastr. - předplacené nájemné CHVAK)
org. 0263 §2321 pol. 6349 + 44.000.000,- Kč (Fond vod.infrastr. - realizace Čistá Berounka - vlastní prostředky)     (OF)

3910 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4216 - 1.988.000,-- Kč (dotace – rekonstrukce Husova ul.)
org. 0437 § 2212 pol.6121 - 1.988.000,-- Kč (rekonstrukce Husova ul.) (OF)

3911 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0231 §3412 pol.2123 + 11.000,-- Kč (Plavecký bazén a ubytovna- příjem z prodeje majetku)
org. 0251 §3412 pol.2123 + 16.807,-- Kč (DTS Domažlice - příjem z prodeje majetku)
org. 0261 §3409 pol.5901 + 27.807,-- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)     (OF)

3912 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6171 pol. 2324 + 446.584,- Kč (příjem-úpadce Stavební podnik Domažlice a.s.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 446.584,- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

3913 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0820 § 6402 pol. 5366 - 1.399.260,-- Kč (finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +1.399.260,-- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

3914 - a) bere na vědomí návrh jednatelů Správy sportovních zařízení s.r.o. na změny v provozování zimního stadionu
b) nesouhlasí s návrhy jednatelů Správy sportovních zařízení s.r.o. na změny v provozování zimního stadionu     (OF)

3915 - bere na vědomí informaci o neuhrazení brigádnických hodin na zimním stadionu     (OF)

3916 - bere na vědomí zápis komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace     (OKS - ÚŠK)

3917 - a) bere na vědomí zprávu o 8 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci březnu 2009.
b) bere na vědomí zprávu o 4 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci březnu 2009     (OKS - ÚŠK)

3918 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2009 od 7.00 hodin do 20.00 hodin     (OKS - ÚŠK)

3919 - schvaluje doplnění ceníku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, dle předloženého návrhu     (OKS - ÚŠK)

3920 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro TJ Jiskra Domažlice, oddíl karate, na pokrytí nákladů spojených s pořadatelstvím Chodského poháru mládeže a soutěže KATA     (OKS - ÚŠK)

3921 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5154 – 2.880,-- Kč (jesle snížení - el. energie)
org. 0212 § 3539 pol. 5152 + 2.880,-- Kč (jesle zvýšení - teplo)     (OKS - ÚŠK)

3922 - schvaluje konání akce „Úraz není náhoda“ dne 26.5.2009     (OKS - ÚŠK)

3923 - bere na vědomí informace společnosti M-víno o návrhu viněty pro město Domažlice    (OKS - ÚŠK)

3924 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v mimořádné inzertní příloze Domažlického deníku Cesty městy     (OKS - ÚŠK)

3925 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Hradiště, Hradiště 15, 345 43     (OKS - ÚŠK)

3926 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chodov, Chodov 155, 345 33     (OKS - ÚŠK)

3927 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chodská Lhota, Chodská Lhota 83, 345 06     (OKS - ÚŠK)

3928 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3929 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městem Kdyně, Náměstí 1, 345 06     (OKS - ÚŠK)

3930 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Koloveč, Tyršova 10, 345 43     (OKS - ÚŠK)

3931- schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Kout na Šumavě, Kout na Šumavě 1, 345 02      (OKS - ÚŠK)

3932 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Luženičky, Luženičky 1, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3933 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Meclov, Meclov 130, 345 21     (OKS - ÚŠK)

3934 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Milavče, Milavče 1, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3935 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mrákov, Mrákov 105, 345 01     (OKS - ÚŠK)

3936 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Mutěnín, Mutěnín 60, 345 25     (OKS - ÚŠK)

3937 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Němčice, Němčice 17, 345 06     (OKS - ÚŠK)

3938 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nevolice, Nevolice 4, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3939 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nový Kramolín, Nový Kramolín 13, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3940 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Osvračín, Osvračín 81, 345 61     (OKS - ÚŠK)

3941 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pec pod Čerchovem, Pec pod Čerchovem 58, 344 01    (OKS - ÚŠK)

3942 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Pelechy, Pelechy 27, 344 01   (OKS - ÚŠK)

3943 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městem Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22   (OKS - ÚŠK)

3944 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Puclice, Puclice 1, 345 61    (OKS - ÚŠK)

3945 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Semněvice, Semněvice 34, 346 01  (OKS - ÚŠK)

3946 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Spáňov, Spáňov 17, 344 01   (OKS - ÚŠK)

3947 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Stráž, Stráž 4, 344 01    (OKS - ÚŠK)

3948 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Tlumačov, Tlumačov 107, 344 01    (OKS - ÚŠK)

3949 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Trhanov, Trhanov 63, 345 33    (OKS - ÚŠK)

3950 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Úboč, Úboč 60, 345 43   (OKS - ÚŠK)

3951 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Únějovice, Únějovice 30, 345 43     (OKS - ÚŠK)

3952 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Úsilov, Úsilov 33, 345 06     (OKS - ÚŠK)

3953 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Vlkanov, Vlkanov 24, 345 22     (OKS - ÚŠK)

3954 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a městysem Všeruby, Všeruby 77, 345 07     (OKS - ÚŠK)

3955 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Ždánov, Ždánov 49, 344 01     (OKS - ÚŠK)

3956 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 268.000,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0214 §3319 pol. 5331 + 268.000,-- Kč (MKS - příspěvek na provoz, účet č.521 - mzdové náklady, 524 - zákonné soc. pojištění)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko takto:
účet č. 521 – mzdové náklady + 200.000,-- Kč
účet č. 524 – zákonné sociální pojištění + 68.000,-- Kč     (OF, OKS - ÚŠK)

3957 - schvaluje na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 4. 2009     (OKS - ÚŠK)

3958 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 30.874,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0215 §3314 pol. 5331 + 30.874,-- Kč (Městská knihovna - příspěvek na provoz, účet č.521- mzdové náklady, 524 - zákonné sociální pojištění)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
účet č. 521 – mzdové náklady + 23.040,-- Kč
účet č. 524 – zákonné sociální pojištění + 7.834,-- Kč       (OF, OKS - ÚŠK)

3959 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – Domov pro seniory takto:
účet č. 521 – mzdové náklady + 164.000,-- Kč
účet č. 524 – zákonné sociální pojištění + 55.760,-- Kč
účt. skup. 60 – tržby + 219 760,-- Kč     (OF, OKS - ÚŠK)

3960 - schvaluje výpověď dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice - část Havlovice panu Malíkovi     (OKS)

3961 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice - část Havlovice s panem Jírovcem     (OKS)

3962 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice s pány: Mlezivou a Šubrtem     (OKS)

3963 - bere na vědomí informaci o omezení provozu v MŠ Michlova 565 dne 5. a 8. června 2009 z důvodu zajištění voleb do Evropského parlamentu     (OKS)

3964 - schvaluje záměr pronajmout část zídky domu čp. 61 v ulici Msgre B. Staška umístěné na stavební parcele č. 473/1, k.ú. Domažlice     (OSM)

3965 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 144/4, spoluvlastnický podíl ve výši 8109/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 8109/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 8109/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 8109/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 5. 2009
Poslední aktualizace: 15. 5. 2009 00:00
Autor: