Obsah

78. schůze ze dne 2.3.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 78. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 2. 3. 2009
Rada města v Domažlicích:

3567 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3568 - schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2009 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu      (OSM)

3569 - bere na vědomí výpověď NJK UNICOS s.r.o., Vídeňská 31/IV, 339 01 Klatovy z nájemní smlouvy uzavřené dne 31.1.2008 na pronájem části stavby zastřešení nástupních ostrůvků autobusového nádraží v Poděbradově ul. v Domažlicích      (OSM)

3570 - a) souhlasí s umístěním závěsných reklamních tabulí prodejen ORIENTAL - Tomáš Strejc a MODELÁŘ - Josef Sladký v podloubí budovy čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) zplnomocňuje pana Tomáše Strejce, Prodejna ORIENTAL, nám. Míru 40, Domažlice, k jednání za účelem získání stanoviska OKS, úseku památkové péče, k umístění závěsných reklamních tabulí v podloubí budovy čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích      (OSM)

3571 - souhlasí s pokácením 1 kusu jasanu na p. p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice.     (OSM)

3572 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů bříz bělokorých na p. p. č. 2311/16 v katastrálním území Domažlice v Kunešově ulici poblíž domu čp. 508 v Kunešově ulici      (OSM)

3573 - nesouhlasí s odstraněním 1 kusu ořešáku na p. p. č. 2677/2 v k.ú. Domažlice na západní straně domu čp. Hruškova 444 a 445 v Domažlicích.      (OSM)

3574 - souhlasí s probírkou náletových dřevin a s pokácením 1 kusu vykloněné třešně na p. p. č. 3486/1 v k. ú. Domažlice ve svahu u garáží nad pekárnou.      (OSM)

3575 - souhlasí s pokácení 5 menších smrků s ponecháním ořešáku a vzrostlého smrku na p. p. č. 1293/2 a 1293/3 v katastrálním území Domažlice     (OSM)

3576 - bere na vědomí dopis DTS Domažlice, p. o. týkající se lokalit výskytu nebezpečných a poškozených stromů a ukládá DTS Domažlice, p. o. postupovat v souladu se zřizovací listinou a předem informovat RM o svých krocích      (OSM)

3577 - odkládá projednání žádosti živnostníků a podnikatelů podnikajících v městských nemovitostech na příští jednání RM      (OSM)

3578 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky ve zjednodušené evidenci kat.č. 2446, 2447, 2490/1, 2490/2, 2171, pozemkovou parcelu č. 2490/1 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely     (OSM)

3579 - schvaluje záměr pronajmout pozemky p.č. 911/1 a 910/2 k.ú. Pasečnice pro zemědělské účely      (OSM)

3580 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 236.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5153 + 236.000,- Kč (plyn – záloha Střelnice, ZS)      (OSM)

3581 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 40.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 242 § 3729 pol. 5169 + 40.000,- Kč (sběr tříděných využitelných odpadů)      (OSM)

3582 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5213 + 231.044,-- Kč (Zimní stadion-transfer)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 231.044,-- Kč (rozpočtová rezerva)      (OSM)

3583- schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 23.056,25 (rozpočtová rezerva)
org. 401 § 3412 pol. 516 + 23.056,25 (zimní stadion - právní pomoc)      (OSM)

3584 - souhlasí s využitím vily v areálu Městského stadionu Střelnice TJ Jiskra Domažlice, jako skladu atletického materiálu, po dobu rekonstrukce tribuny, s výpovědní lhůtou 1 měsíc     (OSM)

3585 - rozhodla přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích“ firmě Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.      (OSM)

3586 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn dle předloženého návrhu na akci „rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích“     (OSM)

3587 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 745(PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu      (OSM)

3588 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, 34401, IČ.:45349576 na provedení pokládky kabelových rozvodů pro veřejné osvětlení v ulici Voborníkově, Domažlice dle předložené cenové nabídky za cenu 235 253,-- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0264 § 6409 pol. 6109 - 235 253,-- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 235 253,-- Kč (VO Voborníkova, realizace stavby)
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Domažlice ulice Voborníkova - veřejné osvětlení" se společností Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, IČ: 45349576 se sídlem Školní 112, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

3589 - schvaluje kácení dřevin v rámci stavby Havlovice, vodovod a kanalizace na parcelách č. 707/1, 707/4 v kú Havlovice a parcelách č.2835 v kú Domažlice      (OSM)

3590 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1208 a 1209 ze dne 17. 12. 2008
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku č. 5409 v k. ú. Domažlice se společností InterCora, spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 30100, IČ: 47714018 dle předloženého návrhu      (OSM)

3591 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2624 k.ú. Domažlice a uzavření nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu     (OSM)

3592 - souhlasí s legalizací stavby chaty na pozemku p.č. 612/15 k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

3593 - mění a doplňuje usnesení č. 3518 ze dne 16. 2. 2009 takto:
schvaluje poskytnutí malotraktoru VEGA 36 HP, typ MT 8-2, varianta HP a shrnovací radlici AS 165 H do výpůjčky Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, IČ 00524123 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle nově předloženého návrhu      (OSM)

3594 - schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - malotraktoru VEGA se společností Kooperativa, a. s., se sídlem Templová747, Praha 1, IČ 47116617 dle předloženého návrhu s tím, že pojistníkem bude TJ Jiskra Domažlice      (OSM)

3595 - schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel - malotraktoru VEGA se společností Kooperativa, a. s., se sídlem Templová747, Praha 1, IČ 47116617 dle předloženého návrhu s tím, že pojistníkem bude TJ Jiskra Domažlice     (OSM)

3596 - schvaluje poskytnutí vybavení počítačové učebny do výpůjčky Základní škole Domažlice, Msgre. B.Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu     (OSM)

3597 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulice Husova v Domažlicích“ p. Jiřího Hafiče
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy s p. Jiřím Hafičem, na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulice Husova ulice“.     (OSM)

3598 - doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 1207 z 24.11.2008 takto:
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 681/1(PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu     (OSM)

3599 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 28, v budově čp. 638, v ulici Baldovské v Domažlicích     (OSM)

3600 - schvaluje v souladu s Čl. IX. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 26, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

3601 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/2, spoluvlastnický podíl ve výši 6398/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6398/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6398/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3602 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 157/7, spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3603 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 155/4, spoluvlastnický podíl ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3604 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 155/7, spoluvlastnický podíl ve výši 6436/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6436/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6436/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6436/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3605 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 156/3, spoluvlastnický podíl ve výši 6409/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnický podíl ve výši 6409/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6409/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3606 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/5, spoluvlastnický podíl ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6537/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3607 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 155/5, spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6536/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6536/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3608 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 155/6, spoluvlastnický podíl ve výši 6475/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6475/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 155/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6475/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6475/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3609 - a) schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. A 4, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu
b) schvaluje smlouvu o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. A 4, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

3610 - schvaluje " Prohlášení vlastníka budovy č.p. 143, č.p. 144 v ulici Kozinova v Domažlicích, část obce Hořejší Předměstí, postavené na pozemcích – stavební parcele č. st. 1386/1a č. st. 1386/2, dle předloženého návrhu     (OSM)

3611- schvaluje "Prohlášení vlastníka budovy č.p. 404, č.p. 410, č.p. 411 v ulici Masarykova v Domažlicích, část obce Bezděkovské Předměstí, postavené na pozemcích – stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a stavební parcele č. st.1390/3 ", dle předloženého návrhu     (OSM)

3612 - a) bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v účetní jednotce město Domažlice za rok 2008
b) schvaluje odpis pohledávek takto:
pohledávky na pokutách – odbor finanční ve výši 18.635,50 Kč
pohledávka na příspěvku na zakoupení motorového vozidla ve výši 67.200,- Kč
pohledávky na pokutách – odbor pro projednávání přestupků ve výši 3.608,37 Kč
přeplatky na pokutách – odbor pro projednávání přestupků ve výši 604,66 Kč      (OF)

3613 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810             pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 398.371,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 398.371,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 99.593,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 99.593,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.854,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.854,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

3614 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810             pol. 4111 + 604.131,- Kč ÚZ98116 (příjem dotace na sociální služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 450.844,- Kč ÚZ98116 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 450.844,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 112.711,- Kč ÚZ 98116 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 112.711,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 40.576,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 40.576,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 604.131,- Kč (zvýšení investiční rezervy)      (OF)

3615 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Komenského 17, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu      (OF)

3616 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy Domažlice Msgre B.Staška 232, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3617 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3618 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3619 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 28/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3620 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory, za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3621 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městského kulturního střediska Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3622 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městské knihovny B. Němcové Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle přeloženého návrhu     (OF)

3623 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Plaveckého bazénu a ubytovny, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3624 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Městských lesů Domažlice, příspěvkové organizace za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu     (OF)

3625 - schvaluje na základě § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku příspěvkové organizace DTS Domažlice za rok 2008 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle varianty b) dle předloženého návrhu    (OF)

3626 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve složení:
předseda: Pavel Wolf
členové: Jan Lažanský, Mgr. Martina Lindová, Mgr. Jitka Mejcharová, Mgr. Ladislava Becková, Ing. Pavel Honzík, Mgr. Eva Malá
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace     (OKS - ÚŠK)

3627 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 3. - 14. srpna 2009     (OKS - ÚŠK)

3628 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín na rekonstrukci školy     (OKS - ÚŠK)

3629 - a) schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000,- Kč pro domažlický odbor KČT na napájení hydrometeorologické stanice na Čerchově
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 3.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - příspěvek KČT)
org. 0219 § 3429 pol. 5229 + 3.000,- Kč (příspěvek KČT – napájení meteorologické stanice)     (OKS - ÚŠK)

3630 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro Gymnázium Cheb na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR     (OKS - ÚŠK)

3631 - neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro NIPI ČR, o.s. Na zajištění konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb      (OKS - ÚŠK)

3632 - schvaluje propagaci města Domažlice formou vín s vinětou města Domažlice od společnosti M víno, Pražská 161, Klatovy     (OKS - ÚŠK)

3633 - schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ : 63839997.     (OKS)

3634 - schvaluje výpověď dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice, dle předloženého návrhu z důvodu přestupu do jiného sboru    (OKS)

3635 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí anonymní dopis občanů      (tajemnice)

3636 - mění a doplňuje usnesení č. 3514 z 16. 2. 2009 takto: souhlasí, aby DTS Domažlice p.o. uzavřela smlouvu na pravidelný svoz separovaného odpadu s firmou Eko-Separ s.r.o.Nýřany, a to na dobu neurčitou s platností od 1.1. 2009 s tím, že sjednání dalších podmínek smlouvy je plně v kompetenci DTS Domažlice p.o.     (OSM)

3637 - a) ruší pravidla k povolování předzahrádek schválené usnesením č. 304 z 5. RM ze dne 8. 1. 2007
b) schvaluje Pravidla pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízejících služby v oblasti pohostinství     (místostarosta, Wolf)

3638 - bere na vědomí žádost a souhlasí s navrhovanou variantou b) a v případě nesouhlasu s variantou a)     (OSM)

3639 - neukládá OSM připravit vyhlášení výběrového řízení na pronájem práva výkonu myslivosti v městské honitbě

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 3. 2009
Poslední aktualizace: 25. 3. 2009 00:00
Autor: