Obsah

108. schůze ze dne 21.12.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 108. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 12. 2009Rada města v Domažlicích:

5127 - rozhodla vyloučit firmu TIOS plus s.r.o., Msgre B. Staška 79, 344 01 Domažlice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Varovný a informační systém obyvatel pro město Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

5128 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov v původním lesním hospodářském celku Horšovský Týn společnosti Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov v původním lesním hospodářském celku Horšovský Týn se společnosti Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 116 § 1036 pol. 5169 + 384.727,- Kč (zpracování LHP)
org. 116 pol. 4122 + 384.727,- Kč (dotace - LHP) (OSM)

5129 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 247 § 2221 pol. 5193 + 70.599,- Kč (autobusová doprava)
org. 261 § 6409 pol. 5901 – 70.599,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

5130 - schvaluje uzavření smlouvy mezi kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 a městem Domažlice, náměstí Míru čp. 1, 344 20 Domažlice o umístění sběrné nádoby na úsporné kompaktní zářivky a výbojky (OSM)

5131 - ukládá DTS Domažlice, p.o. odstranění 4 kusů borovic a 1 kusu douglasky na p. p. č.2586/1 v ulici Palackého dle předloženého návrhu (OSM)

5132 - a) souhlasí s pokácením 1 kusu topolu ztepilého a 1 kusu túje na p. p. č. 2311/16 v katastrálním území Domažlice v Kunešově ulici ze severní strany domu čp. 505, 506
b) nesouhlasí s pokácením 4 kusů javorů v Kunešově ulici ze severní strany domu
čp. 505, 506 (OSM)

5133 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dat z referenční digitální mapy města Domažlice společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., dle předloženého návrhu (OSM)

5134 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAFIN a.s., se sídlem Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby Bytové domy, Kasárna II na úrovni projektové dokumentace pro územní řízení dle upraveného návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 462 § 3612 pol. 6121 + 354.977,- Kč (bytové domy kasárna II - DUR)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 354.977,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5135 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 438 § 2212 pol. 6121 - 36.288,-- Kč (rekonstrukce ul. Ladova)
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 36.288,-- Kč (parkoviště Mánesova)
org. 438 § 2212 pol. 6121 - 297.520,60 Kč (rekonstrukce ul. Ladova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 297.520,60 Kč (investiční rezerva) (OSM)

5136 - a) ruší usnesení č. 4956 ze dne 23. 11. 2009
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 2 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5137 - a) schvaluje výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „Dlouhodobý investiční bankovní úvěr“ podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném zadávacím řízení na službu poskytnutí dlouhodobého úvěru na dofinancování akce „Domažlice – Havlovice, kanalizace“ v složení:
členové: náhradníci:
Ing. Miroslav Mach, Ing. Pavel Faschingbauer,
Alena Kučerová, Miluše Rieszová,
JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Jiřina Endrštová,
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
Wolf Pavel, Dalibor Kubů (OSM)

5138 - a) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 +159.142,90 Kč (rozpočtová rezerva)
org.0239 § 3639 pol. 5152 - 109.142,90 Kč (teplo)
org.0239 § 3639 pol. 5171 - 50.000,- Kč (opravy a udržování nemovitostí)
b) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 51.719,- Kč (rozpočtová rezerva)
org.0241 § 3639 pol. 5362 - 1.763,- Kč (daň z nemovitosti)
org.0241 § 3639 pol. 5166 - 49.956,- Kč (znalecké posudky - dobrovolné)
c) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 473.028,- Kč (rozpočtová rezerva)
org.0252 § 3639 pol. 5362 - 369.505,- Kč (daň z převodu nemovitostí)
org.0252 § 3639 pol. 5166 - 74.023,- Kč (znalecké posudky - dobrovolné)
org.0252 § 3639 pol. 5361 - 29.500,- Kč (nákup kolků)
d) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 38.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org.0252 § 3639 pol. 6121 - 38.000,- Kč (nákup nemovitostí)
e) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 +51.996,50 Kč (rozpočtová rezerva)
org.0243 § 3721 pol. 5169 - 41.996,50 Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů)
org.0243 § 3727 pol. 5169 - 10.000,- Kč (prevence vzniku odpadů)
f) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 27.767,- Kč (rozpočtová rezerva)
org.0242 § 3729 pol. 5169 - 27.767,- Kč (tříděný odpad)
g) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 134.603,55 Kč (rozpočtová rezerva)
org.0250 § 3745 pol. 5171 - 34.603,55 Kč (údržba stromové zeleně)
org.0250 § 2341 pol. 5169 - 100.000,- Kč (pasporty rybníků, povodňové posouzení) (OSM)

5139 - schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtu u akce OPŽP č. 08012096 mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci akce „Revitalizace aleje K Vavřinečku“ (OSM-I)

5140 - schvaluje toto rozpočtové opatření na provedení opravy chodníků v ulici Palackého v Domažlicích:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 49.791,- Kč (Oprava chodníku v Palackého ulici)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 49.791,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5141 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na parcele č. 84/1 k.ú. Babylon, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle předloženého návrhu (OSM)

5142 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ p. Františka Havlovice
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu “ s p. Františkem Havlovicem, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 25.000,- Kč (inž. činnost – MŠ Poděbradova, stav. úpravy)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 25.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5143 - a) schvaluje vyřazení firmy Stafiko stav s.r.o. Domažlice a Špoták Miroslav z výběrového řízení na realizaci stavby „Domažlice, Poděbradova53, stavební úpravy objektu
b) odkládá projednání bodu do projednání ve výběrové komisi (OSM)

5144 - a) schvaluje zpracování projektového záměru předloženého firmou Cortis consulting, s.r.o. pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 53 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Cortis consulting, s.r.o. na zpracování projektového záměru k podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 53 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
c) schvaluje rozpočtové opatření na zpracování projektového záměru předloženého firmou Cortis consulting, s.r.o.:
org. 463 § 6171 pol. 5169 + 96.000,- Kč (zpracování projektového záměru)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 96.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5145 - bere na vědomí upřesněné rozdělení výše nákladů spoluúčasti města Domažlice, a Žadatele o podporu, Povodí Vltavy, s.p., na realizaci akce Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ dle předloženého návrhu (OSM)

5146 - schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5147 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 11 v ul. Michlova 595, Domažlice (OSM)

5148 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení paní do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
c) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
d) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (OSM)

5149 - bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V - Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 707 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 163, v ulici Kosmonautů v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinným Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí bytu ze dne 26. 11. 1969 (OSM)

5150 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1 z důvodu dlužného nájemného
b) neschvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 50, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích z důvodu dlužného nájemného (OSM)

5151 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 16, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5152 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 29, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5153 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5154 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice žádost o výměnu bytu, dle předloženého návrhu, a to za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se zachováním stávající výše nájemného (OSM)

5155 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice žádost o výměnu bytu, dle předloženého návrhu, a to za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se zachováním stávající výše nájemného (OSM)

5156 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o který se konal dne 10. 12. 2009
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázová odměny za I. pololetí roku 2009 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
c) bere na vědomí informaci o hospodaření na úseku rybářství za rok 2009 vč. výhledu pro rok 2010 (OF)

5157 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +355.122,- Kč (dotace na činnost odb.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +355.122,- Kč (výdaje na činnost odb.lesního hospodáře) (OF)

5158 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0453 pol. 4116 ÚZ14008 - 25.259,- Kč (přeplatek dotace CzechPOINT)
org. 0453 § 6171 pol. 5137 ÚZ14008 - 25.259,- Kč (pořízení majetku z dotace CzechPOINT) (OF)

5159 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0220 § 5512 pol. 2111 + 28.282,- Kč (příspěvek Plzeňský kraj - JSDHO Domažlice)
org.0261 § 6409 pol. 5901 + 28.282,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5160 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 pol. 4216 ÚZ 29898 + 500.000,- Kč (dotace – Havlovice kanalizace)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 ÚZ 29898 + 500.000,- Kč (realizace akce – Havlovice kanalizace) (OF)

5161 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Chodov na projednávání agendy vyplývající ze zák.č. 200/1990 Sb., ve znění pozd. předpisů, dle předloženého návrhu (tajemnice)

5162 - a) ruší usnesení č. 4027 z 11. 5. 2009
b) schvaluje předložený záměr podání projektu výzvy 06 IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - zřízení Technologického centra ORP včetně souvisejících služeb s využitím dotačních titulů
c) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Cortis consulting, s.r.o. na zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 06 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
d) schvaluje rozpočtového opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 5171 - 114.000,- Kč (opravy HW)
org. 0464 § 6171 pol. 5169 + 114.000,- Kč (zpracování studie proveditelnosti) (OICT)

5163 - a) ruší usnesení č. 4919 z 9. 11. 2009
b) schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č. 1 – 15 mezi společností Vera spol. s r.o. a městem Domažlice dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č. 1 – 16 mezi společností Vera spol. s r.o. a městem Domažlice dle předloženého návrhu (OICT)

5164 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 220 § 5512 pol. 5139 - 3 700,- Kč (materiál)
org. 220 § 5512 pol. 5167 +3 700,- Kč (vodné, stočné) (OKS)

5165 - ruší usnesení č. 5044 a) a b) (OSM)

5166 - schvaluje uzavření Dodatku č, 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.3. 2009 na akci "Rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích" s firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn , dle předloženého návrhu (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 29. 12. 2009
Poslední aktualizace: 29. 12. 2009 00:00
Autor: