Obsah

107. schůze ze dne 7.12.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 107. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 7. 12. 2009Rada města v Domažlicích:

5001 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

5002 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 4.819.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 4.819.000,- Kč (výplata příspěvku na péči) (OF)

5003 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0269 pol.4116 ÚZ 29096 +140.000,- Kč (příspěvek - podpora ohrožených druhů zvěře)
org. 0269 §1037 pol.5213 ÚZ 29096 +140.000,- Kč (DML - podpora ohrožených druhů zvěře) (OF)

5004 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol.6351 - 1.000.000,- Kč (DTS-příspěvek do investičního fondu)
org. 0264 § 6409 pol.6901 + 1.000.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

5005 - doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2010 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2010 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
investiční akce Stavební úpravy Mateřská škola – Poděbradova ul. 53, Domažlice
investiční akce Čistá Berounka II, projekt D, Domažlice
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2009.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. (OF)

5006 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 25.000,- Kč ( Městská policie - platy)
org. 0222 § 5311 pol. 5136 + 5.000,- Kč (Městská policie - knihy)
org. 0222 § 5311 pol. 5169 +20.000,- Kč (Městská policie - nákup služeb) (OF)

5007 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0287 § 3322 pol. 5171 + 71.839,- Kč (obnova světlíku domu čp. 144)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 71.839,- Kč (investiční rezerva) (OF)

5008 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit Fond pro obnovu a rozvoj bydlení na území Města Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut fondu pro obnovu a rozvoj bydlení na území Města Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

5009 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 30.000,- Kč (náhrady mezd v době nemoci)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 30.000,- Kč (pojistné na soc. zabezpečení) (OF)

5010 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0123 § 4349 pol. 5169 - 24.000,- Kč (OSVZ – azylové řízení,tlumočník)
org. 0123 § 4399 pol. 5139 - 12.000,- Kč (OSVZ – žádanky, recepty)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 36.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5011 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2010 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 31,17 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH (OF)

5012 - a) Rada města Domažlice vykonávajíc oprávnění dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích v platném znění, tedy právo rozhodovat ve věcech města Domažlice jako jediného společníka obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 34401, když jediný společník vykonává působnost valné hromady společnosti dle ust. § 132 obchodního zákoníku v platném znění, schvaluje, že Město Domažlice jako jediný společník obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. může přispět na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., a to poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyřitmilionykorunčeských), s tím, že závazek jediného společníka může zaniknout peněžitým vkladem jediného společníka, a to převodem částky ve výši 4.000.000- Kč (čtyřimilionykorunčeských) na bankovní účet společnosti. Lhůta pro poskytnutí příplatku mimo základní kapitál činí pět let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný společník souhlasí s tím, že jeho závazek k poskytnutí příplatku může také zaniknout započtením peněžitých pohledávek jediného společníka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení příplatku mimo základní kapitál s tím, že tato pohledávka může být započtena až do výše 4.000.000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských). K případnému započtení těchto vzájemných pohledávek musí dojít před uplynutím lhůty pro poskytnutí příplatku uvedené výše
b) pověřuje starostu města, aby jménem rady města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude provedeno rozhodnutí uvedené výše pod písm. ), tedy schváleno, že Město Domažlice jako jediný společník obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. může přispět na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., a to poskytnutím příplatku mimo základní kapitál ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyřimilionykorunčeských), s tím, že závazek jediného společníka může zaniknout peněžitým vkladem jediného společníka, a to převodem částky ve výši 4.000.000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských) na bankovní účet společnosti. Lhůta pro poskytnutí příplatku mimo základní kapitál činí pět let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný společník souhlasí s tím, že jeho závazek k poskytnutí příplatku může také zaniknout započtením peněžitých pohledávek jediného společníka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení příplatku mimo základní kapitál s tím, že tato pohledávka může být započtena až do výše 4.000.000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských). K případnému započtení těchto vzájemných pohledávek musí dojít před uplynutím lhůty pro poskytnutí příplatku uvedené výše
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o za rok 2008 dle předloženého návrhu
d) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. informaci o výsledcích hospodaření společnosti k 31. 10. 2009
e) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
Org. 0260 § 3412 pol. 5213 + 1.000.000,- Kč (transfer Správa sportovních zařízení s.r.o.)
Org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.000.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

5013 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0119 § 3635 pol. 5169 - 20.000,- Kč (odbor výstavby – fond pro výkon rozhodnutí)
Org. 0119 § 3635 pol. 6119 - 159.890,- Kč (odbor výstavby – regulační plán Nevolický vrch)
Org. 0264 § 6409 pol. 6901 +179.890,- Kč (investiční rezerva) (OF)

5014 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0212 § 3539 pol. 5167 - 1.150,- Kč (jesle – školení)
Org. 0212 § 3539 pol. 5161 - 100,- Kč (jesle – služby pošt)
Org. 0212 § 3539 pol. 5162 - 1.292,- Kč (jesle – telekomunikace)
Org. 0212 § 3539 pol. 5168 - 310,- Kč (jesle – zpracování dat)
Org. 0212 § 3539 pol. 5137 -18.911,- Kč (jesle – drobný dl. majetek)
Org. 0212 § 3539 pol. 5038 - 1.028,- Kč (jesle – pojištění)
Org. 0212 § 3539 pol. 5169 - 7.172,- Kč (jesle – nákup služeb)
Org. 0212 § 3539 pol. 5173 - 500,- Kč (jesle – cestovné)
Org. 0212 § 3539 pol. 5011 - 4.114,- Kč (jesle – platy)
Org. 0212 § 3539 pol. 5171 + 350,- Kč (jesle – úpravy)
Org. 0212 § 3539 pol. 5021 +31.725,- Kč (jesle – dohody)
Org. 0212 § 3539 pol. 4642 + 2.502,- Kč (jesle – náhrady v době nemoci) (OF)

5015 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum soc. rehabilitačních služeb – Domov pro seniory takto:
Účet 502 – Spotřeba energie + 200.000,- Kč
Účet 511 – Opravy a udržování - 150.000,- Kč
Účet 528 – Ostatní sociální náklady - 90.000,- Kč
Účet 524 – Zákonné soc. pojištění + 40.000,- Kč (OF)

5016 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna takto:
Účet 502 - Spotřeba energie +210.000,- Kč
Účet 501 - Spotřeba materiálu - 110.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování - 100.000,- Kč (OF)

5017 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko takto:
Účet 501 - Spotřeba materiálu - 40.000,- Kč
Účet 502 - Spotřeba energie +41.000,- Kč
Účet 511 - Opravy a udržování - 80.000,- Kč
Účet 512 - Cestovné + 7.000,- Kč
Účet 518 - Ostatní služby +28.000,- Kč
Účet 521 - Mzdové náklady +50.000,- Kč
Účet 524 - Zákonné soc.pojištění - 50.000,- Kč
Účet 549 - Ostatní náklady +50.000,- Kč
Účet 551 - Odpisy +22.000,- Kč
Účet 649 - Ostatní výnosy +28.000,- Kč (OF)

5018 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice takto:
Účet 501 – Spotřeba materiálu - 6.000,- Kč
Účet 551 – Odpisy +6.000,- Kč (OF)

5019 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola takto:
Účet č. 511 – Opravy a udržování - 6.000,- Kč
Účet č. 512 – Cestovné - 2.000,- Kč
Účet č. 549 – Ostatní náklady +5.000,- Kč
Účet č. 502 – Spotřeba energie +3.000,- Kč (OF)

5020 - ukládá místostarostovi Wolfovi ve spolupráci s OSM a OF zpracovat koncepci hospodaření s bytovým a nebytovým fondem, včetně tepelného hospodářství, ubytovny a prádelny do 31.1.2010 (místostarosta Wolf )

5021 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 6. 2001 uzavřené mezi Městem Domažlice a JUDr. Janem Gallivodou, dle nově předloženého návrhu (OSM)

5022 - neschvaluje změnu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.2.2005 uzavřené mezi Městem Domažlice a Josefem Sladkým, dle připomínek nájemce ze dne 30.10.2009 (OSM)

5023 - mění a doplňuje usnesení č. 4393 ze dne 3. 8. 2009 takto:
schvaluje uzavření smlouvy zajištění servisu a údržby světelného signalizačního zařízení v Domažlicích mezi Městem Domažlice, DTS Domažlice, p. o., Chrastavická 170, Domažlice a společností ELTODO dopravní systémy, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, dle doplněného návrhu (OSM)

5024 - bere na vědomížádost pana Vladislava Malzera, o pronájem pozemku (OSM)

5025 - bere na vědomížádost pp. Jaroslava Růžka a Jiřího Hály, Autoservis Růžek Hála, o pronájem pozemku (OSM)

5026 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4780/1, k.ú. Domažlice za podmínky vybudování parkovacích ploch a se zachováním přístupu k přilehlým nemovitostem (OSM)

5027 - a) bere na vědomí informaci OSM o stanovisku právní zástupkyně Václava Němce, - JUDr. Faltýnové z 25. 11. 2009 k návrhu kupní smlouvy na prodej pozemku č. 3732/2 v k.ú. Domažlice
b) nedoporučuje ZM zrušit usnesení č. 1504 ze dne 26. 8. 2009
c) ukládá Mgr. Endrštové pokračovat v soudním řízení na vyklizení pozemku č. 3732, k.ú. Domažlice (OSM)

5028 - doporučuje zastupitelstvu schválit vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 2927, st. 2928, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku ze dne 11. 7. 2002, právní účinky vznikly dnem 15. 7. 2002 (OSM)

5029 - a) schvaluje záměr darovat stávajícímu vlastníkovi bytové jednotky č. 448/5, Domažlice - Bezděkovské Předměstí spoluvlastnický podíl ve výši 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 - garáži umístěné v budově č. p. 448, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, která je postavena na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36450
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu ve výši 417/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č. p. 448 umístěné na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 417/36450 dle předloženého návrhu (OSM)

5030 - a) schvaluje záměr darovat stávajícímu vlastníkovi bytové jednotky č. 448/1, Domažlice - Bezděkovské Předměstí spoluvlastnický podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 - garáži umístěné v budově č. p. 448, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, která je postavena na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 416/36450
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 nacházející se v domě č. p. 448 umístěné na stavební parcele č. st. 1493, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 416/36450 dle předloženého návrhu (OSM)

5031 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 457 § 3319 pol. 6121 + 17.850,- Kč (rekonstrukce MKS - žádost o dotaci)
org. 457 § 6399 pol. 5362 - 2.850,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 15.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5032 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností STAFIN projekty a stavby s.r.o., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání pravomocného povolení na stavbu „Rekonstrukce MKS Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

5033 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností STAFIN a.s., se sídlem Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna“ na úrovni projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, dle předloženého návrhu (OSM)

5034 - a) ruší usnesení č. 4881 ze dne 9. 11. 2009
b) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí nemovitostí - stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavby bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, jejímž předmětem jsou nemovitosti - stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavba bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu s připomínkou Mgr. Endrštové a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní (OSM)

5035 - a) ruší usnesení č. 4204 dne 22.6.2009.
b) schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S24-12_8120008451 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Domažlice a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 40502 Děčín pro zajištění stavby „Domažlice-zkapacitnění Zubřiny“ dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0449 § 3744 pol. 6121 - 563.500,- Kč (Zkapacitnění Zubřiny)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 563.500,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5036 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemku p.č. 2939 (PK) k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 2939 (PK) k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

5037 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3551(PK), 3558/1(PK), 3558/2(PK), 3559(PK), 3563/2(PK) a 3618(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2660/3(PK) díl 1 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky (OSM)

5038 - schvaluje zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjezdu na nemovitosti - pozemkové parcely č. 5042/1, 5042/2 a 5042/3 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

5039 - neschvaluje zadání z akázky firmě Vodohospodářský podnik a.s., se sídlem Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň - zpracování hydraulického posouzení stávající kanalizace ve vztahu k vytápění objektu U Nemocnice 579, Domažlice - dle předložené cenové nabídky za cenu 10.305,40 Kč vč. DPH (OSM)

5040 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 2008 ve znění dodatku č. 1 mezi Městem Domažlice a Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., dle předloženého návrhu (OSM)

5041 - a) bere na vědomí informaci o snížení příjmu v rozpočtu města o částku inflačního nárůstu za r. 2008
b) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 84 141,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 241 § 3639 pol. 2131 - 84 141,- Kč (snížení příjmu z pronájmu pozemků)
c) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 117 719,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 241 § 3639 pol. 2132 - 117 719,- Kč (snížení příjmu z pronájmu budov)
d) schválit tato rozpočtová opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 198 791,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 241 § 3634 pol. 2132 - 198 791,- Kč (snížení nájemného od DSN za kotelny)
e) schvaluje tato rozpočtová opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 243 596,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 241 § 1032 pol. 2131 - 243 596,- Kč (snížení - nájem za lesní pozemky) (OSM)

5042 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 455, k.ú. Luženičky od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Domažlice (OSM)

5043 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4807/46, 4807/75, 4807/76, 4807/77 vše k.ú. Domažlice.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku 2772/11(PK) k.ú. Domažlice (OSM)

5044 - a) schvaluje dokumentaci skutečného provedení stavby „Oprava rybníka Hrubých“, k.ú Draženov, předložené firmou Agrostav Horšovský Týn, a.s.., se sídlem Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého podkladu
b) schvaluje zjišťovací protokoly č. 1 a č. 2 – podklady pro fakturaci za provedení opravy rybníka Hrubých předložené firmou Agrostav Horšovský Týn, a.s.., se sídlem Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn (OSM)

5045 - a) ruší usnesení č. 2993 b) ze dne 13. 10. 2008
b) souhlasí s odstraněním občanské vybavenosti (klepačů a sušáků) nacházející se na sídlišti Kozinovo pole, Domažlice - Týnské Předměstí, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města dle předloženého návrhu a další z důvodu havarijního stavu těchto zařízení a ukládá DTS Domažlice p.o. odstranit tuto občanskou vybavenost (OSM)

5046 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků – část pozemkové parcely č. 4828/1 k.ú. Domažlice, označenou dle GP č. 3412-252/2009 jako díl b) a c) ve vlastnictví Města Domažlice za část stavební parcely č. 612 k.ú. Domažlice, označenou dle GP č. 3412-252/2009 jako díl e) a f) a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5047 - nesouhlasí se stavbou fotovoltaické elektrárny na pozemkových parcelách č. 136/3, 217/2 a 217/7 k.ú. Havlovice u Domažlic jako obec, na jejímž území se tato stavba nachází (OSM)

5048 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 252 § 3639 pol. 5362 - 40.000,- Kč (daň z převodu nemovitostí)
org. 240 § 3612 pol. 5362 +40.000,- Kč (daň z převodu nemovitostí - byty) (OSM)

5049 - a) bere na vědomí zprávu o výsledcích místního šetření na Městském hřbitově v Domažlicích
b) ukládá DTS provést terénní úpravu v oddělení č. 10 a připravit tento prostor ke zřízení urnového háječku
Termín do 30. 4. 2010
c) ukládá DTS provést postupně odstranění neužívaných hrobových míst a vyrovnání travnatých vyvýšenin dle předloženého návrhu
d) ukládá DTS označit hroby, které nemají očíslování a zároveň dohlížet na jejich doplňování
Termín do 30. 4. 2010 (OSM)

5050 - a) bere na vědomí nabídku společnosti STAFIN a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň na zpracování projektové dokumentace stavby "Bytové domy, Kasárna II"
b) ukládá odboru správy majetku předložit návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu "Bytové domy, Kasárna II" v rozsahu dle předloženého návrhu (OSM)

5051 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 460 § 4354 pol. 6121 + 20.825,- Kč (PD - chráněná dílna s byty)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 20.825,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5052 - bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., na pojištění stavby úseku cyklostezky Domažlice-Havlovice ve výši 23.846,- Kč na dobu trvání pojištění 2 let, tj. do 6. 12. 2011 (OSM)

5053 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce ulice Poděbradova“ za cenu 179.809,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby
„Rekonstrukce ulice Poděbradova“ dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 179.809,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 179.809,- Kč (PD DSP - rekonstrukce ulice Poděbradova (OSM)

5054 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 408 § 2212 pol. 6121 - 277.289,- Kč (PB - parkoviště)
org. 287 § 3412 pol. 6121 +277.289,- Kč (objekt časomíry)
org. 287 § 3412 pol. 6121 + 11.150,- Kč (objekt časomíry)
org. 447 § 3421 pol. 6121 - 11.150,- Kč (dětské hřiště u PB)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 407 § 3412 pol. 6121 - 43.601,- Kč (tréninkové hřiště)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 43.601,- Kč (investiční rezerva)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 447 § 3421 pol. 6121 - 142.184,- Kč (Dětské hřiště u PB)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 142.184,- Kč (investiční rezerva)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 447 § 3412 pol. 6121 - 36.783,- Kč (Beach volejbalové hřiště)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 36.783,- Kč (investiční rezerva)
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 308 § 3634 pol. 5171 - 1.123,- Kč (Kotelna Švabinského)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 1.123,- Kč (investiční rezerva)
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 414 § 3113 pol. 5137 - 330.000,- Kč (Dovybavení ZŠ)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 330.000,- Kč (investiční rezerva)
g) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 450 § 3639 pol. 5171 - 245.180,- Kč (Střecha vila Střelnice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 245.000,- Kč (investiční rezerva)
h) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 § 3113 pol. 6121 - 12.497,- Kč (Oprava soc. zařízení ZŠ Kom.)
org. 264 § 6409 pol. 6901 +12.497,- Kč (investiční rezerva)
ch) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 451 § 3745 pol. 5169 - 700.103,- Kč (Revitalizace kaštanové aleje)
org. 264 § 6409 pol. 6901 +700.103,- Kč (investiční rezerva)
i) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 434 § 3639 pol. 6121 - 10.830,- Kč (Rekonstrukce Pivovaru)
org. 264 § 6409 pol. 6901 +10.830,- Kč (investiční rezerva)
j) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 6171 pol. 6121 - 2.500.000,- Kč (biometrické pracoviště)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 2.500.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5055 - a) schvaluje prodej použitých kostek z akce „Rekonstrukce ul. Husova“ firmě Horšovský Týn a.s. za cenu 748.418,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 437 § 2212 pol. 6121 + 748.418,-- Kč (Husova ul.)
org. 437 § 2310 pol. 2310 + 748.418,-- Kč (příjmy z prodeje majetku) (OSM)

5056 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 411/04, v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 404, 410, 411 v rozsahu 7134/92390 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 v rozsahu 7134/92390, vše k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/04, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7134/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 7134/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu (OSM)

5057 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/06, v ulici Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č. p. 154, 155 v rozsahu 6336/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1626, 1627 v rozsahu 6336/87716, vše k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/06, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 6336/87716 na na společných částech budovy čp. 154, 155 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 6336/87716 na stavebních parcelách č. st. 1626, 1627 k. ú. Domažlice v ulici Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu (OSM)

5058 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 22, v budově čp. 630 v ulici Michlova v Domažlicích (OSM)

5059 - nesouhlasí s proplacením vložených investic z hospodářské činnosti města do bytové jednotky č. 4, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích (OSM)


5060 - a) neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 29, v budově čp 258, v ulici Petrovická v Domažlicích z hospodářské činnosti města
b) schvaluje zprostředkování jednání mezi původním nájemcem (žadatelem) a novým nájemcem uvedené bytové jednotky o případné úhradě vložených investic v případně, nedojde-li k akceptaci vybavení či ceny ze strany nového nájemníka, je povinností původního nájemce uvést byt do původního stavu (OSM)

5061 - a) neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 16, v budově čp 258, v ulici Petrovická v Domažlicích z hospodářské činnosti města
b) schvaluje zprostředkování jednání mezi původním nájemcem (žadatelem) a novým nájemcem uvedené bytové jednotky o případné úhradě vložených investic v případně, nedojde-li k akceptaci vybavení či ceny ze strany nového nájemníka, je povinností původního nájemce uvést byt do původního stavu (OSM)

5062 - schvaluje dočasné snížení nájemného o 10 % z důvodu nevyhovujícího zateplení obvodových zdí v ulici Vojtěchově 115 v Domažlicích od 1. října 2009 do doby odstranění závady (OSM)

5063 - nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor bytového domu čp. 656 v ul. Vrchlického v Domažlicích - Týnské Předměstí a s provedení jakýchkoli stavebních úprav měnících charakter tohoto bytového domu (OSM)

5064 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. odložit podání žaloby na vyklizení b.j. 141/41 v Masarykově ulici v Domažlicích do konce června 2010 (OSM)

5065 - a) nesouhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 502/4 v Kunešově ul. v Domažlicích
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 502/4 v Kunešově ul. v Domažlicích (OSM)

5066 - a) nesouhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 62/3 na náměstí Míru v Domažlicích
b) neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 62 na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

5067 - neschvaluje snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v nemovitosti - budově č.p. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích (OSM)

5068 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5069 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5070 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5071 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5072 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5073 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5074 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5075 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5076 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5077 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5078 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5079 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5080 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5081 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5082 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003, dle předloženého návrhu (OSM)

5083 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5084 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5085 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5086 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5087 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5088 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5089 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5090 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5091 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5092 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5093 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5094 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5095 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5096 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5097 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5098 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5099 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5100 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001, dle předloženého návrhu (OSM)

5101 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická takto:
Účet 501 – spotřeba materiálu - 36.400,- Kč
Účet 502 – spotřeba energie - 600,- Kč
Účet 511 – opravy a udržování +28.000,- Kč
Účet 518 – ostatní služby +18.000,- Kč
Účet 549 – ostatní náklady - 9.000,- Kč
b) schvaluje nákup 2 ks notebooků v celkové ceně cca 25.000,- Kč pro Základní školu praktickou Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého
c) schvaluje nákup obecně zeměpisných nástěnných map v celkové ceně cca 10.000,- Kč pro Základní školu praktickou Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OF, OKS - ÚŠK)

5102 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0114 § 3319 pol. 5194 – 20.000,- Kč (věcné dary)
org. 0114 § 3399 pol. 5229 – 2.800,- Kč (Grant – Podpora významných počinů)
org. 0114 § 3421 pol. 5229 – 27.400,- Kč (Grant – Jednorázové akce pro mládež)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 – 74.680,- Kč (CR – propagační materiály)
org. 0115 § 2143 pol. 5169 – 12.314,- Kč (CR – nákup služeb)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 – 10.000,- Kč (CR – příspěvek Regiontour)
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 5.000,- Kč (kulturní akce – nákup materiálu)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 – 25.000,- Kč (kulturní akce – nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 5175 – 25.000,- Kč (kulturní akce – pohoštění)
org. 0219 § 3319 pol. 5179 – 10.000,- Kč (kulturní akce – ostatní nákupy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 +212.194,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy) (OKS - ÚŠK)

5103 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace (OKS - ÚŠK)

5104 - ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku ve výši 80.000,- Kč na spolufinancování Univerzity 3. věku (OKS - ÚŠK)

5105 - bere na vědomí žádost Diecézní charity Plzeň o finanční podporu na rok 2010 (OKS - ÚŠK)

5106 - schvaluje smlouvu mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou na zhotovení kronikářského zápisu za rok 2010 (OKS - ÚŠK)

5107 - bere na vědomí informaci ředitelky MěkBN Bc. Lenky Schirové o ukončení rodičovské dovolené (OKS - ÚŠK)

5108 - schvaluje nákup 6 ochranných sítí na pískoviště v celkové ceně cca 25.000,- Kč pro Mateřskou školu Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

5109 - bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace, ve dnech 23. 12. 2009 – 3. 1. 2010 (OKS - ÚŠK)

5110 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 28. 12. 2009 – 31. 12. 2009 (OKS - ÚŠK)

5111 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 136.478 Kč (snížení rozpočtové rezervy - vyúčtování MKS)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 136.478 Kč (příspěvek na provoz MKS - vyúčtování akcí pro město, účet 518 - nákup služeb) (OKS - ÚŠK)

5112 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, p. Anně Bauerové, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

5113 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

5114 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, Mgr. Petru Jansovi, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

5115 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola škola Domažlice, Mgr. Jiřině Holoubkové, dle změněného návrhu (OKS - ÚŠK)

5116 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle změněného návrhu (OKS - ÚŠK)

5117 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2009 na realizaci akce „Rozšíření turistického informačního systému a vznik naučné stezky“ ve výši 50.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 50.000,- Kč (dotace PK - Rozšíření informačního systému)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 50.000,- Kč (MKS - Rozšíření informačního systému, účet 518- nákup služeb) (OKS - ÚŠK)

5118 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 10.780 Kč (snížení rozpočtové rezervy - nákup pneumatik)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 10.780 Kč (příspěvek na provoz MKS - nákup zimních pneumatik, účet č. 501 - spotřeba materiálu) (OKS - ÚŠK)

5119 - souhlasí s přijetím daru – 1 ks polohovací postele od dárce pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice (OKS - ÚŠK)

5120 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 229 § 5112 pol. 5173 - 10 000,- Kč (cestovné zahr. a tuzemské - UFO)
org. 229 § 6171 pol. 5173 + 10 000,- Kč (cestovné zahr. a tuzemské - zaměstnanci)
org. 223 § 6171 pol. 5038 - 15 000,- Kč (povinné pojištění)
org. 223 § 6171 pol. 5136 + 15 000,- Kč (tisk, odborné knihy)
org. 223 § 6171 pol. 5171 - 65 000,- Kč (opravy, údržba)
org. 223 § 6171 pol. 5151 + 20 000,- Kč (vodné, stočné)
org. 223 § 6171 pol. 5152 + 19 000,- Kč (teplo)
org. 223 § 6171 pol. 5163 + 25 000,- Kč (pojištění vozidel)
org. 223 § 6171 pol. 5362 + 1 000,- Kč (správní poplatky)
org. 223 § 6171 pol. 5161 - 80 000,- Kč (poštovné)
org. 223 § 6171 pol. 5139 + 80 000,- Kč (materiál)
org. 223 § 6171 pol. 5162 - 150 000,- Kč (telekomunikace)
org. 223 § 6171 pol. 5169 - 250 000,- Kč (služby)
org. 261 § 6409 pol. 5901 +400 000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 221 § 5512 pol. 5132 - 400,- Kč (ochranné pomůcky)
org. 221 § 5512 pol. 5167 - 2 000,- Kč (školení)
org. 221 § 5512 pol. 5163 + 2 400,- Kč (pojištění)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 2324 + 28 282,- Kč (příjem příspěvku)
org. 0220 § 5512 pol. 5019 + 4 000,- Kč (refundace)
org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 3 200,- Kč (zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 3882,- Kč (ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 3 000,- Kč (pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 9 000,- Kč (materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5154 + 4 400,- Kč (elektřina)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 800,- Kč (opravy)
org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 3 500,- Kč (služby)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 3 500,- Kč (opravy) (OKS)

5121 - souhlasí s poskytnutím údajů z informačního systému města společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň ve formátu dgn za účelem provedení technické studie vedení trasy silnice I/22 v úseku Draženov – Kout na Šumavě (severní obchvat města Domažlic), jejímž investorem je ŘSD ČR (OSM)

5122 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (osobního automobilu Škoda 135 Forman , SPZ DOC 30-93) mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň, a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice (OKS)

5123 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0230 § 6171 pol. 6111 - 100 000,- Kč (OICT – programové vybavení)
org. 0230 § 6171 pol. 6125 - 60 000,- Kč (OICT – výpočetní technika)
org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 80 000,- Kč (OICT – nákup služeb)
org. 0230 § 6171 pol. 5139 + 80 000,- Kč (OICT – nákup materiálu) (OICT a GIS)
5124 - a) schvaluje zadání zakázky firmě JURIS J.T.Plzeň, s.r.o., provozovna Božkovská 67, 32600 Plzeň, - dodávka, instalace, zaregulování systému detekce CH4, detekce C12, hlídání čerpadla, přenos GSM pro Plavecký bazén Domažlice - dle předložené cenové nabídky za cenu 117.488,70 Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 408 § 3412 pol. 6121 + 117.489,- Kč (PB - zabezpečovací zařízení)
org. 408 § 6399 pol. 5362 - 18.759,- Kč (PB – zabezp.zařízení – odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 98.730,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5125 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Odbahnění rybníka Babylon“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, dle předloženého návrhu na stavební práce „Odbahnění rybníka Babylon“
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 292 § 2341 pol. 6121 + 27.992.648,- Kč (Odbahnění ryb. Babylon - realizace)
org. 292 § 6399 pol. 5362 - 4.469.414,- Kč (odpočet DPH)
org. 292 pol. 4213 + 23.341.352,- Kč (dotace - Odbahnění ryb. Babylon)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 181.882,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5126 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl v době „Vánočního jarmarku“ ve dnech 19. - 23. 12. 2009, uzavíranou mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a OSA - Ochranným svazem autorským k dílů hudebním, o.s., Senovážné náměstí 2, 370 21 České Budějovice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 14. 12. 2009
Poslední aktualizace: 14. 12. 2009 00:00
Autor: