Obsah

105. schůze ze dne 23.11.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 105. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 23. 11. 2009Rada města v Domažlicích:

4926 - a) ruší usnesení č. 4905 ze dne 9. 11. 2009
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo mezi mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Vlček - stavby s.r.o., U garáží 197, Horšovský Týn 346 01 a TJ Jiskra Domažlice, o.s., Fügnerova 647, Domažlice 344 01, dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 435 § 3412 pol. 6329 - 6.500.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra – šatny tribuna)
org. 435 § 3412 pol. 6121 + 6.500.000,- Kč (rekonstrukce šaten tribuna Střelnice) (OF)

4927 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13306 – 500.000,- Kč (dotace dávky soc.péče)
org. 0227 §4171 pol. 5410 ÚZ 13306 – 500.000,- Kč (výplata příspěvku na živobytí) (OF)

4928 - ukládá starostovi města podat trestní oznámení ve věci rekonstrukce bývalých kasáren na bytový dům se 39 nájemními byty (OF)

4929 - neschvaluje nákup pomůcek na plavání dětí v hodnotě do 8.000,- Kč příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice (OF)

4930 - schvaluje nákup chladničky Snaige C-290 za 7.000,- Kč příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice pro vybavení ubytovny plaveckého bazénu (OF)

4931 - schvaluje ceník služeb plaveckého bazénu pro rok 2010 dle upraveného návrhu (OF)

4932 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 445 §6399 pol. 5362 - 489.475,- Kč (odpočet DPH - rekonstrukce WC Komenského 17)
org. 264 §6409 pol. 6901 + 489.475,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4933 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 446 § 6399 pol. 5362 - 169.243,- Kč (odpočet DPH – obytná zóna Na Bábě)
org. 264 §6409 pol. 6901 + 169.243,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4934 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 413 § 6399 pol. 5362 - 367.588,- Kč (odpočet DPH – Havlovice vodovod, kanalizace)
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 367.588,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4935 - schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy k částem pozemků 2660/4 a 2660/40 k.ú. Domažlice uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého situačního náčrtu ve prospěch vlastníka pozemku č. 2661/3 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč za těchto podmínek:

  • veškeré náklady spojené se vznikem věcného břemene hradí oprávněný
  • přístupová cesta nepřesáhne šířku 4m
  • vybudování adekvátní náhrady za stávající plechový přístřešek na hračky na náklady vlastníka pozemku č. 2661/3,
  • přemístění sušáku na prádlo a dětské tabule mimo přístupovou cestu na náklady vlastníka pozemku č. 2661/3,
  • vybudování provizorního oplocení nové přístupové cesty po dobu stavby rodinného domu s bezbarierovým přístupem a po jejím dokončení vybudování stálého oplocení na náklady vlastníka pozemku č. 2661/3,
  • omezení budoucího využití objektů umístěných na pozemku sousedícím se zahradou mateřské školy týkající se neprovozování jakékoliv podnikatelské činnosti, která by rušila pobyt dětí v mateřské škole pod sankcí smluvní pokuty
  • smlouva o věcném břemeni musí být uzavřena před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby rodinného domu na pozemku č. 2661/3, pod sankcí smluvní pokuty s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene budou součástí dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
  • smlouva o budoucí smlouvě pozbude účinnosti, pokud do 2 let ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebudou zahájeny stavební práce spojené s výstavbou rodinného domu pro osobu se sníženou mobilitou, a smlouva o zřízení věcného břemene nebude uzavřena do 5 let ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (OSM)

4936 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, ul. Dukelská 28 - kNN" na pozemkových parcelách č. 4827/8, č. 4824/2, 4827/19, 4827/24 a 4827/14, vše k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004067/1 dle předloženého návrhu (OSM)

4937 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se výkupu pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172, k.ú. Domažlice a souhlasí s upraveným postupem (OSM)

4938 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti 2347/11, 2349/15, 2349/44, 2390/3, 4922/1 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002024/001 dle předloženého návrhu (OSM)

4939 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost p.č. 322/1 k.ú. Havlovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003478/1 předloženého návrhu (OSM)

4940 - souhlasí s umístěním solárního systému na střechu rodinného domu čp. 488 na stp.č. 878/2, Bezděkovské předměstí, Domažlice jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

4941 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 170.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5154 - 100.000,- Kč (el.energie)
org. 239 § 3631 pol. 5154 + 270.000,- Kč (el.energie – veřejné osvětlení) (OSM)

4942 - schvaluje pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice Sídliště Šumava o.s., se sídlem Čerchovská 488, za účelem provozování sportovní činnosti na dobu neurčitou za cenu 10,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši (čtyřnásobku) měsíčního nájmu a ukládá OSM připravit návrh nájemní smlouvy (OSM)

4943 - souhlasí s pokácením 1 kusu jeřábu a 1 kusu břízy na p.p. č. 2311/18 v katastrálním území Domažlice (OSM)

4944 - souhlasí s pokácení 1 kusu douglasky na p.p. č. 2311/18 v katastrálním území Domažlice před domem čp. Mánesova čp. 513 (OSM)

4945 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu borovice na Palackého sídlišti za domem čp. 132 (OSM)

4946 - ukládá DTS p.o. zajistit údržbu a ořezání suchých větví v letním kině, které zasahují na pozemek pí Zdeňky Podskalské nebezpečně ohrožují zdraví a zabraňují zásobování prodejny drogerie v ul. El. Krásnohorské (OSM)

4947 - souhlasí s pokácení stromu-douglasky na p.p. č. 2349/3 v areálu MŠ v Benešově ulici (OSM)

4948 - nesouhlasí s pokácení 1 kusu břízy a 3 kusů smrků obecných v areálu beach-volejbalového hřiště kurtů Městského stadionu Střelnice (OSM)

4949 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 4751 ze dne 12. 10. 2009
b) souhlasí se zasláním návrhu kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 2194/7, k.ú. Domažlice s příslušenstvím společnosti STAFIKO duo, v.o.s., Domažlice, se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, (OSM)

4950 - bere na vědomížádost ÚZSVM odboru odloučené pracoviště Domažlice o vyjádření k převodu pozemků parc.č. 4807/68, 4807/69, 4807/70 a 4807/71 vše k.ú. Domažlice a souhlasí s převodem na společnost Benzina s.r.o., se sídlem Na Pangráci 127, Praha (OSM)

4951 - bere na vědomížádost Ing. Húšťavy o řešení stavební úpravy okolí domu čp. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

4952 - schvaluje studii stavby Bytové domy - Kasárna II, Domažlice s navrhovaným řešením II (OSM)

4953 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 392, v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4954 - neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 258, v ulici Petrovická v Domažlicích, dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4955 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 2 v budově čp. 139 v ulici 28. října v Domažlicích s příslušenstvím za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice (OSM)

4956 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 2 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4957 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 13 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4958 - ruší usnesení č. 3876 ze dne 27. 4. 2009 (OSM)

4959 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 11 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

4960 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 50 v ul. Masarykova 141, Domažlice (OSM)

4961 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 11 v ul. Michlova 595, Domažlice, a schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" z důvodů odmítnutí bytu (OSM)

4962 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 1 v ul. Michlova 595, Domažlice (OSM)

4963 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Podnájem bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 9, v ulici 17. listopadu 241 v Domažlicích, a to na dobu určitou do 31.1.2011 (OSM)

4964 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích se zachováním stávající sazby nájemného, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice (OSM)

4965 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, za předpokladu vrácení bytové jednotky č. 56/3 v Branské ul., Domažlice zpět městu (OSM)

4966 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4967 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + kk
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + kk
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 23, v budově čp. 613 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4968 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 18, v budově čp. 502 v ulici Kunešova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4969 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 204 v ulici Mánesova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4970 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 242 v ulici 17.listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4971 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 254 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4972 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 9, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4973 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4974 - a) bere na vědomí zprávu o 7 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci říjnu 2009
b) bere na vědomí zprávu o 13 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci říjnu 2009 (OKS - ÚŠK)

4975 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2009 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 a obcí Nemanice, Nemanice 17, 345 36 (OKS - ÚŠK)

4976 - jmenuje jako zřizovatel Základní školy praktické Domažlice p. Jana Lažanského členem školské rady této školy s účinností od 27. 11. 2009 (OKS - ÚŠK)

4977 - bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice (OKS - ÚŠK)

4978 - a) bere na vědomí žádost NIPI ČR, o.s.
b) neukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro NIPI ČR, o.s. na zajištění konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb (OKS - ÚŠK)

4979 - souhlasí s prodejem stroje Adast Dominant 514, inv. č. 113 za cenu 20.000,- Kč bez DPH a schvaluje využití této částky na pokrytí schodku tiskárny v rozpočtu MKS v roce 2009 (OKS - ÚŠK)

4980 - schvaluje nákup AKU – vrtačky, Black + Decker, EPC 14 CAB, za cenu 1.990,- Kč pro Městské kulturní středisko v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4981 - schvaluje 2 ks servírovacích vozíků pro Mateřskou školu Domažlice, odloučené pracoviště Michlova 565, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4982 - schvaluje nákup hraček pro Mateřskou školu Domažlice, odloučené pracoviště Michlova 565, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4983 - a) bere na vědomížádost ředitelky MŠ Domažlice Anny Bauerové o komplexní řešení kuchyně na odloučeném pracovišti Poděbradova 53
b) ukládá ředitelce MŠ podat zprávu o provedeném opatření odstranění nedostatků z kontroly (OKS - ÚŠK)

4984 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, p. Anně Bauerové , dle změněného návrhu (OKS - ÚŠK)

4985 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, Mgr. Petru Jansovi, dle změněného návrhu (OKS - ÚŠK)

4986 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle změněného návrhu (OKS - ÚŠK)

4987 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4988 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Mgr. Venuši Klimentové, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4989 - schvaluje odměnu Mgr. Haně Mlnáříkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4990 - schvaluje změnu závazných ukazatelů změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice takto:
účet 501 – spotřeba materiálu - 350.000,- Kč
účet 502 – spotřeba energie + 350.000,- Kč
účet 511 – opravy a udržování - 100.000,- Kč
účet 518 – ostatní služby + 100.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

4991 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 40.801,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady ZŠ)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 40.801,- Kč (neinvestiční náklady ZŠ)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 49.188,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady MŠ)
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 49.188,- Kč (neinvestiční náklady MŠ) (OKS - ÚŠK)

4992 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče (OKS - ÚPP)

4993 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/010 mezi Městem Domažlice, nám. Míru , 344 20 Domažlice a Domažlickými technickými službami, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice (OKS)

4994 - schvaluje nákup sedmi mobilních telefonů, 6 židlí a skartovacího stroje z rozpočtu org. 223 - Správa budov (OKS)

4995 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

4996 - a) bere na vědomí žádost pana Jana Váchala
b) neschvaluje odprodej panelů ze stávající panelové cesty na pozemku č.4948 PK, která bude částečně zrušena v průběhu výstavby „obytné zóny Na Bábě“
c) neschvaluje připojení stávající kanalizace na pozemku 2466/5 KN, 2467 PK do plánovaného kanalizačního řadu vybudovaného v rámci výstavby „obytné zóny na Bábě“ (OSM)

4997 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu části budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 16 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá a nájemné se sjednává ve výši 100,- Kč/rok (OSM)

4998 - souhlasí s návrhem správce konkurzní podstaty úpadce Stavební podnik a.s. na postoupení pohledávek úpadce dle předloženého návrhu (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 11. 2009
Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 00:00
Autor: