Obsah

104. schůze ze dne 9.11.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í


ze 104. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 11. 2009
Rada města v Domažlicích:

4851 - a) ruší usnesení č. 4031 z 11. 5. 2009
b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4852 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě Held a Francke CZ s.r.o. České Budějovice, ve výši 20.222.845,72 Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Held a Francke CZ s.r.o. České Budějovice, ve výši 20.222.845,72 Kč dle předloženého návrhu na stavební práce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“
c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 20.222.845,72 Kč (OZ – komunikace,sítě – realizace)
org. 446 § 6399 pol. 5362 - 3.228.858,- Kč (odpočet DPH)
org. 820 pol. 8115 + 16.993.987,72 Kč (změna stavu finančních prostř. na účtech) (OSM)

4853 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 10. 2009, dle předloženého návrhu (OSM)

4854 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 411/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9810/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

4855 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 404/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 404/01, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7374/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3, k. ú. Domažlice v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu (OSM)

4856 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Mánesova – úprava vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 2322/3, 2322/8, 2322/11, 2322/12, 2322/15 a 2322/16, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003445/001 dle předloženého návrhu (OSM)

4857 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Vrbova – úprava vedení NN“ na pozemkových parcelách č. 2269/10, 2276/1, 2355/2, 2358/1, 2358/2, 2358/3, 2358/4, 2376/2, 2382/1, 2382/17, 2382/24, 4921, 4922/2, 5377/1, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003444/001 dle předloženého návrhu (OSM)

4858 - a) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 156/5 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy
b) doporučuje ZM schválit uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku", dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bytové jednotky je stanovena ve výši 721 051,- Kč (OSM)

4859 - a) bere na vědomí informaci OSM ve věci prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 157/4 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 157/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 568 062,- Kč (OSM)

4860 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“ dle předloženého návrhu (OSM)

4861 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 3735/13 – kNN, TS “ na pozemkových parcelách č. 599/32, 608(PK), 3734, 4834/2, 4835(PK), 4841/7 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003855/VB002 dle předloženého návrhu (OSM)

4862 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Pelnářova, parc.č. 3489/6 - kNN“ na pozemkové parcele č. 3489/5 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004682/1 dle předloženého návrhu (OSM)

4863 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice – Kosmonautů – IC – PS - kNN“ na pozemkových parcelách č. 2423/3, 2423/1, 298/2, 298/1, 298/4, 2583/18, 2583/11, 2583/2, 293/3, 2583/17, 2583/2, 5358, 5141/8, st. 1650/8, st. 1650/7, 298/10, st. 1650/57 vše v k.ú. Domažlice a bytových domech čp. 163, 164, 161, 162, 159, 160 Hořejší předměstí, Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002949/1 dle předloženého návrhu (OSM)

4864 - doporučuje ZM schválit směnu pozemkových parcel v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, 569/2, 569/3 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 geometrickým plánem č.286-1135/2009 nově označenou p.č. 661/42 ve vlastnictví Města Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4865 - bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 29. 9. 2008 mezi Městem Domažlice a Českým svazem ochránců přírody Libosváry 22/07 základní organizace, Libosváry 19, IČ 48342220 na pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 302 v nemovitosti čp. 40 na náměstí míru v Domažlicích za účelem zřízení informačního centra nájemce - Ekocentrum Taurus (OSM)

4866 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kancelář č. 302 - v nemovitosti čp. 40 na náměstí míru v Domažlicích umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice po uplynutí výpovědní lhůty a předání nebytových prostor stávajícím uživatelem zpět městu (OSM)

4867 - schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 8. 8. 1990, se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, dle předloženého návrhu (OSM)

4868 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAFIN a.s., se sídlem Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna“ na úrovni projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, dle předloženého návrhu č. 3
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 460 § 4354 pol. 6121 + 345.977,- Kč (PD - chráněná dílna s byty)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 345.977,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4869 - doporučuje ZM vzít na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice (OSM)

4870 - doporučuje ZM schválit záměr směnit část pozemkové parcely č. 4858/1 o výměře 1m2 v k.ú. Domažlice ve vlastnictví Města Domažlice za část stavební parcely č. 612 o výměře 1m2 v k.ú. Domažlice (OSM)

4871 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy č. 1008940930 o úplatném převodu pozemku p.č. 3670/24 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy (OSM)

4872 - a) bere na vědomí vyjádření KŘ Policie ČR územního odboru - DI Domažlice k místní úpravě dopravního značení ve vybraných ulicích města
b) bere na vědomí připomínky občanů zaslané ke dni 4. 11. 2009 k místní úpravě dopravního značení ve vybraných ulicích města
c) bere na vědomí návrhy a doporučení výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku k místní úpravě dopravního značení ve vybraných ulicích města ze dne 20. 10. 2009
d) ukládá OSM předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Organizace dopravy v ulicích Erbenova, Tyršova, Fügnerova, Thomayerova, Vrchlického, Kunešova, Jindřichova, Císlerova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, propojení ulic Kosmonautů a 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

4873 - souhlasí s podnájmem nebytových prostor - garáže v areálu Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. na období jednoho roku Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice za účelem parkování osobního vozidla (OSM)

4874 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, 34401 - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci "Spojovací chodník ulic Kosmonautů - 28. října v délce cca 180 m" dle předložené cenové nabídky za cenu 33.082,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 33.082,- Kč (PD - spojovací chodník Kosmonautů - 28.října)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 33.082,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4875 - a) bere na vědomí restaurátorský záměr na obnovu sgrafitového triptychu domu čp. 1 na náměstí Míru v Domažlicích
b) ukládá OSM předložit návrh smlouvy o dílo na provedení obnovy sgrafitového triptychu domu čp. 1 na náměstí Míru v Domažlicích s termínem plnění do 30.7.2010 (OSM)

4876 - ukládá OSM předložit návrh nájemní smlouvy se společností Všetečka & syn s.r.o., se sídlem Palackého 460, 334 01 Přeštice, IČ 27963454, kdy předmětem nájmu budou pozemky st.p.č. 4388, st.p.č. 4389, st.p.č. 4390, st.p.č. 4391 vše k.ú. Domažlice, za účelem umístění objektu smuteční obřadní síně určeného k provozování pohřebních a souvisejících služeb s těmito podstatnými náležitostmi:
1. doba nájmu se sjednává na dobu 30 let,
2. výše nájemného se sjednává na 150,- Kč/m2/rok, výše kauce čtyřnásobek měsíčního nájmu, včetně inflačního nárůstu,
3. poplatek za provozování veřejných WC se stanoví ve výši 15.000,- Kč/ročně,
4. nájemné pro DTS Domažlice p.o. za užívání skladu a prostor pro zázemí se stanoví ve výši 500,- Kč/m2/rok s tím, že tato cena bude navyšována o inflační nárůst, doba nájmu se sjednává na dobu 30 let a nájemní smlouva bude uzavřena samostatně mezi DTS Domažlice p.o. (OSM)

4877 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ Inženýrská kancelář Bartoň - Hajšman s.r.o., Kozinova 122, 344 01 Domažlice
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace, sítě“ s Inženýrskou kanceláří Bartoň - Hajšman s.r.o., Kozinova 122, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 199.920,- Kč (TDI - OZ komunikace sítě)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 168.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 446 § 6399 pol. 5362 - 31.920,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

4878 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy mandátní smlouvy na realizaci akce „Odbahnění rybníka Babylon“ p. Jiřího Hafiče,
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „Odbahnění rybníka Babylon“ s p. Jiřím Hafičem,
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 292 § 2341 pol. 6121 + 210.000,- Kč (TDI - odbahnění rybníka Babylon)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 210.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4879 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na koupi malotraktoru pro DTS , příspěvková organizace firmy AGROWEST a.s., Chrastavická 245, 344 01 Domažlice,
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 653.406,- Kč vč. DPH z investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na koupi malotraktoru (OSM)

4880 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (číslo zhotovitele: 509113) ze dne 6. 11. 2009 uzavřené s firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (číslo zhotovitele: 509113) ze dne 6. 11. 2009 uzavřené s firmou POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň, na realizaci stavby „Havlovice – kanalizace a vodovod“ dle předloženého návrhu (OSM)

4881 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí nemovitostí - stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavby bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavby bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, jejímž předmětem jsou nemovitosti - stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavba bez čp/če technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna), stavba bez čp/če budovy občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní (OSM)

4882 - a) ruší usnesení č. 4552 a) z 96. schůze rady města Domažlice
b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zajištění akce „Varovný a informační systém obyvatel pro město Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

4883 - rozhodla vyloučit firmu Stavmonta s.r.o. Hřbitovní 33, 312 00Plzeň, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Odbahnění rybníka Babylon“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

4884 - ruší usnesení č. 4677 b) ze dne 29. 9. 2009 (OSM)

4885 - ruší usnesení č. 4424 ze dne 3. 8. 2009 (OSM)

4886 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, I. kategorie, o velikosti 1+2, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4887 - a) schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu zařazení "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+1,
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 27, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích (OSM)

4888 - a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, za podmínky uzavření splátkového kalendáře s tím, že článek II. odst. 2 vzorové nájemní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
V případě, že nájemce po dobu trvání nájemního vztahu neporuší své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, příslušná ustanovení právních předpisů upravující tento nájemní vztah, domovní řád a své povinnosti plynoucí mu ze splátkového kalendáře, dle kterého jsou hrazeny poplatky z prodlení za užívání bytové jednotky vzniklé před uzavřením této smlouvy, prodlužuje se doba nájmu automaticky o další 6 měsíců.
b) doporučuje ZM schválit odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře nejpozději do 30. 10. 2020 (OSM)

4889 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu a Čl. VI - Výměna bytové jednotky "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 8, II. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 393, v ulici Pelnářově v Domažlicích za podmínky uzavření nové nájemní smlouvy s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu A (stávající výše nájemného) , a to za podmínky, že bude bytová jednotka č. 12, v budově čp. 393, v ulici Pelnářově v Domažlicích vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice do 15 dnů ode dne protokolárního předání nového bytu (OSM)

4890 - neschvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, o velikosti 1+2, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích (OSM)

4891 - neschvaluje v souladu s Čl. VII - Změna nájemní smlouvy v osobě nájemce "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 2 v budově č.p. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

4892 - a) ruší usnesení č. 3890 ze dne 27. 4. 2009
b) bere na vědomí, že došlo v souladu s Čl. V Přechod nájmu bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a § 708 z. č. 40/1964 Sb., k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 253, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky ze dne: 18. 2. 1986 (OSM)

4893 - schvaluje nákup sněhové radlice ARS 165 čelní s gumovým břitem, hydraulicky otočná v hodnotě 33.915,- Kč včetně DPH a rozmetadla pro zimní posyp CONE 300 objem 300 l v hodnotě 28.810,- Kč vč. DPH příspěvkovou organizací DTS Domažlice (OF)

4894 - a) bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí čj. 43/32 540/2009-434 ze dne 29.10. 2009 k žádosti města o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, týkající se akce rekonstrukce ul. Petrovická čp. 33 a 34, rekonstrukce kasáren na bytový dům se 39 nájemními byty
b) bere na vědomí informaci o požádání na MF o odložení platby do 15. 12. 2010 (OF)

4895 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se mění OZV č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity s tím, že sazba poplatku je stanovena na částku 6,- Kč za každé využité lůžko a den (OF)

4896 - schvaluje na základě nařízení vlády č. 74/2009 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřímu Houškovi dle upraveného návrhu (OF)

4897 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o zápis z konzultačního dne společnosti, který se konal dne 17. 9. 2009
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice při výkonu působnosti valné hromady ponechat ztrátu společnosti ve výši 1.073.000,- Kč jako neuhrazenou ztrátu minulých let (OF)

4898 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 525.010,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 391.800,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 391.800,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 97.950,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 97.950,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 35.260,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 35.260,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vlast.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 525.010,- Kč (zvýšení investiční rezervy) (OF)

4899 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 91.200,- Kč (dotace na podporu výsadby dřevin)
org. 0116 §1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 91.200,- Kč (výsadba zpevňujících dřevin) (OF)

4900 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 4.519.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 4.519.000,- Kč (výplata příspěvku na péči) (OF)

4901 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0266 pol. 4116 ÚZ 34054 + 400.000,- Kč (příjem dotace z Programu regenerace MPR)
org. 0266 §3322 pol. 5493 ÚZ 34054 + 330.000,- Kč (poskytnutí dotace vlastníkům objektů v MPR)
org. 0266 §3322 pol. 5341 ÚZ 34054 + 70.000,- Kč (obnova střešního světlíku domu čp. 144)
b) doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým se zavazuje použít dotaci ve výši 70.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 71.839,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu střešního světlíku a další související práce domu čp. 144, náměstí Míru, Domažlice (OF)

4902 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne u DTS p.o. ze dne 23.10.2009
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 500.000,- Kč (příspěvek DTS Domažlice - náklady na separovaný odpad, účet číslo 518 – ostatní služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
c) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:
účet č. 518 – Ostatní služby + 500.000,- Kč (OF)

4903 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře s makléřskou firmou INSIA a.s. se sídlem Slezská 20, Praha 2 - Vinohrady, zastoupenou Insia KV s.r.o., se sídlem Na Výhledě 1, 360 17 Karlovy Vary, dle předloženého návrhu (OF)

4904 - schvaluje udělení plné moci pojišťovacímu makléři společnosti INSIA a.s. se sídlem Slezská 20, Praha 2 - Vinohrady, zastoupenou Insia KV s.r.o., se sídlem Na Výhledě 1, 360 17 Karlovy Vary, dle předloženého návrhu (OF)

4905 - schvaluje dohodu mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Vlček - stavby s.r.o., U garáží 197, Horšovský Týn 346 01 a TJ Jiskra Domažlice, o.s., Fügnerova 647, Domažlice 344 01, dle předloženého návrhu (OF)

4906 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0211 §3231 pol. 5331 + 103.000,- Kč (ZUŠ-účet č.502-spotřeba energie)
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 103.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Domažlice takto účet č. 502 – spotřeba energie + 103.000,- Kč (OF, OKS - ÚŠK)

4907 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2009/2010 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS - ÚŠK)

4908 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ takto:
sobota 19. 12. 2009 od 15.00 hod do 18.00 hod
neděle 20. 12. 2009 od 15.00 hod do 18.00 hod
pondělí 21. 12. 2009 od 14.00 hod do 18.00 hod
úterý 22. 12. 2009 od 15.00 hod do 19.00 hod
b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ ve středu 23. 12. 2009 od 12.00 hod do 21.00 hod
c) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. Náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2010 od 13.00 hodin do 20.00 hodin (OKS - ÚŠK)

4909 - schvaluje nákup napařovací žehličky a protiskluzového koberce pro Jeselské zařízení Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS - ÚŠK)

4910 - nesouhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 270.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice na nákup basklarinetu a houslí (OKS - ÚŠK)

4911 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2009 za 1 žáka navštěvujícího Základní školu Postřekov (OKS - ÚŠK)

4912 - bere na vědomí žádost pana ing. Skořepy o poskytnutí finanční pomoci na studium VŠ (OKS - ÚŠK)

4913 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5021 – 80.000,- Kč (záležitosti kultury - OON - kronika města)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 80.000,- Kč (záležitosti kultury - nákup služeb-kronika města)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 17.000,- Kč (záležitosti kultury - nákup materiálu)
org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 17.000,- Kč (záležitosti kultury - OON) (OKS - ÚŠK)

4914 - a) schvaluje zařazení města Domažlice do hvězdicové jízdy Military Car clubu Plzeň jako součást oslav 65. výročí osvobození
b) schvaluje konání akce „Oslavy osvobození“ ve středu 5. 5. 2010 (OKS - ÚŠK)

4915 - schvaluje ukončení smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu (OSVZ)

4916 - schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo PP04/97 mezi VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, a městem Domažlice dle předloženého návrhu (tajemnice)

4917 - schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě číslo TP04/97 mezi VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 2, a městem Domažlice dle předloženého návrhu (tajemnice)

4918 - schvaluje nákup uvedeného hmotného a nehmotného majetku: 1 ks tiskárny OKI MC560, 1 ks kancelářské PC, 1 ks čtečka 2D bar code, 7 ks šifr. USB token iKey4000, 5 ks licence SafeNet k iKey4000 a 1 ks instalační CD apl. SafeNet v celkové ceně 64.163,- Kč vč. DPH (OICT a GIS)

4919 - schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č. 1 – 15 mezi společností Vera spol. s r.o. a městem Domažlice dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

4920 - souhlasí s podnájmem počítačové učebny Reha-centra pro zdravotně postižené, Kozinova 236, Domažlice, společnosti Grafia, s.r.o., Budilova 4, 301 21 Plzeň, za účelem pořádání krátkodobých počítačových kurzů na dobu určitou od 1. 11. 2009 - 31. 12. 2010 za cenu 250,- Kč/hod (OSM)

4921 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie stavby Bytové domy, Kasárna II v Domažlicích společnosti STAFIN a.s., se sídlem Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň, IČ 26341581
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 462 § 3612 pol. 6121 + 101.150,- Kč (bytové domy, kasárna II - studie)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 101.150,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4922 - souhlasí s pořízením zahnuté výtahové plošiny na akci „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavby“ (OSM)

4923 - a) souhlasí s umístěním informačního a reklamního zařízení a stavby pro reklamu na budově č. p. 56 v Branské ul., Domažlice ve stávajícím rozsahu
b) zmocňuje pana Dalibora Kubů, podnikajícím pod označením Dalibor Kubů Snack Bar, s místem podnikání Branská 56, Domažlice - Město, k podání žádosti o vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k umístěním informačního a reklamního zařízení a stavby pro reklamu na budově č. p. 56 v Branské ul., Domažlice (OSM)

4924 - a) souhlasí s umístěním informačního a reklamního zařízení a stavby pro reklamu na budově č. p. 62 na náměstí Míru, Domažlice ve stávajícím rozsahu
b) zmocňuje pana Františka Vanického, podnikajícího pod označením František Vanický, s místem podnikání Zahořany 125, k podání žádosti o vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k umístěním informačního a reklamního zařízení a stavby pro reklamu na budově č. p. 62 náměstí Míru, Domažlice (OSM)

4925 - ruší usnesení č. 4827 z 26. 10. 2009 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 18. 11. 2009
Poslední aktualizace: 18. 11. 2009 00:00
Autor: