Obsah

102. schůze ze dne 26.10.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 102. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 10. 2009Rada města v Domažlicích:

4797 - a) schvaluje zadání zakázky "Studie využitelnosti vrcholu Čerchov“ firmě PROJEKCE, INTERIER, VÝTVARNÉ PRÁCE, Ing. arch. Zdeněk Franta, HLAVNÍ 223, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ za cenu 23.800,- Kč vč. DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 245 § 2143 pol. 6121 + 23.800,- Kč (studie využitelnost vrcholu Čerchov)
org. 245 § 3639 pol. 6121 - 23.800,- Kč (projektová dokumentace)     (OSM)

4798 - bere na vědomí žádost Občanského sdružení Česká vojensko-historická společnost se sídlem v Domažlicích, na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 117 (bývalá OVS) na stavební parcele č.st. 1161/23 v Petrovické ulici v Domažlicích     (OSM)

4799 - a) ruší usnesení č. 3873 ze dne 27. 4. 2009
b) schvaluje záměr pronajmout část budovy bez č.p/č.e - kolny poř. č. 16 umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 2210 k.ú. Domažlice     (OSM)

4800 - schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice dle upraveného návrhu     (OSM)

4801 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru a Kostelní ul. – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t pro automobil Tatra 148 speciál, registrační značky DO 36 75 ve dnech 21. 10. - 30. 11. 2009, za účelem opravy střechy domu na náměstí Míru 131 v Domažlicích pro společnost ANS – Střecha s.r.o., Masarykova 124, Domažlice     (OSM)

4802 - a) souhlasí s uzavírkou a zvláštním užívání MK na dolní části Náměstí Míru v prostoru od čp. 51 ke křižovatce náměstí Míru a Fastrova ul., každou středu - od 7.00 do 18.00 hod. ve dnech ve dnech 6., 13., 20. a 27. ledna, 3., 10., 17. a 24. února, 3., 10., 17., 24. a 31. března, 7., 14., 21. a 28. dubna, 12., 19. a 26. května, 2., 9., 16., 23. a 30. června, 7., 14., 21. a 28. července, 4., 11., 18. a 25. srpna, 1., 8., 15., 22. a 29. září, 6., 13., 20 a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1., 8., 15. a 22. prosince 2010 za účelem konání pravidelných středečních trhů
b) bere na vědomí petici stánkových prodejců proti středečním trhům v dolní části náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

4803 - a) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.500,- Kč (investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 32.500,- Kč (inženýrské sítě – PD VO Hánův park)
b) bere na vědomí zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Domažlice - Hánův park - rekonstrukce veřejného osvětlení“ firmě TRIBASE electric, s.r.o., se sídlem Čerchovská 493, 344 01 Domažlice, za celkovou cenu 32.500,- Kč vč. 19% DPH     (OSM)

4804 - a) bere na vědomí žádost ZŠ Komenského 17 o řešení dopravní situace v areálu ZŠ
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 16.600,- Kč (Investiční rezerva)
org. 246 § 2219 pol. 6121 +16.600,- Kč (Místní komunikace - PD Org.dopravy ZŠ Kom.17)
c) schvaluje zadání zakázky Projekční kanceláři Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování dokumentace „Dopravní řešení v areálu ZŠ Komenského 17     (OSM)

4805 - a) bere na vědomí žádost vlastníků domů č.p. 132, 205, 206, 207-214, 216 o provedení opravy chodníku v Palackého ul., Domažlice
b) ukládá OSM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 provedení opravy chodníku v Palackého ulici, Domažlice od domu č.p. 132 až k domu č.p. 216
c) ukládá OSM projednat s výborem pro životní prostředí možný rozsah kácení stromů přiléhajících k chodníku v ulici Palackého v blízkosti veřejného osvětlení     (OSM)

4806 - a) schvaluje zadání zakázky firmě Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“ za cenu 195.993,- Kč vč. 19% DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekční kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“, dle upraveného návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 195.993,- Kč (Investiční rezerva)
org,.0246 § 2219 pol. 6121 + 195.993,- Kč (PD rekonstrukce ul. Žižkova)     (OSM)

4807 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 245 § 2219 pol. 5171 + 29.750,- Kč (PD - oprava chodníku v Jindřichově ul.)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 29.750,- Kč (investiční rezerva)
b) schvaluje zařazení stavení akce „Oprava chodníku v Jindřichově ulici v Domažlicích“ do návrhu rozpočtu 2010     (OSM)

4808 - bere na vědomí žádost Jitky a Heleny Šantrochové, vlastníků pozemkové parcely 617/1, k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

4809 - a) bere na vědomí informaci o průběhu vyřizování žádosti, pánů Jaromíra Kupilíka, Zdeňka Kupilíka a Aleše Kupilíka o směnu pozemků Města za pozemky v jejich vlastnictví
b) ruší usnesení č. 3476 z 2. 2. 2009     (OSM)

4810 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15. 10. 2009 na pronájem části nebytových prostor v přízemí dolní městské brány umístěné na pozemku č st. 195, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

4811 - a) bere na vědomí žádost Jana Hoty o pronájem areálu koupaliště na Babyloně za účelem vybudování sportovního střediska
b) souhlasí s dlouhodobým podnájmem areálu koupaliště na Babyloně Janu Hotovi, za účelem vybudování sportovního střediska
c) ukládá řediteli Plaveckého bazénu a ubytovny Domažlice ve spolupráci s OSM připravit smlouvu o podnájmu areálu koupaliště na Babyloně za účelem vybudování sportovního střediska s panem Janem Hotou     (OSM)

4812 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25.5.2001 uzavřené mezi Městem Domažlice a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s., Stachy 422, dle předloženého návrhu     (OSM)

4813 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 8. 2009 uzavřené mezi Městem Domažlice a Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, Praha 2, dle předloženého návrhu     (OSM)

4814 - a) ruší usnesení č. 3844 ze dne 27. 4. 2009 a usnesení č. 4283 ze dne 7. 7. 2009
b) schvaluje záměr pronajmout prodejní stánek umístěný na stavební parcele č. 384, k. ú. Babylon u koupaliště Babylon     (OSM)

4815 - bere na vědomí žádost O. Ticháčka a nájemníků domu čp. 247, v ul. 17. listopadu, Domažlice     (OSM)

4816 - bere na vědomí žádost pana RŠ a nesouhlasí s přístavbou garážového stání ke stávající kolně na pozemku pč.2385/12 a st.p.č. 1074 k.ú. Domažlice u bytového domu čp. 115, Domažlice     (OSM)

4817 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemku č. 1117/1 ZE k.ú. Česká Kubice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004207/1 dle předloženého návrhu     (OSM)

4818 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací „zateplení stropu dílny v areálu DTS“ firmy Petr Šobr – zednictví, Na Milotově 175, Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 80.712,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 3639 pol. 6121 + 80.712,- Kč (zateplení stropu dílny v areálu DTS)     (OSM)

4819 - ukládá odboru správy majetku zajistit doplnění informačního systému města Domažlice o navigační směrovky ke sportovištím     (OSM)

4820 - a) bere na vědomí nabídku společnosti STAFIN a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň na zpracování projektové dokumentace stavby "Chráněné dílny" z objektu bývalé kuchyně umístěné na stavební parcele č. 450/3, k.ú. Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku předložit návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na stavbu "Chráněné dílny" z objektu bývalé kuchyně umístěné na stavební parcele č. 450/3, k.ú. Domažlice     (OSM)

4821 - schvaluje v souladu s Čl. VII - Změna v sobě nájemce Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města žádost o změnu v osobě nájemce bytové jednotky č. 5, v budově čp. 155, v ulici Spálené v Domažlicích a uzavření nové nájemní smlouvy s původní výší nájemného     (OSM)

4822 - schvaluje v souladu s Čl. VIII - Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice podnájem bytové jednotky č. 6, v budově čp. 251,v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku, a to za podmínky, že podnájemce bytové jednotky bude vybrán městem Domažlice     (OSM)

4823 - neschvaluje udělení výjimky paní VK z Čl. II - Žádost o přidělení bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“     (OSM)

4824 - schvaluje výměnu bytových jednotek v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu, podmínkou je uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky – nájemné ve výši jednonásobku     (OSM)

4825 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 116, v ulici Kozinově v Domažlicích, a to v souladu s Čl.. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ a § 706 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění     (OSM)

4826 - schvaluje v souladu s Čl. II – Žádost o přidělení bytové jednotky „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“, v kategorii o velikosti bytové jednotky 2 + 1     (OSM)

4827- a) schvaluje v souladu s Čl. II - Žádost o přidělení bytu zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 595, v ulici Michlově v Domažlicích se zachováním stávající sazby nájemného, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice,
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích se zachováním stávající sazby nájemného, a to za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici Městu Domažlice, a za předpokladu vrácení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích Městu Domažlice     (OSM)

4828 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 2
c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" přidělení bytové jednotky č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích, a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného v plné výši     (OSM)

4829 - schvaluje podání výpovědi v ul. Hruškova 444/3, Domažlice, a to v souladu s § 711 odst. 2 písm. b) Obč. zákoníku     (OSM)

4830 - schvaluje podání výpovědi v ul. Msgre B. Staška 61, Domažlice, a to v souladu s § 711 odst. 2 písm. b) Obč. zákoníku     (OSM)

4831 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/06, spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/06, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4832 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 410/03, spoluvlastnický podíl ve výši 7130/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnický podíl ve výši 7130/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.410/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 7130/92390 na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7130/92390 na společných částech budovy čp. 410, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích, dle předloženého návrhu      (OSM)

4833 - schvaluje nákup elektrického vrtacího kladiva EHB11BL/230 Wacker v hodnotě 30.550,- Kč včetně DPH a úhlové brusky Protool AGP 230-22 FastFix v hodnotě 4.990,- Kč včetně DPH příspěvkovou organizací DTS Domažlice     (OF)

4834 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 20.000,- Kč (náhrady mezd v době nemoci)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 20.000,- Kč (pojistné na soc. zabezpečení)     (OF)

4835 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů a elektromechanické rulety na adrese Havlíčkova 186, Domažlice společnostmi CASINER s.r.o. Dlouhá 6, 110 00 Praha 1 a RIO GAMES a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno     (OF)

4836 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů a elektromechanické rulety na adrese Žižkova 492, Domažlice společnostmi CASINER s.r.o. Dlouhá 6, 110 00 Praha 1 a RIO GAMES a.s., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno     (OF)

4837 - ukládá OF odpovědět firmě CASINER s.r.o., s tím, že nelze projednat vaši žádost o povolení výherních hracích přístrojů z důvodu, že není opora v zákoně o obcích a v jednacím řádu zastupitelstva města     (OF)

4838 - schvaluje zkrácení odstávky o 2 dny a schvaluje otevření plaveckého bazénu od soboty 2.1.2010     (OF)

4839 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 28. 11. 2009 od 13.00 hodin do 20.00 hodin     (OKS - ÚŠK)

4840 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 9.12.2009
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 8 tis. Kč z org. 219 na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
c) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 9. 12. 2009 od 13.00 hodin do 20.00 hodin      (OKS - ÚŠK)

4841 - a) schvaluje konání akce „Město dětem“ v úterý dne 1. 6. 2010
b) schvaluje program akce „Město dětem“ dle varianty II.    (OKS - ÚŠK)

4842 - a) bere na vědomí analýzu současné situace v tiskárně MKS předloženou ředitelem MKS
b) schvaluje navržená úsporná opatření dle bodu 1/ a 2/ předložené analýzy
c) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 218.500,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, na nákup tiskařského stroje AD 516     (OKS - ÚŠK)

4843 - a) schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, paní Ivaně Sauerové, dle předloženého návrhu
b) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice, Mgr. Jiřině Holoubkové, dle předloženého návrhu
c) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu     (OKS - ÚŠK)

4844 - a) bere na vědomí návrh společnosti Foibos na podporu a spolupráci města Domažlice na publikaci a na výstavní expozici Slavné vily Plzeňského kraje a na výstavní expozici.
b) neschvaluje spoluúčast na vydání publikace Slavné vily Plzeňského kraje a spolupořádání výstavní expozice Slavné vily Plzeňského kraje     (OKS - ÚŠK)

4845 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4846 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4847 - mění usnesení č. 4706 a) ze dne 29. 9. 2009 a doplňuje takto:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na automatický závlahový systém pro dva tenisové kurty v areálu Střelnice v Domažlicích s firmou IIMBER, Miroslav Hiršl, Kralovická 1378, 250 01 Brandýs nad Labem, dle předloženého návrhu     (OSM)

4848 - a) ruší usnesení č. 4390, 4581, 4650
b) schvaluje záměr pronájmu nemovitostí – pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a část p.p. č. 962/2 k.ú. Domažlice v areálu tenisových kurtů „Šumava“ za účelem provozování sportovní činnosti     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 11. 2009
Poslední aktualizace: 4. 11. 2009 00:00
Autor: