Obsah

100. schůze ze dne 12.10.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 100. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 10. 2009


Rada města v Domažlicích:

4710 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4711 - schvaluje pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2835 (PK), k.ú. Domažlice, za účelem umístění včelína na dobu neurčitou za cenu 10,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

4712 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů smrků na východní straně a 6 kusů bříz na západní straně domu čp. 219 ve Vojtěchově ulici na p. p. č. 2586/1 v k. ú. Domažlice     (OSM)

4713 - souhlasí s pokácením 1 kusu smrku obecného na p. p. č. 4781/10 v katastrálním území Domažlice     (OSM)

4714 - souhlasí s komplexním pokácení řady vzrostlých douglasek v katastrálním území Domažlice na p. p. č. 298/2 v Kosmonautů ulici před domem čp. 181 a 182 a s vhodnou náhradní výsadbou     (OSM)

4715 - doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č. 3800/73, č. 3800/75, č. 3800/77 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle předloženého návrhu     (OSM)

4716 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. Prokopa Velikého – kNN“ na pozemkových parcelách č. 4818/27, 4818/48, 4818/28, 4818/29, 4818/30, 4864/2, 4863, 5185/1, 978/1 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002540/2 dle předloženého návrhu     (OSM)

4717 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, ul. Erbenova – rekonstrukce vedení NN“ na pozemkové parcele č. 2330 k. ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003448/34 dle předloženého návrhu     (OSM)

4718 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu rodinného domu v ul. Voborníkova na stp.č. 4342, Bezděkovské předměstí, k.ú. Domažlice jako obec, na jejíž území se toto zařízení nachází     (OSM)

4719 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu garáže a přístřešku u rodinného domu čp. 21 Žižkova ul., Domažlice jako obec, na jejíž území se toto zařízení nachází     (OSM)

4720 - schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 mezi městem Domažlice a Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy na akci „Mlýny na Domažlicku“ dle předloženého návrhu     (OSM)

4721 - doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1185 ze dne 19. 11. 2008     (OSM)

4722 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, 569/2, 569/3 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 geometrickým plánem č.286-1135/2009 nově označenou p.č. 661/42 ve vlastnictví Města Domažlice s doplatkem rozdílu dohodnuté ceny 10,- Kč/m2     (OSM)

4723 - schvaluje rozpočtové opatření
org. 239 § 3639 pol. 5152 - 80.000,- Kč (teplo)
org. 243 § 3721 pol. 5169 + 80.000,- Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů)     (OSM)

4724 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy č. 1009980930 o bezúplatném převodu pozemku st.p.č. 158/2 k.ú. Havlovice u Domažlic od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy     (OSM)

4725 - doporučuje ZM zrušit usnesení č. 40 z 18. 12. 2002     (OSM)

4726 - doporučuje ZM schválit podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 666/3 a p.č. 45/3 vše k.ú. Havlovice u Domažlic Pozemkovému fondu ČR     (OSM)

4727 - doporučuje ZM schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 32/6 k.ú. Babylon od Pozemkovému fondu ČR (OSM)

4728 - a) bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o záměru realizovat ve II. pololetí roku 2010 rekonstrukci nadzemního vedení NN v ulicích Švabinského – propojení s ulicí Mánesova v Domažlicích
b) schvaluje koordinaci investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukce nadzemního vedení NN a vyvolané investiční akce rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Švabinského – propojení s ulicí Mánesova v Domažlicích s tím, že OSM zajistí zpracování projektové dokumentace a stavební povolení do 30. 5. 2010     (OSM)

4729 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě ze dne 23. 3. 2005 se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 84, 344 01 Domažlice, na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavby pro úsek „Bystřická silnice – Babylon„ a „Silnice III/19367 – Hadrovec 1. etapa“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 245 § 3639 pol. 6121 – 54.978,- Kč (projektová dokumentace)
org. 094 § 2219 pol. 6349 + 54.978,- Kč (Svazek Domažlicko)
org. 094 pol. 4121 + 54.978,- Kč (příjem od Svazku Domažlicko
org. 264 § 6409 pol. 6901 + 54.978,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4730 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých ze dne 8. 3. 2001 ve znění platných dodatků se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské Předměstí č.p. 388, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

4731 - ukládá odboru správy majetku zajistit závazné stanovisko ČR - ÚZSVM k záležitosti vyvlastnění pozemku č. 4814/25, k.ú. Domažlice a k osobě stávajícího vlastníka tohoto pozemku, a podle okolností učinit dotaz, zda by ČR – ÚZSVM byl ochoten pozemek městu převést     (OSM)

4732 - souhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu 2.9. Termín pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2009 do 28. 2. 2010, panu Fatmir Ramizi     (OSM)

4733 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení kabelového vedení NN a městského kamerového a informačního systému v Petrovické ul., na pozemkové parcele č. 5495 a st. p. č. 1650/57 k. ú. Domažlice o délce 230 m, v době cca od 26. 10. 2009 do 15. 11. 2009, firmě ELMONT - Stanislav Pospíšil, Kostincova 7, Plzeň     (OSM)

4734 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti 2347/11, 2349/44 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003042/14 dle předloženého návrhu     (OSM)

4735 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti st.p.č. 1451/1, pč. 4784/1, 5042/1, 5042/12, 5042/14, 5042/15, 5042/16 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002541/14 dle předloženého návrhu     (OSM)

4736 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci stavby „Domažlice – veřejné osvětlení v ulici Vrbova“ firmě MV Projekt Klatovy, s.r.o. za celkovou cenu 41.650,- Kč vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu:
org. 0245 § 3639 pol. 6121 - 41.650,- Kč (projektové dokumentace)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 41.650,- Kč (inženýrské sítě – PD VO Vrbova ulice)     (OSM)

4737 - ruší usnesení č. 45 ze dne 13. 11. 2006     (OSM)

4738 - ruší usnesení č. 1038 ze dne 11. 6. 2007     (OSM)

4739 - ukládá DTS Domažlice p.o. předložit návrh plánu zimní údržby s přepracovanou 3. kategorií a nově zapracovanou 4. kategorii komunikací
termín: příští jednání rady     (OSM)

4740 - ruší usnesení č. 1376 a č. 1377 ze dne 20. 8. 2007 na realizaci stavby „Přechod pro chodce v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích“ a tím i příslušná výběrová řízení     (OSM)

4741 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 233.203,- Kč (posunutí objektu časomíry - atletický stadion)
org. 0408 § 2212 pol. 6121 - 233.203,- Kč (posunutí objektu časomíry - parkoviště PB)     (OSM)

4742 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v dolní městské bráně o výměře 2,5 m2 umístěnou v přízemí dolní brány na náměstí Míru v Domažlicích za účelem zřízení prodejny keramiky na dobu neurčitou za cenu 600,- Kč/ m2/rok
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v přízemí dolní městské brány na náměstí Míru v Domažlicích dle upraveného návrhu č. 2     (OSM)

4743 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby "Domažlice, Poděbradova - NN", na pozemkové parcele č. 4814/3, k.ú. Domažlice, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0003504/001 dle předloženého návrhu s tím, že jednorázová úhrada se stanoví dle usnesení č. 4410 z 93. RM dne 3. 8. 2009, tj. 200,- Kč/bm     (OSM)

4744 - schvaluje znění souhlasného prohlášení pro určení vlastnictví budovy bez čp/če, jiná stavba postavené na parcele č. 455 v k.ú. Luženičky     (OSM)

4745 - ukládá OSM podat na základě podepsaného souhlasného prohlášení návrh na zápis vlastnického práva k budově bez čp/če, jiná stavba postavené na parcele č. 455 v k.ú. Luženičky ve prospěch města Domažlice do katastru nemovitostí a návrh na výmaz vlastnického práva k uvedené budově zapsaného ve prospěch ČR     (OSM)

4746 - ukládá OSM podat Pozemkovému fondu České republiky žádost o bezplatný převod pozemku č. 455 o výměře 16 m2 v k.ú. Luženičky do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

4747 - bere na vědomí zprávu týkající se nabídky pana Halíka na odkoupení pozemku p.č. 599/18, k.ú. Domažlice, Městem Domažlice     (OSM)

4748 - doporučuje zastupitelstvu s chválit směnu části pozemkové parcely č. 4949/1 a částí parcel ve zjednodušené evidenci č. 2490/2, 2447 a 2448/3, vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví města za část parcely ve zjednodušené evidenci č. 2464, k. ú. Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné s panem Tomášem Příbkem, dle předloženého návrhu č. 2     (OSM)

4749 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 5545/1, k.ú. Domažlice za účelem provedení úprav této části pozemku a užívání jako veřejně přístupné účelové komunikace dle předloženého plánku     (OSM)

4750 - ukládá starostovi a OSM jednat o podmínkách směny části pozemku č. 5545/1, k.ú. Domažlice za nemovitosti - části stavebních parcel č.st. 1649/1 a st. 1649/38, k.ú. Domažlice     (OSM)

4751 - ukládá OSM předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 2194/7, k.ú. Domažlice s příslušenstvím v souladu s ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 2. července 2004 uzavřené se společností STAFIKO duo, v.o.s., Domažlice     (OSM)

4752 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 427/4, spoluvlastnický podíl ve výši 5004/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnický podíl ve výši 5004/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 5004/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5004/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4753 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 427/3, spoluvlastnický podíl ve výši 8193/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnický podíl ve výši 8193/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 8193/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 8193/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4754 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 427/2, spoluvlastnický podíl ve výši 6710/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnický podíl ve výši 6710/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6710/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6710/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4755- a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 411/03, spoluvlastnický podíl ve výši 9745/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnický podíl ve výši 9745/92390 na společných částech budovy čp. 411 v ulici Masarykově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/03, spoluvlastnickému podílu ve výši 9745/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 9745/92390 na společných částech budovy čp. 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4756 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 410/02, spoluvlastnický podíl ve výši 7488/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 7488/92390 na společných částech budovy čp. 410 v ulici Masarykově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 410/02, spoluvlastnickému podílu ve výši 7488/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/1 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7488/92390 na společných částech budovy čp. 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4757 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 143/05, spoluvlastnický podíl ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/2, 1386/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/05, spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4758 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 154/4, spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnický podíl ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

4759 - schvaluje udělení výjimky z Čl. II - odst. 9 "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice", s tím, že paní MT je povinna vrátit bytovou jednotku č. 5, v budově čp. 244, v ulici 17. listopadu v Domažlicích do 15. 11. 2009. Bude zachována stávající výše nájemného     (OSM)

4760 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9 v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích s tím, že nájemné se stanoví ve výši dle původní smlouvy     (OSM)

4761 - bere na vědomí žádost o odprodej půdního prostoru v bytovém domě čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích      (OSM)

4762 - bere na vědomí žádost o odprodej půdního prostoru v bytovém domě čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích      (OSM)

4763 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o., Domažlice, prověřit možnost reklamace skryté vady stavebních prací u obytných domů v Petrovické ulici č.p. 257 a 258, Domažlice     (OSM)

4764 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o., Domažlice, zahrnout do plánu oprav hospodářské činnosti na rok 2010 provedení nezbytných opatření pro odstranění vlhkosti v bytových jednotkách č. 258/12, 257/13, 257/2 v Petrovické ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí     (OSM)

4765 - bere na vědomí žádost jednatele společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.     (OF)

4766 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 3.119.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 3.119.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)     (OF)

4767 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13306 + 2.000.000,- Kč (dotace dávky soc.péče)
org. 0227 §4171 pol. 5410 ÚZ 13306 + 2.000.000,- Kč (výplata příspěvku na živobytí)     (OF)

4768 - neschvaluje vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů na adrese Sportbar TOMTOM Břetislavova 88, Domažlice     (OF)

4769 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Pavla Faschingbauera, zástupcem města Domažlice na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 12. 11. 2009. Náhradník p. Pavel Wolf   (OF)

4770 - schvaluje s účinností od 1.1. 2010 do 31 12. 2011 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (číslo dle Katalogu odpadů 20 03 01), mimo odpadu objemného, takto:
a) nádoba 110 litrů při četnosti svozu 1x týdně 1896,-- Kč bez DPH/rok
b) nádoba 1100 litrů při četnosti svozu 1x týdně 18.960,-- Kč bez DPH/rok     (OF)

4771 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice uzavírat smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dle předloženého návrhu     (OF)

4772 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4773 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4774 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 28 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4775 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4776 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4777 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4778 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4779 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, Baldovská ulice 638, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4780 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

4781 - a) bere na vědomí žádost ředitelky Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory o navýšení mzdových nákladů
b) neschvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 §6409 pol. 5901 - 51.049,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0225 §4351 pol. 5331 + 51.049,- Kč (Městské centrum soc. služeb - příspěvek na provoz, účet č. 521 - mzdové náklady, 524 - zákonné soc. pojištění)     (OF, OKS - ÚŠK)

4782 - a) bere na vědomí zprávu o 1 školním úrazu žáka v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci září 2009
b) bere na vědomí zprávu o 7 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci září 2009     (OKS - ÚŠK)

4783 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 239.547,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup plynového kotle do školní kuchyně     (OKS - ÚŠK)

4784 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 30.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 5.000,- Kč (JSDHO Domažlice - materiál)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 15.000,- Kč (JSDHO Domažlice - pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5169 + 10.000,- Kč (JSDHO Domažlice - služby)     (OKS)

4785 - schvaluje uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

4786 - bere na vědomí informaci o nákladech na Jeselské zařízení Domažlice     (OKS - ÚŠK)

4787 - a) schvaluje nákup vozidla pro městskou policii typ Škoda Octavia Combi Trumf za cenu 331.598,-- Kč včetně DPH od firmy Autocentrum Šmucler s.r.o., Horšovský Týn
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 6122 - 380.000,- Kč (Městská policie – pořízení radaru)
org. 0222 § 5311 pol. 6123 + 380.000,- Kč (Městská policie – pořízení automobilu)
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 6122 - 220.000,- Kč (Městská policie – pořízení radaru)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 220.000,- Kč (investiční rezerva)     (OF)

4788 - a) schvaluje nabídku fi DINO TRADING s.r.o., Cimburkova 16, Praha na osazení napěťových regulátorů pro veřejné osvětlení města Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 346.885,- Kč (investiční rezerva)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 346.885,- Kč (osazení napěťových regulátorů pro VO)     (OSM)

4789 - a) rozhodla vyloučit uchazeče STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Havlovice – vodovod a kanalizace“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách
b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Havlovice – vodovod a kanalizace“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách firmě POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, dle předloženého návrhu na stavební práce „Havlovice – vodovod a kanalizace“     (OSM)

4790 - odkládá projednání bodu č. 52 do doby předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod stavební parcely č. st. 1649/48,k.ú. Domažlice do vlastnictví města     (OSM)

4791 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej movitých věcí - spotřebního materiálu společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o, Tyršova 611, Domažlice, dle předloženého návrhu     (OSM)

4792 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 2219 pol. 5171 + 100.000,- Kč (srovnání terénu)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4793 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu     (OF, OKS - ÚŠK)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 20. 10. 2009
Poslední aktualizace: 20. 10. 2009 00:00
Autor: