Menu
Město Domažlice
Domažlice

67. schůze ze dne 10.11.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 67. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 11. 2008Rada města v Domažlicích:

3123 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

3124 - odkládá projednání bodu č. 2 - „Hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj – Zimní stadion Domažlice“ na příští schůzi rady města     (OSM-I)

3125 - bere na vědomí dopis Českého rybářského svazu, MO Domažlice k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a souhlasí se zapracováním připomínek V a IX do návrhu této smlouvy     (OSM)

3126 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří , vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
1. V článku VI. se stanoví kupní cena ve výši dle aktuálního znaleckého posudku stanoveného kombinací nákladového a výnosového způsobu.
2. V článku VII., odstavec (2) se stanoví termín do 31.12.2013.     (OSM)

3127 - souhlasí s vybudováním a provozováním stavby "Naučná stezka a stezka pro cyklisty" na pozemcích p.č. 9/26, 128/17, 84/1, 125/1, 189/1, 128/11, 128/30 vše k.ú. Babylon a 1449/1 v k.ú. Česká Kubice dle technické dokumentace schválené odborem výstavby a ÚP MěÚ Domažlice a to po dobu udržitelnosti projektu, tj. od zahájení realizace projektu a dalších pěti let od jeho ukončení za podmínky, že umístění informačních tabulí i znění textu na nich umístěných, odsouhlasí správce lesního majetku města Domažlice Domažlické městské lesy, spol. s r.o. a stavba naučné stezky bude umístěna mimo stávající manipulační plochu spol. Domažlické městské lesy, spol. s r.o.     (OSM)

3128 - neschvaluje doplnění svítidla VO v ulici Chrastavická na stávající stožár NN     (OSM-I)

3129 - neschvaluje doplnění svítidla VO v ulici Sukova na stávající stožár     (OSM-I)

3130 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovými domy čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice     (OSM-MH)

3131 - bere na vědomí závěrečné zprávy o restaurování pomníku Svobody a restaurování pomníku děkana Antonína Příhody     (OSM-I)

3132 - neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 4 418,- Kč za opožděně zaplacené nájemné za pronájem části nebytového prostoru v objektu č. 7 v areálu bývalých kasáren v Domažlicích     (OSM)

3133 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1,500.000,- Kč do 31.3.2009    (OSM, OF)

3134 - schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2571/2, k.ú. Domažlice k podnikatelské činnosti - maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím     (OSM)

3135 - nesouhlasí s provedením oplocení radarové plošiny na pozemcích p.č. 375/17, 375/18 a 375/19 k.ú. Dolní Folmava a na pozemku p.č. 1592/11 k.ú. Pec na vrcholu Čerchova     (OSM)

3136 - ukládá OSM připravit návrh dodatku k nájemní smlouvě z 12.6.2003 uzavřené s Klubem českých turistů – odborem Domažlice na snížení pronajaté plochy pouze na pronájem objektu bývalých garáží na st.p.č. 234 k.ú. Dolní Folmava     (OSM)

3137 - ruší usnesení č. 1243 ze dne 6.8.2007     (OSM)

3138 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek č. st. 1390/2, k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníků pozemku č. 3687, k. ú. Domažlice     (OSM)

3139 - ruší usnesení č. 710 ze dne 2.4.2007     (OSM)

3140 - schvaluje rozpočtové opatření na inž. činnost a na měření emisí v kotelně na stavbě „Zimní stadion Domažlice“ takto:
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 46.295,-- Kč (zimní stadion)
org. 260 § 3412 pol. 6121 - 46.295,-- Kč (vybavení ZS)     (OSM-I)

3141 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ev.č. 618311853 z 31.1.2006 uzavřené mezi městem Domažlice a ČR – Ministerstvem obrany, dle předloženého návrhu     (OSM)

3142 - bere na vědomí informaci o stavu vymáhaných pohledávek dlužného nájemného Advokátní kanceláří JUDr. Jan Gallivoda     (OSM)

3143 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zastavení exekuce pro bezvýslednost proti Společnosti Praha-Baden s.r.o. ve věci vymáhání pohledávky 125.344,40 Kč s příslušenstvím     (OSM)

3144 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 10. 2008, dle předloženého návrhu     (OSM)

3145 - bere na vědomí informaci OSM MěÚ o stavu přípravy projektové dokumentace stavby cyklostezky Chrastavice – Domažlice     (OSM-I)

3146 - a) souhlasí s umístěním 1 ks nového "lamposteru" na sloup VO č. 111 - ul. 28. října (RAIFFEISENBANK) a 1 ks směrovky na sloup VO č. 88 - ul. Husova (KAUFLAND)
b) schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Starorolská 137/6, IČ 49761904 dle předloženého návrhu     (OSM)

3147 - doporučuje ZM schválit realizaci a vyčlenění finančních prostředků na realizaci stavby Cyklostezka Regensburg – Plzeň, - úsek od silnice III/19367 – Hadrovec – I. etapa a úsek účelové komunikace Na Podkově od bystřické silnice – Babylon – Pec p. Č. ve výši 8.664.793,- Kč     (OSM)

3148 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 65/OPV/1490/2008 na akci „Čistá Berounka, II.etapa, podprojekt 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice – kanalizace“ mezi městem Domažlice a ČR, právo hospodaření s majetkem státu pro Zemědělskou vodohospodářskou správu, Hlinky 60/144, Brno dle předloženého návrhu     (OSM)

3149 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, II.etapa, podprojekt 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice – kanalizace“ mezi městem Domažlice a ČR, právo hospodaření s majetkem státu pro Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha dle předloženého návrhu    (OSM)

3150 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Čistá Berounka, etapa II., podprojekt č. 3 Domažlice, část Domažlice – výměna a propojení stávajících vodovodních řadů“ mezi městem Domažlice a Správou železniční dopravní cesty s.p., Dlážděná 1003/7, Praha 1 dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 102.375,- Kč bez DPH.     (OSM)

3151 - neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.352,-- Kč za užívání bytové jednotky v budově čp. 162, v ulici Kosmonautů v Domažlicích     (OSM)

3152 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 9, I. kategorie, o velikosti 1 + 2,v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3153 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 241, v ulici 17. listopadu v Domažlicích. Podmínky nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky se nemění a řídí se i nadále účinnou Dohodou o předání a převzetí bytu ze dne 1. 3. 1988.     (OSM)

3154 - a) schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. B 1, o velikosti 1 + KK, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje „Smlouvu o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě“ k bytové jednotce č. B 1, v budově čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3155 - a) schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 11, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích dle předloženého návrhu
b) schvaluje Dohodu o podmínkách převodu členských práv a povinností v nájemním družstvu, včetně práva nájmu k družstevnímu bytu dle předloženého návrhu     (OSM)

3156 - schvaluje doplnění pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek, dle předloženého návrhu     (OSM)

3157 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ od 15.00 do 18.00 hodin ve dnech pátek 19. 12. 2008, sobota 20. 12. 2008, pondělí 22. 12. 2008, úterý 23. 12. 2008
b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ v neděli dne 21. 12. 2008 od 12.00 hodin do 19.00 hodin
c) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru, ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2009 od 13.00 hodin do 20.00 hodin
d) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň “ ve středu 10. 12. 2008 od 13.00 hodin do 20.00 hodin     (OKS-ÚŠK)

3158 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 3. 403,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady ZŠ)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 3. 403,- Kč (neinvestiční náklady ZŠ)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 61.840,- Kč (snížení rozpočtové rezervy - neinvest. náklady MŠ)
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 61.840,- Kč (neinvestiční náklady MŠ)     (OKS-ÚŠK)

3159 - jmenuje, jako zřizovatel Základní školy Domažlice, Komenského 17, p. Stanislava Antoše členem školské rady této školy s účinností od 1. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3160 - jmenuje, jako zřizovatel Základní školy Domažlice, Komenského 17, pí Bc. Dagmar Murínovou členkou školské rady této školy s účinností od 1. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3161 - jmenuje, jako zřizovatel Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška, p. Pavla Wolfa členem školské rady této školy s účinností od 1. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3162 - jmenuje, jako zřizovatel Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška, pí Ing. Hanu Vaňkovou členkou školské rady této školy s účinností od 1. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3163 - jmenuje, jako zřizovatel Základní školy praktické Domažlice, pí Ing. Hanu Vaňkovou členkou školské rady této školy s účinností od 1. 1. 2009     (OKS-ÚŠK)

3164 - bere na vědomí zprávu ze schůze školské rady Základní školy praktické Domažlice, která se konala dne 30. 10. 2008 a ukládá p. Wolfovi projednat poznatky ze školské rady s ředitelem školy a podat zpětnou informaci radě města a školské radě     (OKS-ÚŠK)

3165 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17
b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232
c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice
d) bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy Domažlice     (OKS-ÚŠK)

3166 - a) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2009
b) souhlasí s návrhem programu akce „Město dětem“ a s použitím finančních prostředků dle předloženého návrhu     (OKS-ÚŠK)

3167 - bere na vědomí zprávu o informačních tabulích se jmény a znaky partnerských měst a ukládá panu místostarostovi Kubů projednat možnost umístění inf. tabulí s ředitelem okresního ředitelství Policie ČR     (OKS-ÚŠK)

3168 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0211 § 3231 pol. 5331 +120.000,- Kč (ZUŠ – zvýšení příspěvku na provoz, účet 502- spotřeba energie)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 120.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OKS-ÚŠK)

3169 - odkládá projednání bodu č. 39 - Žádost ZŠ Msgre B. Staška 232 na příští schůzi rady města    (OKS-ÚŠK)

3170 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5167 – 3.000,- Kč (školení)
org. 0212 § 3539 pol. 5136 + 3.000,- Kč (knihy, učební pomůcky)     (OKS-ÚŠK)

3171 - bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Domažlice, odloučené pracoviště Poděbradova 53, dne 24. 11. 2008 z důvodu přerušení dodávky elektřiny     (OKS-ÚŠK)

3172 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 223 § 6171 pol. 5137 - 30 tis. Kč (DHM)
org. 223 § 6171 pol. 5162 + 30 tis. Kč (telefony)
org. 223 § 6171 pol. 5169 - 100 tis. Kč (služby)
org. 223 § 6171 pol. 5154 + 100 tis. Kč (elektrická energie)
org. 223 § 6171 pol. 5171 - 215,4 tis. Kč (opravy a údržba)
org. 223 § 6171 pol. 5151 +72 tis. Kč (voda)
org. 223 § 6171 pol. 5162 + 20 tis. Kč (telefony)
org. 223 § 6171 pol. 5361 + 2,4 tis. Kč (nákup kolků)
org. 223 § 6171 pol. 5363 +21 tis. Kč (úhrada sankcí- pokuty)
org. 223 § 6171 pol. 5166 + 100 tis. Kč (právní služby)
org. 223 § 6171 pol. 6123 - 52 tis. Kč (nákup osobního auta)
org. 223 § 6171 pol. 5163 +27 tis. Kč (pojištění)
org. 223 § 6171 pol. 5162 +25 tis. Kč (telefony)     (OKS)

3173 - schvaluje uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí mezi městem Domažlice a soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Rybníčky 59, 339 01 Klatovy 1, IČ:71238573 dle předloženého návrhu     (OF)

3174 - schvaluje odpis pohledávek města za nájem nebytových prostor a pohledávek na nájemném za byty dle předloženého návrhu     (OF)

3175 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 +1.051.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +1.051.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)     (OF)

3176 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 +95.600,- Kč ÚZ 29004 (dotace na podporu výsadby dřevin)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 +95.600,- Kč ÚZ 29004 (výsadba dřevin)     (OF)

3177 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 23. 10. 2008     (OF)

3178 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 22.10.2008
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2008 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice, který se konal dne 22.10.2008     (OF)

3179 - schvaluje otevírací dobu Plaveckého bazénu s platností od 5.1.2009 dle předloženého návrhu     (OF)

3180 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2008

3181 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu nákladů na pořízení brožury pro občany města a obcí v rámci ORP Domažlice „Co dělat při vzniku krizové situace“ takto:
org. 0110 § 5273 pol. 5137 – 30 000,- Kč (DHM)
org. 0110 § 5273 pol. 5139 + 30 000,- Kč (materiál)     (OKS)

3182 - a) schvaluje vypsání výběrového řízení na službu - dodávky poukázek pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi
b) souhlasí s kritérii pro výběrové řízení na službu - dodávky poukázek pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi dle předloženého návrhu     (OSVZ)

3183 - a) souhlasí s konáním pravidelných středečních trhů v roce 2009 dle upraveného návrhu
b) souhlasí s uzavírkou a se zvláštním užíváním veřejného prostranství na náměstí Míru za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2009 dle upraveného návrhu    (OSM-MH)

3184 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o odvodech za porušení rozpočtové kázně vyplývající z kontroly dotací     (OF)

3185 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 40, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

3186 - doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku st.p.č. 237 nově označené p.č. 5605 o výměře 81m2 v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3187 - doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku p.č. 50 a st.p.č.242/1 vše v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3188 - doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 20/2 k.ú. Domažlice nově označené p.č. 20/5 o výměře 7m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p.č. 28/1 k.ú. Domažlice nově označenou p.č. 28/3 o výměře 18m2 ve vlastnictví pana Viléma Karlíka a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

3189 - schvaluje uzavření Rámcové smlouvy č. O2OP/174702 mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Teléfonica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle na poskytování telekomunikačních služeb v oblasti mobilní komunikace    (OKS)

3190 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 1156 ze dne 29.10.2008 takto: "schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 3476 (PK), 3519/3 (PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkové fondu ČR dle upraveného návrhu"     (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 11. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)