Menu
Město Domažlice
Domažlice

65. schůze ze dne 13.10.2008

-

 

 
U S N E S E N Í
 
ze 65. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 10. 2008Rada města v Domažlicích:

2987 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2988 - schvaluje rozpočtové opatření na poskytnuté služby na budoucí stavbě „Rekonstrukce Základní školy Komenského 17, Domažlice“ takto:
org. 245 § 3113 pol. 5169 + 9.200,- Kč (poskytnutí služeb na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského 17, Domažlice“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.200,- Kč (investiční rezerva)     (OSM-I)

2989 - schvaluje dohodu o ukončení mandátní smlouvy pro výkon inženýrské činnosti mezi městem Domažlice a p. J. Krumlem na stavbě „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ dle předloženého návrhu     (OSM-I)

2990 - a) schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 168.325,- Kč na akci „Restaurování pomníku Svobody v Husově ulici v Domažlicích“
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0432 pol. 4116 +150.000,- Kč ÚZ 34002 (dotace MK-pomník Svobody)
org. 0432 § 3322 pol. 5171 +150.000,- Kč ÚZ 34002 (čerpání dotace MK – pomník Svobody)
org. 0432 § 3322 pol. 5171 +168.325,- Kč (restaurování pomníku Svobody – vl. prostředky)
org. 0432 § 6409 pol. 6901 – 168.325,-Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2991 - schvaluje rozpočtové opatření na stavbu „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ takto:
a) org. 408 § 2212 pol. 6121 + 82 550,- Kč (PB – parkoviště- TDI)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 82 550,- Kč (investiční rezerva)
b) org. 408 § 2212 pol. 6121 +104.000,- Kč(PB – parkoviště- PD + přeložka tel.kabelu)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 104.000,- Kč (investiční rezerva)     (OSM-I)

2992 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 1 obce Újezd     (OSM)

2993 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vlastnictví a užívání občanské vybavenosti vybudované v rámci výstavby sídlišť v Domažlicích
b) souhlasí s odstraněním části občanské vybavenosti - klepače koberců u domů č. p. 534, 535 v Paroubkově ul., Domažlice a ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. zajistit jeho odstranění a jednat s SVJ o bezplatném převedení občanské vybavenosti na SVJ nebo o jejím odstranění
termín: prosinec 2008     (OSM)

2994 - odkládá bod č. 9 - Záměr umístění nové trafostanice UF 3054 na pozemkové parcele č. 2403/1, k.ú. Domažlice a ukládá OSM jednat s ČEZ Distribuce, a. s.     (OSM)

2995 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby světelného signalizačního zařízení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby SSZ dle předloženého návrhu za podmínky uzavření darovací smlouvy se společností Kaufland ČR v. o. s.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby VO dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby kanalizačního řadu dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby místní obslužné komunikace vybudované v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby místní obslužné komunikace dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemkové parcely č. 4814/40 nově označených č. 4814/64 a 4814/65 a prodej části pozemkové parcely č. 4814/45 nově označené č. 4814/66, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností InterCora spol. s r. o., Lochotínská 18, Plzeň IČ: 47714018 dle předloženého návrhu
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 4 000,- Kč (výkupy pozemků)
org. 252 § 3639 pol. 6121 + 4 000,- Kč (nákup budov-staveb)
(rozpočtové opatření bude provedeno po schválení smluv o převodu staveb inženýrských sítí vybudovaných v rámci stavby OD Kaufland Domažlice)     (OSM)

2996 - a) souhlasí s provedením staveb Domažlice, náměstí Míru č. p. 48 - kNN Domažlice, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, dle předložené části projektové dokumentace za podmínek navržených odborem správy majetku
b) souhlasí s provedením staveb Domažlice náměstí Míru č. p. 65 - kNN, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, dle předložené části projektové dokumentace za podmínek navržených odborem správy majetku
c) nesouhlasí s provedením staveb Domažlice Vodní č. p. 50 - kNN a Domažlice, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, dle předložené části projektové dokumentace za podmínek navržených odborem správy majetku     (OSM)

2997 - souhlasí s konáním tradičního vánočního jarmarku před radnicí u vánočního stromku v roce 2008 v době od 19. 12. - 23. 12. 2008     (OSM-MH)

2998 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice
c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice
e) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice
g) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
h) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice
i) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ze stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 512, 513 a 514 v Mánesově ul., Domažlice
j) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice    (OSM-MH)

2999 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161044, 6051/161044, 7051/161044, 7051/161044, 7051/161044, 7051/161044, 6051/161044, 7051/161044, 7051/161044, 7006/161044, 7051/161044, 7006/161044, 7051/161044, 7006/161044, 7051/161044 a 7006/161044 ze stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 551 a 552 ve Švabinského ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření společné kupní smlouvy     (OSM-MH)

3000 - a) schvaluje vyřazení kopírky AFICIO 200 Ricoh, vedené pod inv. č. 10145 v hodnotě 254.010,- Kč z evidence majetku
b) schvaluje vyřazení kopírky CANON 1550, vedené pod inv. č. 10138 v hodnotě 62.900,- Kč z evidence majetku    (OSM-MH)

3001 - schvaluje vyřazení TEAMSERVERU G870+přísl., vedeného pod inv. č. 10149 v hodnotě 486.353,- Kč z evidence majetku     (OSM-MH)

3002 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení pozemků p.č. 8/1, 8/3, 709/8, 709/9, 638/14 a 638/15 vše k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

3003 - a) nesouhlasí se záměrem realizace akce Odkanalizování rodinných domů - Domažlice v lokalitě V Potocích dle předloženého návrhu
b) souhlasí se záměrem realizace akce Odkanalizování rodinných domů - Domažlice v lokalitě V Potocích připojením do plánované ulice (Hruškova) v lokalitě Židova louka     (OSM)

3004 - schvaluje uzavření dodatku č.II ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 24.4.2006 mezi účastníky městem Domažlice a Sportovním klubem BC Wolfs Domažlice, se sídlem Kovařovicova 255, 344 01 Domažlice, IČ 69980616 dle předloženého návrhu    (OSM)

3005 - souhlasí s podáním žádosti Sportovního klubu BC Wolfs Domažlice o.s., se sídlem Kovařovicova 255, 344 01 Domažlice, IČ 69980616 na změnu způsobu využití území pozemku p.č.2848 (PK) k.ú. Domažlice, v novém územním plánu města Domažlice na plochu občanského vybavení - sport     (OSM)

3006 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 3670/2 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky     (OSM)

3007 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Městem Domažlice a společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., Dělnická 48, Kdyně, IČ 25217828 dne 9. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 dle předloženého návrhu     (OSM)

3008 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti – pozemková parcela č. 1859/5 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu     (OSM)

3009 - nedoporučuje ZM schválit záměr prodat pozemkové parcely č. 3895, 3899/3 a 5085 vedené ve zjednodušené evidenci PK vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

3010 - a) bere na vědomí žádost pana Václava Chmelíře
b) nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění a provedení stavby – autodílna s bytem Domažlice, Chodská ul. na pozemku stavební parcela č. 342/1, pozemku parcela č.180/2, 4781/3, 4781/4 v k.ú. Domažlice     (OSM)

3011 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – pro vozidla továrních značek, typů a registračních značek:
Mercedes 817 D DO 84-47 + valníkový přívěs TH 860-850 DO 65-90
Mercedes Atego DO 87-52 + valníkový přívěs BGV NPV 11 TK9 NP DO 65-43
Mercedes Atego 2P3 7230 + valníkový přívěs BG 11 TK9 BGL 1P1 1425
Mercedes Atego 2P8 8972 + valníkový přívěs BGV NPL 11 DO 65-74
Mercedes Atego 3P1 5348 + valníkový přívěs BGV NPL 11 DO 65-73
za účelem nepravidelných průjezdů firmě Stauner palet s.r.o., se sídlem Starý Klíčov čp. 143 do předmětného úseku silnice III. tř. č. 1903, (Havlíčkova ulice)     (OSM-MH)

3012 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a zákazu vjezdu mimo dobu k tomu určenou– pro vozidlo tovární značky Mercedes Atego, a registrační značky WUG-PT 101, za účelem vjezdů mezi 15.00 až 16.30 hod pro společnost Mario Galvez Mansoat, Náměstí Míru 47, Domažlice, IČ 74558722     (OSM-MH)

3013 - souhlasí s umístěním orientačního zařízení OZ 3 v rámci stavby "Obchodního centra Kaufland Domažlice" na pozemkové parcele č. 5409, k.ú. Domažlice     (OSM)

3014 - a) bere na vědomí nabídku TJ Jiskra Domažlice ze dne 30.9.2008 na převod sportovní haly do majetku města a ukládá OSM připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí na tento převod
b) schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a TJ Jiskra Domažlice dne 23.8.2001 ve znění dodatku č. 1,2 a 3, kterým se snižuje výše nájemného za pronájem atletického stadionu dle předloženého návrhu     (OSM)

3015 - neschvaluje výměnu „volné“ bytové jednotky č. 3, v budově čp. 404, v ulici Masarykově v Domažlicích za bytovou jednotku č. 2, v budově čp. 404, v ulici Masarykově v Domažlicích, a to v souladu s čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice"     (OSM)

3016 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + 3     (OSM)

3017 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 23, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3018 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 10, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu    (OSM)

3019 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 11, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3020 - schvaluje v souladu s Čl. IV. Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 19, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

3021 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy k vlastnictví bytové jednotky č. 7, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice     (OSM)

3022 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy k vlastnictví bytové jednotky č. 7, v budově čp. 566, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice     (OSM)

3023 - schvaluje v souladu s Čl. VIII. - Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu v majetku města Domažlice“ podnájem bytové jednotky č. 8, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích a to na dobu určitou 1 roku     (OSM)

3024 - a) neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 8.716,- Kč za užívání bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích
b) ukládá DSN s.r.o. uzavřít dohodu o uzavření splátkového kalendáře na poplatky z prodlení v min. výši 1000,- Kč měsíčně     (OSM)

3025 - doporučuje ZM schválit odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 11 v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, max. do 10 let s tím, že do 15.11.2008 budou uhrazeny soudní poplatky     (OSM)

3026 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 549, v ulici Švabinského v Domažlicích a to v souladu s § 708 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a Čl. V – Přechod nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice. Podmínky se nemění a řídí se i nadále účinnou nájemní smlouvou o nájmu bytu ze dne 20.6.2008.     (OSM)

3027 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 5, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3028 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 116, v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3029 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 17, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3030 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 17, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3031 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 2, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 254, v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3032 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 28, I. kategorie, o velikosti 2 + 0, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3033 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3034 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 7, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3035 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 8, I. kategorie, o velikosti 1 + KK, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3036 - schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 8, I. kategorie, o velikosti 1 + 0, v budově čp. 500, v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

3037 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice, zpracované Městem Domažlice (Ing. Weberová, p. Hinterholzinger, ze září 2008) v předloženém znění     (OKS-ÚPP)

3038 - souhlasí s přistoupením k projektu "Zavádění procesů sledování a vyhodnocování výstupů a dopadů KPSS a aktualizace realizačních a střednědobých plánů sociálních služeb", který bude v případě schválení projektové žádosti stvrzen partnerskou smlouvou mezi Městem Domažlice a o.p.s. Centrum pro komunitní práci západní Čechy, jakožto realizátorem projektu     (OSVZ)

3039 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 -1.000.000,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 -260.000,- Kč (snížení výdajů na soc. poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 90.000,- Kč (snížení výdajů na zdr.poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.350.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

3040 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 +533.818,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 +395.420,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 +102.810,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 102.810,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 +35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 -35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vlast.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

3041 - schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice na rok 2008 takto: snížení účtu 521 – mzdové náklady o částku 10.000,- Kč, navýšení účtu 551 – odpisy o částku 10.000,- Kč     (OF)

3042 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6310 pol. 2142 + 18.528,75 Kč (dividendy z akcií společnosti Unipetrol)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 18.528,75 Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

3043 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 5329 +100.000,- Kč (příspěvek Regiontour 2009)
org. 0261 § 2143 pol. 5901 –100.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)     (OF)

3044 - a) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 346.508,- Kč na pořízení sekačky Etesia
b) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 920.320,- Kč na pořízení UNC Locust 903
c) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 185.000,- Kč na pořízení traktoru
d) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 60.422,- Kč na pořízení kontejneru
e) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 128.075,- Kč na pořízení traktorového návěsu
f) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 156.604,- Kč na pořízení přívěsu za traktor
g) schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 661.640,- Kč na pořízení 14 ks velkoobjemových kontejnerů     (OF)

3045 - schvaluje otevírací dobu Plaveckého bazénu od 22. 12. 2008 do 5. 1. 2009 dle předloženého návrhu     (OF)

3046 - a) bere na vědomí zprávu o 7 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci září 2008
b) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci září 2008     (OKS-ÚŠK)

3047 - bere na vědomí zápisy z konzultačních dnů, které se konaly v těchto příspěvkových organizacích: Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, v měsíci září a říjnu 2008     (OKS-ÚŠK)

3048 - a) schvaluje ukončení smlouvy o poskytování připojení k síti Internet mezi Českou sítí s.r.o. a městem Domažlice dohodou k 30.11.2008
b) schvaluje ukončení smlouvy o poskytování připojení k síti Internet mezi Českou sítí s.r.o. a městem Domažlice výpovědí mezi Českou sítí s.r.o. a městem Domažlice (v případě nepřijetí dohody)     (OICT)

3049 - schvaluje uzavření smlouvy o dodávce telekomunikačních služeb s Telefónica O2 Czech republic, a.s dle předloženého návrhu     (OICT)

3050 - schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě SWR/95/47 s firmou Vera, s.r.o. dle předloženého návrhu     (OICT)

3051 - doporučuje zastupitelstvu města schválit upravený návrh zadání změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice     (OVÚP)

3052 - schvaluje smlouvu č. 10/2008 mezi Ing. Arch. Petrem Vávrou – studio KAPA, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, IČO 16898401 jako zhotovitelem a Městem Domažlice jako objednatelem     (OVÚP)

3053 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2008

3054 - schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené mezi městem Domažlice a Státní tiskárnou cenin, s.p. dle předloženého návrhu     (OKS)

3055 - schvaluje spolupráci města Domažlice s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. při realizaci projektu "Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého"     (OKS)

3056 - bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci MPR ze dne 6.10.2008

3057 - doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků stavební parcela č. 1650/60, pozemková parcela č. 298/9, č.298/10 a pozemek vedený v ZE – původ PK č. 2197/1 v k.ú. Domažlice dle předložené nabídky VUSS     (OSM)

3058 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 3476 (PK), 3519/3(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkové fondu ČR dle předloženého návrhu    (OSM)

3059 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5213 + 159 950,-- Kč (ZS Transfer s. r. o.)
org. 239 § 3639 pol. 5153 - 159 950,-- Kč (Plyn)     (OSM)

3060 - schvaluje rozpočtové opatření na stavbu Zimní stadion Domažlice - zabezpečení takto:
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 81.393,- Kč (ZS – zabezpečení - AD)
org. 402 § 3412 pol. 6121 + 30.000,- Kč (ZS – zabezpečení – měření imisí)
org. 260 § 3412 pol. 6121 - 111.393,- Kč (ZS Domažlice - vybavení)     (OSM)

3061 - schvaluje pokácení 1 stromu V Alejích dle odborného posudku - šikmý řez ve výši 1,50 m nad zemí     (OSM-MH)

3062 - doporučuje ZM schválit záměr směnit část pozemku p.č. 20/2 k.ú. Domažlice o výměře 7 m2     (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 10. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)