Menu
Město Domažlice
Domažlice

59. schůze ze dne 8.8.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 59. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 8. 2008Rada města v Domažlicích:

2752 - schvaluje vyřazení dětského hřiště z majetku města vedeného pod inv. č. 70033, v hodnotě 112 439,- Kč     (OSM-MH)

2753 - schvaluje vyřazení dětského hřiště z majetku města vedeného pod inv. č. 70032, v hodnotě 201 756,- Kč     (OSM-MH)

2754 - schvaluje návrh Dohody o přeložce STL plynovodu a plynovodních přípojek v Havlovicích uzavírané mezi městem Domažlice a firmou ZČP Net s.r.o., se sídlem Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, PSČ 304 77, zastoupené na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1 PSČ 657 02, k zajištění přeložky STL plynovodu vyvolané stavbou Havlovice I.etapa - protipovodňové úpravy na vodním toku v Havlovicích    (OSM-I)

2755 - a) schvaluje nabídku na uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nábytku pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. 232, Domažlice“ firmy Nábytek Interes, Břetislavova 568, 344 01 Domažlice s ohledem na kvalitu a masivnost nábytku
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou Nábytek Interes, Břetislavova 568, 344 01 Domažlice na dodávku „Nábytku pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. 232, Domažlice“     (OSM-I)

2756 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci „Počítačová učebna ZŠ Msgre. B. Staška 232, 344 01 Domažlice“ firmy JaFa H+S, Branská 55, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou JaFa H+S, Branská 55, Domažlice na stavební práce na akci „Počítačová učebna ZŠ Msgre. B. Staška 232, 344 01 Domažlice„     (OSM-I)

2757 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na dodávku „Osobních počítačů, projektorů a interaktivních tabulí pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. Staška 232, Domažlice“ firmy JaFa H+S, Branská 55, Domažlice
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice a firmou JaFa H+S, Branská 55, Domažlice na dodávku „Osobních počítačů, projektorů a interaktivních tabulí pro počítačovou učebnu ZŠ Msgre. Staška 232, Domažlice“    (OSM-I)

2758 - a) bere na vědomí informaci OSM o provedení poptávkového řízení na zajištění výkonu stavebního dozoru při realizaci dílčích stavebních objektů SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 09, SO 13, SO 14 (přeložky inženýrských sítí) vyvolané stavbou Havlovice I. etapa – protipovodňová opatření
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a firmou Jiří Hafič, ČKAIT 0201496 na zajištění výkonu funkce stavebního dozoru při realizaci dílčích stavebních objektů SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 09, SO 13 a SO 14 (přeložky inženýrských sítí) vyvolané stavbou Havlovice I. etapa – protipovodňová opatření za cenu 61.500,- Kč dle předloženého návrhu     (OSM-I)

2759 - a) souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 81/2, 81/7, 89/4 a 89/15 v katastrálním území Havlovice u Domažlic v rámci stavby Havlovice (protipovodňová opatření) v rozsahu dle předložené části projektové dokumentace
b) zmocňuje Zemědělskou vodohospodářskou správu, Pracoviště Domažlice, Haltravská 438, Domažlice, PSČ: 344 01, IČ 00020451 k zastupování ve správním řízení ve věci o vydání povolení kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice v souvislosti se stavbou Havlovice (protipovodňová opatření) podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dle schválené projektové dokumentace     (OSM-I)

2760 - schvaluje rozpočtové opatření na akci: „Osazení 2 ks mříží do uličky mezi děkanským kostelem Narození Panny Marie a měšťanským domem čp. 132 náměstí Míru Domažlice“ takto:
org. 0287 § 3639 pol. 6121 + 147.000,- Kč (osazení 2 ks mříží)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 147.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OSM-I)

2761 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce živičné střechy, Švabinského 564, Domažlice“ firmy ANS Střecha s.r.o., Masarykova 124, Domažlice
b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Domažlice a firmou ANS Střecha s.r.o., Masarykova 124, Domažlice na realizaci akce „Rekonstrukce živičné střechy, Švabinského 564, Domažlice“     (OSM-I)

2762 - schvaluje uzavření smlouvy s firmou Strabag, a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – 5, IČ. 60838744 na realizaci stavebních prací vyvolaných stavbou Havlovice – protipovodňové úpravy na vodním toku v Havlovicích za cenu 1.308.623,00 Kč dle předloženého návrhu     (OSM-I)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 12. 8. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)