Menu
Město Domažlice
Domažlice

54. schůze ze dne 9.6.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 54. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 6. 2008


Rada města v Domažlicích:

2498 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2499 - a) schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „MŠ pracoviště Palackého, Poděbradova, Zahradní v Domažlicích - digestoře“ mezi městem Domažlice a panem Bohuslavem Buršíkem dle předloženého návrhu, za cenu 172.408,- vč. DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření na realizaci akce „MŠ pracoviště Palackého, Poděbradova, Zahradní v Domažlicích - digestoře“ takto:
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 175.000,- Kč (MŠ Domažlice - digestoře)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 175.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM )

2500 - schvaluje návrh mandátní smlouvy na výkon funkce TDI na stavbě „Oprava chodníku v ulici Kozinova – úseku od ulice Kosmonautů po křižovatku ulic Kozinova - Kovařovicova v Domažlicích“ uzavírané s panem Antonínem Beckem, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, za cenu 34.153,-Kč vč. DPH    (OISPRM)

2501 - schvaluje rozpočtové opatření na úhradu poplatku za připojení ve výši 2.000,-- Kč vyplývající ze smlouvy č. Z_S42_12_41201553709 uzavřené s ČEZ Distribuce a.s. Děčín schválené radou města usnesením č. 2303 ze dne 14.4. 2008 takto:
org. 281 § 2219 5169 + 2.000,- Kč (kamerový systém, poplatek za připojení)
org. 264 § 6409 6901 - 2.000,- Kč (snížení investiční rezervy)    (OISPRM )

2502 - a) ukládá OISPRM zajistit zpracování akustického posouzení vlivu budoucí stavby parkoviště v ulici Mánesova na okolní bytovou zástavbu
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování „Studie akustického posouzení vlivu budoucí stavby parkoviště v ulici Mánesova na okolní bytovou zástavbu“ firmě Ing. Miroslava Tycová za cenu do 14.875,- Kč včetně DPH     (OISPRM)

2503 - a) schvaluje zrušení stožáru veřejného osvětlení v ulici Kozinova v souvislosti s provedením úpravy vjezdu do areálu firmy pana Hrůši
b) ukládá DTS, p.o. provést zrušení 1 ks stožáru v ulici Kozinova v prostoru před vjezdem do areálu firmy pana Hrůši z důvodu stavební úpravy chodníku a vjezdu do firmy
c) schvaluje zadání zakázky firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. na provedení stavební úpravy chodníku v ulici Kozinova za cenu 22.734,00 Kč
d) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 22.740,00 Kč (snížení RZ)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 22.734,00 Kč (oprava vjezdu v ulici Kozinova)     (OISPRM)

2504 - a) bere na vědomí předložené variantní řešení propojení ulice Kozinova s ulicí 28. října
b) ukládá OISPRM zajistit dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Propojení křižovatky silnice II/193 ulice Kozinova se silnicí I/22 ulice 28. října“ takto: spodní část dle varianty A bez chodníku na východní straně a horní část dle varianty B    (OISPRM )

2505 - a) bere na vědomí žádost občanů bydlících v ulici 17. listopadu o zřízení chodníku za domy čp. 237 až 244, propojení ulice Kosmonautů s ulicí Kovařovicova, zastoupených Stavebním bytovým družstvem Domažlice
b) neschvaluje provedení stavby chodníku v ulici 17. listopadu za domy čp. 237 až 244, propojení ulice Kosmonautů s ulicí Kovařovicova     (OISPRM)

2506 - a) schvaluje realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v rozsahu dle schválené projektové dokumentace s tím, že výstavbu rozvodů pro městský kamerový systém bude město řešit dodatečně jako samostatnou stavbu v roce 2008-2010 v koordinaci s dalšími investicemi v této části města
b) schvaluje zadání zakázky společnosti SEG, s.r.o. Plzeň, se sídlem Skladová 4, 301 00 Plzeň na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v rozsahu dle schválené projektové dokumentace v souběhu se stavbou kabelových rozvodů NN za cenu 76.694,34 Kč vč. DPH
c) schvaluje návrh smlouvy o dílo uzavírané se společností SEG, s.r.o. Plzeň, se sídlem Skladová 4, 301 00 Plzeň na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v souběhu se stavbou kabelových rozvodů NN za cenu 76.694,34 Kč vč. DPH    (OISPRM )

2507 - schvaluje rozpočtové opatření na dofinancování nákladů na provedení opravy chodníku v ulici Kozinova v Domažlicích takto:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 245.000,- Kč (oprava chodníku v ul. Kozinova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 245.000,- Kč (snížení investiční rezervy)     (OISPRM)

2508 - jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ ve složení:
členové:                                     náhradníci:
Ing. Miroslav Mach                  Pavel Wolf
Jiří Hafič                                      Dalibor Kubů
Vendula Vondrovicová             Radek Zelenka
Antonín Beck                             Jiří Pivoňka
Ing. Luděk Hlavatý                    Lenka Králová     (OISPRM)

2509 - schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice - parkoviště“ podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle pozměněného návrhu     (OISPRM)

2510 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby nové komunikace z Palackého ulice, parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení k plaveckému bazénu v Domažlicích na základě projektu pro stavební povolení na akci: „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ v celkové výši 106.230,- Kč bez DPH (126.414,- Kč vč. 19%DPH)
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby nové komunikace z Palackého ulice, parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení k plaveckému bazénu v Domažlicích na základě projektu pro stavební povolení na akci: „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ v celkové výši 106.230,- Kč bez DPH (126.414,- Kč vč. 19%DPH)     (OISPRM )

2511 - schvaluje trasy vedení cyklostezek v k.ú. okr. Domažlice v rozsahu dle zákresu v předložených mapových podkladech     (OISPRM)

2512 - a) schvaluje přemístění parkovacího automatu z ulice Hruškova na parkoviště v ulici Msgre.B. Staška před Chodskou Rychtou
b) schvaluje zadání zakázky přemístění parkovacího automatu z ulice Hruškova do ulice Msgre. B. Staška firmě WSA doprava a parkování s.r.o. , se sídlem Na Plachtě 156, 250 73 Radonice, IČ: 27913309 za cenu 42.316,40 Kč vč. DPH
c) ukládá OSM-MH předložit změnu vyhlášky o placeném stání (bezplatné v Hruškově ulici, v ul. Msgre B.Staška placené před Ch. Rychtou - park.automat, parkovací karta "A" před domy TIOS-hodinářství Budín)     (OISPRM)

2513 - schvaluje nabídku společnosti Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, týkající se provedení aktualizace generelu vodovodu a kanalizace v nové zástavbě Nevolický vrch, Domažlice, za cenu 19.826,- Kč vč. DPH (vodovod) a 23.324,- Kč vč. DPH (kanalizace), tj. celkem 43.150,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

2514 - schvaluje předložený návrh mandátní smlouvy uzavírané s firmou Antonín Beck, inženýrská a projektová činnost ve výstavbě, na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Fügnerova a Tyršova v Domažlicích za cenu 26.507,- Kč vč. DPH     (OISPRM)

2515 - a) ukládá všem odborům zajistit předkládání dokladů prokazujících vznik pohledávky nebo závazku města na finanční odbor tak, aby bylo zajištěno účtování se správným datem uskutečnění účetního případu
b) ukládá odboru finančnímu ve spolupráci s odborem ICT a GIS zajistit propojení účetního software s ostatními agendami
c) ukládá odboru finančnímu zajistit v rámci inventarizace za rok 2008 posouzení nehmotného majetku a jeho využitelnosti
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2007 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
e) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s opatřeními přijatými radou města k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města     (OF)

2516 - schvaluje hodinovou zúčtovací sazbu u provozu údržba Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. dle upraveného návrhu s účinností od 1.1. 2009     (OF)

2517 - schvaluje odměnu Domažlické správě nemovitostí, spol. s r.o., za zprostředkování činnosti od cizích dodavatelů dle předloženého návrhu     (OF)

2518 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 4847/2 nově označené dle GP č. 3195-8/2008 parcelním č. 4847/5 – ostatní plocha o výměře 7 m2 a parcelním č. 4847/6 – ostatní plocha o výměře 15 m2 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s panem Milanem Mičanem dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 400,- Kč/m2     (OSM)

2519 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3800/74 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí     (OSM)

2520 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice Aleně a Zdeňkovi Paulovým s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 411.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
1. V části B., článku III., odst. (1) se doplňuje částka 411.000,- Kč (kupní cena)
2. V části B., článku III., odst. (2) se doplňuje částka 82.000,- Kč (jistina - 20 % z kupní ceny)
3. V části B., článku III., odst. (3) se doplňuje částka 329.000,- Kč (doplatek kupní ceny)
4. V části C., článku I., odst. (1) se doplňuje datum 20.5.2008 (datum zpracování nabídky)
5. V části C., článku II., odst. (1) se doplňuje variabilní symbol 9063000671 a částka 82.000,- Kč (jistina)     (OSM)

2521 - souhlasí se záměrem dle předloženého projektu viklan „Čertův kámen“ - obnova přírodní zajímavosti v obci Babylon nacházejícího se na pozemkové parcele č. 125/1 k.ú. Babylon za dodržení podmínek OSM     (OSM)

2522 - neschvaluje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na veřejně přístupné účelové komunikaci, spočívající v umístění značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů (č. B 4) v ulici Waldhegerova u vjezdu ke garážím     (OSM)

2523 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7034/80639 ze stpč. 2924, k.ú. Domažlice, pod bytovým domem čp. 555 v Michlově ul., Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7034/80639 ke stpč. 2924, k.ú. Domažlice     (OSM)

2524 - doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy o směně pozemků p.č. 229/5 a 708/7 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 638/25 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice“ ve vlastnictví pana Františka Jakla dle předloženého návrhu     (OSM)

2525 - odkládá bod č. 28 - Informace o stavu vymáhaných pohledávek a žádá doplnění o podrobnosti exekuce     (OSM)

2526 - a) bere na vědomí ukončení pronájmu části nebytových prostor - kanceláře č. 303 v nemovitosti čp. 40 na Náměstí Míru v Domažlicích, které má v pronájmu Český svaz ochránců přírody Libosváry, 346 01 Horšovský Týn, IČ 48342220, dle nájemní smlouvy ze dne 30.9.2005 ve znění dodatku č. I,II,III za účelem zřízení informačního centra Ekocentrum Taurus
b) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor v nemovitosti čp. 40 na stpč. 187/1 na nám. Míru v Domažlicích     (OSM)

2527 - schvaluje oddálení plateb nájemného vč. záloh na služby za pronájem části nebytového prostoru v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích do 31.12.2008     (OSM)

2528 - bere na vědomí podání výpovědi paní Irenou Mertovou z nájemní smlouvy, uzavřené dne 4.10.2006 na pronájem části reklamní plochy na desce umístěné před hlavním vchodem hřbitova na pozemkové parcele č.4841/4 v Chrastavické ulici v Domažlicích     (OSM)

2529 - schvaluje podání žaloby na určení vlastnického práva ke stavbě vodního díla - hráze Smolovského rybníka umístěné na pozemcích stavebních parcelách č. 97 , 98 , 99 a 100 , vše v k.ú. Bořice u Domažlic a zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku k podání žaloby a k zastupování Města v soudním řízení     (OSM)

2530 - souhlasí s umístěním strojku na výrobu palačinek na části pč. 4779/13 "V Alejích" v období od 10.6. - 31.10.2008 s výjimkou Chodských slavností     (OSM)

2531 - a) schvaluje záměr dát do výpůjčky část pozemkové parcely č. 4779/18, k.ú. Domažlice, k umístění reklamního tubusu
b) zplnomocňuje Agenturu BOOM, reklamní a obchodní činnost, Na Výhledě 886/3A, 360 17 Karlovy Vary, IČ 497 61 901, k podání žádosti o vydání závazného stanoviska OKS, Oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů k umístění reklamních tubusů na části pozemkové parcely č. 4778/18 a č. 4803/1, k.ú. Domažlice     (OSM)

2532 - nemění a nedoplňuje usnesení č. 2432 ze dne 26. 5. 2008 v čl. III     (OSM)

2533 - a) bere na vědomí dopis Václava Němce ze dne 29. 5. 2008 týkající se užívání účelové komunikace, odkoupení pozemku a opětovného projednání žádosti o udělení výjimky z dopravního značení v lokalitě Dlouhé Meze v Domažlicích
b) neruší platnost usnesení č. 2355 b) ze dne 28. 4. 2008, kterým nesouhlasila s udělením výjimky z dopravního značení na účelové komunikaci na pozemkové parcele č. 4835, k.ú. Domažlice     (OSM)

2534 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkových parcel č. 2311/18 a 2311/9 a celou stavební parcelu č.2936 k.ú. Domažlice za účelem rekonstrukce objektu Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace     (OSM)

2535 - schvaluje poskytnutí slevy na dítě z 92,- Kč/den na 46,- Kč/ den za ubytování na ubytovně čp. 177, v ulici Kozinově v Domažlicích a to na dobu určitou od 1.6. 2008 do 30.6.2008     (OSM)

2536 - a) ruší usnesení č. 2363 ze dne 28. 04. 2008, kterým schválila přidělení bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích
b) neschvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 2, II. kategorie, o velikosti 1 + 3, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích     (OSM)

2537 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 12, v ul. 17. listopadu 249 v Domažlicích     (OSM)

2538 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 162, v ulici Kosmonautů v Domažlicích nájemci bytové jednotky     (OSM)

2539 - neschvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 506, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

2540 - souhlasí s převodem členství k bytové jednotce č. 18, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích za podmínky, že byla nájemní smlouva a smlouva o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouva uzavřena před vznikem manželství     (OSM)

2541 - souhlasí se „Smlouvou o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouvě“ dle předloženého návrhu za podmínky,že byla nájemní smlouva a smlouva o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouva uzavřena před vznikem manželství    (OSM)

2542 - souhlasí s nájemní smlouvou o nájmu bytové jednotky č. 18, v budově čp. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích dle předloženého návrhu za podmínky, že byla nájemní smlouva a smlouva o dodatečném členském vkladu a budoucí kupní smlouva uzavřena před vznikem manželství    (OSM)

2543 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit „Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit „Stanovení kupní ceny a úhrada kupní ceny bytových jednotek v rámci 2. vlny prodeje“
c) doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v 1. etapě 2. vlny privatizace    (OSM)

2544 - schvaluje uzavření nových pojistných smluv na úrazové pojištění členů SDH Havlovice u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Římská 2135/45 Praha 2 - Vinohrady za cenu 1320,-- Kč na člena/rok     (OKS)

2545 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů, muzeí a skanzenů ČR 2009 vydávaném KČT
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 13.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 2143 pol. 5139 +13.000,- Kč  (prezentace v Obrazovém atlasu regionů, muzeí a skanzenů ČR)     (OŠKTVV)

2546 - a) schvaluje financování dotisku turistických materiálů a výrobu nového průvodce "Do Domažlic za kulturou" ve výši 60 000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 60.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 60.000,- Kč (turistický průvodce, účet 501)     (OŠKTVV)

2547 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v prospektu „Šumava – Český les“    (OŠKTVV)

2548 - neschvaluje prezentaci města Domažlice  v magazínu "Kam po Česku"
    (OŠKTVV)

2549 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro Městské kulturní středisko, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu „Sklářské sympozium a hudební festival Hudba pod hradem“
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 10.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 +10.000,- Kč (převod dotace MKS – projekt „Sklářské sympozium a hudební festival Hudba pod hradem“)     (OŠKTVV)

2550 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro Městské kulturní středisko, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2008“
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 60.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 60.000,- Kč (převod dotace MKS – projekt „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2008“)     (OŠKTVV)

2551 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2008

2552 - doporučuje ZM nabytí nemovitostí v k.ú. Domažlice pč.1 332 PK, pč.1066 PK v rámci vyhlášeného výběrového řízení ÚZSVM
b) pověřuje starostu města podáním nabídky na koupi nemovitostí v k.ú. Domažlice p.č. 1332 PK , p.č. 1066 PK
c) souhlasí se zněním kupních smluv předložených ÚZSVM na koupi pozemků v k.ú. Domažlice p.č. 1332 PK , p.č. 1066 PK     (OSM)

2553 - bere na vědomí žádost pana Richarda Kaisera o pronájem pozemků v k.ú. Pasečnice k rozvoji své farmy     (OSM)

2554 - schvaluje uzavření dodatku č. V ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků, uzavřené dne 6.10.1998 ve znění dodatku č. I, II, III a IV mezi Městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, Mrákov 21, IČ 00115649, kterým se mění výměra pronajatých pozemků a výše nájemného na rok 2008 činí 16.293,- Kč dle předloženého návrhu     (OSM)

2555 - doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 5583, k.ú. Domažlice společnosti HELDOVNA MILLENNIUM s.r.o., Baldovská 19, 344 01 Domažlice, IČ 25249274 za cenu 1.050.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle upraveného předloženého návrhu     (OSM)

2556 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Negebu, s.r.o., Lhota 183, 32011 Plzeň, na akci “Restaurování pomníku Svobody v Husově ulici v Domažlicích“ dle předloženého návrhu    (OISPRM)

2557 - a) schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání zakázek č. 3/2007 zadání zakázky na realizaci opravy chodníku v ulici Kozinova firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. za cenu 442.353,- Kč vč. DPH
b) schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou s firmou Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o. Domažlice, se sídlem Cihlářská 552 Domažlice na realizaci opravy chodníku v ulici Kozinova za cenu 442.353,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu     (OISPRM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 6. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)