Menu
Město Domažlice
Domažlice

52. schůze ze dne 26.5.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 52. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 5. 2008
  
Rada města v Domažlicích:
 
2429 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. EP-12- 0001234/1 a č. EP-12-0001234/2 na umístění vedení distribuční soustavy a jejího provozování v rámci stavby Domažlice, Město - přeložka VN a NN na parcelách č. 4800/4, 4800/2 a 4796/1, vše v k.ú. Domažlice a ve stavbě mostu přes Zubřinu - ul. Npor. O. Bartoška Domažlice (inv. č. 70019) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 na dobu neurčitou dle předložených návrhů     (OSM)

2430 - souhlasí s uzavírkami MK v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2008 dle předloženého návrhu     (OSM)

2431 - schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na výstavbu požární nádrže se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 dle předloženého návrhu     (OSM)

2432 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 9. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2007 se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 dle předloženého návrhu     (OSM)

2433 - souhlasí s provedením stavby Domažlice, Kostelní 93 - k NN, jejímž investorem je ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, za podmínek navržených odborem správy majetku     (OSM)

2434 - neschvaluje odstranění opěrné zdi přiléhající ke zpevněné manipulační ploše u bytového domu č. p. 163 v ul. Kosmonautů, Domažlice     (OSM)

2435 - a) bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytů Švabinského 543 a 544 o opravu chodníku před těmito bytovými domy
b) ukládá DTS Domažlice, p. o. provést opravu částí chodníků před bytovými domy na sídlišti Kozinovo pole v Domažlicích "balenou" v celé šířce a tloušťce 3-5 cm, a to v rozsahu dle upřesnění
termín: listopad 2008     (OSM)

2436 - a) bere na vědomí žádost pana Josefa Kotyzy v zastoupení Klubu českého pohraničí o.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
b) bere na vědomí žádost pana Ladislava Vernera
c) ukládá OSM dále zjišťovat doklady o vlastnictví sochy "Pohraničníka"     (OSM)

2437 - bere na vědomí žádost TJ Sokol Domažlice adresovanou TJ Jiskra Domažlice o odstranění dřevěného přístavku u sportovní haly ve Fügnerově ul. v Domažlicích     (OSM)

2438 - doporučuje ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků tvořících veřejné prostranství – veřejnou zeleň – pozemkových parcel č. 3800/73, 3800/75, 3800/77 k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

2439 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4827/3 k.ú. Domažlice panu Pavlu Blahníkovi podnikajícímu pod označením NEBOS – výpočetní a kancelářská technika, Husova 40, Domažlice za účelem umístění stavby schodiště – jednoho schodišťového stupně na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 250,- Kč na dobu 10 let s tím, že nájem na dobu 10 let bude splatný předem, bez kauce, bez inflačního nárůstu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu     (OSM)

2440 - schvaluje pronájem pozemků dle ZE-grafický příděl pč. 74, 86, 88 a 169 k.ú. Mračnice pro zemědělské účely Meclovské zemědělské a.s., IČO 64834646, Meclov 74 na dobu neurčitou za cenu 461,- Kč za rok a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu     (OSM)

2441 - bere na vědomí podání výpovědi paní Marií Maňasovou z nájemní smlouvy, uzavřené dne 19.5.1997 ve znění dodatku č. 1 a 2 na pronájem nebytových prostor - části přízemí východní brány (díl "a") na stavební parcele č. 195, k.ú. Domažlice     (OSM)

2442 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vyhotovení projektové dokumentace stavby Dům pro seniory Domažlice stavební úpravy a přístavba, č. zak. 20/07/DUR vyhotovené spol. ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Krátká 98/III, Sušice a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na umístění této stavby     (OSM)

2443 – a) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí - pozemkových parcel č. 391/3, 635/25 a 635/25, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 do vlastnictví Města Domažlice a uzavřít darovací smlouvu č. DAR 6/08 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitosti - pozemkové parcely č. 1038/1, k.ú. Domažlice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 do vlastnictví Města Domažlice
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darování pozemkové parcely č. 4948/6, k. ú. Domažlice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uznání vlastnického práva Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 k pozemkové parcele č. 5382, k.ú. Domažlice formou souhlasného prohlášení dle předloženého návrhu
e) ukládá odboru správy majetku jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o podmínkách směny pozemkové parcely č. 635/20, k.ú. Havlovice u Domažlic     (OSM)

2444 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.1.1998 uzavřené mezi Městem Domažlice a Vlastimilem Mazzou dohodou k 31.5.2008, za podmínky vyklizení předmětu nájmu a jeho uvedení do původního stavu k datu 31.5.2008 a uhrazení nájemného za období leden-květen 2008 ve výši 4.533,- Kč, dle předloženého návrhu     (OSM)

2445 - schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka“ na stavbu rekonstrukce mostu „I/26 Babylon, most ev. č. 26-040“ na pozemcích p.č. 28/1 a 7/1 k.ú. Babylon mezi Městem Domažlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 56, IČO: 65993390, dle předloženého návrhu     (OSM)

2446 - souhlasí s provedením opravy vedlejšího bezpečnostního přelivu u vodní nádrže Jezero na pozemku p.č. 2503/2(PK) k.ú. Domažlice, ČRS MO Domažlice s tím, že náklady na použitý materiál ve výši do 10.000,--Kč uhradí Městské lesy Domažlice a zároveň dokončenou opravu převezmou     (OSM)

2447 - schvaluje podání žaloby na vyklizení pozemku č. 2423/17 v k.ú. Domažlice proti manželům Karlu a Růženě Cozlovým a pověřuje advokáta Mgr. Jiřinu Endrštovou podáním této žaloby a zastupováním města v soudním řízení    (OSM)

2448 - schvaluje pronájem objektu zimního stadionu umístěného na stavební parcele č. 4359, stavební parcely č. 4359 a pozemkové parcely č. 2194/5 a část pozemkové parcely č. 2194/1, vše k. ú. Domažlice společnosti Domažlické Technické služby spol. s r. o., IČ 25241958 a uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.6.2008 s těmito připomínkami:
1)V článku III, odst. 3 se poslední věta vypouští.
2)V článku III, odst. 6 se termín stanoví do 31.12. 2008.
3)V článku IV, odst. 14 se částka stanoví 5.000,- Kč.
4)V článku VIII., odst. 1 se nahrazuje tímto zněním: "Smluvní strany sjednaly, že určení provozní doby a ceníku za poskytované služby, včetně pronájmu ledové plochy, podléhá schválení pronajímatele - rady města."
5)V článku VIII, odst. 2 se minimální rozsah upravuje na 3 hodiny a cena se stanoví ve výši maximálně 50,- Kč.
6)V článku VIII, odst. 3 se minimální rozsah stanoví na 5 hodin týdně.
7)Poslední věta tohoto odstavce se vypouští.
8)V článku X. se vkládá nový odstavec č. 3 s tímto zněním: "Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. 6. 2008."     (OSM)

2449 - nedoporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost čp. 94 na stavební parcele č. 845 a stavební parcelu č. 845, vše v k.ú. Domažlice     (OSM)

2450 - schvaluje pronájem pozemků dle ZE-PK pč. 1063, 1064/3, 1072/4, 1072/5 a 1221 k.ú. Domažlice pro zemědělské účely p. Václava Schleisse na dobu neurčitou za cenu 948,- Kč za rok a uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků dle předloženého návrhu     (OSM)

2451 - schvaluje zřízení věcného břemene na umístění vedení vodovodního potrubí, přístupu, provozování a udržování, na pozemkových parcelách č. 4296/6 a 4296/7 v k. ú. Domažlice, na dobu neurčitou, ve prospěch Obce Zahořany se sídlem Zahořany 7, 344 01 Domažlice, IČO: 253 880, za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem platným v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu OSM     (OSM)

2452 - a) bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice o stavu ve věci prodeje bytových jednotek z 1. vlny privatizace
b) ukládá Domažlické správě nemovitostí, spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice oslovit nájemce ve věci prodeje bytových jednotek v rámci 1. vlny privatizace, o které nebyl projeven zájem ze strany stávajících nájemníků, s nabídkou směny bytu, kromě nájemce bytu č. 4 Vojtěchova 219, bytu č. 8 Dvořákova 440, bytu č. 7 Hruškova 445 a volné byty prodat jako volné za tržní cenu     (OSM)

2453 - a) bere na vědomí žádost o zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) neschvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“     (OSM)

2454 - neschvaluje úhradu vložených investic do bytu č. 26, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích z hospodářské činnosti města a souhlasí se zprostředkováním jednání původního nájemníka bytu č. 26, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích a osoby, jíž bude byt nově přidělen. V případě, že nedojde k uzavření dohody s novým nájemcem, je povinností původního nájemníka úpravy odstranit a uvést do původního stavu.     (OSM)

2455 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnější žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+1
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnější žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 2 + 1
c) schvaluje v souladu s Čl. IV – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 22, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích , a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)
 
2456 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnější žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 26, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích , a to za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2457 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnější žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 2+1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 2, I. kategorie, o velikosti 2 + KK, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2458 - a) bere na vědomí žádost o přidělení bytové jednotky č. 3, v budově čp. 442, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) ukládá OSM řešit bytovou situaci přidělením bytové jednotky v neprivatizovaném domě s tím, že obývaná bytová jednotka č. 3, v budově čp. 442, v ulici Dvořákově v Domažlicích bude vrácena zpět k dispozici Městu Domažlice     (OSM)

2459 - schvaluje rozšíření vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky dle předloženého návrhu     (OSM)

2460 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 16, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého nájemného s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu     (OSM)

2461 - ruší výběrové řízení na opravu chodníku v ul. Kozinově v Domažlicích     (OISPRM)

2462 - ruší výběrové řízení na zřízení chodníku v Petrovické ulici v Domažlicích     (OISPRM)

2463 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „MŠ pracoviště Palackého, Poděbradova, Zahradní v Domažlicích - digestoře“ firmy Bohuslav Buršík, Domažlice     (OISPRM)

2464 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: „Nástavba ZŠ Komenského 17 v Domažlicích“ firmy AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice. Na druhém místě se umístila nabídka Ing. Pavla Krutiny, Domažlice.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice na zpracování projektové dokumentace na akci: „Nástavba ZŠ Komenského 17 v Domažlicích“, dle předloženého návrhu, za cenu ve výši 221.340,-- Kč vč. DPH     (OISPRM)

2465 - jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ ve složení:
členové:                                                     náhradníci:
Ing. Miroslav Mach                                    Alena Kučerová
Dalibor Kubů                                             Pavel Wolf
Ing. Ivana Sladká                                       Miroslav Kaigl
Radek Zelenka                                          Alena Raisová
Ing. Luděk Hlavatý                                     Jiří Pivoňka    (OISPRM)

2466 - schvaluje zadávací podmínky a výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zajištění akce „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“     (OISPRM)

2467 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Zřízení chodníků při silnici II/193 v obci Havlovice“ Projekční kanceláři Ing. Rojt, Domažlice za cenu 65.700,- Kč bez DPH
b) schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo uzavírané s Projekční kanceláří Ing. Rojt, Domažlice na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Zřízení chodníků při silnici II/193 v obci Havlovice u Domažlic“ za cenu 65.700,- Kč bez DPH     (OISPRM)

2468 - schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby „Veřejné osvětlení v ul. Čapka Choda v Domažlicích, uzavíranou s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o. Domažlice, IČ: 45349576 se sídlem Školní 112, Domažlice v ceně 148.325,- Kč včetně DPH     (OISPRM)

2469 - a) bere na vědomí investiční záměr ČEZ Distribuce, a. s. provést v roce 2009 rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v části ulice Chrastavická v Domažlicích
b) ukládá OISPRM upřesnit rozsah a předložit nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VO v části ulice Chrastavická     (OISPRM)

2470 - bere na vědomí studii využití území Na Bábě a U jezera v Domažlicích pro výstavbu rodinných domů a obytných domů zpracovanou firmou Atelier SAH, Ing. arch. L. Schejbal, Praha     (OISPRM)

2471 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Negebu, s.r.o., Lhota 183, 320 00 Plzeň, na akci „Restaurování pomníku děkana Antonína Příhody u pošty v Příhodově parku v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2472 - schvaluje cenovou nabídku pana Pavla Tomáška – klempířství, Domažlice, týkající se opravy klempířských konstrukcí na objektu kláštera Řádu sv. Augustina v Domažlicích v celkové výši 32.118,-Kč (vč. DPH) a ukládá OISPRM objednání těchto prací     (OISPRM)
 
2473 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zpracování výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti k akci: „ Víceúčelové hřiště Domažlice, sídliště Šumava“ 
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou AW projektová kancelář, Ing. Zbyněk Wolf, Domažlice na provedení dokumentace pro stavební povolení včetně zpracování výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti k akci: „ Víceúčelové hřiště Domažlice, sídliště Šumava“ dle předloženého návrhu v celkové výši 37.000,- Kč bez DPH (44.030,-Kč vč.19%DPH)     (OISPRM)

2474 - schvaluje předložený návrh „Smlouvy o podmínkách zřízení stavby – SO 6 přeložky STL plynovodu a plynovodních přípojek v Havlovicích“ číslo 16/08/BS, uzavírané s majetkovým správcem silnice II/193 Správou a údržbou silnic, p.o. Plzeňského kraje, se sídlem Sadová 324, Domažlice     (OISPRM)

2475 - schvaluje návrh smlouvy uzavírané s Projekční kanceláří Ing. Rojt, Domažlice, o výpůjčce části elektronických dat z referenční digitální mapy katastru nemovitostí za účelem zpracování nové studie „Domažlice – návrh organizace dopravy – části města Týnské předměstí“, dále za účelem zpracování projektové dokumentace pro územní řízení akce "Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v okr. Domažlice, část připojení cyklostezky z Domažlic na k.ú. Luženice“     (OISPRM)

2476 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2008“ určené na činnost Městského informačního centra Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, na projekt „Do Domažlic za kulturou“
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 40.000,- Kč (dotace od Plzeňského kraje)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 40.000,- Kč (převod dotace MKS – projekt „Do Domažlic za kulturou“)     (OŠKTVV)

2477 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 36.295,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0211 § 3231 pol. 5331 +36.295,- Kč (zvýšení příspěvku na provoz, účet 501- nákup kamery)     (OŠKTVV)

2478 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z investičního fondu Základní umělecké školy Domažlice na nákup xylofonu     (OŠKTVV)
 
2479 - schvaluje vyslání zastupitelů na pracovní cestu do Furth bei Göttweig, Rakousko, ve dnech 5. a 6. července 2008, z důvodu konání fotbalového turnaje 4 partnerských měst a oslav 10-letého výročí partnerství s francouzským městem Ludres dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice     (OŠKTVV)

2480 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci dubnu 2008
b) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci dubnu 2008     (OŠKTVV)

2481 - schvaluje poskytnutí peněžitého daru na akci „Nejlepší sportovec roku 2007 okresu Domažlice“ takto: kolektiv 5.000,- Kč (2x), jednotlivec-dospělí 1.000,- Kč (4x), mládež 500,- Kč (6x), handicapovaní 1.000,- Kč (2x), zvláštní cena 1.000,- Kč (1x)     (OŠKTVV)

2482 - bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ Domažlice, Komenského 17 o zotavovací akci žáků, která se uskuteční ve dnech 5. - 10. června 2008 v Allhallows v Anglii     (OŠKTVV)

2483 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol.5171 + 7.069,- Kč (oprava el.rozvaděče)
org. 0221 § 5512 pol.5019 + 3.064,- Kč (refundace mzdy)
org. 0261 § 6409 pol.5901 - 10.133,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)     (OKS)

2484 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.III- Sídlo společnosti tak, že tento článek se mění a má nadále toto znění: Sídlo společnosti je U Zimního stadiónu 291, 344 01 Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města, aby jménem zastupitelstva města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.III- Sídlo společnosti tak, že tento článek se mění a má nadále toto znění: Sídlo společnosti je U Zimního stadiónu 291, 344 01 Domažlice.     (OF)

2485 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2008 – 2010 dle předloženého návrhu     (OF)

2486 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 7. 5. 2008
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2007 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. za rok 2007 ve výši 719.376,37 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 158.775,00 Kč (2% z vyplacených mezd roku 2007), nerozdělený zisk ve výši 560.601,37 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2007 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení části hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2007 ve výši 74.222,03 Kč do rozpočtu města Domažlice a zbývající část ve výši 232.932,94 Kč použít na úhradu ztráty hospodářské činnosti z roku 2006     (OF)

2487 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 § 3739 pol.5169 +20.000,- Kč (odstranění kontaminované zeminy a kalu)
org. 0261 § 6409 pol.5901 - 20.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy-havárie ŽP)     (OF)

2488 - a) schvaluje zřízení účtu termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou na období 2 měsíce ve výši 15 mil. Kč u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Domažlice, který bude při splatnosti obnoven podle potřeby finančních prostředků na financování výdajů města na období 3 měsíce
b) schvaluje změnu termínovaného vkladu na období 1 měsíce u ČSOB ve výši 15 mil. Kč se splatností 28/6, na termínovaný vklad na období 3 měsíce , který bude při splatnosti obnoven podle potřeby finančních prostředků na financování výdajů města     (OF)

2489 - souhlasí jako člen věřitelského výboru s vyloučením pohledávek ve výši 2.669.780,- Kč z konkurzní podstaty úpadce Stavebního podniku Domažlice, a.s.     (OF)

2490 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2008

2491 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 126/2008 na akci „Čistá Berounka, II. Etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, část 3A Domažlice -kanalizace, změna č.2 DUR" mezi městem Domažlice a ČR, právo hospodaření s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.     (OISPRM)

2492 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností KARIM, spol. s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín na realizaci akce „Dětské hřiště ul. Paroubkova v Domažlicích“ v ceně 1.581.267,- Kč vč. DPH včetně poskytnutého bonusu dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2493 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností KARIM, spol. s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín na dodávku samostatných herních prvků pro dětské hřiště za cenu 381.089,- Kč vč. DPH včetně poskytnutého bonusu dle předloženého návrhu     (OISPRM)
 
2494 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se společností Peška – židle a křesla s.r.o., Zelinářská 5, 301 00 Plzeň, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2495 - a) schvaluje nabídku předloženou firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby tréninkového fotbalového hřiště s UT3G na základě projektu pro stavební povolení na akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště, volejbalového hřiště“ v celkové výši 89.688,- Kč bez DPH (106.729,-Kč vč. 19%DPH)
b) schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby tréninkového fotbalového hřiště s UT3G na základě projektu pro stavební povolení na akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště, volejbalového hřiště“ v celkové výši 89.688,- Kč bez DPH (106.729,-Kč vč. 19%DPH)     (OISPRM)

2496 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení do „Seznamu nejpotřebnější žadatelů v kategorii bytové jednotky o velikosti 1+1
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 5, I. kategorie, o velikosti 1+ 1, v budově čp. 237, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu    (OSM)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
Datum vložení: 9. 6. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)