Menu
Město Domažlice
Domažlice

51. schůze ze dne 12.5.2008

-

U S N E S E N Í
 
z 51. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 5. 2008Rada města v Domažlicích:

2382 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2383 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi stavební parcely č. 97, k. ú. Bořice u Domažlic a uzavření kupní smlouvy s Jiřím Konopíkem dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 100,-- Kč/m2     (OSM)

2384 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2008, dle předloženého návrhu     (OSM)

2385 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 644/1 k. ú. Domažlice panu Milanu Mičanovi za účelem umístění stavby oplocení a pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou, nájemné se stanoví ve výši 20,- Kč/m2/rok, bez kauce, bez inflačního nárůstu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu    (OSM)

2386 - doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemek p.č. 47/7 v katastrálním území Babylon   (OSM)

2387 - bere na vědomí žádost společnosti VEKORM s.r.o., Papírníkova 614/13, Praha, Kamýk 142 00, IČ: 26380552 a nesouhlasí s umístěním hydrogeologického průzkumného vrtu na části pozemku p.č.128/40 k.ú. Babylon pro VEKORM s.r.o., Papírníkova 614/13, Praha, Kamýk 142 00, IČ: 26380552     (OSM)

2388 - a) bere na vědomí dopis Ministerstva obrany, sekce správy majetku, odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1126 z 19.10.2005
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi parc. č. kat. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1,2798/1, 2799, 2800/1, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926, 3001, 3002, vše k.ú. Domažlice za kupní cenu max. 10,-- Kč/m2     (OSM)

2389 - souhlasí s částečnou uzavírkou silnice I/22 - Komenského ul., Domažlice v souvislosti se stavbou Obchodního domu Kaufland dle předloženého harmonogramu prací v období od 2. 6. 2008 do 18. 7. 2008     (OSM)

2390 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu č. 7 na stpč. 1161/17 v areálu bývalých kasáren v Petrovické ulici v Domažlicích za účelem rozšíření prodejny nápojů Cash and Carry Pilsner Urquel paní Naděždě Makarovičové na dobu neurčitou za cenu 2051,- Kč/měsíc s inflačním nárůstem
b) schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3.2.2000 ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi Městem Domažlice, IČ 00253316 a paní Naděždou Makarovičovou dle upraveného návrhu     (OSM)

2391 - bere na vědomí splnění usnesení č. 2196, kterým rada města  uložila OSM uplatnit u pojišťovny náhradu škody z důvodu odpovědnosti (zanedbání údržby) na nadzemní části stavby – náhrobku dvojhrobu č. 60-61 v oddělení č. 7 ve vlastnictví PhDr. Korejsové Danušky     (OSM)

2392 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 19. 1. 1998, uzavřené mezi Městem Domažlice a Vlastimilem Mazzou na pronájem části pozemkové parcely č. 2311/18, k.ú. Domažlice, za účelem umístění prodejního stánku, dohodou k 31.5.2008 za podmínky vyklizení předmětu nájmu a jeho uvedení do původního stavu do tohoto termínu
b) schvaluje prominutí platby poplatků z prodlení za období leden - květen 2008 ve výši 6.453,-- Kč panu Vlastimilu Mazzovi za podmínky vyklizení předmětu nájmu a jeho uvedení do původního stavu k datu 31.5.2008 a uhrazení nájemného za období leden-květen 2008 ve výši 4.533,- Kč     (OSM)

2393 - neschvaluje záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Českými radiokomunikacemi a. s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, jehož předmětem bude rozšíření účelu užívání části nebytových prostor budovy č. p. 1, nám. Míru v Domažlicích o umístění parabolické antény a elektronického komunikačního zařízení   (OSM)

2394 - a) bere na vědomí ukončení platnosti nájemní smlouvy ze dne 12.2.1993 uzavřené na pronájem části pozemkové parcely č. 4803/2, k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Kolářem
b) ukládá DTS Domažlice p.o. odstranit reklamní panel umístěný na pozemku č. 4803/2 v ul. Msgre. Staška Domažlice a provést jeho likvidaci
Termín: červen 2008     (OSM)

2395 - ukládá OSM uplatnit náhradu škody u České pojišťovny a.s. z důvodu odpovědnosti (zanedbání údržby) za poničení elektrického vedení a betonového stožáru v majetku Zahrádkářské kolonie pod Vavřincem Domažlice     (OSM)

2396 - a) bere na vědomí žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2, v budově čp. 133, v ulici 28. října v Domažlicích
b) nedoporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2, v budově čp. 133, v ulici 28. října v Domažlicích     (OSM)

2397 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 447/8, na společných prostorách domu čp. 446, 447 ve výši 566/10312, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 447/8, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 446, 447 ve výši 566/10312, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v ulici Dvořákově v Domažlicích, Bezděkovské předměstí     (OSM)

2398 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 507,v ulici Kunešově v Domažlicích    (OSM)

2399 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 440,v ulici Dvořákově v Domažlicích     (OSM)

2400 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 476,v ulici Škroupově v Domažlicích    (OSM)

2401 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2, v budově čp. 255,v ulici Kovařovicově v Domažlicích     (OSM)

2402 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 549,v ulici Švabinského v Domažlicích     (OSM)

2403 - ruší usnesení č. 417, ze dne 5. 2. 2007, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích     (OSM)

2404 - schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 6, v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích     (OSM)

2405 - a) bere na vědomí investiční záměr ČEZ Distribuce, a. s. provést v roce 2009 rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v části ulic Chodská a U Zastávky v Domažlicích
b) ukládá OISPRM upřesnit rozsah a předložit nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VO v části ulic Chodská a U Zastávky v Domažlicích
termín: červen 2008     (OISPRM)

2406 - schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby „Přeložka STL plynovodu a plynovodních přípojek v Havlovicích“ vyvolané stavbou protipovodňových opatření v Havlovicích firmě Projekty ZI - Zdeněk Tatíček, se sídlem Na Bajnerce 5, 326 00 Plzeň za cenu 17.200,- Kč bez DPH    (OISPRM)

2407 - bere na vědomí přehled plánovaných investičních akcí kat. „B“ a „C“ a doporučuje jejich projednání stavebnímu výboru a výboru pro strategický rozvoj     (OISPRM)

2408 - doporučuje ZM vzít na vědomí
a) zprávu o projednání návrhu Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice
b) že nebyly uplatněny námitky k návrhu Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice     (OVÚP)

2409 - doporučuje ZM vydat Opatření obecné povahy č. 3/2008 o Změně č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracovaný pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice     (OVÚP)

2410 - doporučuje ZM vzít na vědomí
a) zprávu o projednání návrhu změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice
b) že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice     (OVÚP)

2411 - doporučuje ZM vydat opatření obecné povahy č. 4/2008 o Změně č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice     (OVÚP)

2412 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2008,kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, zařazení ulice Břetislavova čp. 88, Domažlice do přílohy č. 1 této vyhlášky     (OF)

2413 - bere na vědomí účetní výkazy společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o. k 31.3. 2008     (OF)

2414 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 20.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení     (OF)

2415 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 250.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení     (OF)

2416 - doporučuje zastupitelstvu města delegovat p. Ing. Pavla Faschingbauera zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 12. 6. 2008     (OF)

2417 - a) při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o., se sídlem Chrastavická 170, Domažlice, IČ: 25241958 podle § 132 obchodního zákoníku a § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích ukládá jednatelům společnosti archivovat veškeré doklady společnosti v sídle DTS příspěvkové organizace IČ:73733113 na adrese Domažlice, Chrastavická 170 v součinnosti s ředitelem DTS příspěvková organizace
b) ukládá řediteli DTS příspěvková organizace, aby od Domažlických Technických služeb, spol. s r.o. se sídlem Chrastavická 170, Domažlice IČ: 25241958 převzal dokumenty společnosti určené k archivaci a zajistil jejich uložení k archivaci v souladu s platnými právními předpisy na adrese Domažlice, Chrastavická 170     (OF)

2418 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na dodávku univerzálního nakladače
b) schvaluje nákup univerzálního nakladače LOCUST 903 od dodavatele TESAS s.r.o. za cenu 789.000,- Kč příspěvkovou organizací DTS Domažlice     (OF)

2419 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2008 na 1 dítě navštěvující Mateřskou školu Kout na Šumavě     (OŠKTVV)

2420 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Chodskému filmovému a literárnímu spolku    (OŠKTVV)

2421 - a) schvaluje úhradu nákladů na dopravu na setkání občanů Havlovic v Havlovicích, okres Trutnov
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 2143 pol. 5901 - 18.100,- Kč (snížení rozpočtové rezervy – cestovní ruch)
org. 0115 § 3399 pol. 5169 + 18.100,- Kč (setkání „Havlovice“)     (OŠKTVV)

2422 - odkládá bod č. 35 - Žádost o finanční příspěvek - prospekt Šumava – Český les do příští schůze rady města z důvodu doplnění     (OŠKTVV)

2423 - a) bere na vědomí doplňující informace o koncertu u příležitosti 120 let od narození houslového virtuóza Maxmiliána Mikšíka
b) neschvaluje uspořádání koncertu věnovanému Maxmiliánu Mikšíkovi v Domažlicích    (OŠKTVV)

2424 - pověřuje zastupováním ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232,příspěvková organizace, Mgr. Luboše Kuboně s účinností od 1.7.2008 do doby jmenování nového ředitele     (OŠKTVV)

2425 - schvaluje výpověď dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice panu Michalu Holému    (OKS)

2426 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci uzavřené mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Mgr. Janem Křivánkem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května 46, Mgr. Timmem Šmehlíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května 46 a JUDr. Jaroslavem Tomáškem, advokátem se sídlem v Plzni, Sady 5. května 46 vykonávajících společně advokacii jako účastníci sdružení Advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátem se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18 dle předloženého návrhu     (OKS)

2427 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž „Dětského hřiště v Paroubkově ulici v Domažlicích“ firmy KARIM, spol. s r. o. Wolkerova 1279, Hulín
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou KARIM spol. s r.o., Wolkerova 1279, Hulín na realizaci akce „Dětské hřiště v Paroubkově ulici v Domažlicích“ v ceně 1.581.267,-- Kč s DPH dle předloženého návrhu    (OISPRM)

2428 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 1235 kusů akcií společnosti Unipetrol a.s., IČ: 0061672190, emise: CZ0009091500 za minimální cenu 250,- Kč/ks     (OF)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 16. 5. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)