Obsah

48. schůze ze dne 31.3.2008

Typ: ostatní
-

 

 
U S N E S E N Í
 
ze 48. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 31. 3. 2008


Rada města v Domažlicích:

2236 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově čp. 49) za účelem konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2008 od 14.00 hodin do 20.00 hodin
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od ČSOB k bráně) za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ dne 6. 5. 2008 od 6.00 hod hodin do 20.00 hodin
c) schvaluje uzavírku horní a střední části náměstí Míru v Domažlicích (od č.p. 120 k budově č.p. 51) za účelem konání akce „Víčka“ dne 20. 5. 2008 od 5.00 hodin do 19.00 hodin     (OKS)

2237 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu veřejných WC v objektu Obchodního centra s panem Vladimírem Dujčákem, podnikajícím pod označením Vladimír Dujčák – obchodní centrum, dle předloženého návrhu - varianty 2
b) ukládá odboru správy majetku zajistit prostřednictvím Agentury BOOM doplnění informačního systému města Domažlice o směrovky „Veřejné WC – Obchodní centrum“    (OSM)

2238 - odkládá projednání bodů č. 3 - Žádost o umístění stavby kanalizace, zřízení věcného břemene a č. 4 - Nájemní smlouva - parkoviště MIJAVA     (OSM)

2239 - a) nesouhlasí s provedením úprav pozemku č. st. 505/2, pozemkové parcely č. 4820 a kamenné zdi na této parcele na náklady Města Domažlice
b) zmocňuje pana Jiřího Šuchmana k podání žádosti o vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k záměru přípravě prací spojených s úpravami pozemku č. st. 505/2, pozemkové parcely č. 4820 a kamenné zdi na této parcele
c) nedoporučuje zastupitelstvu města zahrnout investiční akci "přeložení kabelových skříní SSZ v Komenského ul." do plánu investic pro rok 2008 
d) ukládá odboru správy majetku požádat příslušný stavební úřad o změnu využití pozemku č. st. 505/2 ze stavební parcely na ostatní plochu - jinou plochu a vyzvat pana Jiřího Šuchmana k podání žádosti o změnu využití sousedního pozemku č. st. 505/1 a navrhnout zapracovat tuto změnu do územního plánu     (OSM)

2240 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu garáže v čp. 65, v Třebnicích, postavené na stavební parcele č. 69/3 v k. ú. Třebnice     (OSM)

2241 - odkládá projednání bodu č. 7 - Výpověď z nájmu bytové jednotky     (OSM)

2242 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemníkovi bytovou jednotku č. 439/5, spoluvlastnický podíl ve výši 386/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnický podíl ve výši 386/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441 v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 439/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 386/15582 na stavební parcele č. st. 1483, 1484, 1485 a spoluvlastnickému podílu ve výši 386/15582 na společných částech budovy čp. 439, 440, 441 v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM)

2243 - bere na vědomí žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 5, v budově čp. 510, v ulici Kunešově v Domažlicích a nedoporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 5, v budově čp. 510, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

2244 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Domažlice a Robertem Fürstem, podnikajícím pod označením Robert Fürst – Agentura BOOM, dle upraveného návrhu     (OSM)

2245 - doporučuje ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.3800/74 k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice     (OSM)

2246 - nesouhlasí s umístěním společnosti ELEKTRO B+K s.r.o. v nebytových prostorách v čp. 223, Vojtěchova ulice, Domažlice, které má pronajaté nájemní smlouvou ze dne 30.9.2003 Petr Bürger     (OSM)

2247 - nesouhlasí s umístěním hydrogeologického průzkumného vrtu na části pozemku p.č. 128/40 k.ú. Babylon pro společnost VEKORM s.r.o., Papírníkova 614/13, Praha, Kamýk 142 00, IČ: 26380552     (OSM)

2248 - schvaluje vrácení poměrné části nájemného za užívání bytové jednotky č. 3 v budově čp. 61 v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích, a to ve výši 50 %     (OSM)

2249 - schvaluje vzor smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem hrobového místa a vzor nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa     (OSM)

2250 - schvaluje SOD na zpracování ověřovací studie na využití kina Čakan v Domažlicích se společností Atelier SAH, Ing. arch. L. Schejbal, Dejvická 2, 160 00 Praha 6 za cenu 50.000,- Kč dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2251 - schvaluje SOD na zpracování studie využití území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Bábě“ (obytná zóna) se společností Ing. arch. L. Schejbal, atelier Sah, Dejvická 2, Praha 6, 160 00 ve výši 120.000,- Kč dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2252 - a) schvaluje cenovou nabídku Regionální rozvojové agentury o.p.s., Stachy 244, na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti ve výši 23.800,- Kč včetně DPH
b) schvaluje SOD se spol. Regionální rozvojová agentura o.p.s., Stachy 244, na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0245 § 3113 pol. 5169 +23.800,- Kč
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -23.800,- Kč (invest. rezerva)     (OISPRM)

2253 - a) schvaluje cenovou nabídku společnosti Šumavaplan, spol. s.r.o, Krátká 98/III, 342 01 Sušice, na zpracování dodatečných podkladů nutných k vypracování studie proveditelnosti na akci Dům pro seniory v Domažlicích ve výši 16.184,- Kč včetně DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 § 4357 pol. 6121 +16.184,- Kč (studie)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -16.184,- Kč (invest. rezerva)     (OISPRM)

2254 - a) bere na vědomí žádost pana Marka Hrůši o zajištění stavební úpravy chodníku a přeložky veřejného osvětlení v ulici Kozinova v Domažlicích
b) ukládá OISPRM zajistit provedení stavební úpravy chodníku v ulici Kozinova a přeložení veřejného osvětlení v ulici Kozinova v souvislosti se zajištěním vjezdu do objektu Kozinova čp. 44     (OISPRM)

2255 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.1.2008 se společností Mott Macdonald Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1, na zajištění administrace projektu „Analýza projektu Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2256 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2007 se společností Útvar koordinace evropských projektů města Plzně p.o. (ÚKEP), Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň, na zajištění výběrového řízení na vypracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na akci „Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ dle předloženého návrhu     (OISPRM)

2257 - bere na vědomí nabídku společnosti CENTROPOL CZ a.s. a neschvaluje transformaci tepelného hospodářství v rozsahu prezentované studie     (OSM)

2258 - schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb mezi Městem Domažlice a Centrem protidrogové prevence a terapie o.p.s. na realizaci projektu „Provozování Terénního programu Centrem protidrogové prevence a terapie v Domažlicích“ dle předloženého návrhu     (OSVZ)

2259 - a) bere na vědomí zápis z jednání konaného dne 27. 3. 2008 ve věci přístavby k objektu PDA v Petrovické ul., Domažlice a úprav stávající nájemní smlouvy
b) zmocňuje pana Karla Sladkého, předsedu představenstva společnosti PDA velkoobchod a. s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 3 k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu skladu balených minerálních vod na pozemku č. st. 1650/57 v k.ú. Domažlice u příslušného stavebního úřadu s tím, že podmínky pro provedení stavby budou prováděny v souladu s dodatkem k nájemní smlouvě     (OSM)

2260 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (č. dohody 981213-0072/2007) mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou poštou sp., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 k výplatnímu stroji s licenčním číslem 62553795, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (č. dohody 981213-0074/2007) mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou poštou sp., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 k výplatnímu stroji s licenčním číslem 10906906, dle předloženého návrhu     (OKS)

2261 - schvaluje rozpočtové opatření na akci „Údržba běžeckých lyžařských stop Čerchov - Gibacht“ na částku 71.000,- Kč takto:
org. 0431 § 3419 pol. 5169 + 71.000,-- Kč (údržba běžeckých lyžařských stop)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.500,-- Kč (investiční rezerva)
org. 0431 pol. 4116 + 52.500,-- Kč (dotace údržba lyžařských tratí)     (OISPRM)

2262 - schvaluje konání akce „Hudba na radnici“ dne 4.5.2008 od 18:00 hodin     (OŠKTVV)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Vytvořeno: 4. 4. 2008
Poslední aktualizace: 4. 4. 2008 00:00
Autor: